KLASA: 372-03/18-03/02

URBROJ: 2182/02-02-18-1

Primošten, 4. listopada 2018. godine

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA ZAKUP ILI KUPOPRODAJU čest.zgr. 1309 zk.ul. 2380 K.O. Primošten

 

Općina Primošten, objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za zakup ili kupoprodaju nekretnine čest.zgr. 1309 zk.ul. 2380 K.O. Primošten, centar (nasuprot parka Trg Don Ive Šarića tzv. „Stara općina“ ili „Dom“), korisne površine 187 m2 prizemlje i polukat 180,18 m2 – galerija, komunalno opremljeno).

Cilj ovog javnog poziva je utvrđivanje namjene poslovnog prostora, vrijednosti zakupa poslovnog prostora odnosno visine kupoprodajne cijene poslovnog prostora odnosno utvrđivanje djelatnosti koja će se u prostoru obavljati, a o čemu odluku, nakon prikupljenih informacija putem ovog poziva donosi Općinsko vijeće Općine Primošten odnosno općinski načelnik.

U slučaju prihvaćenog interesa za zakup poslovnog prostora, poslovni prostor može se dati u zakup na rok od 10 godina s mogućnošću produženja, a mjesečna zakupnina utvrđuje se u kunama po m2 poslovnog prostora sukladno odredbama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Primošten „Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“ 38/09), Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten“: 1/14, 1/16 i 5/16).

Općina Primošten poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe te udruge da dostave svoje pismo namjere za zakup odnosno kupoprodaju predmetnog prostora, odnosno da dostave svoje prijedloge za određivanje druge namjene prostora a koje pismo sadrži sljedeće podatke:

  • naziv pravne osobe – udruge, odnosno ime i prezime fizičke osobe s adresom i kontakt podacima,
  • kratki opis djelatnosti kojom se pravna ili fizička osoba bavi
  • djelatnost koja se planira obavljati u poslovnom prostoru koji se namjerava kupiti ili zakupiti ili za koji se predlaže namjena
  • kratki opis planirane ponude u poslovnom prostoru s planom i programom rada,
  • očekivani broj novozaposlenih osoba odnosno drugih aktivnosti koje će se obavljati u poslovnom prostoru
  • posebni zahtjevi za obavljanje planirane djelatnosti
  • ponuđena cijena zakupa
  • ponuđena cijena kupoprodaje

Pismo namjere za iskaz interesa dostavlja se na adresu Općina Primošten, Sv. Josipa 7. 22 202 Primošten ili na mail adresu [email protected] s naznakom „Iskaz interesa za zakup ili kupoprodaju poslovnog prostora“.

 Pisma namjere za iskaz interesa zaprimaju se do 31. listopada 2018. godine.
Dostavljena pisma namjere služe isključivo ispitivanju zainteresiranosti poduzetnika za utvrđivanje namjene poslovnog prostora i ne obvezuju Općinu Primošten, kao ni zainteresirane osobe na zakup ili kupoprodaju predmetnog poslovnog prostora.

Općina Primošten također poziva zainteresirane udruge s područja Općine Primošten da dostave svoje prijedloge vezane uz korištenje navedenog prostora.

Svi podaci prikupljeni ovim javnim pozivom služiti će kao podloga za raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup ili kupoprodaju predmetnog poslovnog prostora, odnosno poslužiti će kao osnova za donošenje odluke o namjeni poslovnog prostora a koji natječaj će naknadno biti raspisan sukladno odluci Općinskog vijeća odnosno općinskog načelnika Općine Primošten a na koji se mogu javiti zainteresirane pravne i fizičke osobe.
Uvid u poslovni prostor može se izvršiti radnim danom u vremenu od 8.00 do 14.00 sati uz prethodnu najavu.

Sve dodatne informacije u vezi s predmetnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 14.00 sati u službenim prostorijama općine na adresi Sv. Josipa 7. Ured načelnika ili Pravna služba ili putem mail-a [email protected] ili na telefon broj: 022/571-903 ili u uredu općinskog načelnika.

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

 

                                                                                                OPĆINA PRIMOŠTEN

                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                         Stipe Petrina