Na temelju članka 35. st. 1. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 12. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 7/13) i Odluke Općinskog vijeća Općine Primošten, Klasa: 944-18/18-01/1, Ur. broj: 2182/02-01/18-1 od dana 14. rujna 2018. godine, Načelnik Općine Primošten raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

 

o prodaji nekretnine čest. zem. 2069/27, zk. ul. 6290, k.o. Primošten.

 1. Predmet natječaja je prodaja nekretnine u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Šibeniku označena kao čest. zem. 2069/27, zk. ul. 6290 k.o. Primošten, šuma, površine 25 m2,

Nekretnina se nalazi u predjelu Primoštena, zvan Porat.

 1. Početna cijena predmetne nekretnine iz toč. 1. iznosi 2.100,00 kn (slovima: dvije tisuće i sto kuna) po m2 tako da početna kupoprodajna cijena čest. zem. 2069/27 zk. ul. 6290 k.o. Primošten iznosi 52.500,00 kn (slovima: pedeset dvije tisuće i petsto kuna), sve sukladno Procjeni ovlaštenog stalnog sudskog vještaka za građevinarstvo, dipl. ing. građ. Matka Drinković iz Šibenika, od listopada 2018. godine.
 2. Namjena predmetne nekretnine je za potrebe građevne parcele.
 3. Sudionici natječaja mogu biti sve fizičke i pravne osobe koje su hrvatski državljani, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj.
 4. Jamčevinu su sudionici natječaja dužni položiti u iznosu od 10% početne kupoprodajne cijene predmetne nekretnine, što iznosi 5.250,00 kn (slovima: pet tisuća i dvjesto pedeset kuna). Jamčevina se uplaćuje u korist proračuna Općine Primošten na žiro-račun IBAN: HR3924070001835700004-OTP banka, po modelu 68, s pozivom na broj 7706-OIB, s naznakom: „Za natječaj za prodaju nekretnine – čest. zem. 2069/27 k.o. Primošten.“

Izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u ukupan iznos naknade dok se ostalima vraća u nominalnom iznosu bez kamata.

 1. Rok za ponudu je 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, zaključno do 14 sati.(Objavljeno u Narodnim novinama broj; 94/18  (319) od 24.listopada 2018. godine)
 2. Ponude se predaju osobno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj – natječaj za prodaju nekretnine – čest. zem. 2069/27 k.o. Primošten“, Sv. Josipa 7, 22202 Primošten
 3. Sadržaj ponude:

– ime i prezime te adresa ponuditelja odnosno naziv i sjedište pravne osobe,

– preslik osobne iskaznice odnosno rješenja o upisu u sudski ili obrtni registar,

 

– dokaz o plaćenoj jamčevini,

– iznos ponuđene cijene za m2, te ukupna cijena.

Nepotpuna i nepravodobna ponuda neće se razmatrati.

 1. Otvaranje ponuda obavit će imenovano povjerenstvo u uredu načelnika Općine Primošten četvrtog dana od zadnjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda (za slučaj blagdana ili neradnog dana bit će to prvi sljedeći radni dan), dok će o rezultatima izbora svi natjecatelji biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.
 2. Mogućnost uvida u predmetnu nekretninu čest. zem. 2069/27 k.o. Primošten, u nazočnosti ovlaštene osobe prodavatelja traje tijekom natječaja, svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 9 do 14 sati, uz prethodan dogovor na telefon broj: 571-901.
 3. Kriterij za odabir je ponuđena najviša cijena po m2 predmetne nekretnine, odnosno najviša ukupna kupoprodajna cijena za čest. zem. 2069/27 k.o. Primošten.
 4. Upute ponuditeljima mogu se dobiti neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten ili putem telefona, tijekom otvorenosti natječaja, radnim danom od 9 do 14 sati.
 5. Sklopiti ugovor o kupoprodaji dužan je izabrani ponuditelj u roku od 15 dana od dostave odluke o odabiru, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.
 6. Kupoprodajnu cijenu odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti, sukladno prihvaćenom obrascu ponude – odluci o odabiru najpovoljnije ponude, nakon provedenog natječaja.
 7. Pravo poništenja natječaja Općina Primošten zadržava bez posebnog obrazloženja u svako doba.
 8. Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten na telefon broj: 022/571-903 ili na adresu: [email protected].

 

Općina Primošten