Natječaj za radna mjesta ODGOJITELJ/ICA – na određeno vrijeme

Na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten,donesena na 08.sjednici , kao i čl.24.(NN 94/13) Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (pročišćeni tekst NN , br.10/97,107/07 i 94/13) raspisuje se:

      NATJEČAJ

Za radna mjesta

ODGOJITELJ/ICA –na određeno vrijeme

-1 (JEDAN) izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme s punim radnim vremenom do 31.kolovoza 2015.godine

UVJETI za radna mjesta prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi, Pravilniku o vrsti stručne spreme radnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 10/97,107/07 i 94/13) i u skladu sa zakonom i Statutom vrtića.

Na natječaj za radno mjesto   ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati .O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

-Životopis s zamolbom

-Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – izvornik ili ovjerena preslika

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođena polaganja stručnog ispita,

-dokaz o Hrvatskom državljanstvu

-dokaz o radnom stažu

-ev.dokazi o nepostojanju određenih zapreka

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu s naznakom za koje radno mjesto se prijavljujete.

 

                                                  DJEČJI VRTIĆI OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                    Svetog Josipa 7

                                                    22202 PRIMOŠTEN

Primošten, 05.veljače 2015.

 

KLASA:031-02/15-01-01

UR.BROJ:2182/1-12/5-1-15-1