Natječaj asistent/ica na određeno vrijeme

Na temelju odluke Upravnog vrtića Općine Primošten,donesena na svojoj 10.sjednici , kao i čl.37.Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (pročišćeni tekst NN,br. 10/97, 107/07 i 94/13) :

NATJEČAJ

Poništava se natječaj objavljen 28.10.2014.godine na mrežnim stranicama i oglasnim pločama vrtića i Hrvatskog Zavoda za zapošljavanje.“Mladi za mlade „- pomagači u nastavi –javni radovi za mlade.

 

 

DJEČJI VRTIĆI OPĆINE PRIMOŠTEN

Ulica Svetog  Josipa 7

22202 PRIMOŠTEN

Primošten, 29.listopada 2014.

 

 

 

 

 

Na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten,donesenoj na 09.Sjednici, kao i Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi(pročišćen tekst NN,br.10/97,107/07 i 94/13)raspisuje se :

                          NATJEČAJ:

Za radno mjesto:

ASISTENT/ICA –na određeno vrijeme

„Mladi za mlade“- pomagači u nastavi – javni radovi za mlade  osobe do 29 godina gimnazijskog obrazovanja ili sa završenim prvim stupnjem visokoškolskog obrazovanja bez obzira na radni staž

UVIJETI:  Mlade osobe do 29 godina starosti

                 Gimnazijsko obrazovanje SSS ili prvi stupanj visokoškolskog obrazovanja

Prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi  članak 25.(NN 10/97,107/07 i 94/13) i u skladu sa Zakonom i aktima vrtića.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

-Životopis s zamolbom

-Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – izvornik ili ovjerena preslika

-Dokaz o Hrvatskom državljanstvu

-ev.dokazi o nepostojanju određenih zapreka

-dokaz o stručnoj spremi

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu s naznakom „za natječaj“

DJEČJI VRTIĆI OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                   Svetog Josipa 7

                                                 22202 PRIMOŠTEN

 

Primošten,28.listopada 2014.