Natječaj za radna mjesta: odgojiltelj/ica, psiholog/ica, zdravstveni voditelj/ica

Na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten,donesena na 06.sjednici , kao i čl.24.(NN 94/13) Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (pročišćeni tekst NN , br.10/97,107/07 i 94/13) raspisuje se:

NATJEČAJ

Za radna mjesta

ODGOJITELJ –na određeno vrijeme

-2 (dva) izvršitelja/ice na određeno radno vrijeme s punim radnim vremenom do 31.kolovoza 2015.godine

PSIHOLOG/ICA– na određeno vrijeme

-1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno vrijeme osam sati tjedno do 31.kolovoza 2015.godine

ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA – na određeno vrijeme

-1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno vrijeme šest sati tjedno do 31.kolovoza 2015.godine.

 

UVJETI za radna mjesta prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi, Pravilniku o vrsti stručne spreme radnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 10/97,107/07 i 94/13) i u skladu sa zakonom i Statutom vrtića.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati .O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

-Životopis s zamolbom

-Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – izvornik ili ovjerena preslika

-uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođena polaganja stručnog ispita,

-dokaz o Hrvatskom državljanstvu

-dokaz o radnom stažu

-ev.dokazi o nepostojanju određenih zapreka

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu s naznakom za koje radno mjesto se prijavljujete.

 

                                                  DJEČJI VRTIĆI OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                    Svetog Josipa 7

                                                    22202 PRIMOŠTEN

Primošten, 01.kolovoza 2014.

 

 PDF dokument za preuzimanje