NATJEČAJ Za radna mjesta psiholog/ica –na određeno vrijeme

Na temelju članka 26.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine, broj 10/97, 107/07 i 94/13) Upravno vijeće Dječjeg vrtića Općine Primošten, raspisuje natječaj za obavljanje poslova radnog mjesta:

                                  NATJEČAJ

                                                           Za radno mjesto

PSIHOLOG/ICA– na neodređeno vrijeme

-1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme osam sati tjedno

 

UVJETI za radna mjesta prema Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju,, Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN 133/97) i Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada Dječjeg vrtića Općine Primošten.

 

Nepravodobne i nepotpune dostavljene prijave neće se razmatrati .O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

-Životopis s zamolbom

-Dokaz o završenoj stručnoj spremi –  diplomu (izvornik ili ovjerena preslika)

-Uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođena polaganja stručnog ispita,

-Dokaz o Hrvatskom državljanstvu (domovnica)

-Potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje

-Uvjerenje o nekažnjavanju sukladno čl.25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju, ne starije od 6 mjeseci,

-Uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak (čl.25.st.2.)

-Uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak

( čl.25. st.4.)

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu :

 

                                                  DJEČJI VRTIĆ OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                    Svetog Josipa 7

                                                    22202 PRIMOŠTEN , sa naznakom „Za natječaj“

Primošten,07.ožujka 2016.god.

KLASA:112-01/16-01/01

UR.BROJ:2182/1-12/5-1-2-16-1