NATJEČAJ Za radna mjesta odgojitelj/ica –na određeno vrijeme

Na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten,donesena na 07.sjednici , kao i čl.24.(NN 94/13) Zakona o predškolskom odgoju i naobrazbi (pročišćeni tekst NN , br.10/97,107/07 i 94/13) raspisuje se:
NATJEČAJ
Za radna mjesta
ODGOJITELJ/ICA –na određeno vrijeme
-1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme s punim radnim vremenom do 31.kolovoza 2016.godine
-1(jedan) izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme do povratka Marije Bilić Savić s porodiljnog dopusta , puno radno vrijeme
ODGOJITELJ/ICA –na neodređeno vrijeme
-1 (jedan) izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom
PSIHOLOG/ICA- na određeno vrijeme
-1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno vrijeme osam sati tjedno do 31.kolovoza 2016.godine
PEDAGOG/ICA – na određeno vrijeme
-1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno vrijeme osam sati tjedno do 31.kolovoza 2016.godine.
ZDRAVSTVENI VODITELJ/ICA – na određeno vrijeme
-1 (jedan) izvršitelj/ica na određeno vrijeme šest sati tjedno do 31.kolovoza 2016.godine.

UVJETI za radna mjesta prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi, Pravilniku o vrsti stručne spreme radnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 10/97,107/07 i 94/13) i u skladu sa zakonom i Statutom vrtića.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati .O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.
Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:
-Životopis s zamolbom
-Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – izvornik ili ovjerena preslika
-uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođena polaganja stručnog ispita,
-dokaz o Hrvatskom državljanstvu
-dokaz o radnom stažu
-ev.dokazi o nepostojanju određenih zapreka
Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu s naznakom za koje radno mjesto se prijavljujete.

DJEČJI VRTIĆ OPĆINE PRIMOŠTEN
Svetog Josipa 7
22202 PRIMOŠTEN
Primošten, 03.kolovoza 2015.

KLASA:031-02/15-01-04
UR.BROJ:2182/1-12/5-1-15-1