NATJEČAJ Za radna mjesta odgojitelj/ica – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

Na temelju odluke Upravnog vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten,donesena na 04.sjednici , kao i čl.24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanu(NN 10/97,107/07 i 94/13),te članka 2.Pravilnika o vrsti stručne spremestručnih djelatnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN 133/97) raspisuje se:
NATJEČAJ

Za radna mjesta

ODGOJITELJ/ICA –stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa

-1 (JEDAN) izvršitelj/ica na određeno radno vrijeme s punim radnim
UVJETI za radna mjesta prema Zakonu o predškolskom odgoju i naobrazbi, Pravilniku o vrsti stručne spreme radnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih radnika u dječjem vrtiću (NN 10/97,107/07 i 94/13) i u skladu sa zakonom i Statutom vrtića.
Osobe koje su prijavljene u evidenciji nezaposlenih najmanje 30 dana s do godine dana evidentiranog staža u zvanju za kojeg se obrazovao/la,bez obzira na ukupno evidentiran staž mirovinskog osiguranja.
Na natječaj za radno mjesto ravnopravno se mogu javiti osobe oba spola.
Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati .O rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Kandidati uz prijavu na natječaj prilažu:

-Životopis s zamolbom
-Dokaz o stečenoj stručnoj spremi – izvornik ili ovjerena preslika
-dokaz o Hrvatskom državljanstvu (domovnica ,osobna iskaznica)
-potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje
-uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak ne stariji od 6 mjeseci (potvrda o nekažnjavanju)
-kandidat koji bude izabran dužan je priložiti i uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti kojim se dokazuje ispunjavanje općeg uvjeta zdravstvene sposobnosti za obavljanje poslova radnog mjesta na koje se prima
-izjavu kandidata da za prijem u službu ne postoje zapreke iz članka 25.Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave za natječaj s obveznom dokumentacijom dostavljaju se na adresu s naznakom za koje radno mjesto se prijavljujete.

DJEČJI VRTIĆI OPĆINE PRIMOŠTEN
Svetog Josipa 7
22202 PRIMOŠTEN

Primošten, 27.ožujka 2015.

KLASA:031-02/15-01-02
UR.BROJ:2182/1-12/5-1-15-1