Na temelju članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14) i članka 45. Statuta

Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 3/13 i 5/13), Načelnik    Općine

Primošten, dana 04. listopada 2017. godine, raspisuje

JAVNI POZIV

za financiranje programa Udruga građana

iz Proračuna Općine Primošten u 2018. godini

 

 

Članak 1.

Načelnik Općine Primošten raspisuje Javni poziv za financiranje programa udruga građana iz

Proračuna Općine Primošten za 2018. godinu.

Pozivaju se udruge sa sjedištem na području Općine Primošten da prijave svoje programe

redovne djelatnosti i pojedinačne projekte koji se odnose na djelatnosti, programe, akcije i

manifestacije od interesa za Općinu Primošten koje će se realizirati tijekom 2018. godine a za

koje se očekuje potpora iz Proračuna Općine Primošten.

 

 1. UVJETI PRIJAVE

Članak 2.

Iz Proračuna Općine Primošten financirat će se projekti i programi udruga koje svoj rad temeljen na potrebama građana, prema načelima djelovanja za opće dobro, te koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

 • da promiču vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske,
 • da su registrirane temeljem Zakona o udrugama (,,Narodne novine“ br. 74/14), te da

je područje njihovog djelovanja, podružnica ili drugi ustrojstveni oblik na području

Općine Primošten,

 • da broji najmanje 50% članova s prebivalištem u Općini Primošten,
 • da aktivno i kontinuirano djeluje najmanje šest (6) mjeseci, što treba biti razvidno iz

Statuta udruge i realiziranih programa,

 • da je program udruge osmišljen na način da omogućuje kontrolu i nadzor nad

provođenjem aktivnosti i nad potrošnjom odobrenih sredstava,

 • da je uredno ispunila obveze za prethodno odobrena sredstva.

 

 1. PODRUČJE FINANCIRANJA

 

Članak 3.

Javni poziv se raspisuje za sljedeća područja financiranja programa udruga građana:

 

 1. 1. Kultura:
 2. likovna djelatnost,
 3. glazbena djelatnost,
 4. glazbeno – scenska i plesna djelatnost,
 5. kazališna djelatnost,
 6. filmska i video djelatnost,
 7. knjižna i nakladnička djelatnost,
 8. nova medijska kultura,
 9. znanstveno – istraživačka djelatnost,
 10. program očuvanja tradicije i običaja,
 11. program tradicionalnih manifestacija;

 

 1. 2. Tehnička kultura,

 

 1. 3. Sport:
 2. natjecanja,
 3. sport i rekreacija građana,
 4. rekreacija osoba s invaliditetom,
 5. sport i rekreacija djece i mladeži;

 

 1. 4. sustav zaštite i spašavanja,

 

 1. zdravstvo i socijalna skrb:
 • osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici, te njihovo aktivno

sudjelovanje u životu lokalne zajednice, unaprjeđenje znanja i vještina osoba s

invaliditetom, njihovih članova obitelji i skrbnika,

 • zaštita i skrb o starijim osobama, te unaprjeđenja znanja i vještina za rad sa

starijim osobama,

 • pomoć siromašnima,
 • širenje i razvoj volonterstva, solidarnosti i humanitarnog djelovanja za ranjive

skupine,

 • unaprjeđenje zaštite žrtava obiteljskog nasilja, te unapređenje znanja i vještina za

rad s tim osobama,

 • unaprjeđenje kvalitete življenja djece iz socijalno ugroženih obitelji,
 • unaprjeđenje skrbi i briga za beskućnike,
 • unaprjeđenje resocijalizacije i integracije mladih s poremećajima u ponašanju, te

unaprjeđenje znanja i vještina za rad s tim osobama,

 • program usmjeren na poboljšanje kvalitete života djece i mladih,
 • programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata;

 

 1. 6. drugi programi koji doprinose unaprjeđenju kvalitete življenja građana Općine Primošten.

 

Članak 4.

Osnovni kriteriji za vrednovanje i kategorizaciju programa su: kontinuirano i uspješno

provođenje, razvojni karakter, kulturni i edukativni karakter, umjetnička kvaliteta programa,

suradnja s drugim korisnicima, promicanje volonterskog rada, ispunjavanje potreba zajednice,

promicanje Primoštena na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini.

 

III. NAČIN PRIJAVE

Članak 5.

Prijava se podnosi podnošenjem:

 • Prijavnice / može se preuzeti na internetskoj stranici Općine Primošten: primosten.hr.
 • uz prijavnicu potrebno je priložiti Financijski plan te Plan rada za 2018. godinu.

Udruge koje se prijavljuju prvi put, uz prethodno navedeno obvezne su priložiti:

– presliku Rješenja o registraciji udruge, sa svim izmjenama i dopunama i

– Izvadak iz registra udruga.

Udruge koje su u 2017. godini koristile potporu Općine Primošten dužne su uz  pobrojano obavezno dostaviti i:

– Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima za 2017. godinu PROR – POT  Obrazac

/ citirani obrazac dostupan na web. stranici Općine Primošten: www.primosten.hr /

 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanom

obrascu prijavnice neće biti razmatrane.

 

NAPOMENA:  

Za  slučaj  da  je  prijavitelj bio financiran  iz općinskog  proračuna tijekom  tekuće  godine traženo  Izvješće   na  propisanom   PROR POT Obrascu  dostavlja se na  način  reguliran  posebnim  Ugovorom  odnosno   najkasnije  i  zaključno  s danom  31.  prosinca  2017.  godine. U navedenom  slučaju  prijava se uvjetno smatra potpunom   ali se  realizacija potencijalnog financiranja  uvjetuje  ispunjenjem  namjenskog pravdanja  odobrenih i isplaćenih sredstva  iz općinskog  proračuna /na način  reguliran  prethodno sklopljenim  Ugovorom za 2017./.

 

 

 

Članak 6.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten ili na broj telefona 022/ 571- 905.

 

 1. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

 

Članak 7.

Rok za prijave   je zaključno s danom 06. studenog 2017.godine.

 

Članak 8.

Programe će u daljnjem roku od 30 dana od proteka roka za podnošenje prijava ocijeniti Povjerenstvo koje imenuje načelnik. Sve udruge koje se prijave na natječaj bit će obaviještene o rezultatima odabira programa po stupanju na snagu Proračuna Općine Primošten za 2018. godinu.

Prihvaćeni programi biti će sufinancirani sukladno mogućnostima Proračuna Općine Primoštenu 2018. godini.

 

Članak 9.

Prijave  pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva treba dostaviti na

adresu:                                             OPĆINA PRIMOŠTEN

                                                        Jedinstveni upravni odjel

                                                        Sv. Josipa 7,

                                                        22 202 Primoštena.

 

Članak 10.

Ovaj javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči Općine Primošten, na službenoj web-stranici

Općine Primošten, te u „Službenom vjesniku Općine  Primošten“.

 

KLASA: 402-01/17-01/06

URBROJ: 2198/28-02-17-l

Primošten, 04. listopada 2017.

 

                                                                             NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

Stipe Petrina

 

                                           

PRIJAVNICA ZA SUFINANCIRANJE -OVDJE-

PROR-POT-OBRAZAC