Klasa: 023-01/18-01/11
Ur.broj: 2182/02-01-18-1
Primošten, 27. studenog 2018. godine

 

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA                                                   

                                                                                                -SVIMA-

PREDMET: Poziv za sazivanje  redovne 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

Sukladno članku 26. stavku 1. točki 2. i 3.  Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18 i 2/18) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 2/18) pozivate se na  redovnu 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 03. prosinca (ponedjeljak) 2018. godine s početkom u 11,00  sati u prostorijama Općine Primošten u Primošten, sv. Josipa 7.  

 

1.Prijedlog Proračuna Općine Primošten za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. i

Plan razvojnih programa za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021.

/s Prijedlogom Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten  za 2019. godinu/

2. Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2019. godinu

3.Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2019. godinu

4. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2019.

5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2019. godinu

6. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Primošten za godinu

7.Prijedlog Programa financiranja političkih stranaka i članova predstavničkog

tijela  Općine Primošten  izabranih s liste grupe birača  za 2019. godinu

8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Primošten za 2018. godinu

9.Prijedlog Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2018. godinu

10.Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture Općine Primošten za 2018. godinu 

11. Suglasnost na Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2018. godinu

12.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na preostale  Odluke  i  Ugovore o jednostavnoj nabavi  tijekom   2018. godine

 13. Suglasnost na Ugovor 2018/001540 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sklopljen   između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općine Primošten, Klasa: 351-04/18-03/01; Ur. broj: 2182/02-03/02-18-3 od dana 17.05.2018

uključujući i suglasnost na naknadnu Izmjenu Odluke FZOEU  o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, Klasa: 351-04/18-58/124; Urbroj: 563-03-1/240-18-7 „ Zagreb, 22. listopada 2018.“

14.Prijedlog IV. Izmjene i dopune Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primošten

15. Prijedlog VI. Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Primošten

16. Prijedlog Rješenja o imenovanju koncesijskog vijeća za davanje koncesijskog odobrenja

Općine Primošten

17.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o porezima Općine Primošten

18.Zapisnik sa 27. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten s Odlukama

19. Suglasnost na Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada za pedagošku

godinu 2018/2019

 20. Suglasnost na Kurikulum Dječjeg vrtića Općine Primošten za pedagošku  godinu 2018/2019

 21. Zapisnik sa 28. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten s Odlukama

22.Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Općine Primošten za 2019. godinu s Projekcijom   za 2020 i 2021. godinu

23 .Prijedlog  Odluke  o  nastavku uređenja obalne šetnice  na području Općine Primošten s prijedlogom  Šibensko kninskoj županiji za nastavak zajedničkog financiranja sanacije u godini

24. Prijedlog Odluke o nabavi tucanika, jalovine i tampona za potrebe Općine Primošten u 2019. godini

25.Prijedlog Odluke o nabavi radova redovitog uređenja primoštenskih plaža u sklopu priprema za 2019. godinu

26. Prijedlog Odluke o nabavi radova asfaltiranja na području Općine Primošten po potrebi u više navrata u ukupnoj  površini  od 20.000m2

27. Prijedlog Odluke o nabavi  građevinskog materijala – kamenih lomljenih ploča za potrebe Općine Primošten u 2019. godini

28.Prijedlog Odluke o nabavi razastiranja tucanika s prijevozom istog na relaciji Konjuška d.o.o.i odredišnih plaža na poluotok Raduča u  Primoštenu

29. Zamolba HGSS – Stanice Šibenik s Planom programskih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Šibenik za 2019. godinu / i prijedlogom teksta Ugovora/

30.Izvješće o analizi sustava civilne zaštite Općine Primošten u 2018. godini s Smjernicama za organizaciju i razvoj  sustava  civilne zaštite na području Općine Primošten za 2019. godinu

31.Zamolba „ TAURUS NEGRO“ d.o.o. iz Primoštena za oslobađanjem plaćanja dijela komunalne naknade

32.Zamolba Dijane Rinčić za oslobađanje obveze vraćanja troška nastalog povodu stipendiranja i stručnog usavršavanja po Ugovoru Klasa: 131-02/12-02/1; Urbroj: 2182/02-02-12-4.

33. Pojedinačni zahtjevi/zamolbe za oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa

a/ Zahtjev „RUBE PRIMOŠTEN“ d.o.o.

za oslobađanjem u cijelosti od plaćanja zateznih kamata po osnovu komunalnog doprinosa

/ Rješenje Klasa: UP/I-361-06/17-03/41; Urbroj: 2182/02-03/08-17-02  od dana  10. studenog 2017.godine

b/ Zamolba Jure Jurića iz Zagreba za oslobađanje od plaćanja 15% komunalnog doprinosa odnosno umanjenja za 15%

obračunatog komunalnog doprinosa po Rješenju Klasa: UP/I-350-05/15-03/36; Urbroj:

2182/02-03/07-15-02  od dana  15. siječnja 2015. godine

34.Prijedlog „PRIMOŠTEN ODVODNJE „ d.o.o. za osiguranje  financijskih sredstava  za

redovito poslovanje u iznosu od 250.000,00 kuna ( slovima: dvjestopedesettisućakuna)

35. Zahtjev RH Visokog upravnog suda za očitovanjem Općinskog vijeća na navode prof.

dr.sc.Darka Skorin Kapov i  prof. dr. sc. Jadranke Skorin  Kapov  zast. po punomoćniku

Odvj. Društvu NOBILO i drugi povodu Zahtjeva za pokretanje postupka za ocjenu

suglasnosti općeg akta sa zakonom  USOZ -71¸/18-1 Odluka o donošenju VI. Izmjena i

dopuna PPUO

36.Zahtjev prof. dr. sc. Darka Skorin Kapov i  prof. dr. sc. Jadranke Skorin  Kapov za

Ispravak Zaključka Općinskog vijeća, Klasa: 008-4/18-03/14; Urbroj: 2182/02-01-18-2

( „Službeni  vjesnik Općine Primošten „ broj 5/18)

37. Zahtjev „KRISTINE„ d.o.o. iz Zagreba zast. po punomoćniku Zajedničkom Odvjetničkom uredu MIKULANDRA & MALENICA za dopunskim  očitovanjem   na Ponudu  za sklapanje  novog Ugovora o zakupu  poslovnog  prostora  od 30. srpnja  2018.godine

38. Stav Općinskog vijeća o izradi projektne dokumentacije za izgradnju panoramskog pješačkog  podmorskog tunela  sa sadržajima   u uvali Porat – Primošten

39.Odluka Vlade RH o davanju suglasnosti Općini Primošten za zaduženje kod OTP banke d.d. Zadar od danas  16. studenog 2018.

 40.Prijedlog Odluke o bratimljenju Općine Primošten(Republika Hrvatska) i grada Gaflenz (Republika Austrija),

a/ SPORAZUM O SURADNJI između Grada Gaflenz u Republici Austriji i Općine Primošten u Republici Hrvatskoj i

b/ POVELJA O BRATIMLJENJU

 41.Izvješće ugovorima o donacijama , sponzorstvima i isplaćenim jednokratnim  novčanim

davanjima  tijekom  2018. godine s prijedlogom  Odluke

42.Izvješće o prometu nekretninama u vlasništvu Općine Primošten  sklopljene tijekom godine s prijedlogom Odluke

43.Suglasnost Općinskog vijeća na Odluku Načelnika od dana 12. listopada 2018.

 44.Prijedlog Odluke o financiranju troška „Team bildinga“ – Advent u Beč od 14. – 16.prosinca 2018. godine

 45.Prijedlog Odluke o pripremi i organizaciji prigodnog domjenka uoči predstojećih blagdana Božića i Nove 2019. godine

DOPUNA  DNEVNOG REDA

11.redovne sjednice  Općinskog vijeća Općine Primošten

zakazane za dan 3.prosinca 2018. godine

46.Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika u Općinskom sudu u Šibeniku

47.Odluka o mjerama za sprječavanje   nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Primošten

48.Prijedlog Odluke o  financiranju kompletnih troškova tijekom prijateljskog trodnevnog posjeta gradonačelnika Vallon Pont d Are – Pierre Peschiera

49.Suglasnost na Odluku o zajmu/temeljem zamolbe Josipa Prgin  od 26.studenog 2018. godine

50.Prijedlog II. Izmjene i dopune Odluke o načinu  pružanja javnih  usluga   prikupljanja

miješanog  komunalnog otpada  i  biorazgradivog   komunalnog  otpada  na  području Općine  Primošten

51. Prijedlog Izmjena i dopune  Pravilnika   o materijalnim  pravima   službenika Jedinstvenog  upravnog  odjela Općine Primošten

52. Zamolba Zvonka Mučalo iz Šibenika za oslobađanjem od plaćanja zateznih kamata po osnovu komunalnog doprinosa

53. Suglasnost Općinskog vijeća na Izmjenu i dopunu Pravilnika o Organizacijskoj

strukturi  i sistematizaciji  radnih  mjesta   “Bucavac“d.o.o.

54. Suglasnost Općinskog vijeća na Izmjenu i dopunu Pravilnika o  radu

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                 Jere Gracin