Klasa: 021-06/14-01/3

Ur.broj: 2182/02-01-14-1

Primošten, 03.srpnja.2014. godine

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                               

                                                                                               -SVIMA-

 Predmet:Poziv za sazivanje 7.sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 11.srpnja ( petak ) 2014. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.     

 

Predloženi dnevni red

 

 1. 1.      Polugodišnje izvješće  Načelnika Općine Primošten o radu za razdoblje 01.siječnja do 30.06. 2014. godine
 2. 2.      Izvješće Načelnika o tijeku pregovora s Općinom  Rogoznica u svezi osnivanja zajedničke zdravstvene ustanove s  tekstom prijedloga ugovora
 3. 3.      Plan nabave Općine Primošten za 2014. godinu
 4. 4.      Suglasnost Općinskog vijeća na Sporazum Općine Primošten i  Primoštena d.d.
 5. 5.      Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na imenovanje novog predstavnika Općine Primošten i člana Skupštine Trgovačkog društva „Vodovod i odvodnja“ d.o.o.
 6. 6.      Prijedlog Odluke o izradi UPU proizvodne zone (12) „ BOJANA
 7. 7.      Prijedlog Odluke o prihvaćanju ponude Arheo“ d.o.o. za izradu UPU proizvodne zone (12) „ BOJANA
 8. 8.      Prijedlog Odluke o nabavi  stručnog nadzora nad izvedbom strojarskih instalacija  i stručnog nadzora u području  elektroinstalacija  u sklopu građenja zdravstvene stanice u Primoštenu
 9. 9.      Suglasnost na Ugovor o zajedničkom  financiranju radova za izgradnju  objekta Rekonstrukcija  vodoopskrbnog cjevovoda za Dom zdravlja u Primoštenu
 10. 10.  Suglasnost na Ugovor o zajedničkom  financiranju radova na izgradnji  Produžetka vodovodne mreže u Primoštenu u predjelu Rupe- Gornja i Donja cesta
 11. 11.  Prijedlog Odluke o nabavi radova građenja vodovodne i kanalizacijske mreže  na dijelu županijske ceste od magistrale do „AURORE“kanalizaciju za Z.S.
 12. 12.  Prijedlog Odluke o nabavi komunalnog vozila za potrebe Komunalnog poduzeća Bucavac  u vlasništvu Općine Primošten
 13. 13.  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o  taxi djelatnostima  na području Općine Primošten
 14. 14.  Zapisnik  sa 05. sjednice Upravnog  vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten

DV “ Bosiljak” s odlukama o:

–  upisu djece  za 2014/2015. godinu,

–  s prijedlogom Ugovora  o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika

Usluga predškolskog odgoja, naobrazbe i skrbi,

–  Popis primljenih Korisnika za pedagošku 2014/2015. godinu  s Listom čekanja

–     o smanjenju participacije za  korisnika usluge Loru Jurlin

–  o potrebi  zdravstvenog voditelja s prijedlogom za raspisivanje natječaja za

medicinskog voditelja  na 6 sati tjedno

15. Suglasnost Općinskog vijeća na interne akte Dječjih vrtića Općine Primošten DV

“ Bosiljak:

–   Pravilnik o unutarbnjem ustrojstvu i načinu rada,

–   Pravilnik o radu Dječjih vrtića Općine Primošten DV “ Bosiljak”I

–   Pravilnik o upisu djece i ostavrivanju prava I obveza korisnika usluga

16. Službena obavijest o obvezi  izrade Plana gospodarenja otpadom

17.  Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine

Primošten za 2013.godinu

18. Službeno Očitovanje “ Vodovod i odvodnje “ d.o.o.

19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o davanju podataka

20. Izmjena i dopuna Rješenja o imenovanju Stožera civilne zaštite / uz ažurir. tabele

Plana pozivanja.

21. Prijedlog Odluke o donošenju UPU naselja Dolac

22. Prijedlog  Odluke o naknadi  za razvoj komunalnih vodnih građevina  za javnu

vodoopskrbu na području Općine Primošten

23. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati  naknade za

razvoj sustava javne odvodnje

–  na znanje ISPRAVAK TAJNIKA  u svezi Odluke o obračunu i naplati naknade

za razvoj sustava javne odvodnje „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 2/14

24. Prijedlog odluke o uređenju četiri plaže u Primoštenu

25. Zamolba  KRISTINE d.o.o. za prolongiranje roka plaćanja najamnine  prostora

stare zgrade općine

26. Općinskom vijeću na znanje Očitovanje Odvjetnice Ana Marije Žužul iz

Zagreba temeljem  Punomoći  Ređine Huljev iz Primoštena

27. Izvješće o stanju zaduženja  stanju naplaćene naknade po osnovu korištenja

javnih površina na području Općine Primošten  na dan 01. srpnja 2014. god.

28. Prijedlog odluke o III. Izmjeni i dopuni  Odluke o komunalnom doprinosu

29.Paket zamolbi – komunalni doprinos

30. Prijedlog odluke o obeštećenju  građana koji su svoje nekretnine odnosno

Pokretnine u svom vlasništvu ustupili  za izgradnju „norveškog naselja u predjelu

Rupe u Primoštenu

                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                  Vinko Bolanča

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38,  Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4,  Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić.  Ribsrska 22, Primošten

10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten