-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                                                             

PREDMET: Poziv za sazivanje 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na 5. redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana        31.siječnja  (srijeda)2018. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

    Predloženi dnevni red:

1.Prijedlog proč . teksta Statuta Općine Primošten / usklađenje temeljem članka 33. Zakona o

izmjeni i dopuni Zakona o lokalnoj, regionalnoj / područnoj/ samoupravi  („Narodne

novine“ broj 123/17)

2.Polugodišnje Izvješće Općinskog Načelnika o radu  za vremensko razdoblje od 01. srpnja

do 31.  prosinca 2017. godine

3.Autentično  tumačenje odredbi Odluke o komunalnom doprinosu  Općine Primošten

/Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/13, 7/13, 1/14, 2/14, 3/14, 6/17/

4.Prijedlog Odluke o povjeravanju  poslova Komunalnom poduzeću „ BUCAVAC“ d.o.o.

za 2018.godinu.

5.Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatne usluga parkiranja

„ Bucavcu“ d.o.o. u 2018. godini

6.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti „BUCAVCU „ d.o.o. na Cjenik usluga parkiranja u 2018.godini

7.Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti   tržnice   na

malo „ Bucavcu“ d.o.o. u 2018. godini

8.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti  „BUCAVCU „ d.o.o. na Cjenik zakupa prodajnog

prostora  na / zelenoj /  tržnici na malo u 2018. godini

9.Prijedlog Odluke o daljnjem povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti

prijevoza putnika i robe na području Primoštena „ Bucavcu“ d.o.o. u 2018. godini

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti „BUCAVCU „ d.o.o. na Cjenik prijevoza putnika

i roba na području  Primoštena u 2018. godini

 1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog

otpada  i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Primošten

12. Prijedlog Odluke o raspisivanju  natječaja za korištenje javnih površina  za 2018. god
13.Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na Zapisnik 1. sjednice Skupštine

Komunalnog poduzeća „ Bucavac“ d.o.o.  s odlukama

14.Suglasnost na Financijski Plan Komunalnog poduzeća „Bucavac„za 2018.

godinu

15.Suglasnost na Plan  nabave Komunalnog poduzeća „Bucavac„za 2018.godinu

16.Prijedlog VII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2017. godinu

17.Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten  na  Izmjenu i dopune internog Pravilnika

za postupke jednostavne nabave / Plan nabave donosi Općinski Načelnika /

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na Plan nabave Općine Primošten za 2018. godinu
19.Suglasnost Općinskog vijeća na  Sporazum  o suradnji na projektu  razvoja širokopojasne
     infrastrukture  sljedeće generacije  bespovratnim sredstvima EU na području Šibensko
     kninske županije
 1.  Suglasnost Sporazum o financiranju uređenja građevinskog zemljišta, 740-06 17-02 61

2182 02-02-17-1 od dana 23. studenog 2017. godine

21.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o pojedinačnim  zahtjevima  za oslobađanje

komunalnog doprinosa u sklopu postupka legalizacije( („Službeni vjesnik Općine

Primošten“ broj 8/15)

22.Prijedlog Odluke o iskopu temelja i izradi kameno betonskog suhozida  s armaturom na

šetnici u pravcu Bilo – Dolac

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na preostale donacije, sponzorstva i isplaćene

jednokratne novčane naknade tijekom 2017. godine

24.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na preostale Odluke i Ugovore o jednostavnoj

nabavi  tijekom 2017. godine

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o izradi monografije „Gospa od Loreta“

26.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o promociji monografije „Primošten–Gospa od

Loreta“

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o pripremi i organizaciji prigodnog domjenka uoči

predstojećih blagdana Božića i Nove 2018.  godine

 1. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja Općine Primošten za 2017. godinu
 1. Zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten  s

Odlukama

 1. Zapisnik sa 20. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten  s

Odlukama i

a/ Rebalansom Dječjeg vrtića Općine Primošten  za 2017.

31. Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten

za 2018.godinu

32. Prijedlog II. Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na

Području Općine Primošten  za 2017.godinu

33.Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine

Primošten za 2017. godinu

34.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na:

a/ Sporazum  Općine Primošten i Mate Pancirov

b/ Ugovore o kupoprodaji nekretnina Općine Primošten i Ante  Mikelin s Josom Mikelin

35.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Ugovor za poštanske usluge za 2018. godinu

36.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Anex br. sa RWE

37. Program mjera Zavoda za javno zdravstvo Županije Šibensko – kninske Službe

epidemiologije u 2018. godini

38.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o prodaji dijela nekretnine čest. 19666/4 k.o.

Primošten 7 /17)

 1. Zahtjev Komunalnog poduzeća „BUCAVAC“ d.o.o. i PRIMOŠTEN ODVODNJE d.o.o.

za oslobađanje od plaćanja  komunalnog doprinosa  za rekonstrukciju  komunalno

servisne  građevine  2131/1 k.o. Primošten

40.Prijedlog Odluke o djelomičnom financiranju redovitog poslovanja „PRIMOŠTEN

ODVODNJA“ d.o.o.

41.Zamolba Živka Žaja za otpis zateznih kamata

DOPUNA DNEVNOG REDA  5.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

zakazane za dan 31. siječnja (srijeda) 2018.

42.Preporuka Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za

uvrštavanje  osoba s odobrenom  međunarodnom  zaštitom u korisnike  obuhvaćene

odlukama  o  socijalnoj  skrbi  /na znanje/

43.Zaključak  o  statusu zak. zast.   „ BUCAVAC“ d.o.o.

44.Rebalans Narodne knjižnice   i  čitaonice  „ Ante  Starčević 1912-„

45.Prijedlog Odluke o visini  stipendije  učenika i  studenata s područja  Općine

Primošten za školsku i akademsku 2018. godinu

 

Klasa: 023-01/18-01/05
Ur.broj: 2182/02-01-18-1
Primošten, 24. siječnja 2018. godine

 

                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                 Jere Gracin