Klasa: 023-01/18-01/10

Ur.broj: 2182/02-01-18-1

Primošten, 07.  rujna 2018. godine

 

 

                                                  –  ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA  (na e-mail adresu)       
                                                  – SVIMA

                                                                                               

 PREDMET: Poziv za sazivanje 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 

Sukladno članku 26. stavku 1. točki 2. i 3. . Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18 i 2/18) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na  redovnu 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana  14. rujna ( petak) 2018. godine s početkom u 11. 30 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

   

    Predloženi dnevni red:


 1. Polugodišnje Izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Primošten  za vremensko razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

 

 1. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage IV. Izmjene i dopune Odluke o davanju u zakup  poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primošten „Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 3/18

 

 1. Polugodišnje Izvješće  o izvršenju Proračuna Općine Primošten  za  vremensko razdoblje od 01. siječnja do 30.lipnja 2018. godine

 

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Općine Primošten za 2018. godinu

 

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2018. godinu

 

 1. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluka o zaduženju za refinanciranje kredita Općine Primošten

 

 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na III. Izmjene Plana nabave Općine Primošten za 2018. godinu

 

 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na  IV. Izmjene Plana nabave Općine Primošten za 2018. godinu

 

 1. Prijedlog  Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Primošten

 

 1. Izvješće  neovisnog  revizora  i Financijski  Izvještaj   za  BUCAVAC“  d.o.o   o  poslovanju za 2017.  godinu

 

 1. Suglasnost na Odluku o davanju namjenskog zajma Turističkoj zajednici Općine Primoštena iz Primoštena Klasa; 403-02/18-03/01; Urbroj: 2182/02-02-18-2 od dana  05. srpnja 2018. godine i Ugovor o namjenskom zajmu Klasa; 403-02/18-03/01; Urbroj: 2182/02-02-18-3 od dana  05. srpnja 2018.

 

 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na Sporazum o suradnji na provedbi Operativnog  plana razvoja cikloturizma Šibensko kninske županije

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluke i Ugovore o nabavi jednostavne  vrijednosti tijekom  2018. godine

 

 1. Prijedlog Odluke o nabavi radova izrade potpornih armirano betonskih  zidova s oblogom  od  prirodnog  kamena na šetnici oko brda Gaj

 

 1. Prijedlog Odluke o nabavi vantroškovničkih građevinskih radova na  pomoćnim građevinama

 

 1. Prijedlog Odluke Općinskog vijeća Općine Primošten  o nabavi, dopremanju i montaži panoramskog teleskopa na vrhu Gaja

 

 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten  na Ugovor  o prethodnom financiranju  izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Uz vojske“

 

 1. Zapisnik sa 23. sjednice Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Općine Primošten  s Odlukama:

a/ Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Općine Primošten „ Primošten, lipanj 2018.“

b/ Pravilnik  o  upisu  djece u ostvarivanju  prava i obveza korisnika usluga

c/ Odluka o upisu djece  u vrtić u pedagoškoj godini 2018/2019

d/ Zapisnik komisije  za upise u pedagošku godinu 2018/2019

e/ Projekt  „ Unapređenja  usluga djece u sustavu ranog i predškolskog odgoja i

obrazovanja“

 

 1. Zapisnik sa 24. sjednice Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Općine Primošten  s Odlukama:

a/ Odluka o raspisivanju  natječaja za izbor spremačice/domaćice na određeno  radno vrijeme  u Dječjem  vrtiću   Općine Primošten

b/ Odluka o raspisivanju  natječaja za izbor pedagoga/ice na pola radnog vremena na neodređeno  radno vrijeme  u Dječjem  vrtiću   Općine Primošten

c/ Odluka o raspisivanju  natječaja za izbor odgajatelja/odgajateljice na određeno puno radno vrijeme  u Dječjem  vrtiću   Općine Primošten

d/ Odluka o raspisivanju  natječaja za izbor zdravstvenog voditelja/ice na određeno vrijeme ( 8 sati tjedno)  u Dječjem  vrtiću   Općine Primošten

 

 1. Polugodišnje financijsko Izvješće  Dječjeg vrtića Općine Primošten za razdoblje od 01. siječnja 2018 -30. lipnja 2018. godine

 

 1. Zapisnik sa 25. sjednice Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Općine Primošten  s Odlukama;

a/  Odluka o  primanju  u radni  odnos   na određeno vrijeme  suglasnost   na isplatu

jubilarne nagrade;

b/ Odluku  o obavljanju   ravnateljskih  poslova   za  vrijeme   privremene   spriječenosti ravnateljice

 

 1. Zapisnik sa 26. sjednice Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Općine Primošten  s Odlukom:

a/ Suglasnost  na  Godišnje  izvješće  o  ostvarivanju   Plana i  programa   rada  za pedagošku godinu 2017/2018.

 

  23. Zahtjev  prof.dr. sc. Darka Skorin  Kapov  i  prof. dr. sc. Jadranke  Sjkorin                        Kapov za:

a/ Ispravak   VI Izmjena i dopuna PPUO Primošten u vezi zoniranja   čest. zem.  801/6 i  dijela  čest. zem.  1066/1  ,obje  k.o.  Primošten     te

b/ očitovanje   na pismo  pomoćnika  ministra  Danijela Žambokija

 

 1. Zahtjev  Jere Jurin  iz Šibenika zast. po punomoćnici  Ivoni Perišić  Rošić za                   otkup čest.zem. 2069/27 k.o. Primošten  /25m“/

 

 

                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                            Jere Gracin v.r.

 

Dopuna Dnevnog reda – prijedlog:

 

 1. Odluke Skupštine komunalnog poduzeća Bucavac d.o.o – potvrda i verifikacija

 

–         25.1. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjenu i dopunu Pravilnika o radu Bucavac d.o.o. od dana 06. veljače 2015. godine,

–         25.2. Odluka o otpisu spornih potraživanja,

–         25.3. Odluka otpisu imovine i potraživanja,

–         25.4. Odluka o vrijednosnom usklađivanju spornih potraživanja,

–         25.5. Odluka o davanju suglasnosti na II izmjenu i dopunu Pravilnika o radu Bucavac d.o.o od dana 06. veljače 2015. godine,

–         25.6. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o organizacijskoj strukturi i sistematizaciji radnih mjesta Bucavac d.o.o

 

 1. Izvješće o statusu predmeta zakupa poslovnog prostora 1309 K.O. Primošten

 

                                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                  Jere Gracin v.r.

 

  Dopuna Dnevnog reda – prijedlog


 27. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pojedinačnim zahtjevima za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u sklopu postupka legalizacije uključujući pravo nadzora u tri pojedinačna predmeta