ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            –   SVIMA  –

PREDMET: Poziv za redovno sazivanje 5. sjednice Općinskog vijeća

Redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Primošten održat će se dana  28. veljače.  2014. godine (petak) 2013. godine u 11,oo sati u prostorijama Općine Primošten, Svetog Josipa br. 7, Primošten.

Predloženi dnevni red:

1. Zahtjev za ocjenu zakonitosti općeg akta Općinskog vijeća Općine Primošten – Odluke o

komunalnom doprinosu „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/13 i Zaključka   o

zauzetom stavu kod odlučivanja  o pojedinačnim  zahtjevima u svezi oslobađanja od

plaćanja komunalnog doprinosa prilikom legalizacije „Službeni vjesnik Općine Primošten“

broj 6/13

2. Polugodišnje Izvješće o radu Načelnika Općine Primošten za  razdoblje od 1. srpnja

do 31. prosinca 2013. godine / prvo u novom mandatu a ukupno deveto po redu/

3. Prijedlog Odluke o davanju Suglasnosti na Pravilnik o provedbi postupaka  nabave

bagatelne  vrijednosti, Klasa: 023-01/14-02/1;Ur.broj: 2182/02-02-14-1 od dana13. siječnja

2014. godine

4.Prijedlog  Plana nabave Općine Primošten za 2014. godinu

5. Prijedlog Odluke o odabiru izvođača za radove asfaltiranja  na području Općine Primošten

U više navrata i po potrebi u ukupnoj površini od 10000m2

6. Prijedlog Odluke o odabiru izvođača za radove izgradnje nerazvrstanih prometnica u

predjelu Rupe u Primoštenu

7.Prijedlog Odluke o raspisivanju  natječaja za korištenje javnih površina na području Općine

Primošten

8. Prijedlog Odluke o   davanju suglasnosti na raspored  kioska n pomorskom  dobru i javnim površinama

9.Prijedlog Odluke o uređenju plaža u Primoštenu

10. Odluka o povjeravanju poslova  Komunalnom poduzeću „Bucavac“ za 2014. godinu

11.Prijedlog Odluke  o uređenju nogostupa do Zdravstvene stanice u Primoštenu

12.Prijedlog Odluke  o uređenju javne rasvjete  do Zdravstvene stanice u Primoštenu

13. Prijedlog Odluke  o uređenju kanalizacije do Zdravstvene stanice u Primoštenu

14.Prijedlog Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu

15.Izvješće  Načelnika o  stavu tvrtke „ SOLAR RT“  d.o.o. u svezi projekta „ Foto naponski

park Bojana“  u Općini Primošten

16. Prijedlog Pravilnika o korištenju službenih vozila Općine Primošten

17.  Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja Općine Primošten i Plana civilne

zaštite Općine Primošten

18. Zapisnik sa  1. sjednice Upravnog vijeća i Prijedlog Odluke  Upravnog  vijeća Ustanove

Dječjih vrtića DV „BOSILJAK“

– Izvješće  o Zapisniku Prosvjetne inspekcije,

– Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za ravnatelja  i 1. odgojitelja  na određeno

vrijeme

19. Zapisnik sa  2. sjednice Upravnog vijeća i Prijedlog Odluke  Upravnog  vijeća Ustanove

Dječjih vrtića DV „BOSILJAK“

20. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na  Statut i Poslovnik o radu  Dječjih

vrtića DV „BOSILJAK“

21. Program DDD mjera  za 2014. godinu  Zavoda za javno zdravstvo ŠKŽ

22. Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja  pomorskim  dobrom na području

Općine Primošten za 2013. godinu

23. Prijedlog  Odluke o davanju  suglasnosti na Odluke o bagatelnoj nabavi

24.Zamolba za financiranje Ženske kape „ Dalmatinke“

25.Zamolba Zdravka Mikelin  radi omaške PU

26. Prijedlog Odluke o izradi izmjena i dopuna UPU šireg područja naselja Primošten

27. Zamolba za pokroviteljstvom Šahovskog kluba „PRIMOŠTEN“

28. Zamolba za pokroviteljstvom Jedriličarskog kluba „PRIMOŠTEN“

29. Zahtjev Jadranke Bolanča za zaštitu ruralnog područja u sklopu PPUO Primoštena

30. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o porezima Općine Primošten

31. Prijedlog Odluke o Godišnjem Planu upravljanja pomorskim dobrom na području Općine

Primošten za 2014. godinu

32. Paket pojedinačnih zamolbi Općinskom vijeću

   DOPUNA DNEVNOG REDA

   5. sjednice O.V. Općine Primošten za 28. veljače 2014.

33. Prijedlog Odluke o V. izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za korištenje javnih

      Površina

34. Suglasnost Općinskog vijeća na Odluku  o imenovanju zamjenika Načelnika Općine

      Primošten u Skupštini Trgovačkog društva  „VODOVOD I ODVODNJA“

35. Izvješće o javnoj nabavi radova roba i usluga za 2013. godinu

36. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o nabavi komunalne opreme

37. Zaključak Općinskog vijeća Općine Rogoznica o ovlaštenju načelnice  da poduzima

      potrebne  predradnje i sudjeluje  u pregovorima  u svezi mogućnosti osnivanja

      zajedničke Javne  zdravstvene  ustanove  Općine Primošten i Općine Rogoznica

38. Zamolba Damira Pancirov  za kupnju dijela nekretnine  čest. zem. 1912/1 k.o.

      Primošten  u površini od cca 10m2 /predio Lokvice u Primoštenu/

39. Zamolba Puhačkog orkestra „PRIMOŠTEN“ za financiranje  u 2014. godini

40. Prijedlog Izmjene i dopune Programa o   financiranja političkih stranaka i članova

      predstavničkog tijela Općine Primošten  izabranih s liste grupe birača za 2014.

      godinu

41. Prijedlog Zaključka  o imenovanju  mrtvozornika za područje Općine Primošten

42. Prijedlog  Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o kriterijima za izračun naknade

     gospodarenja komunalnim otpadom u 2014. godini

43.  Prijedlog Odluke o uređenju igrališta – nabavi i postavljanju  specijalne  sintetičke

      podloge s  kombinacijom   kvarcnog pijeska i granulata

44. Prijedlog Odluke o nabavi, dopremi, montaži i postavljanju rasvjete / rasvjetnog

      stupa i reflektora/ uključujući  instalacije s upravljačkim  popratnim ormarićem

45. Prijedlog Odluke o nabavi opreme za igralište /2 malonogometna gola s mrežama

       i kompleta odgovarajuće zaštitne mreže oko igrališta/ 

46. Zamolba Športskog društva „LIGNJA“ iz Primoštena

47. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na  izbor Direktora „Primošten odvodnje „

      d.o.o.

48. Prijedlog I. Izmjene i dopunE Odluke  o davanju u zakup poslovnih prostora u

      vlasništvu Općine Primošten

49. Prijedlog odluke o raspoređivanju  sredstava  financiranja političkih  stranaka  zastupljenih u Općinskom vijeću  Općine Primošten za  2014.

50.Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom  doprinosu

 Klasa:021-06/14-01/5

Ur.broj: 2182/02-01-14-1

Primošten,19.veljače 2014.godine

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                               Vinko Bolanča