Klasa:021-06/13-01/4

Ur.br:2182/02-01-13-1

Primošten,  03. prosinca  2013.godine

                                                                                                                                                                    ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                   –   SVIMA  –

PREDMET: Poziv za redovno sazivanje 4. sjednice Općinskog vijeća

Redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Primošten održat će se dana  12. prosinca  2013. godine (četvrtak) 2013. godine u 13,oo sati u prostorijama Općine Primošten, Svetog Josipa br. 7, Primošten.

Predloženi dnevni red:

1. Prijedlog Proračuna Općine Primošten za 2014. godinu i projekcije za 2015. i

     2016. godinu s

2.  Prijedlogom Plana razvojnih programa za 2014. s   projekcijom za 2015. i

     2016.god

    /Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2014. godinu/

3. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine

    Primošten za 2014. godinu

4. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

    Općine Primošten za 2014. godinu

5. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2014

    godinu

6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2014. godinu

7. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Primošten za  2014. godinu

8. Prijedlog Programa financiranja političkih stranaka i članova predstavničkog

     tijela  Općine Primošten  izabranih s liste grupe birača  za 2014. godinu

 

  9. Suglasnost Vlade RH  na zaduženje Općine Primošten i sklapanje Ugovora o

      kreditu sa „ERSTE&STAIERMARKISCHE Bank“ d.d. za građenje

      Zdravstvene stanice u Primoštenu

10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća na Ugovor o

      dugoročnom kreditu  2402006 – 1031262160/51226007-5109659777     

      11. Prijedlog Plana nabave Općine Primošten za 2014. godinu

12. Izvješće o obavljenoj reviziji RH Državnog ureda za reviziju Područnog ureda

     Šibenik KLASA: 041-01/13-02/59; URBROJ: 613-17-13-10 od dana  22. listopada

 2013.godine /   poslovanje Općine Primošten/

      13. Izvješće o tijeku realizacije poslovne suradnje sa „SOLAR ART“ D.O.O i Pismo

            namjere

      14. Prijedlog Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu / s pročišćenim

      tekstom svih izmjena Plana tijekom 2013. /

      15. Prijedlog Odluke  raspoređivanju  sredstava za financiranje političkih stranaka

      zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Primošten   od lipnja do prosinca 2013.

16. Zapisnik sa  80. sjednice Upravnog vijeća i Prijedlog Odluke  o davanju

      suglasnosti  na izbor članov Upravnog  vijeća Ustanove Dječjih vrtića DV

     „BOSILJAK“

17. Godišnji Plan i Program rada Dječjih vrtića Općine Primošten DV„BOSILJAK“

     za pedagošku  godinu 2013/2014.

      18. Prijedlog Odluke o davanju  suglasnosti na Ugovor o zajedničkom  financiranju

            programa korištenja obnovljivih izvora  energije u kućanstvima, Klasa: 310-

            34/13-02/1; 2182/02- 01-13-5 od dana 14. svibnja 2013. godine

      19. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja  za modernizaciju javne rasvjete  u

            Općini Primošten i prihvaćanju Odluke Fonda o odabiru   Korisnika sredstava

            Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

      20. Prijedlog Odluke o nabavi komunalne opreme i prihvaćanju Odluke Fonda o

            odabiru   Korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

      21. Suglasnost Općinskog vijeća na  donacije i sponzorstva  tijekom 2013. godine

      22. Zamolba   Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik za korištenje

            sredstava Proračuna za 2014. s Programom   aktivnosti  HGSS-a za 2014. godinu

      23. Prijedlog Odluke o davanju  suglasnosti na Ugovor o pristupanju dugu, Klasa:

            943-06/06-02/08; 2182/02- 01-13-5 od dana 10. rujna 2013. godine

24. Prijedlog Zaključka  o prihvaćanju  zahtjeva za sufinanciranjem

      Autoprijevozničkog obrta „M – TRANSPORT“

25. Prijedlog  Matice Hrvatske Primošten za unapređenje  kulturnog života

      Primoštena

      26.  Zamolba za otkup  dijela čst. zm. 2069/1 k.o. Primošten

      27. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke  o komunalnom doprinosu Općine   Primošten

       28 . Izvješće o obavljenoj reviziji RH Državnog ureda za reviziju Područni ured

              Split,  KLASA: 041-01/13-15/9;  URBROJ: 613-19-13-24 od dana  30. listopada

   201godine/ održavanje nerazvrstanih  cesta na području  Općine Primošten/

       29. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke  o komunalnoj naknadi Općine        Primošten

       30. Prijedlog Odluke o kupnji dijelova nekretnina 1629/1,1630 za potrebe proširenja

             parkinga zgrade „TRN“ u uk. površini od 329m2 od stvarne vlasnice Ivanke

             Čobanov

 

 

         31. Prijedlog Godišnjeg  plana održavanja poljskih putova na području Općine

               Primošten  za 2013. godinu

         32. Prijedlog Godišnjeg  plana održavanja poljskih putova na području Općine

               Primošten  za 2014. godinu

33. Prijedlog Plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti Općine Primošten

      za 2013. godinu

         34. Prijedlog  Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija na području

               Općine Primošten  za razdoblje od 2013. do 2015. godine

  1. 35.  Prijedlog Plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti Općine Primošten

      za 2014. godinu

         36. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na  izravno sklopljene Ugovora o

               bagatelnoj nabavi  radova, roba i usluga tijekom 2013.

         37. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun  plaća

               službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

         38. Zamolba Udruge građana Općine Primošten „KRČ“ za osiguranjem sredstava

               u Proračunu za 2014. godinu

         39. Prijedlog Odluke  i ponuda za  radove na crkvi PRHOVO / ponuda br. 75/13 i

                76/13/ i na crkvi ŠIROKE / ponuda br. 78/13/

         40. Prijedlog mjera zaštite  spašavanja u nepovoljnim  vremenskim uvjetima

               2013/2014 godinu

         41. Izvješće  revizora „Šibenski Revicon“ d.o.o. i revizija podjele s preuzimanjem

                društva „ Bucavac“ d.o.o. sa tekstom Ug. o podjeli s preuzimanjem

         42. Prijedlog Odluke o projektantskom  nadzoru  nad komplet radovima građenja

                Zdravstvene stanice u Primoštenu

         43. Izvješće o stanju dugovanja  na  ime korištenja javnih površina u Primoštenu

                za štekate/na dan 29. studenog 2013. godine/

         44. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine za potrebe formiranja dvije prometnice

                u predjelu Rupe

         45. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za radove građenja dvaju

                nerazvrstanih prometnica u predjelu Rupe sukladno Glavnom projektu

               Građevinskog projekta d.o.o. iz Šibenika T.D.512/13 i T.D.513/13

 

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                               Vinko Bolanča  

 

DOPUNA  DNEVNOG RED ZA

                  4. sjednicu Općinskog vijeća

                  za dan 12. prosinca 2013 godine /13,00 sati/

46. Stav Općinskog vijeća o mogućnosti osnivanja Zdravstvene stanice  zajedno sa Općinom

Rogoznica te ustupanju  Općini Rogoznica  49 %  Zdravstvene stanice uz naknadu

47. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prodaje nekretnina tijekom  2013. godine

48. Prijedlog Odluke  o stipendiranju učenika i studenata sa područja Općine Primošten

49. Prijedlog Odluke  o visini stipendije učenika i studenata sa područja Općine Primošten

za 2014. godinu

50. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na imenovanje v.d. Direktora „PRIMOŠTEN

ODVODNJA„ d.o.o.

51. Prijedlog Odluke o vlasništvu komunalnog objekta – kolektora  na čest. zem. 1456 k.o

Primošten

52. Prijedlog financiranja  za održavanje  javnih i zelenih  površina te groblja Općine

Primošten za 2014. godinu    

53. Prijedlog za prijenos obveze financiranja  troška vode i vodnih usluga sa

„BUCAVCA“ d.o.o na Općinu Primošten

54. Suglasnost Općinskog vijeća na povećanje cijena usluga sakupljanja komunalnog otpada

za  građanstvo i za obrtnike i pravne osobe

55. Prijedlog Odluke o upravljanju grobljima

56. Suglasnost Općinskog vijeća na povećanje cijena usluga ukopa  odnosno korištenja

grobnog mjesta na grobljima          Općine Primošten

57. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za radove građenja  kanalizacijskog kolektora

Put Bure – Primošten

58. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za radove asfaltiranja u ukupnoj površini od

10.000m2 po potrebi u više navrata na području Općine Primošten

59. Prijedlog Načelnika o donošenju Odluke o  dodatnom jamstvu djelatnicima JUO Općine

Primošten

60.Izvješće o stanju zaštite i spašavanja Općine Primošten za 2013. godinu  s Prijedlogom

Smjernica za organizaciju i razvoj  sustava  zaštite i spašavanja na području Općine

     Primošten u 2014. godini

61. Prijedlog Odluke o radovima sanacije udarnih rupa na potezu ceste Bilini – Podgreben

62. Prijedlog Odluke o raspolaganju i upravljanju  nekretninama u vlasništvu i pod

upravljanjem Općine Primošten

63. Suglasnost Općinskog vijeća na cijene komunalnih usluga javne odvodnje  „PRIMOŠTEN

ODVODNJE“ d.o.o.

64. Prijedlog Odluke o kriterijima za izračun naknade  gospodarenja komunalnim otpadom u

2014. godini

65. Gospodarski Plan za 2014. gdinu Komunalnog poduzeća“BUCVAC“ d.o.o.

66.Zamolba Milice Buhin /i Jadrana Cvrlje/ za otkup dijela nekretnine označene kao čest.

zem. 2069/1u površini od 23m2

67. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Primošten za 2013. godinu i

projekcija za 2014. i 2015. godinu

+68. Organiziranje  prigodnog Božićnog domjenka  2013. godine