Na temelju članka 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine», broj 86/08, 61/11, 4/18, 96/18 i 112/19), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten – 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme upućuje se

                                        POZIV  NA  TESTIRANJE

Dana 28. listopada 2021. godine (četvrtak) s početkom u 08:00 sati u društvenim prostorijama Općine Primošten (prizemlje, kraj Narodne knjižnice i čitanice ”Dr. Ante Starčević 1912.”, na adresi Sv. Josipa 7, Primošten održat će se postupak provjere znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja, a sve temeljem objavljenog javnog natječaja za imenovanje pročelnika/ice u Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten- 1 izvršitelj/ica na neodređeno vrijeme.

Javni natječaj je objavljen u Narodnim novinama broj 110/2021, na oglasnoj ploči Općine Primošten i web stranici Općine Primošten od  dana 13. listopada 2021.g. do 21. listopada 2021.godine, sukladno čemu su se  prijave trebale dostaviti zaključno do 21. listopada 2021. godine.

Opis poslova radnog mjesta iz javnog natječaja i pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr (dostupno pod: Opis poslova, podaci o plaći, način obavljanja prethodne provjere znanja i sposobnosti te pravni izvori za pripremanje kandidata za testiranje).

Pisanom testiranju mogu pristupiti samo osobe koje su stekle status kandidata prijavljenog na javni natječaj odnosno kandidati koji su dostavili urednu prijavu i ispunjavaju formalne uvjete iz javnog natječaja. Uvidom u prijave, Povjerenstvo je konstatiralo kako je status kandidata stekao:

 – G.S., iz Primoštena

Ukoliko kandidati ne pristupe pisanom testiranju smatrat će se da su povukli prijavu na javni natječaj.

Testiranje se boduje određenim brojem bodova od 1 do 10. Ukoliko kandidat ostvari najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju s istim provest će se intervju, koji se boduje na isti način.

Intervju sa kandidatima koji uspješno polože pisani dio testiranja obaviti će se odmah nakon pisanog dijela testiranja, o čemu će se kandidati još obavijestiti nakon završetka pisanog dijela testa.

Prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu utvrđuje se rang-lista.

Po dolasku na provjeru znanja, od kandidata će biti zatraženo predočavanje odgovarajuće identifikacijske isprave radi utvrđivanja identiteta. Ukoliko kandidat ne može dokazati identitet neće moći pristupiti testiranju.

Na testiranje je potrebno donijeti isprave u izvorniku. Po utvrđivanju identiteta, kandidatu će biti podijeljena pitanja za provjeru znanja. Pisano testiranje traje 45 minuta. Kandidat je dužan pridržavati se utvrđenog vremena i rasporeda testiranja.

Za vrijeme provjere znanja i sposobnosti nije dopušteno:

 

koristiti se bilo kakvom literaturom odnosno bilješkama;

– koristiti mobitel ili druga komunikacijska sredstva;

– napuštati prostoriju u kojoj se provjera odvija;

– razgovarati s ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata.

 Ukoliko se kandidati na testiranju budu ponašali neprimjereno ili prekrše jedno od gore navedenih pravila biti će udaljeni s testiranja, a njihov rad neće se bodovati.

 Osobama prijavljenim na javni natječaj koje nisu zadovoljile formalne uvjete, te nisu stekle status kandidata prijavljenog na javni natječaj, sukladno zakonskim odredbama, Povjerenstvo je uputilo na adrese dostavljene u prijavama pismenu obavijest o razlozima zbog kojih se ne smatraju kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Ovaj poziv na testiranje objavit će se na web stranici i na oglasnoj ploči Općine Primošten.

 

 

Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja

 

KLASA: 112-02/21-03/01

URBROJ: 2182/02-03-21-01

Primošten, 22. listopada 2021.

 

DOSTAVITI:

  1. Oglasna ploča Općine Primošten
  2. Web stranica Općine Primošten