Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br: 3/13 i 5/13), članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i članka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12), načelnik Općine Primošten, dana 18. siječnja 2016. godine donosi:

 

 

PLAN PRIJMA

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

U OPĆINI PRIMOŠTEN ZA 2016. GODINU

 

 

I.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2016. godini prijam tri (3) osobe, od čega:

 

– Jedna (1) osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim stručnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem, pravnog smjera.

– Dvije (2) osobe sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine ekonomske struke.

 

Popis radnih mjesta za čije se poslove osposobljavanje, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe utvrđeni su u Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Plana.

 

II.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Plan prijma provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

 

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Općine Primošten i na službenoj stranici Općine Primošten [email protected].

 

                                                                                             

Klasa: 112-02/16-02/1

Urbroj: 2182/02-02-16-1

Primošten, 18. siječnja 2016. godine

 

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                                       Stipe Petrina

 

 

 

 

 

 

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

Sv. Josipa 7.

Primošten 22 202

 

 

PLAN PRIJMA

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U OPĆINI PRIMOŠTEN U 2016. GODINI

 

TABLICA

 

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PRIMOŠTEN

 

 

SLUŽBA I NAZIV

RADNOG MJESTA

STUPANJ OBRAZOVANJA

I STRUKA

BROJ

ZAPOSLENIH

SLUŽBENIKA

STRUČNA SPREMA

SLUŽBENIKA

GODINE STAŽA

SLUŽBENIKA

BROJ OSOBA ZA STRUČNO

OSPOSBLJAVANJE

PRAVNA SLUŽBA Magistar struke

pravnog smjera

 

1 VSS 10 1
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA

Stručni suradnik za računovodstvo

Preddiplomski sveučilišni studij ili

stručni studij u trajanju od najmanje

tri godine ekonomske struke.

 

1 VŠS 11 2

 

 

 

 

Klasa: 112-02/16-02/1

Urbroj: 2182/02-02-16-2

Primošten, 18. siječnja 2016. godine