Na temelju članka 44. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 3/13 i 5/13), u skladu s odredbama članka 6. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj: 73/13 i 99/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu Zakon), načelnik Općine Primošten, postupajući po službenoj dužnosti, donosi:

ODLUKU

O UPISU OPĆINE PRIMOŠTEN U

REGISTAR OBVEZNIKA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST

1. Općina Primošten, sukladno  Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, do 15. siječnja 2014. godine, podnijet će zahtjev za upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.

2. U ugovorima u kojima Općina Primošten obavlja gospodarsku djelatnost iskorištavanja materijalne i nematerijalne imovine (najam, zakup i sl.), postojeći iznosi (najma, zakup i sl.) uvećat će se za iznos poreza  na dodanu vrijednost odnosno 25%

3. Zadužuje se Jedinstveni upravi odjel Općine Primošten – Pravna služba, da u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke, sukladno odredbama čl. 90 Zakona o porezu na dodanu vrijednost, u svim ugovorima kojima općina obavlja gospodarsku djelatnost iskorištavanja materijalne i nematerijalne imovine (najam, zakup i sl.) radi ispostavljanja i naplate računa uvećanih za iznos PDV-a 25%, poduzme sve potrebne radnje radi obavijesti najmoprimaca i zakupnika poslovnih prostorija Općine Primošten u svrhu korekcije i naplate postojećih ugovora o najmu i zakupu.

4. Zadužuje se Financijsko računovodstvena služba Općine Primošten da u svim izlaznim računima za ugovore iz točke 2. ove odluke izvrši uvođenje i naplatu poreza na dodanu vrijednost.

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na internetskim stranicama Općine Primošten.

Obrazloženje

Zakonom o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13 i 99/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu Zakon), u skladu s odredbama članka 6. stavak 5., predviđeno je da jedinice lokalne samouprave prilikom gospodarske djelatnosti iskorištavanja materijalne i nematerijalne imovine (najam, zakup i sl.), ukoliko od iste imovine ostvaruju godišnje prihode u vrijednosti većoj od 230.000,00 kuna.

Budući Općine Primošten u 2013. godini od oporezivih isporuka ostvarila prihod od 380.000,00 kuna to je Općina Primošten sukladno odredbama zakona bila dužna podnijeti Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost.

Slijedom navedenog, zadužuje se JUO Primošten da u roku iz točke 3. ove odluke, izvrši potrebne korekcije ugovora o najmu i zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine te da na izlaznim računima uključi PDV u iznosu od 25% osnovice ugovora.

Klasa: 400-09/13-02/1

Urbroj: 2182/02-02-13-1

Primošten, 31. prosinca 2013. godine

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

Stipe Petrina

Dostaviti:

–         Financijsko računovodstvena služba JUO Primošten,

–         Pravna služba JUO Primošten,

–         Tajništvo,

–         pismohrana, ovdje