Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 3/13 i 5/13), Načelnik Općine Primošten donosi:

 

Odluku

o raspisivanju javnog natječaja

za određivanje prinudnog upravitelja

 

Predmet natječaja:

 

 1. Određivanje prinudnog upravitelja suvlasnicima nekretnina u smislu čl. 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 29/00, 14/01, 9/06, 41/06, 46/08, 8/09, 153/09, 143/12 i 152/14) za područje:

 

Općine Primošten.

 

Ponudi treba priložiti:

 

 • isprava o upisu u sudski, poslovni, strukovni, obrtni ili drugi odgovarajući registar ili odgovarajuća potvrda koja ne smije biti starija od 6 mjeseci od dana objave natječaja kojom dokazuje da je registriran za obavljanje djelatnosti upravljanja nad nekretninama;
 • potvrda nadležne Porezne uprave o stanju duga koja ne smije biti starija od 30 dana kojom dokazuje da uredno izvršava porezne obveze i doprinose za mirovinsko i zdravstveno osiguranje;
 • izjava kojom dokazuje da raspolaže osobama koje posjeduju strukovnu sposobnost, stručno znanje i iskustvo potrebno za pružanje usluga;
 • popis pruženih usluga prinudnog upravljanja zgradama sa podacima o naručitelju;
 • izjava kojom prihvaća obavljanje poslova prinudnog upravitelja sa dužnostima i ovlastima iz Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima za svaku zgradu bez naknadnih posebnih uvjeta koji nisu navedeni u ponudi;
 • cijena naknade prinudnog upravljanja izražena u kunama po m2 posebnog dijela nekretnine.

 

Ponude se podnose u zatvorenoj kuverti na adresu: Općina Primošten, Sv. Josipa br. 7, sa naznakom „Ne otvaraj – ZA IZBOR PRINUDNOG UPRAVITELJA“, u roku od 8 dana od dana objave natječaja na web stranicama Općine Primošten i na oglasnoj ploči Općine Primošten.

 

Ponuditelj se obavezuje:

 

 • uvidom u bazu podataka kojom raspolaže Općina Primošten, uvidom u zemljišne knjige i katastar te uvidom na terenu utvrditi popis nekretnina obveznika prinudne uprave,
 • pridržavati se odredbi Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima u dijelu koji se odnosi na upravljanje nekretninama , Uredbe o održavanju zgrada te drugih propisa kojima je regulirana predmetna problematika,
 • organizirati u suradnji sa suvlasnicima nekretnina osnivanje računa zajedničke pričuve kod poslovne banke i obavljati poslove naplate sredstava pričuve nekretnine. Sredstva potrebna za pokriće troškova upravljanja i održavanja (sredstva zajedničke pričuve), utvrđuju se pojedinačno za svakog suvlasnika u visini od 0,54% vrijednosti njegova posebnog dijela godišnje, bazirana na podatku o etalonskoj cijeni građenja za prethodnu godinu, objavljenoj u „Narodnim novinama“,
 • osigurati obavljanje hitnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine, izvršiti osiguranje hitnih popravaka zajedničkih dijelova i uređaja nekretnine, izvršiti osiguranje nekretnine od osnovnih opasnosti i šteta, protupožarnu zaštitu te čišćenje dimovoda sve u okviru raspoloživih sredstava pričuve nekretnine, dok suvlasnici ne osiguraju upravljanje nekretninom ugovornim odnosima, sukladno Zakonu o vlasništvu,
 • obavljati privremeni godišnji pregled nekretnine i o tome sačiniti zapisnik,
 • obavještavati suvlasnike na prikladan način o obavljenim poslovima te položiti svakom suvlasniku godišnje izvješće o primicima i izdacima u prethodnoj godini.

 

Kriterij za odabir neće biti samo najniža cijena upravljanja po m2 posebnog dijela nekretnine, već gore pobrojane stavke koje se traže kao prilog Ponudi i koje će se sagledati kako za svaku ponudu zasebno tako i u odnosu na ostale ponude usporednom metodom, kao najoportunija, koja jamči najbolju uslugu i cijenu u jednome, kao i dosadašnji renome ponuditelja.

 

Nepravovremene i nepotpune ponude neće se razmatrati.

Načelnik Općine Primošten će donijeti Odluku o izboru prinudnog upravitelja u roku od 8 dana od isteka roka za dostavu ponuda.

Načelnik Općine Primošten zadržava pravo poništiti natječaj bez posebnog obrazloženja.

 

 

            Načelnik Općine Primošten

                                                                                                          Stipe Petrina