Na temelju  članka 45. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18) te  članka 18. Odluke o davanju na korištenje javnih površina ( « Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije« broj 7/09 i 6/11 i „Službeni vjesnik Općine Primošten “broj 1/15) te članka  3., 4., 6. i 9. Odluke o naknadi za korištenje javne površine (« Službeni vjesnik Šibensko kninske županije « broj 4/11 i 6/11 i „ Službeni vjesnik Općine Primošten “broj: 2/12, 3/12, 5/13, 1/14 , 1/15 i 1/16 te Odluke o mjerama potpore učenicima i studentima koji imaju prijavljeno  prebivalište na području Općine Primošten, Klasa: 372-05/09-01/2; Ur.broj: 2182/02-01-16-20/3 od  07.ožujka 2016. godine) Općinski Načelnik Općine Primošten dana  15. ožujka 2018. godine donosi:

 

 

ODLUKU O PRODULJENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA
NA  NATJEČAJ
 ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
OPĆINE PRIMOŠTEN za 2018.
                                                                     

 

 

  1. Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje na korištenje općinskih površina

na području Općine Primošten koji traje od dana 01. ožujka/ četvrtak  / 2018. godine produljuje se za dodatnih  petnaest (15) dana na način da natječaj završava zaključno s danom 30. ožujka   /PETAK / 2018. godine.

 

Ponude se podnose  osobno u službi Tajništva ili pismeno poštom na adresu:

 

Općina  Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten s naznakom :

                             PONUDE za korištenje javne površine « NE OTVARAJ «

 

Odluka Općinskog vijeća Općine Primošten s početnim cijenama nalaze se u privitku

Odluke i sačinjavaju njen sastavni dio.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se na  službenoj web stranici

općine www.primosten.hr, oglasnoj ploči općine i „ Službenom vjesniku Općine Primošten“

 

    

Klasa: 372-05/18-01/1

Ur.broj: 2182/02-02-18-3

Primošten, 15. ožujka 2018. godine

 

 

                                                       OPĆINSKI  NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

                                                                                     Stipe Petrina