Na temelju  članka 45. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) te  članka 18. Odluke o davanju na korištenje javnih površina ( « Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije« broj 7/09 i 6/11 i „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/15 ) te članka  3., 4., 6. i 9.Odluke o naknadi za korištenje javne površine (« Službeni vjesnik Šibensko kninske županije « broj 4/11 i 6/11 i „ Službeni vjesnik Općine Primošten“broj: 2/12, 3/12, 5/13, 1/14 te Odluke Općinskog vijeća o raspisivanju natječaja za korištenje javnih površina na području Općine Primošten za 2017.,Klasa: 372-05/17-01/1; Ur.broj: 2182/02-01-17-1 uključujući Odluku o mjerama potpore učenicima i studentima koji imaju prijavljeno  prebivalište na području Općine Primošten, Klasa: 372-05/09-01/2; Ur.broj: 2182/02-01-16-20/3 od  07.ožujka 2016. godine) Načelnik Općine Primošten dana  15. ožujka 2017. godine donosi:

 

 

ODLUKU O PRODULJENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA

NA  NATJEČAJ

 ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

OPĆINE PRIMOŠTEN 2017.

                                                                    

  1. Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje na korištenje općinskih površina

koji traje od dana 01. ožujka/ srijeda / 2017. godine produljuje se na način da

završava zaključno s danom 30. ožujka   /četvrtak / 2017. godine.

 

Ponude se podnose  osobno u službi Tajništva ili pismeno poštom na adresu:

 

Općina  Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten s naznakom :

                             PONUDE za korištenje javne površine « NE OTVARAJ «

 

Odluka Općinskog vijeća Općine Primošten s početnim cijenama nalaze se u privitku

Odluke i sačinjavaju njen sastavni dio.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se na  službenoj web stranici

općine www.primosten.hr, oglasnoj ploči općine i „ Službenom vjesniku Općine

Primošten“

     

  Klasa: 372-05/17-01/1

  Ur.broj: 2182/02-02-17-3

   Primošten, 15. ožujka 2017. godine

 

 

                                                         NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

                                                                            Stipe Petrina