Na temelju članka 385. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“, br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/08, 153/09, 143/12 i 152/14) i članka 33. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 3/13 i 5/13), te Odluke Općinskog vijeća Općine Primošten, Klasa: 947-02/16-01/01, Ur. broj: 2182/02-01-16-1 od dana 10. listopada 2016. godine, Načelnik Općine Primošten, dana 02. studenog 2016. godine donosi:

 

 

            ODLUKU O IZBORU PRINUDNOG UPRAVITELJA

ZA STAMBENE ZGRADE NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN

ZA KOJE SU(VLASNICI) ZAJEDNIČKIH DIJELOVA NISU OSIGURALI UPRAVITELJA

 

 

Članak 1.

            Sukladno javnom natječaju obavljenom na službenim stranicama Općine Primošten dana 18. listopada 2016. godine, te na oglasnoj ploči Općine Primošten, također dana 18. listopada 2016. godine, određuje se za prinudnog upravitelja osoba registrirana za upravljanje i održavanje stambenih zgrada na području Općine Primošten, čiji suvlasnici nisu u zakonskom roku osigurali upravljanje zgradom i nisu sklopili Međuvlasnički ugovor, a radi upravljanja i održavanja istih i to – Dalmacija Agent d.o.o. za upravljanje i održavanje stambenih zgrada, Bana Ivana Mažuranića 14, Šibenik, OIB: 43236583314.

            Imenovani upravitelj priložio je Ponudi sve potrebne isprave koje su zadane u javnom natječaju, obvezao se pridržavati svih obveza određenih u javnom natječaju, te osim kriterija cijene od 0,15 kn/m2 mjesečno + PDV (koja u natječaju nije bila odlučan kriterij), ispunio je

i uvjet najoportunije ponude koja jamči najbolju uslugu i cijenu u jednome, kao i dosadašnji renome upravitelja.  Imenovani prinudni upravitelj podnio je dokaze kako raspolaže stručnim kadrom za obavljanje djelatnosti, te kako već ima iskustva u poslovima prinudnog upravljanja i to u susjednoj Općini Rogoznica, dok upravo ovo potonje predstavlja prednost u odnosu na ostale ponuditelje.

            Imenovani upravitelj obavljat će sve obvezne radove propisane Zakonom o vlasništvu i drugim stvarnim pravima te ostalim propisima, a posebno hitne popravke i nužne radove.

 

Članak 2.

            Prinudni upravitelj izračunat će iznos sredstava koje su vlasnici nekretnina iz čl. 1. ove Odluke dužni uplaćivati na ime zajedničke pričuve, a koja se utvrđuje u iznosu propisane minimalne pričuve sukladno odredbama članka 380. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (u visini od 0,54% vrijednosti njihova posebnog dijela, godišnje, bazirana na podatku o etalonskoj cijeni građenja za prethodnu godinu). Upravitelj ima pravo na naknadu za obavljanje poslova prinudnog upravljanja u visini od 0,15 kn/m2 mjesečno + PDV.

Članak 3.

            Prinudni upravitelj dužan je otvoriti poseban žiro-račun zajedničke pričuve kod poslovne banke za svaku zgradu posebno.

Članak 4.

            Suvlasnici nekretnine dužni su prinudnom upravitelju podastrijeti dokaz o vlasništvu te pružiti podatke o posebnim dijelovima nekretnine (stanovi, poslovni prostori i ostali prostori) o površini i položaju u zgradi, ako prinudni upravitelj ne raspolaže s tim podatkom po drugoj osnovi. Suvlasnik koji otuđi ili promjeni namjenu svog stana ili druge prostorije dužan je o tome odmah obavijestiti prinudnog upravitelja.

Članak 5.

            Poslove upravljanja nekretninama prinudni upravitelj dužan je obavljati pažnjom dobrog gospodara i poduzimati radnje radi zaštite fonda pričuve.

Članak 6.

            Prinudni upravitelj prestaje obavljati poslove po Odluci primitkom obavijesti da su suvlasnici zgrade sklopili Međuvlasnički ugovor i ugovor o upravljanju zgradom, pri čemu je isti dužan izvršiti primopredaju i predati predstavniku stanara izvješće o poduzetim radovima i do tada utrošenim sredstvima zajedničke pričuve, te na račun zgrade dostaviti sredstva zajedničke pričuve koja joj pripadaju.

Članak 7.

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku“ Općine Primošten, kao i na web stranicama Općine.

 

Klasa: 947-02/16-03/02

Ur.broj: 2182/02-02-16-3

Primošten, 02. studenog 2016. godine

 

Načelnik Općine Primošten

                                                                                                          Stipe Petrina