Na temelju 45. članka Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 3/13) i sukladno Odluci Općinskog vijeća o svečanom obilježavanju Dana Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 4/13)Načelnik Općine Primošten Stipe Petrina dana 06. svibnja 2013. godine donosi:

O D L U K U

i isplati poklon iznosa 

1. Načelnik Općine Primošten povodom predstojećeg 10. svibnja 2013. -Dana Općine Primošten ujedno i Blagdana Gospe od Loreta, voljom dobrog domaćina, donosi odluku o isplati iznosa od 150,00 kuna(slovima: stopedesetkuna) svakom umirovljeniku i korisniku prava na socijalnu pomoć s prebivalištem na području Općine Primošten na ime čestitke u sklopu obilježavanja citiranog praznika i blagdana budući je Općina Primošten jedna od najuspješnijih jedinica lokalne samouprave na području Republike Hrvatske s pozitivni financijskim poslovanjem.

2. Kao dokaz da polažu pravo na isplatu citiranog iznosa iz točke 1. ove Odluke, potrebno je da umirovljenik donese na uvid zadnja dva mjesečna odreska mirovine za ožujak i travanj tekuće godine odnosno da korisnik prava na socijalnu skrb donese na uvid Potvrdu Centra za socijalnu skrb. Isplata odobrenog iznosa odobrava se po jednom osnovu.

3. Isplata citiranog poklon iznosa iz točke 1. ove Odluke obavljat će se na blagajni Službe računovodstva Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, svakim radnim danom, počevši od 09. svibnja 2013. /četvrtak/.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

   Dana 10 svibnja tekuće godine službeno se obilježava Dan Općine Primošten ujedno i Blagdan Gospe od Loreta – zaštitinice svih primoštenaca.

Budući je sukladno Odluci Vlade RH o raspisivanju lokalnih i područnih regionalnih izbora  Općinsko vijeće Općine Primošten u tehničkoj nemogućnost održati službenu svečanu sjednicu, to Načelnik Stipe Petrina kao zakonski zastupnik Općine Primošten u ime svih dužnosnika i službenika čestita i želi Sretan Dan općine i blagoslovljen Blagdan Gospe od Loreta svim mještanima svoje općine a ujedno i cijele Šibensko kninske županije.

Na naprijed opisan način, na teret Posebnog dijela Proračuna Općine Primošten za 2013., godinu („Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 9//12) Razdjela 001 – Jedinstveni upravni odjel; aktivnosti A01 1001 A100005 Proračunska zaliha proračuna 046-0; broj konta 399 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja –PRORAČUNSKA ZALIHA, odobrava se isplata pojedinačnog iznosa po 150,00 kuna.

Slijedom iznijetog, Načelnik je donio naprijed citiranu Odluku.

Klasa: 308-04/13-02/1

Ur.broj: 2182/02-02-13-1

Primošten, 06. svibnja 2013.

                                                                        NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

Stipe  Petrina