KLASA: 551-06/14-03/1

URBROJ:2182/02-02-14-1

Primošten, 13. siječnja 2014. godine

Temeljem članka 49-54. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 33/12), čl. 2. točke 5., Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2014. godinu („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.: 7/13), Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten daje:

OBAVIJEST

O PRISTIGLIM SREDSTVIMA

ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI ZA OGRJEV ZA 2013. GODINU

            Dana 9. siječnja 2014. godine, Županija Šibensko-kninska, Općini Primošten, doznačila je sredstava za dodjelu novčane pomoći za 2014. godinu.

1.  Pravo na novčanu pomoć za podmirenje troškova ogrjeva ima samac ili obitelj koja se grije na drva, a čiji mjesečni prihodi u posljednja tri mjeseca, prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, ne prelaze iznos za priznavanje stalne pomoći (osnovica 500,00 kn po članu obitelji).

 

2. Novčana naknada za pomoć za podmirenje troškova za ogrjev, odobrava se jednom godišnje, u iznosu od 950,00 kn.

 

3.  U svrhu priznavanja prava na pomoć za ogrjev stranka je dužna podnijeti zahtjev uz koji se obavezno prilaže:

1)     Preslika zadnjeg odreska isplaćene pomoći za samca ili obitelji,

2)     Pravomoćno rješenje kojim je stranci priznato pravo na podmirenje troškova stanovanja,

3)     preslika osobne iskaznice i OIB,

4)                                                                                                   preslika žiro računa stranke,

Ako stranka nije korisnik prava na stalnu pomoć, odnosno prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, uz zahtjev je potrebno dostaviti:

 1. potvrdu o mjesečnim prihodima u posljednja tri mjeseca prije mjeseca u kojem se podnosi zahtjev, za svakog člana obitelji,
 2. dokaz o potpunoj radnoj nesposobnosti (ukoliko je utvrđena),
 3. preslika osobne iskaznice i OIB,
 4. uvjerenje da se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba pri HZZ-u (nezaposlene osobe),
 5. preslika žiro računa stranke.

 

4. Zahtjevi se, na propisanom obrascu, podnose na adresu: Općina Primošten ili se predaju u pisarnici Općine svaki radni dan od 07,00 do 15.00 sati.

 

5. Isplata sredstava kod uredno ispunjenog zahtjeva, izvršit će se isplatom gotovine ili uplatom na račun podnositelja zahtjeva.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnik

v.d. Iris Ukić Kotarac dipl.iur.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OPĆINA PRIMOŠTEN

OBRAZAC

ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI

ZA OGRJEV ZA 2013. GODINU

U svrhu priznavanja prava na pomoć za ogrjev stranka je dužna podnijeti zahtjev uz koji se obavezno prilaže:

 • Preslika zadnjeg odreska isplaćene pomoći za samca ili obitelji,
 • Pravomoćno rješenje kojim je stranci priznato pravo na podmirenje troškova stanovanja,
 • preslika osobne iskaznice i OIB,
 • preslika žiro računa stranke,

Ako stranka nije korisnik prava na stalnu pomoć, odnosno prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, uz zahtjev je potrebno dostaviti:

 • potvrdu o mjesečnim prihodima u posljednja tri mjeseca prije mjeseca u kojem se podnosi zahtjev, za svakog člana obitelji,
 • dokaz o potpunoj radnoj nesposobnosti (ukoliko je utvrđena),
 • preslika osobne iskaznice i OIB,
 • uvjerenje da se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba pri HZZ-u (nezaposlene osobe),
 • preslika žiro računa stranke.

KLASA: 551-06/14-01/1

URBROJ:2182/02-02-14-

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

_____________________

_____________________

OPĆINA PRIMOŠTEN

Sv. Josipa 7.

Primošten 22 202

za

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OPĆINE PRIMOŠTEN

 

 

IZJAVA

O PRAVU NA DODJELU POMOĆI

ZA DRVA ZA OGRIJEV ZA 2013. GOD.

 

 

 

Ja   _________________________________   korisnik sam socijalne pomoći i pod

 

materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da koristim drvo za ogrijev.

 

 

 

 

 

U Primoštenu, _____________  2014. godine

 

 

 

 

 

________________________________