Prema Odluci Skupštine  Šibensko-kninske županije  kojim se regulira pravo grijanja  na drva u 2014. godini ,samcu ili kućanstvu  koji udovoljava zakonske uvjete   može se odobriti jednom godišnje novčani iznos od 950,00 kuna  za podmirenje troškova grijanja.

Napominjemo da novim Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/2013),na drugčiji način regulira pravo u sustavu socijalne skrbi nego što je to bilo ranije

a time i pravo na troškove ogrijeva. Po novome Zakonu pravo na troškove ogrijeva priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva (članak 43.st.1).Pravao na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje  nadležni centar  za socijalnu skrb, a korisnik se za ostvarenje prava na troškove ogrijeva obraća jedinici lokalne samouprave  u ovom slućaju Općini Primošten.

Stoga, pozivamo sve korisnike  naknade za ogrijev da do 1.rujna 2014. godine dostave svoje izjave da se griju na drva, kako bi Općina Primošten mogla zahtjev uputiti Upravnom odijelu za zdravstvo i socijalnu skrb Šibensko-kninske županije.

Načelnik Općine Primošten

Stipe Petrina