Klasa: 112-03/14-03/8

Ur. broj: 2182/02-03-14-3

Primošten, 18. kolovoza 2014. godine

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

za natječaj u Općini Primošten za prijam službenika u službu

Stručni suradnik za računovodstvo

 u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za računovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podatcima o plaći, testiranju, način testiranja i području testiranja za radno mjesto Savjetnik za računovodstvo i financije kako slijedi;

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

Redni broj:10

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija: III

Potkategorija: Stručni suradnik

Klasifikacijski rang: 9

Naziv: STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO

Broj izvršitelja: 1

Opis poslova:

–         obavlja složenije računovodstveno-financijske, knjigovodstvene i analitičke poslove proračunskog računovodstva, provodi opće propise i akte načelnika općine i općinskog vijeća u svezi sa naplatom općinskih prihoda,

–         usklađuje analitičke evidencije sa stanjem računa glavnih knjiga proračuna te odgovara za ažurnost, zakonitost i istinitost podataka, evidencija i dokumentacije u svome djelokrugu, priprema druge financijske izvještaje s područja naplate općinskih prihoda na zahtjev načelnika, pročelnika i Općinskog vijeća, ustrojava, vodi i kontrolira materijalno knjigovodstvo i sve ostale potrebne evidencije iz materijalnog knjigovodstva, priprema potrebnu dokumentaciju iz svog djelokruga za provođenje sudskih i drugih ovršnih postupaka u svezi s naplatom općinskih prihoda,              30%                        

–         prati opće propise u vezi sa evidencijom osnovnih sredstava, obavlja poslove evidencije osnovnih sredstava te poslove u vezi sa osiguranjem, utroškom, amortizacijom te otpisom osnovnih sredstava i sitnog inventara, sudjeluje u pripremanju i izradi inventurnih lista i provođenju inventure, prikuplja podatke o poreznim obveznicima. sudjeluje u pripremi Programa i izvještaja o radu Jedinstvenog upravnog odjela te izradi drugih planskih i izvještajnih materijala i dokumenata,   20%

–         obavlja poslove provjere i obračuna plaća službenika Općine Primošten te isplate drugih naknada u svezi s pravima iz radnog odnosa,  popunjava obrasce u vezi s mirovinskim osiguranjem, poreznim prijavama ili s drugim pravima zaposlenika općinske uprave                                                                                                         10%

–         ustrojava, vodi i ažurira evidencije i dokumentaciju u vezi s naplatom općinskih prihoda, priprema stručne podloge i materijale, nacrte prijedloga općih i pojedinačnih akata u vezi s naplatom općinskih prihoda, izradom Proračuna, godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i drugih financijskih izvještaja,     provjerava točnost  i ažurnost obračuna i naloga u ostvarivanju propisanih općinskih prihoda, brine o ažurnosti i rokovima naplate, poduzima propisane i ugovorene mjere, te po potrebi o tome izvještava Pročelnika i načelnika općine,                                

–         obavlja i druge poslove iz svog djelokruga po nalogu ili po nalogu načelnika

 

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

POTREBNO STRUČNO ZNANJE:

–         sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke, najmanje 10. godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima računovodstva i financija, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu,

STUPANJ SLOŽENOSTI POSLOVA:

–         uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

STUPANJ SAMOSTALNOSTI:

–         uključuje redovan nadzor Pročelnika te njegove upute za rješavanje relativno složenih stručnih poslova,

STUPANJ ODGOVORNOSTI:

–         uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima zaposlenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka,metoda rada i stručnih tehnika,

STUPANJ STRUČNE KOMUNIKACIJE:

–         uključuje komunikaciju unutar Odjela i s drugim tijelima radi prikupljanja i razmjene podataka,

 

Podaci o plaći

 

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 61/11), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Savjetnik za prostorno planiranje određen je u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 363-01/13-01/1 Urbroj: 2182/02-01-13-1 od dana 19. srpnja 2013. godine, („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/02-13-1 Urbroj. 2182/02-02-13-1 od dana 1. srpnja 2013. godine („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13).

Slijedom navedenog plaća Savjetnika za računovodstvo i financije u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za Savjetnika za računovodstvo i financije 1,20 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provodi Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja.

O testiranju kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete, bit će obaviješteni Javnim pozivom objavljenim na internetskim stranicama Općine (www.primosten.hr) najmanje 5. (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

 

-pisanog testa iz područja;

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti,

-intervjua s Povjerenstvom

Način testiranja kandidata:

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori (tri alternativna odgovora od kojih je samo jedan točan), dok će kandidati zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na testiranje pozivom. Poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

Pisano testiranje traje 45 minuta.

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

Područje testiranja:

  1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
  2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07- Odluka USRH, 73/08 i 25/12),
  3. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12),
  4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine“ br. 139/10 i 19/14).

 

                                                                                 Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                            Dijana Rinčić dipl.iur.

 

 

 

 

Dostaviti:

 

–         Spis predmeta, ovdje,

–         Oglasna ploča, ovdje,

–         Objaviti na web stranici: www.primosten.hr