Klasa: 604-02/19-02/02

Urbroj: 2182-02-03-19-1

Primošten, 23. travnja 2019. godine

 

Temeljem čl. 4. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13), Načelnik Općine Primošten, dana 23. travnja 2019. godine raspisuje:

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima

Općine Primošten za školsku i akademsku 2019. godinu

 

 

Predmet natječaja:

 

Prikupljanje pismenih ponuda radi dodjele stipendije Općine Primošten za učenike i redovne studente.

 

Opći uvjeti za dodjelu stipendije učeničke i studentske stipendije;

 

Pravo natjecati se na natječaj za dodjelu stipendija imaju učenici srednje škole koji su redovno upisani u tekuću godinu školovanja.

 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 

Kriterij za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija;

 

 • kriterij uspjeha u prethodnom školovanju i izvanškolskim aktivnostima sukladno Odluci o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten
 • kriterij socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika uz uspješnost u dosadašnjem školovanju.

Prilikom utvrđivanja rang liste, sukladno Odluci uzimaju se i rezultati ostvareni u izvanškolskim aktivnosti-plasmanu na županijskom državnom ili međunarodnom natjecanju iz bilo kojeg područja (športa, kulture i sličnih) nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, ali isključivo u  periodu za koji se uzima prosjek ocjena, odnosno za studente viših godina studija koji prvi put apliciraju na natječaj za dodjelu stipendija uspjeh se utvrđuje prosječnom ocjenom svih položenih ispita prethodnih godina, uz uvjet da nisu ponavljali niti jednu godinu, dok se studentima viših godina studija bodovi dodjeljuju i prema kriteriju godine studija.

 

Iznos i broj stipendija: 

za školsku godinu 2019 -u  dodjeljuje se ukupno šesnaest  (16) stipendija od toga deset (10). studentskih  i šest (6) učeničkih stipendija.

 

–         Mjesečna učenička stipendija iznosi 300,00 kuna.

–         Mjesečna studentska stipendija iznosi 800,00 kuna.

 

Pravo na dodjelu stipendije

Pravo na sudjelovanje na natječaju za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija uz uvjete propisane ovom Odlukom, imaju osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

 

 • da su redoviti studenti prve ili viših godina studija odnosno redoviti učenici srednje škole
 • da nisu osim iz zdravstvenih razloga, ponavljali godinu studija odnosno školsku godinu
 • da im je prosjek ocjena na studiju najmanje 3,3
 • da su državljani RH
 • da roditelji podnositelja zahtjeva i podnositelj zahtjeva imaju prebivalište na području Općine Primošten najmanje 5 godina prije podnošenja zamolbe
 • da nisu korisnici drugih stipendija
 • da roditelji studenta/učenika nemaju nepodmirene obveze prema Općini Primošten s bilo koje osnove Postupak, uvjeti i kriteriji za dodjelu stipendija

 

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije studentima su:

1.) kriterij uspjeha u prethodnom školovanju i izvanškolskim aktivnostima sukladno ovoj Odluci

2.) kriterij socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika uz uspješnost u dosadašnjem školovanju

 

 

Kriteriji uspjeha na prethodnom školovanju i kriterij socijalnog uspjeha iskazuje se za svakog učenika i studenta u bodovima te se na osnovi toga izrađuje rang lista.

 

1) Prema kriteriju uspjeha postignutom u prethodnom školovanju status se utvrđuje na način i to:

 1. a) Studenti viših godina koji već koriste stipendiju Općine Primošten, ako su imali prosjek položenih ispita u prethodnoj godini najmanje 3,5 stječu pravo na daljnje korištenje stipendije po priloženom prosjeku ocjena;
 2. b) Studentima prve godine (brucošima) uspjeh se utvrđuje prosječnom ocjenom svih predmeta iz srednje škole i završnog ispita.

 

Prosjek ocjena broj bodova:

4,00-4.25    60

4,26-4,50    70

4,51-4,75    80

4,76-4.90    90

4,91-5,00    100

 

 1. c) Prema kriteriju izvanškolskim aktivnosti-plasmanu na županijskom državnom ili međunarodnom natjecanju iz bilo kojeg područja (športa, kulture i sličnih) nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, ali isključivo u periodu za koji se uzima prosjek ocjena, podnositelju prijave za dodjelu stipendija dodjeljuje se sljedeći broj bodova:
 • Za osvojeno jedno od prvog do petog mjesta na županijskom/regionalnom natjecanju 5 bodova,
 • Za osvojeno jedno do prvog do petog mjesta na državnom natjecanju 10 bodova i
 • Za osvojeno jedno od prvog do desetog mjesta na međunarodnom natjecanju 15 bodova. Ako je kandidat prijave na natječaj stekao uvjete iz prethodnog stavka, priznaje mu se samo jedan, najpovoljniji rezultat.

 

 1. d) Za studente viših godina studija koji prvi put apliciraju na natječaj za dodjelu stipendija uspjeh se utvrđuje prosječnom ocjenom svih položenih ispita prethodnih godina, uz uvjet da nisu ponavljali niti jednu godinu.

 

Ostvareni prosjek ocjena viših godina studija boduje se na sljedeći način:

Prosjek ocjena broj bodova

 

3,30-3,99 60

4,00-4,49 80

4,50-5,00 90

 

 1. e) Prema kriteriju godine studija odnosno školovanja dodjeljuje se slijedeći broj bodova:
 • Za upisanu drugu godinu studija 10 bodova
 • Za upisanu treću godinu studija 20 bodova
 • Za upisanu četvrtu godinu studija 40 bodova
 • Za upisanu petu godinu studija 50 bodova

 

2 ) Prema kriteriju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika:

 1. a) Prema kriteriju socijalnih uvjeta:
 • Podnositelj prijave-dijete bez oba roditelja 40 bodova
 • Podnositelj prijave-dijete poginulog hrvatskog branitelja 30 bodova
 • Podnositelj prijave dijete invalida Domovinskog rata 20 bodova
 • Podnositelj prijave-dijete samohranog roditelja 20 bodova
 • Korisnik pomoći za uzdržavanje 15 bodova
 • Za svakog člana obitelji studenta koji se nalazi na studiranju osim podnositelja prijave a ne prima stipendiju 10 bodova

 

Ako je podnositelj prijave na natječaju stekao uvjete iz prethodnog stavka, priznaje mu se samo jedan, najpovoljniji rezultat.

 

Pravo natjecati se na natječaj za dodjelu stipendija imaju učenici koji su redovno upisani u tekuću godinu školovanja. Kriteriji za dodjelu učeničkih stipendija redovnih učenika su socijalni status i druge socijalne prilike roditelja učenika.

Socijalni status učenika i dokazuje se:

 

 • izjavom o članovima zajedničkog kućanstva,
 • potvrdom Zavoda o nezaposlenom roditelju/ staratelju koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba,
 • preslikom presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, a za umrlog roditelja izvatkom iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj,
 • preslikom izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,
 • rješenjem Centra za socijalnu skrb o ostvarenju prava na stalnu pomoć,
 • rješenjem o obiteljskoj mirovini,
 • prikazom ukupnog prihoda od turističke djelatnosti za tekuću turističku sezonu (vjerodostojnom potvrdom Porezne uprave o prihodima za sve članove domaćinstva u tekućoj godini).

 

Ako se obitelj ne bavi takvom djelatnosti, to dokazuje uvjerenjem Ureda državne uprave u ŠKŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Šibenik.

 

Kriterij za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu učeničkih stipendija:

Neto prihod po članu domaćinstva prethodna tri mjeseca (u kunama) broj bodova

 • više od 2.250,00 0
 • 701,01-2.250,00 10
 • 500,01-1.700,00 15
 • 300,01-1.500,00 20
 • 100,01-1.300,00 25
 • 900,01-1.100,00 30
 • 700,01- 900,00 35
 • do 700,00 45

 

Korisnik prava na stalnu pomoć Centra za socijalnu skrb

Prilikom bodovanja prihoda kućanstva ne računaju se; krediti, dječji doplatci, socijalne pomoći, prihodi socijalno-karitativnog karaktera, doprinos za uzdržavanje djeteta. Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova prema socijalnom statusu, postojećim će se bodovima pribrojati dodatni bodovi u sljedećim situacijama:

 • Podnositelj prijave-dijete bez oba roditelja 40 bodova
 • Podnositelj prijave-dijete poginulog hrvatskog branitelja 30 bodova
 • Podnositelj prijave dijete invalida Domovinskog rata 20 bodova
 • Podnositelj prijave-dijete samohranog roditelja 20 bodova
 • Korisnik pomoći za uzdržavanje 15 bodova
 • Za svakog člana obitelji studenta koji se nalazi na studiranju osim podnositelja prijave a ne prima stipendiju 10 bodova

 

Ako je i nakon toga broj bodova jednak, ukupnom broju bodova pribrojit će se bodovi za uspjeh u školovanju prema prosjeku ocjena u prethodnoj godini školovanja:

Opći uspjeh (prosjek ocjena) bodovi

 • 4,50 – 5,00 15
 • 4,00 – 4,49 10
 • 3,50 – 3,99 7
 • 3,00 – 3,49 5
 • 2,50 – 2,99 3
 • 2,00 – 2,49 2

 

Prema kriteriju izvanškolskih aktivnosti-plasmanu na županijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju iz bilo kojeg područja (športa, kulture i sličnih) nastavnih i izvan nastavnih aktivnosti podnositelju prijave za dodjelu stipendija dodjeljuje se slijedeći broj bodova:

 • za osvojeno jedno od prvog do petog mjesta na županijskom/regionalnom natjecanju 5 bodova,
 • za osvojeno jedno do prvog do petog mjesta na državnom natjecanju 10 bodova i
 • za osvojeno jedno od prvog do desetog mjesta na međunarodnom natjecanju 15 bodova.

 

Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova njihovo međusobno rangiranje obavlja se na temelju uspješnosti iskazane na dvije decimale tj. za svaki traženi razred izračunava se prosječna ocjena za dva decimalna mjesta

Popis dokumentacije koja se prilaže uz prijavu:

 

–         Životopis,

–         Osobna iskaznica (preslika) i broj OIB-a, (osobna iskaznica roditelja za učenike

i broj OIB-a),

–         Potvrda škole o upisu u školsku godinu/ potvrda fakulteta o upisu u 1. godinu studija

 1. potvrda o redovnom upisu u narednu godinu studija (uključujući i

dosadašnje stipendiste),

–         Za redovne studente viših godina studija potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena (3,3)

do sada položenih ispita (uključujući i dosadašnje stipendiste) te da potvrda – dokaz

da za vrijeme studija nisu ponavljali niti jednu godinu osim iz zdravstvenih razloga.

–         Za dokazivanje statusa prema kriteriju socijalnog statusa i drugih socijalnih

prilika slijedeće dokumente; uvjerenje/potvrdu da je dijete osoba bez oba roditelja, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave dijete poginulog hrvatskog branitelja, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijava dijete invalida Domovinskog rata, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave dijete samohranog roditelja, uvjerenje/potvrdu daje korisnik pomoći za uzdržavanje, uvjerenje/potvrdu za svakog člana obitelji-studenta koji je na studiju osim podnositelj prijave koji već prima stipendiju Općine Primošten, izjavu ovjerenu kod Javnog bilježnika kojom ponuditelj dokazuje da je prima neku drugu stipendiju.

 

Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova njihovo međusobno rangiranje obavlja se na temelju uspješnosti iskazane na dvije decimale tj. za svaki traženi razred izračunava se prosječna ocjena za dva decimalna mjesta.

 

Kriteriji iz Natječaja utvrđeni su u Odluci o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13 i 3/17).

 

 1. Vrijeme trajanja natječaja;

 

Natječaj za dodjelu stipendija traje od dana objave istog na oglasnoj ploči i na web stranicama Općine Primošten www.primosten.hr, odnosno od  23. travnja do 2. svibnja 2019. godine.

 

Zamolbe s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

 1. Naziv tijela kojemu se podnosi prijava;

 

Natječajna dokumentacija dostavlja se na adresu: Općina Primošten, Sv. Josipa 7., s naznakom: „Natječaj za stipendiranje“.

 

 1. Rok u kojemu će biti objavljeni rezultati natječaja;

 

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči i na Internet stranicama Općine Primošten u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

U roku od 8. dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na prijedlog liste. Načelnik Općine Primošten, dužan je donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor.

Odluka o prigovoru je konačna.

 

 1. Trajanje stipendije;

 

Stipendija traje jednu školsku/akademsku godinu odnosno isplaćuje se za period od 12 mjeseci.

 

 1. Prava i obveze stipendista;

 

Prava i obveze stipendista bit će utvrđene ugovorom između općine i stipendista po završetku natječajnog postupka sukladno aktima općine Primošten kojima se u trenutku sklapanja ugovora regulira status stipendista.

 

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

NAČELNIK

Stipe Petrina

 

Dostaviti:

 

 • Web stranice općine Primošten primosten.hr,
 • Oglasna ploča,
 • Spis predmeta
 • Pismohrana