Na temelju  članka 37. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Šibensko kninske županije « broj 7/09) te  članka 9., Odluke o davanju na korištenje javnih površina ( « Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije« broj 7/09 i 6/11 ) te članka  3., 4., 6. i 9.Odluke o naknadi za korištenje javne površine (« Službeni vjesnik Šibensko kninske županije « broj 4/11 i 6/11 i „ Službeni vjesnik Općine Primošten“broj: 2/12, 3/12 i 2/13) Načelnik Općine Primošten dana 26.veljače 2013. godine donosi:

 ODLUKA O RASPISIVANJU  NATJEČAJA

O DAVANJU NA KORIŠTENJE OPĆINSKIH POVRŠINA ZA 2013.

 

1.  Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje na korištenje općinskih površina OTVOREN JE DANA 01. ožujka 2013. GODINE I TRAJE DO DANA 15. ožujka 2013. GODINE.

Ponude se podnose  osobno u službi Tajništva ili pismeno poštom na adresu: Općina  Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten s naznakom : PONUDE za korištenje javne površine « NE OTVARAJ «

Odluke sa početnim cijenama nalaze se u privitku ove Odluke i sačinjavaju njen sastavni dio.

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 372-05/13-01/1

Ur.broj: 2182/02-02-13-2

Primošten, 26. veljače 2013. godine

                                                                                                                                   NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

                                                                                                                                                      Stipe Petrina        

Na temelju Odluke o davanju na korištenje javnih površina («Službeni vjesnik Šibensko kninske županije« broj 7/09 i 6/11) i članka 29. Statuta Općine Primošten («Službeni vjesnik Šibensko kninske županije« broj 7/09) Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj hitnoj 37. sjednici održanoj dana 15.veljače 2013. godine donosi:

 ODLUKU O III. IZMJENI I DOPUNI ODLUKE O NAKNADAMA

ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA

Članak 1.

U Odluci o naknadama za korištenje javne površine („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije„ broj 4/11 i 6/11 te „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 2/12 i 3/12) mijenja se članak 9. na način da isti sada glasi:

„Početna naknada za postavljanje štandova na javnim površinama iznosi za:

I štand za prodaju školjki i nakita                                       8.945,00 kn

II štand za prodaju robe široke potrošnje                          32.855,00 kn

/osim prehrambenih/

III aparat za kokice                                                             8.945,00 kn

IV aparat za kukuruz                                                           6.700,00 kn

V aparat za sladoled, škrinja za sladoled ,

šećernu vunu                                                                    4.480,00 kn

VI aparat za palaćinke                                                        8.945,00 kn

VII vrtuljak za razglednice                                                 3.425,00 kn

VIII štand za prodaju suvenira

i eteričnih ulja                                                              8.945,00 kn

IX štand za oglašavanje izleta                                             2.440,00 kn

X štand za prodaju knjiga                                                    6.100,00 kn

XI štand za tisak i prodaju majica                                       8.945,00 kn

XII mjesto za izradu portreta                                               3.580,00 kn

XIII štand-pano za prodaju slika                                          8.945,00 kn

XIV mjesto za graviranje i tetovažu                                    8.945,00 kn

XV štand za prodaju ručnih radova                                     4.475,00 kn.

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten„.

Klasa: 363-01/11-01/16

Ur.broj: 2182/02-01-13-2/4

Primošten, 15. veljače 2013. godine

OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIMOŠTEN                      

                                                                                                                                    PREDSJEDNIK

                                                                                                                                     Vinko Bolanča

Obrazac zamolbe za dodjelu javne površine možete preuzeti ovdje: OBRAZAC.