Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten (Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) i Odluke Općinskog vijeća (Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 3/16) Načelnik Općine Primošten dana  13. lipnja  2016. godine objavljuje:

 

 

 J A V N I   P O Z I V

    za prodaju  mopeda Piaggio

 

 

 

1.PREDMET PRODAJE

Vrsta: L1 – MOPED

Marka: PIAGGIO

Tip: DIESIS

Model  vozila: 50

Boja : CRNA

Broj  šasije: ZAPC 3430000018706

Oblik  karoserije: SKUTER

Proizvođač: PIAGGIO

Država  proizvodnje: ITALIJA

U prometu: od  2004.  godine

Datum  prve  registracije  21.07. 2004. godine

Mjesta za sjedenje: 2

Dopuštena nosivost 186

Masa praznog vozila: 84

Najveća  dopuštena  masa: 270

Maksimalna  brzina: 45

Broj  osovina: 2 / od toga 1 pogonska/

Vrsta  motora: OTTO – 2  TAKTA

Snaga motor u Kw :3

Broj okr/min 6500 Radni obujam  motora u cm349

Mjere vozila:  dužina 1800; širina 720; visina 1160

Broj kotača: 2

Veličina  guma:  prednja – 120/70-12

Zadnja  – 130/70-12

Vrsta kočnice: mehanička +hidraulična

Registriran do: 21.07. 2016. godine

Početna cijena: 300,00 kuna

 

NAPOMENA:  Moped nije u voznom  stanju;  prodaje se po načelu „ viđeno – kupljeno“

 

 

 1. PODACI O PRODAVATELJU:

Općina Primošten – OIB: 16878804200

Sv. Josipa 7 – 22 202 Primošten

Tel: 022 / 571-900

Fax: 022 / 571- 902

e-mail: [email protected]

 

 

 1. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Moped se prodaje zbog  starosti i nemogućnosti da moped  uredno  prođe predstojeći   tehnički pregled.

 

Prodaja  mopeda   obavlja se po načelu „ viđeno – kupljeno“  što isključuje  bilo  koje  naknadne   prigovore  kupca.

 

Moped se može  pregledati radnim  danom od 09 ,00 do 14,00 sati/, na  adresi

Prodavatelja, sve do isteka  roka  za predaju  ponuda  uz prethodnu najavu telefonom:  022/ 571-910.

 

Prodaja  će se obavljati  prikupljanjem  pisanih  ponuda , isključivo  fizičkim  ili  pravnim  osobama  s prebivalištem  odnosno sjedištem  u  RH  bez prethodne uplate  jamčevine.

 

 

 1. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda  mora  obavezno  sadržavati  osnovne  podatke ponuditelja:

– ime i prezime  odnosno  naziv pravne  osobe,

 • – adresu prebivališta odnosno sjedište  pravne osobe,
 • – kontakt telefon / mobitel,
 • – presliku osobne iskaznice za fizičke osobe   odnosno
 • izvatka iz  sudskog registra za  pravne  osobe te
 • – iznos ponuđene kupoprodajne

 

Prodaja  predmetnog  mopeda ne oporezuje se  PDV-om

Ponuditelji snose  sve troškove  vezane  uz  pripremu  i  podnošenje   ponuda   i  nemaju  pravo  na naknadu istih .

Pored  ugovorene  cijene  kupac  snosi sve druge  eventualne  troškove.

 

 1. ROK ZA DOSTAVU PONUDA:

Rok  za  dostavu  ponuda je  8 dana  od  dana  objave  Javnog  poziva.

 

 

6.NAČIN DOSTAVE PONUDA:

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici tako što se predaju neposredno na protokol

Službe  Tajništva JUO  Općine  Primošten  ili šalju preporučenom poštom na adresu

Prodavatelja: „ OPĆINA PRIMOŠTEN,  Sv. Josipa  7, 22 202  Primošten“

 

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

−  ime i prezime  odnosno naziv i adresa ponuditelja, ,

−  naznaka:  „ponuda za kupnju mopeda  »NE OTVARAJ«.

 

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka

odnosno nepravovremene dostave ponude.

 

 

 1. ODABIR PONUDE

Najpovoljnijom  ponudom  smatra se  prihvatljiva ponuda  s  najvišom  ponuđenom  cijenom.

 

Neprihvatljiva  ponuda je svaka ponuda koja:

–  je zaprimljena nakon proteka  roka  za podnošenje ponuda ,

–  nije sukladna uvjetima  objavljenog Javnog poziva,

–  nije  potpuna i ne sadrži sve tražene podatke.

 

Otvaranje prispjelih ponuda  na istoj je adresi     obavit   će       imenovano    Povjerenstvo

najkasnije u  roku   od   pet   dana    od  dana  proteka   roka        natječaja   za   dostavu

ponuda  o čemu će na dokaziv način biti obavješteni svi ponuditelji  u postupku.

 

Prodavatelj  pridržava  pravo  u bilo kojoj  fazi  postupka prodaje  odustati od  prodaje  mopeda

bez  posebnog  obrazloženja.

 

 

 1. SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

Nakon što  dobije   Obavijest o prihvaćanju  ponude, odabrani  ponuditelj obvezan je  u

roku  od  8  dana  od dana   dostave obavijesti je s Općinom Primošten sklopiti Ugovor o

kupoprodaji mopeda.

 

Ukoliko najpovoljniji odabrani ponuditelj  ne sklopi  Ugovor  u  prethodno  utvrđenom

roku, smatrat će se da  je odustao od ponude.

 

Odabrani  ponuditelj  prije  sklapanja  Ugovora o kupoprodaji obavezno prilaže  dokaz  o

uplati  kupoprodajne cijene koji  je  sastavni  dio  Ugovora i  kao  takav  nalazi se u

privitku istog.

 

 

 1. Dodatne informacije u svezi kupnje mopeda: / kontakt osoba/

Za sva pitanja vezana uz prodaju mopeda tel: 022/ 571-910; fax: 022/ 571-902; /;

e-mail:[email protected]

 

 1. Ovaj Javni Poziv objaviti će se na službenom web stranici: www.primosten.hr i oglasnoj

ploči Općine Primošten. Općina Primošten pridržava mogućnost produljenja roka  za

dostavu ponuda.

 

 

Klasa: 340-09/16-01/2

Ur.broj: 2182/02-02-16-3

Primošten, 13. lipnja 2016. godine

 

                                                                NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                               v.r.  Stipe Petrina