Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 3/13 i 5/13) te čl. 4 i 6. Odluke o auto taksi prijevozu osoba („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 9/10 i 13/10 te Odluke o auto taksi prijevozu osoba „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 5/12), načelnik Općine Primošten objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola

za auto taksi prijevoz na području Općine Primošten

 

I

 

Predmet Javnog poziva je izdavanje dozvola za obavljanje auto taxi prijevoza na području Općine Primošten.

 

II

 

            Na javni poziv mogu se javiti pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za djelatnost auto taksi prijevoza (u daljnjem tekstu auto taksi prijevoznik), koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i Odlukom o auto taksi prijevozu osoba i imaju sjedište/prebivalište na području Općine Primošten.

 

III

 

Općina Primošten izdaje ukupno dvije (2) dozvole, i to:

–         2 dozvole za osobni automobil s najmanje 5 sjedala uključujući i sjedalo za vozača sjedišta i najmanje 4 bočna vrata.

 

Vrijeme za koje se izdaje dozvola:

–         5 godina od trenutka izdavanja dozvole

 

Iznos godišnje naknade za izdavanje dozvola:

–         1.500,00 kuna uplaćuje se jednokratno u Proračun Općine Primošten i to iznos od

1.500,00 kuna prije izdavanja dozvole, a ostale godišnje naknade u visini od 1.500,00 kuna najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.

 

Tijelo kojem se podnosi zahtjev za izdavanje dozvola:

–         Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, Sv. Josipa 7, Primošten 22 202.

 

IV

 

Podnositelj zahtjeva dužan je uz pismeni zahtjev priložiti:

 • važeću licencu za obavljanje djelatnosti auto taksi prijevoza,
 • izvod licencije vozila,
  • Obrtnica ovlaštenog tijela o obavljanju autotaksi prijevoza, rješenje o upisu u registar

  kod Trgovačkog suda,

  • dokaz o položenom vozačkom ispitu –presliku vozačke dozvole,
  • dokaz o položenom ispitu za auto taksi vozača ili svjedodžba ili diploma o
  • presliku prometne dozvole za vozilo, posjedovanju stručne spreme (za osobu koja će

  obavljati predmetnu djelatnost)

  • dokaz da je vozilo za koje se izdaje Dozvola u vlasništvu ili leasingu podnositelja

  zahtjeva te da posjeduje potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za taksi vozila,

  • Uvjerenje da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Primošten odnosno pravnim osobama u vlasništvu Općine sukladno  čl. 4.st.4  Odluke,
  • uvjerenje da protiv podnositelja zahtjeva nije pokrenut kazneni postupak ne starije od

  30 dana od dana objave Javnog poziva,

  • uvjerenje ovlaštene policijske uprave da vozačka dozvola nije bila oduzeta u razdoblju

  od prethodne

  3 godine do dana objave natječaja (za osobu koja će obavljati predmetnu

  djelatnost),

  • presliku osobne iskaznice kojom se dokazuje prebivalište na području Općine Primošten,
  • Izvješće Držanog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra,
  • Cjenik usluga koje će se primjenjivati nakon izdavanja dozvole (u skladu s cjenikom

  taksi usluga Šibensko-kninske županije).

  • Broj žiro računa poslovne banke podnositelja zahtjeva
  • OIB, podnositelja zahtjeva,
  • 20 kuna upravnih pristojbi,

   

  V

   

  Zahtjevi za izdavanje dozvola auto taksi prijevoza podnositelja koje nisu priložile potpunu dokumentaciju, koje ne udovoljavaju uvjetima ovog Javnog poziva i Odluci o auto taksi prijevozu, odnosno zahtjevi podnositelja koji prema Općini Primošten, ustanovama ili pravnim osobama u vlasništvu odnosno suvlasništvu Općine imaju nepodmirene obveze iz bilo koje osnove, neće se razmatrati.

   

  VI

   

  Auto taksi vozilo za obavljanje auto taksi prijevoza, osim propisanih zakonskih uvjeta, mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

   

  –         da ima ispravan protupožarni aparat,

  –         da ima ugrađen i baždaren, ispravan te plombiran taksimetar,

  –         da na krovu vozila ima oznaku „TAXI“ s evidencijskim brojem dane dozvole,

  (oznaka  na vozilu mora biti ispravna i svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju).

   

  VII

   

              Naziv i adresa tijela kojem se podnosi zahtjev:

   

  OPĆINA PRIMOŠTEN

  Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten

  Sv. Josipa 7

  22 202 Primošten

  s naznakom; „zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje taksi prijevoza na području i s područja Općine Primošten“

   

  VIII

   

  Donošenje Rješenja o davanju dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza osoba:

   

  Rješenje o davanju dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten u upravnom postupku a isto između ostalog sadrži:

   

  • Ime osobe kojoj se izdaje dozvola za obavljanje auto taksi prijevoza,
  • oznaka vozila – registracija,
  • rok na koji se dozvola izdaje,
  • iznos godišnje naknade za obavljanje auto taksi prijevoza,
  • prava i obveze prijevoznika da se pridržava uvjeta prijevoza utvrđenih zakonskim

  propisima i Odlukom,

  • prava i obveze izdavatelja dozvole.

   

  IX

   

  Vozač auto taksija koji nema položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim znamenitostima i drugim značajnim objektima na području grada Šibenika, dužan je položiti ispit do pravomoćnosti rješenja o izdavanju dozvole za autotaksi prijevoz.

   

  X

  Vrijeme trajanja Javnog poziva

   

  Ovaj Javni poziv otvoren je 15. dana od dana objave na službenim stranicama Općine Primošten www.primosten.hr i na Oglasnoj ploči Općine Primošten postavljenoj u sjedištu Općine Primošten.

   

  XI

  Informacije

   

  Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, na brojeve telefona 022/2571-903 i 022/571-905 i na općinskoj web stranici www.primosten.hr.

   

   

  Klasa: 340-01/17-01/1

  Ur.broj: 2182/02-02-17-1

  Primošten, 14. srpnja 2017. godine

   

   

                                                                  OPĆINA PRIMOŠTEN

                                                                           NAČELNIK

                                                                          Stipe Petrina

   

   

   

   

   

  Dostaviti: