Na temelju Programa za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2016. godini KLASA: 402-07/16-01/1; Ur.broj:2182/1-06-16-1 od 12. siječnja 2016. godine, Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije r a s p i s u j e

 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2016.godini

 

 

I.

U cilju razvoja maloga gospodarstva Šibensko-kninska županija dodjeljivat će  poticajna  sredstva gospodarskim subjektima za slijedeće namjene:

– marketinške aktivnosti: nastupi na sajmovima/izložbama u 2016. godini, promidžbeni materijal, istraživanje tržišta i slično,

– stručno osposobljavanje i usavršavanje: osposobljavanja za tradicionalne obrtničke djelatnosti, stručno osposobljavanje zaposlenih kod uvođenje novih tehnologija i slično,

–  troškovi osnivanja, odnosno pokriće dijela troškova registracije i pokretanja poslovanja.

 

II.

Korisnici Programa mogu biti obrti, društva s ograničenom odgovornošću do 250 zaposlenih i proizvodno uslužne zadruge (osim zadruga koje pretežito obavljaju ili većina zadrugara pretežito obavlja primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo), koji su registrirani i djeluju na području Šibensko-kninske županije, te nemaju duga prema državi.

 

III.

Prednost pri ostvarivanju prava na subvenciju imaju oni subjekti malog gospodarstva koji obavljaju proizvodnu djelatnost, s većim brojem zaposlenih, koji povećavaju konkurentsku sposobnost kroz uvođenje novih oblika poslovanja, inovacija, usvajanje novih proizvoda i tehnologija i sl., izvoznici, početnici (do 3 godine poslovanja), koji su u 100% vlasništvu branitelja domovinskog rata, invalida, žena i mladih do 30 godina, čije projekte sufinanciraju i jedinice lokalne samouprave ili tijela državne uprave.

 

IV.

Obrasci zahtjeva za subvencije mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Šibensko-kninske županije ili sa web stranice Šibensko-kninske županije www.sibensko-kninska-zupanija.hr te se dostavljaju na  adresu:

Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije

Trg Pavla Šubića I, br 2

22 000 Šibenik, uz naznaku:

„Subvencioniranje gospodarskih subjekata u 2016. godini“

Zahtjevi se podnose do utroška proračunskih sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2016.g.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 022/460-735 ili 022/460-736.

 

 

  Upravni odjel za gospodarstvo

                                                                           Šibensko-kninske županije 

 

 

KLASA:402-07/16-01/1

Ur.broj:2182/1-06-16-2

Šibenik, 12. siječnja 2016.

Obrazac