Na temelju čl. 37. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 38/09 i „Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/14, 1/16, 5/16, 2/18 i 3/18), te Zaključka Općinskog vijeća Općine Primošten, Klasa: 372-01/09-01/3, Ur. broj: 2182/02-01-18-6 od dana 08. lipnja 2018. godine, Načelnik Općine Primošten, dana 19. lipnja 2018. godine, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primošten/

unutar zgrade zdravstvene stanice u Primoštenu položene na čest. zem. 2189/3 k.o. Primošten

 1. Općina Primošten se određuje za raspisivanje javnog poziva za dodjelu na korištenje poslovnog prostora udrugama/privatnim fizičkim/privatnim pravnim osobama (u daljnjem tekstu: pravni subjekti) iz djelatnosti zdravstvene zaštite koja predstavlja javnu potrebu od interesa za Općinu Primošten, na rok od 5 godina, kako slijedi:

poslovnog prostora u sklopu zdravstvene stanice u Primoštenu, smještene na adresi Kamenar 2e, a položene na čest. zem. 2189/3 k.o. Primošten, površine 23,78 m2, na Skici koja je sastavni dio ovog javnog poziva označen žutom bojom.

            Poslovni prostor iz ove točke javnog poziva dodjeljuje se uz plaćanje naknade u iznosu od 1,00 kuna + PDV, uz obvezu plaćanja režijskih troškova prostora i zajedničkih prostorija.

Uvid u Plan zgrade zdravstvene stanice, Primošten, Kamenar 2e, može se izvršiti za vrijeme trajanja ovog javnog poziva svakog radnog dana od 09:00 do 12:00 sati.

 

 1. Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju pravni subjekti registrirani za obavljanje djelatnosti zdravstvene zaštite, a čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od iznimnog interesa za Općinu Primošten:

Uvjeti su:

 1. Pravni subjekt mora biti upisan u odgovarajući registar/registre, te registriran za obavljanje djelatnosti iz područja zdravstvene zaštite, najmanje dvije godine prije dana objave javnog poziva
 2. Pravni subjekt mora uredno plaćati doprinose i poreze i druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Primošten (ukoliko se radi o subjektu koji ima sjedište, odnosno djeluje na području Općine Primošten)
 3. Mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti
 4. Mora voditi transparentno financijsko poslovanje
 5. Dokaz da se protiv pravnog subjekta, odnosno osobe ovlaštene na zastupanje pravnog subjekta ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivana
 6. Aktivnosti pravnog subjekta se moraju provoditi na području Općine Primošten
 7. Prijava na javni poziv mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju određenu ovim javnim pozivom
 8. Pravni subjekt mora ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o korištenju poslovnog prostora

 

III.       Prijava na javni poziv sadrži osnovne podatke o prijavitelju s opisom dosadašnjeg rada i djelovanja te planom aktivnosti u predstojećem razdoblju.

Prijavi na javni poziv obavezno priložiti:

 1. Izvadak iz matičnog registra u koji je udruga upisana (ispis internetske stranice), te iz drugih odgovarajućih registara, ukoliko ih ima (ispis internetske stranice)
 2. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, u izvorniku, ne starija od 30 dana
 3. Isprave o bonitetu ne starije od 30 dana odnosno presliku financijskog izvješća za prethodnu godinu za udruge koje su obveznici dvojnog knjigovodstva odnosno za udruge obveznike jednostavnog knjigovodstva-preslik isprava koje su ekvivalent financijskom izvješću
 4. Dokaz o postojanju rane intervencije, ukoliko postoji
 5. Izjava o načinu pružanja usluga korisnicima s područja Općine Primošten (besplatno, uz naknadu, uz popust na naknadu)
 6. Dokaz o ciljanim skupinama kojima je pravni subjekt usmjeren (djeca/mladi i roditelji, djeca, odrasli)
 7. Dokaz o ostvarenoj suradnji s drugim organizacijama/institucijama
 8. Razrađen prijedlog programa koji se namjerava provoditi u poslovnom prostoru
 9. Plan i program rada za drugu polovicu 2018. godine, te popis odobrenih projekata za provođenje

Pobrojana dokumentacija (osim one koju su izdala druga tijela) mora biti vlastoručno potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje te ovjerena službenim pečatom pravnog subjekta.

 

 1. Kriteriji i mjerila za bodovanje pristiglih prijava na javni poziv za opisani poslovni prostor radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro, su:

 

 1. Područje bavljenja u sklopu djelatnosti zdravstvene zaštite:

 

 • Socijalne usluge – psihološke i logopedske usluge

(terapija, dijagnostika)                                                                     3 boda

 • Ostale usluge iz djelatnosti zdravstvene zaštite 2 boda
 • Obrazovanje/edukacija 1 bod

 

 1. Pravni subjekt (prijavitelj) djeluje:

 

 • 5 godina i više             3 boda
 • 2 – 5 godina                  2 boda
 • manje od 1 godine – 2 godine 1 bod
 1. Usluge:

 

   –  pružanje usluga rane intervencije                                                       1 bod

   –  nema usluga rane intervencije                                                              0 bodova

 

 

 1. d) Način pružanje usluga stanovnicima s područja Općine Primošten (za slučaj najpovoljnijeg ponuditelja):
 • Bez naknade 3 boda
 • Uz popust na naknadu 2 boda
 • Uz uobičajenu naknadu 1 bod

 

 1. e) Usluge su namijenjene:

                – djeci / mladima, kao i roditeljima                                                3 boda

               – samo djeci                                                                                               2 boda

               – samo odraslima                                                                                       1 bod

 

 1. f) Ostvarena suradnja s drugim organizacijama/institucijama:

– s više od 5 različitih organizacija/institucija                                   2 boda

– s više od 3 organizacije/ institucije                                                      1 bod

– nema suradnje s drugim i organizacijama/institucijama                    0 bodova

 

 1. g) Plan projekata/programa za drugu polovicu 2018. godine, te trenutno odobreni/planirani projekti/programi:

 

 • 0 projekata              0 bodova
 • 1 – 2 projekta                                                                                    1 bod
 • 3 i više projekata             2 boda

Na temelju zbroja bodova za svakog prijavitelja, Načelnik utvrđuje listu prvenstva za dodjelu poslovnog prostora na korištenje.

Ako dva ili više prijava imaju jednak broj bodova, prednost na listi prvenstva ima onaj podnositelj koji je ostvario više bodova po kriteriju:

 1. Područje bavljenja u sklopu djelatnosti zdravstvene zaštite
 2. Način pružanje usluga stanovnicima s područja Općine Primošten

 

 1. Konačnu listu prvenstva za dodjelu opisanog poslovnog prostora, utvrđuje Načelnik Općine Primošten.

Odluka o dodjeli poslovnog prostora na korištenje mora biti obrazložena.

Na temelju odluke Načelnika o dodjeli poslovnog prostora na korištenje, sklapa se ugovor o korištenju poslovnog prostora.

Ako prijavitelj koji je ostvario najviše bodova za pojedini poslovni prostor ne pristupi sklapanju ugovora, Načelnik će ugovor sklopiti sa slijedećim prijaviteljem s konačne liste prvenstva za opisani poslovni prostor.

 

 1. Prijava na javni poziv sa dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj – javni poziv za dodjelu na korištenje poslovnih prostora“, preporučeno poštom ili neposredno na protokolu Općine Primošten, Sv. Josipa br. 7, 22202 Primošten, najkasnije do 27. lipnja 2018. godine.

VII.      Ovaj javni poziv objavit će se na internetskim stranicama Općine Primošten i na oglasnoj ploči Općine.

VIII.    Općina Primošten zadržava pravo poništenja ovog javnog poziva bez obrazloženja.

Klasa: 372-01/09-01/3

Ur. broj: 2182/02-02-18-7

 

                                                                                  Općina Primošten

                                                                                 Načelnik Stipe Petrina