Temeljem članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 1450/11, 144/12 i 19/13), članka 6. Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) te članka 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Primošten, općinski načelnik Općine Primošten, s danom 16. veljače 2018. godine raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za

financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro

koje provode udruge civilnog društva na području kulture, tehničke kulture i

civilnog društva

Općine Primošten za 2018. godinu

 

 

I OPĆENITO

 

U Proračunu Općine Primošten za 2018. godinu („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 7/17) osigurana su,  između ostalog, i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u područjima kulture i udruga civilnog društva.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Općine Primošten za sufinanciranje programa/projekata u područjima kulture i tehničke kulture te udruga civilnog društva 210.520,00 kuna.

Općina Primošten poziva udruge civilnog društva s područja Općine Primošten (podredno Šibenika i Šibensko kninske županije), iz područja kulture, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva te razvoja civilnog društva, da se prijave na Javni natječaj za pružanje financijske podrške programima/projektima koji doprinose zadovoljavanju javnih potreba u naprijed navedenim područjima.

 

II PROGRAMI I PROJEKTI ZA KOJE SU OSIGURANA SREDSTVA

 

Ciljevi Javnog natječaja su povećanje kvalitete i osiguranje sadržajno bogatijeg kulturnog života Općine Primošten,  kroz aktivnosti kojima se ispunjavaju mjere usmjerene na razvoj udruga civilnog društva sukladno Strategiji razvoja Općine Primošten 2015-2020. Godine.

Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane troškove i resurse.

Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji.

Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti (sportske, kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne, gastronomske i druge) koje se provode s ciljem davanja dodatne ponude na području Općine i razvoja Općine općenito.

 

 • Djelatnosti u kulturi (djelovanje udruga-folklor, kulturne akcije i manifestacije u svim djelatnostima, glazbena umjetnost -orkestri, tehnička kultura i informatika, vizualna umjetnost, arhivska i izdavačka djelatnost),
 • razvoj civilnog društva – razvoj socijalnih usluga usmjerenih na osobe s invaliditetom, djecu i njihove obitelji, te starije osobe – umirovljenike
 • socijalno humanitarna zaštita,
 • zdravstvena zaštita,
 • zaštita ljudskih prava i sloboda,
 • djeca i mladi i
 • očuvanje okoliša.

 

 

Razdoblje provedbe aktivnosti/projekata je od 20. travnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine u iznosu od

210 520,00 kuna

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekt ili program i to za slijedeća prioritetna područja:

 

1) A1 Poticanje glazbene kulture  i drugih aktivnosti u kulturi i tehničkoj kulturi

Ukupno planirana vrijednost po ovom prioritetnom području iznosi 91.600,00 kn.

Okvirni broj programa po ovom prioritetnom području: 2

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 5.000,00 kn, a najveći iznos je 81.600,00  kn.

2) A2 Poticanje očuvanja tradicijske i kulturne baštine

Ukupno planirana vrijednost po ovom prioritetnom području iznosi 80.000,00 kn.

Okvirni broj programa po ovom prioritetnom području: 3

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 5.000,00 kn, a najveći iznos je 60.000,00  kn.

3) A3 Razvoj civilnog društva na području skrbi o umirovljenicima, mladima, radu braniteljskih udruga, zdravstvu i socijalnoj skrbi i udrugama civilnog društva

Ukupno planirana vrijednost po ovom prioritetnom području iznosi 38.920,00 kn.

Okvirni broj programa po ovom prioritetnom području: 5

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 1.000,00 kn, a najveći iznos je 20.000,00 kn.

               

 

III OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Na ovaj javni natječaj mogu se javiti udruge, odnosno pravne osobe koje su registrirane i djeluju na području Općine Primošten. Na natječaj se mogu javiti u udruge koje su registrirane i djeluju izvan područja Općine Primošten (grad Šibenik i Šibensko kninska županija) ukoliko je riječ o onom području djelovanja koje je deficitarno na teritoriju općine ili je od posebnog interesa za građane općine, a čiji su ciljevi, djelatnosti i aktivnosti usmjereni zadovoljavanju javnih potreba građana a od interesa su za općinu.

Udruge koje se javljaju na javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, moraju posjedovati RNO broj, dostaviti dokaz da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama, te podnijele zahtjev Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji za promjenu podataka u Registru, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane zakonom.

 

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program i jedan projekt u okviru ovog Natječaja. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

 

Pravo na podnošenje prijave imaju udruge koje udovoljavaju sljedećim mjerilima:

 

 1. upisana je u odgovarajući matični registar (registar udruga ili drugi odgovarajući registar),
 2. upisana je u Registar neprofitnih organizacija,
 3. koja je programski usmjerena na rad u navedenim prioritetnim područjima,
 4. uredno plaće poreze, doprinose i druga javna davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Primošten,
 5. koja je uredno ispunila obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Općine Primošten i drugih izvora,
 6. protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi se kazneni postupak, nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15),
 7. vodi transparentno financijsko poslovanje.

 

Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Natječaja detaljno je opisano:

 

– pravo ostvarivanja prednosti u financiranju programa ili projekata,

– tko nema pravo prijave na Javni natječaj,

– postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava,

– procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje

– donošenje odluke o dodjeli sredstava, podnošenje prigovora.

 

Korisnici koji su u 2017. godini dobili financijsku potporu općine, obvezni su priložiti  programsko i financijsko izvješće ispunjeno na Obrascu PROR-POT uz preslike računa, izvoda, ugovora ili drugih dokumenata kojima se dokazuje da su sredstva namjenski utrošena (ukoliko ih do objave javnog poziva nisu dostavili nadležnom Upravnom odjelu).

 

III SADRŽAJ PRIJAVE

 

Prijava projekata/programa dostavlja se ISKLJUČIVO na obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na službenoj web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

 

Prijava mora sadržavati potrebne informacije i dokaze da udruga ispunjava osnovne kriterije za dodjelu financijskih sredstava kako slijedi:

 

 1. Popunjeni Obrazac opisa programa ili projekta,
 2. Popunjeni Obrazac proračuna programa ili projekta,
 3. Popunjeni Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 4. Popunjeni Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo,
 5. Popunjeni Obrazac izjave o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava,
 6. Izvadak iz matičnog registra u koji je udruga upisana,
 7. Dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice RNO-a),

 

Svi obrasci moraju biti potpisani od osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni pečatom udruge.

Prijavitelji čije prijave temeljem postupka procjene prijave uđu na Privremenu listu odabranih projekata/programa za dodjelu sredstava, na zahtjev Povjerenstva za ocjenjivanje obvezni su dostaviti:

 

 1. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, a u slučaju da dug postoji on mora biti podmiren prije samog potpisivanja ugovora. Potvrda mora biti u izvorniku ne starija od 3 mjeseca od dana objave natječaja.
 2. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osoba ovlaštenih za zastupanje i voditelja projekta/programa

 

Ukoliko prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana traženja, njegova prijava odbacit će se kao nevažeća.

 

 1. ROKOVI I NAČIN DOSTAVE

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je od 21. veljače 2018. godine do 23. ožujka 2018. godine. Prijave koje pristignu bez obzira na način dostave nakon 15.00 sati dana 23. ožujka 2018. godine smatraju se zakašnjelima.

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici neposredno na urudžbeni zapisnik u pisarnicu Općine Primošten ili preporučenom pošiljkom na adresu:

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

Sv. Josipa 7

22 202 Primošten

 

s naznakom „NE OTVARAJ – JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge civilnog društva na području kulture, tehničke kulture i civilnog društva Općine Primošten za 2018. godinu“ s oznakom npr. „A1“ ili/i „A2“ odnosno „A3“ ovisno o prioritetnom području za kojeg se  podnositelj natječe

 

Prijave podnesene izvan natječajnog roka, neće biti uzete u razmatranje i vratit će se podnositelju.

Zainteresirani podnositelji dodatne informacije mogu dobiti kod službenice Iris Ukić Kotarac na broj telefona 022/571-903 svaki radni dan od 7:00 – 15:00 sati ili putem e-maila: [email protected]

 

Cjeloviti tekst javnog natječaja s obrascima za prijavu možete pronaći na sljedećoj poveznici: Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2018.

KLASA: 007-01/18-01/1
URBROJ: 2182/02-03-18-1
Primošten,  20. veljače 2018. godine

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK

Stipe Petrina