Na temelju članka 35. st. 1. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 12. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 7/13) i Odluke Općinskog vijeća Općine Primošten, Klasa: 944-18/13-01/1, Ur. broj: 2182/02-01-13-1 od dana 19. srpnja 2013., Načelnik Općine Primošten raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ o prodaji nekretnine, čest. zgr. 1309 k.o. Primošten.

 

1.  PREDMET ovog natječaja je prodaja nekretnine, čestice zgrade u vlasništvu Općine Primošten, označene kao čest. zgr.:

– 1309, P+2+krov, ukupne korisne površine 683,67 m2 (zemljište: 246 m2) k.o. Primošten, i to:

– prizemlje ukupne površine 216,65m2, a koje se sastoji od: ostave (13,52m2), vanjskog stubišta (1,50m2), vanjskog stubišta (4,78m2), šanka/bara (152,12m2), wc-a (1,44m2), wc-a (1,69m2), pretprostora (6,87m2), hodnika (5,02 m2), ostave (5,42m2), hodnika (2,43m2), vanjskog stubišta (2,16m2), wc-a (1,14m2), wc-a (1,14m2), pretprostora (4,64 m2), ostave (5,04 m2), ostave (7,74m2);

– 1. kat ukupne površine 193,54m2, a koji se sastoji od: stubišta (10,25m2), restorana (140,42m2), stubišta (12,30m2), wc-a (1,31m2), wc-a (1,40m2), hodnika (5,83m2), ostave (2,05m2), stubišta i podesta (8,71m2), hodnika (5,28m2), vanjskog stubišta (5,99M2);

– 2. kat ukupne površine 204,31m2, a koji se sastoji od: kuhinje i dnevnog boravka (52,32m2), wc-a (3,88m2), spavaće sobe (6,93m2), spavaće sobe (21,44m2), hodnika (4,47m2), hodnika (24,27m2), spavaće sobe (17,81m2), stubišta (4,17m2), spavaće sobe (16,80m2), spavaće sobe (24,24m2), spavaće sobe (27,98m2);

– krovište ukupne površine 69,18m2, a koje se sastoji od: stubišta (3,81m2), krovišta, ostave (65,37m2).

Zgrada je locirana na adresi: Trg don Ive Šarića 1, 22202 Primošten, strogi centar Primoštena, prvi red uz more.

2. POČETNA CIJENA nekretnine iz toč. 1. po m2 znosi 1.671,85 EUR (slovima: tisuću šesto sedamdeset jedan eur i osamdeset pet centi) ili 12.706,06 KN (slovima: dvanaest tisuća sedamsto šest kuna i šest lipa) odnosno ukupna početna kupoprodajna cijena nekretnine iznosi 1.143.000 EUR (slovima: milijun sto četrdeset tri tisuće eura) ili 8.717.813 KN (slovima: osam milijuna sedamsto sedamnaest tisuća i osamsto trinaest kuna), sve sukladno Elaboratu procjene vrijednosti nekretnine sačinjenog od strane stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo, dipl. ing. građ. Ante Bašić iz A.B. Inženjering d.o.o. Šibenik, Žirjanska 5, 22000 Šibenik, od dana 30. kolovoza 2014. godine. Elaborat predstavlja sastavni dio ovog natječaja.

3. NAMJENA predmetne nekretnine jeste ugostiteljska, turistička, poslovna, stambena, odnosno kombinacija navedenih.

4. SUDIONICI natječaja mogu biti sve fizičke i prave osobe koje su hrvatski državljani, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj.

5. JAMČEVINU su sudionici natječaja dužni položiti u visini od 10% početne kupoprodajne cijene predmetne nekretnine. Jamčevina se uplaćuje u korist Proračuna Općine Primošten na račun HR6223600001835700004 po modelu 68 s pozivom na broj 7706-OIB, s naznakom „NE OTVARAJ – za natječaj za prodaju nekretnine“. Izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u ukupan iznos naknade dok se ostalima vraća u nominalnom iznosu bez kamata.

6. ROK ZA PONUDU je 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“(OBJAVLJEN 29.10.2014 broj,127/14) zaključno do  (28.11.2014.) 14:00h (četrnaest sati).

7. PONUDE se predaju osobno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – natječaj za prodaju nekretnine“, Sv. Josipa 7, 22202 Primošten.

8. SADRŽAJ PONUDE:

            – ime i prezime te adresa ponuditelja odnosno naziv i sjedište prave osobe,

– preslika osobne iskaznice odnosno rješenja o upisu u sudski ili obrtni registar,

– dokaz o plaćenoj jamčevini,

– visina ponuđene cijene za m2 te ukupna cijena.

Nepotpuna i nepravovaljana ponuda neće se uzeti u razmatranje.

9. OTVARANJE PONUDA obavit će imenovano Povjerenstvo u Uredu Načelnika Općine Primošten četvrtog dana od zadnjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda (za slučaj blagdana ili neradnog dana bit će to prvi sljedeći radni dan), dok će o rezultatima izbora svi natjecatelji biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

10. MOGUĆNOST UVIDA u predmetnu nekretninu k.o. Primošten, u nazočnosti ovlaštene osobe prodavatelja traje tijekom natječaja, svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 09:00 do 14:00 sati, uz prethodan dogovor na telefon broj: 022/571-901.

11. KRITERIJ ZA ODABIR je ponuđena najviša cijena po m2, odnosno najviša ukupna kupoprodajna cijena za predmetnu nekretninu.

12. UPUTE PONUDITELJIMA mogu se preuzeti na pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten tijekom trajanja natječaja, radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

13. SKLOPITI UGOVOR O KUPOPRODAJI dužan je izabrani ponuditelj u roku od 15 dana od dostave Odluke o odabiru, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.

14. KUPOPRODAJNU CIJENU odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti sukladno prihvaćenom obrascu ponude – Odluci o odabiru najpovoljnije ponude, odnosno kupoprodajnome ugovoru, uz mogućnost plaćanja kupoprodajne cijene s počekom na rok po prijedlogu Kupca, odnosno uz obroke na način po prijedlogu Kupca.

15. PRAVO PONIŠTENJA NATJEČAJA Općina Primošten pridržava bez posebnog obrazloženja.

16. DODATNE INFORMACIJE mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten na telefon broj: 022/571-903(904) ili na e-mail: [email protected].

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

Stipe Petrina