Na temelju članka 15. stavka 3.  Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine„ broj: 26/03 – pročišćeni tekst, 82/04, 110/04 – Uredba, 178/04, 38/09, 79/09, 49/11 84/11, 90/11, , 144/12, 94/13, 153/13, 147/14 i 36/15),  članka 45. Statuta  Općine  Primošten  („Službeni vjesnik  Općine  Primošten „  broj 3/13 i 5/13), članka 2. stavka 1. alineje 6. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službeni vjesnik Općine Primošten  „ broj: 6/13, 2/14, 3/15 i 3/16) i Odluke o raspisivanju natječaja za povjeravanje poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 3/16 ) Načelnik Općine Primošten  raspisuje:

 

                                                J A V N I  N A T J E Č A J

                                                                                         UPUTE PONUDITELJIMA

                                                                                         TROŠKOVNIK

1.Predmet natječaja je povjeravanje komunalnih poslova održavanja javne rasvjete na

području Općine Primošten.

2.Naručitelj: Općina Primošten-Načelnik Općine Primošten;  Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten

   OIB: 16878804200, tel: 022/571-905; fax: 022/ 571.902; e-mail: [email protected]

www.primosten.hr

3.Ugovor o povjeravanju predmetnih poslova sukladno članku 15. stavku 5 ZKG sklapa se na

četiri (4) godine

  1. Rok za dostavu ponuda je 15 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Ponude se

dostavljaju u zatvorenoj omotnici„ na adresu Naručitelja uz naziv ponuditelja uz naznaku:

„Ponuda za održavanje javne rasvjete na području Općine Primošten–NE OTVARAJ“.

  1. Ponuda mora sadržavati:

a/  Ponudbeni list –  osnovne  podatke o ponuditelju,  ime i prezime odnosno naziv , adresu,

matični broj  i OIB

b/ Troškovnik u izvornoj varijanti ovjeren i popunjen u svim stavkama jediničnom

cijenom bez  PDV-a, izraženom u kunama

c/ dokaze sukladno uvjetima natječaja kojim se dokazuje:

+  pravna   i poslovna  sposobnosti:

Isprava o upisu u poslovni, sudski (trgovački) strukovni, obrtni ili  drugi  odgovarajući

registar  kojim  se dokazuje da je ponuditelj registriran za obavljanje  djelatnosti.

+   nekažnjavanje:

Izjava  kojom   odgovorna  osoba za sebe   i pravnu osobu izjavljuje  nekažnjavanost.

+   financijska i gospodarska  sposobnosti:

1.Potvrda  porezne  o  stanju  duga   ili istovrijedna isprava nadležnih  tijela  sjedišta

gospodarskih subjekata  kojom  ponuditelj  dokazuje da je  ispunio  obvezu plaćanja

svih dospjelih  poreznih  obveza  za mirovinsko i zdravstveno osiguranje  , ne starija

od 30 dana do dana objave natječaja,

2.BON -1 a za Obrtnike  Izvješće za posljednje dvije  financijske godine u izvorniku  ili

u ovjerenoj preslici  ne stariji od 6 mjeseci do dana objave natječaja i

3.dokument izdan od bankarskih  ili drugih financijskih  institucija kojim  se dokazuje

solventnost  ponuditelja (BON -2) u izvorniku  ili ovjerenoj  preslici , ne stariji od 30

dana do dana  objave  natječaja

+    tehnička  i kadrovska  sposobnosti:

1.Popis ugovora o  istim radovima izvedenim tijekom posljednje tri godine

koje prethode 2016. s potvrdom  naručitelja o zadovoljavajućoj izvedbi poslova

uključujući i podatke o vrijednosti radova

2.Izjava ponuditelja o tehničkoj i kadrovskoj  sposobnosti za izvršenje predmetnih

poslova / s  popisom zaposlenika s  obrazovnom  i stručnom  spremom – minimalno

5 djelatnika u stalnom  radnom  odnosu / dokazuje preslikom  radnih  knjižica /    i

popisom mehanizacije, alata i ostale opreme / minimalno  1 ispravno vozilo s

platformom odnosno auto košarom za rad na visini te 2 ispravna  vozila za prijevoz

ljudi, opreme i materijala/ dokazuje dokazom o vlasništvu/

3.Izjava ponuditelja da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja te da je spreman u svakom

trenutku, po pozivu od strane Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

intervenirati na hitnim popravcima i otklanjanjima eventualnih problema na javnoj

rasvjeti, a u svrhu normalnog funkcioniranja javne rasvjete.

+   jamstva

  1. za ozbiljnost  ponude / ponuditelji su obvezni  dostaviti bezuvjetno na „ prvi poziv „ u

„bez prigovora“   bankarsko jamstvo  za  ozbiljnost  ponude na iznos  od 20.000,00  kuna  (  slovima:  dvadesettisućakuna ) s rokom  valjanosti    najmanje od 60 dana  uključujući  dan isteka roka za dostavu ponuda s početkom računanja od tog dana.

  1. Rok valjanosti ponude: najmanje 60 dana računajući od dana isteka roka za dostavu

Ponuda.

  1. Natječajnu dokumentaciju s uputama za izradu ponude, zainteresirani gospodarski

subjekti mogu podići u Općini Primošten, Sv. Josipa7 u Primoštenu, svakim radnim danom

od 8,00 do 14,00 sati, mogu je dobiti na upit na tel. 022/571-905; fax:_ 022/ 571-902 ; e-

mail:[email protected] ili  preuzeti  istu na web stranici Općine Primošten

www.primosten.hr

  1. Kriterij za odabir najpovoljnije ponude je: prihvatljiva ponuda sposobnog ponuditelja s

najnižom ukupnom cijenom

  1. Postupak otvaranja ponuda provodi imenovano Povjerenstvo za provedbu natječaja

najkasnije u roku od 15  dana od dana proteka roka natječaja

  1. Ponude koje ne ispunjavaju uvjete odbacit će se kao nepotpune a ponude koje pristignu

nakon roka za dostavu ponuda vratit će se neotvorene. Prihvatljiva je samo ponuda koja je

sukladna  natječajnoj dokumentaciji. Sve  dokumente koje Naručitelj zahtjeva izuzev

jamstva Ponuditelji mogu dostaviti u neovjerenoj preslici.

  1. 11. Odluku o izboru osobe kojoj će povjeriti obavljanje komunalnih poslova Naručitelj

dostavlja svim ponuditeljima u roku od  15 dana od dana donošenja odluke.

  1. Naručitelj pridržava pravo poništenja natječaja prije odnosno nakon isteka roka za

dostavu ponuda  i ne snosi troškove u svezi sa sudjelovanjem u nadmetanju.

                                                                        NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

                                                                                         Stipe  Petrina

 

                                                                                         UPUTE PONUDITELJIMA

                                                                                         TROŠKOVNIK