-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-                                           

                                                                                                -SVIMA-

 

PREDMET: Poziv za sazivanje 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 

Sukladno članku 26. stavku 1. točki 2. i 3. . Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na  redovnu 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana  27. travnja( petak ) 2018. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

 

  

    Predloženi dnevni red:

 

 1. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Primošten
 1. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten
 1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Primošten za 2017. godinu
 1. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2017. godinu
 1. Program rada Općinskog načelnika Općine Primošten za 2018. godinu
 1. Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanju imovinom Općine Primošten za 2017.godinu

     7.Izvješće o izvršenju Programa gradnje Općine Primošten za 2017. godinu

 1. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba Općine Primošten u kulturi za 2017.
 1. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranja političkih stranaka i

članova  predstavničkog tijela Općine Primošten izabranih  s liste grupe birača

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Primošten za 2018. godinu

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog

plana uređenja  Općine Primošten ( „ Službeni vjesnik  Općine Primošten“ broj 04/17)

 1. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „ Aurora“ i stavljanju

van snage  Urbanističkog plana uređenja  Ugostiteljsko – turističke zone Aurora  –

Zona T2 – turističko naselje( Službeni  vjesnik Šibensko kninske županije  13/10 )

12. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

naselja Dolac ( Službeni vjesnik  Općine Primošten“ 03/14)

    13. Prijedlog odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „ Uz vojske

„  Službeni vjesnik Šibensko kninske županije „ 10/11 i Službeni vjesnik Općine

Primošten“ 04/14)

 1. Prijedlog II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2017. godinu
 1. Prijedlog izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture   Općine Primošten  za 2017. godinu

 

     a/ Prijedlog izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja  komunalne

infrastrukture   Općine Primošten  za 2017. godinu

 1. Prijedlog III.Izmjene i dopune Odluke o  davanju u zakup prostora  Općine Primošten i

 

a/ Prijedlog  Odluke o povećanju  cijene zakupa  poslovnog prostora Doma zdravlja

u Primoštenu

  17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Anexe Ugovora o korištenju prostorije

Zdravstvene  stanice  u Primoštenu

 18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o zakupu poslovnog prostora

između  Općine Primošten  i  Specijalističke  ordinacije   Opće medicine Nada Paić

dr.med.spec.

  19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o zakupu poslovnog prostora

između  Općine Primošten  i   TZ „ PRIMOŠTEN“

   20. Prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o materijalnim pravima službenika  Jedinstvenog

upravnog odjela Općine Primošten  

  21.Očitovanje „PRIMA CENTAR“ d.o.o.  u svezi  međusobnih odnosa s Općinom

Primošten i  poduzimanju daljnjih radnji

   22. Suglasnost Općinskog vijeća na Odluku o odabiru „Proenerggy“ d.o.o. iz Zagreba,

 1. Marohnića 1, Klasa: 310-02/17-01/1; Ur.broj: 2182/02-02-18-6 od dana 20. veljače

2018 godine i  Okvirni sporazum za opskrbu električnom energijom  za vremenski

period od 24 mjeseca, Klasa: 310-02/17-01/1; Ur.broj: 2182/02-02-18-7 od dana12.

ožujka 2018. godine

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. Anex br. sa RWE
 1. Izvješće o javnoj nabavi Općine Primošten za 2017. godinu
 1. Suglasnost na Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2018. godinu

   26. Prijedlog Odluke o javnoj nabavi radova asfaltiranja u više navrata i po potrebi na

području Općine Primošten u ukupnoj površini od 20.000 m2

 1. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o nabavi lifta  za invalide radi lakšeg ulaska  u more

na plaži   „ uz rampu za invalide“ / „ 2. krak Primoštena/

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Rješenja o imenovanju članova koncesijskog  Vijeća za

davanje  koncesijskog . Odobrenja Općine Primošten

 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na imenovanje v.d. Direktora „ Bucavca“

d.o.o. do okončanja provedbe javnog  natječaja

  30. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na imenovanje Direktora „ Bucavca“

d.o.o. po prethodno provedenom javnom natječaju

 1. Izvješće o financijskom poslovanju „ Bucavac“ d.o.o. za 2017. godinu s Odlukom o

pokriću gubitka za 2017.godinu

a/ Financijski Plan poslovanja „ Bucavac“ d.o.o.  za 2018. godinu  za 2018. godinu

 32. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na Odluku  „  Bucavca“ d.o.o.  o

cijeni usluge održavanja  i čišćenja  javnih i zelenih površina na području Općine

Primošten

 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na Odluku  „  Bucavca“ d.o.o.  o

cijenama za parking  u 2018.  godini u Ulici Bana Josipa Jelačića u Primoštenu

Primošten

 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na Poslovnik o radu Skupštine društva

„  Bucavca“ d.o.o.

  35. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten  na Ugovor o prethodnom financiranju

Izrade II. Izmjena i dopuna   između Općine Primošten i Marina Jurić /„ Palm beach

corporate“ d.o.o.

  36. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten  na Ugovor o prethodnom financiranju

uređenja građevinskog zemljišta  između Općine Primošten i Josipa Jurić

 1. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Općine Primošten za 2017.godinu
 1. Suglasnost na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Općine Primošten za 2017.godinu
 1. Zapisnik sa 21. sjednice s prijedlogom Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića

Općine Primošten

 1. Suglasnost na imenovanje Ravnateljice  vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten
 2. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na imenovanje Direktora „ Primošten

odvodnja“  d.o.o. po prethodno provedenom javnom natječaju

   42. Suglasnost na Plan nabave „ Primošten odvodnje“ d.o.o.

 1. Plan gradnje komunalnih i vodnih građevina„ Primošten odvodnje“ d.o.o.  za 2018.godinu

   44. Financijski plan „ Primošten odvodnje  za 2018. godinu

 1. Financijsko izvješće Narodne knjižnice i čitaonice „ Dr. Ante Starčević 1912.“ za

      2017.godinu

  46. Suglasnost na Odluku o uvođenju besplatne posudbe knjiga za umirovljenike s

područja Općine Primošten u „Narodnoj  knjižnici Ante  Starčević 1912. „

  47.Zapisnik sa 21. sjednice s prijedlogom Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića

Općine Primošten

  48. Prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika  usluga

Dječjem vrtiću Općine Primošten

 1. Suglasnost na Plan upisa za 2018/2019 pedagošku godinu

a/ s pripadajućom Odlukom  o upisu za 2018/2019 pedagošku godinu

  50. Financijsko izvješće DVD „ PRIMOŠTEN.“ za 2017.godinu

  51. Odgovor Državne geodetske uprave o provođenju katastarske izmjere i omjeru

financiranja

  52. Suglasnost na Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa „VODOVOD I

ODVODNJE“  d.o.o.  i  Općine Primošten

  53.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke  o prihvaćanju  zamolbe i prijedloga  TOMMY

      d.o.o. za oslobađanjem  i preostalog  dijela priznatog  oslobađanja  od plaćanja usluge

odvoza i zbrinjavanja  otpada prebijanjem  kroz komunalnu naknadu

 1. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te postupanja s

napuštenim i izgubljenim  životinjama

  55. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na sponzorstvo Općine Primošten

Omladinskom košarkaškom klubu „ Dražen  Petrović“ Šibenik                                                   

  56. Prijedlog Odluke Općinskog vijeća o davanju javne  površine    namijenjene  prodaji

      robe  široke  potrošnje  i određivanju  broja  prodajnih  mjesta s obzirom na

konkretne ponude zaprimljene tijekom netom provedenog  natječaj  za korištenje javne

površine   / Brkić. Đurić, Čibarić /

 1. Paket komunalnog doprinosa

/ uključujući  pravo nadzora u tri pojedinačna predmeta/

DOPUNA DNEVNOG REDA

Redovne 6. sjednice Općinskog vijeća

zakazane za dan 27. travnja 2018. godine

 1. Prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora u prizemlju stare zgrade općine
 1. Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata

s područja Općine Primošten

    60 Prijedlog Odluke o zabrani uvođenja  uz okoliš genetski   modificiranih biljaka i/ili

životinja  za koje je izdano dopuštenje za stavljanje  na tržište  u svrhu uzgoja

    61. a/Prijedlog Odluke o davanju u zakup prostora suvenirnice i caffe bara  na vrhu brda Gaj

                                                                       a/ ILI b/

b/Prijedlog Odluke   o poduzimanju predradnji  za osnivanje novog  poduzeća Općine

Primošten za  ugostiteljstvo“ PRIMOŠTEN  UGOSTITELJSTVO“ d.o.o.

 1. Prijedlog Odluke o nabavi izrade i postavljanja pristupnih  stepenica od  Punte Gaja do

vrha Gaja

 1. Prijedlog IV. Izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima

   64.Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i

biorazgradivog komunalnog otpada

 1. Izvješće o provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Općine Primošten

u 2017. godini uključujući i pripreme za 2018. godinu,

  66.Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Primošten  za      2018.godinu

 1. Prijedlog Odluke o obvezi vlasnika parcela na području Općine Primošten da se

aktivno  uključe u realizaciju održavanja poljskih putova  u sklopu provođenja

posebnih  mjera zaštite od požara

 1. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju

poljoprivrednih  rudina na području Općine Primošten

 1. Prijedlog Odluke o svečanom obilježavanju Dana Općine Primošten

 

Klasa: 023-01/18-01/06
Ur.broj: 2182/02-01-18-1
Primošten, 19. travnja 2018. godine

         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                Jere Gracin