Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten (Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) i Odluke Općinskog vijeća o započinjanju  radova građenja spomenika  Gospi (Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 1/15) Načelnik Općine Primošten dana  22. listopada  2015. godine objavljuje:

 

 

 J A V N I   P O Z I V

                    o namjeri uzimanja u zakup odgovarajuće hale za potrebe

                                 izrade modela kipa Gospe od Loreta 

 

 

 1.Općina Primošten objavljuje Javni poziv o namjeri uzimanja u zakup odgovarajuće hale za potrebe izrade modela kipa  Gospe od Loreta, sve  sukladno idejnom  rješenju i pripadajućoj projektnoj dokumentaciji  „Spomenik Gospe od Loreta“.

Odgovarajućom zatvorenom halom smatra se skladišni prostor lociran  na području  Zagreba,  tlocrtne površine od najmanje 100m2 sa obaveznom širinom  ulaza od 4m i visinom od 15m  u jednom  dijelu uz ostavljenu mogućnost korištenja  dodatno natkrivenog  prostora     u neposrednoj blizini  zatvorene hale površine od najmanje 100m2 po potrebi  na rok od 2 mjeseca.

2.Planirani rok trajanja zakupa hale: 18 mjeseci s početkom  korištenja od 01. studenog 2015. godine.

 

3.Namjena korištenja hale tijekom  zakupa:

– za potrebe  izrade modela kipa Gospe od Loreta u mjerilu 1:1 prema umanjenom modelu

izrađenom u mjerilu M1: 20 uključujući i

-obradu betonskih elemenata mozaikom.

 

4.. Pravo podnošenja pisane ponude imaju  sve fizičke osobe koje su državljani RH   te državljani članica EU kao i pravne osobe  registrirane u RH i državama članicama EU.

 

5.S odabranim  ponuditeljem Općina Primošten  sklopit će Ugovor o  zakupu hale

 

6.Pisana ponuda mora da sadrži:

a/   podatke o Ponuditelju i to:

–  ime  i   prezime,  odnosno   naziv  tvrtke,  adresu  i OIB   ponuditelja te podatak o

zakonskom zastupniku za pravne osobe

–  presliku osobne iskaznice / fiz. osobe/ odnosno presliku rješenja o upisu u odgovarajući

registar / za pr. osobu/

–  vlasnički list za nekretninu ne stariji od 6mjeseci

–  površinu koja se daje u zakup uz ispunjen uvjet

–  traženi iznos  naknade za ponuđeni zakup / iznos mjesečno  i za  cijeli rok trajanja zakupa/

–  prijedlog modaliteta plaćanja

   Podnošenjem svoje  ponude Ponuditelj prihvaća:

  • uvjete iz ovog Javnog  poziva,
  • podrazumijeva se da je voljan omogućiti obilazak ponuđenog prostora hale koju kao zainteresirana fizička ili pravna osoba nudi u zakup Općini Primošten / Zadužuje se akademskog  kipara Milun Garčević  iz Zagreba da prema uputama i u ime općine po prethodnoj najavi  a za potrebe  donošenja  Odluke  o prihvaćanju i odabiru hale / u sklopu nastavka  angažmana dotičnog  umjetnika inače   zaduženog na realizaciji II Faze projekta „ Spomenika  Gospe od Loreta“ /obiđe ponuđeni prostor hale  te dostavi povratnu informaciju Općini Primošten da li prostor odgovara uvjetima za potrebe  autorskog  djela umjetnika.
  1. Način dostave ponude:

Pozivaju se zainteresirani da svoje ponude dostave :

  • rok za dostavu ponude: (datum i sat): 30. listopada 2015. / petak/ godine

najkasnije do 14;00 sati

  • način dostave ponude: ( osobno, e-mail, poštom, fax-om ili sl)

            mjesto dostave ponude- protokol JUO Općine Primošten – Služba Tajništva

Ponude se dostavljaju na dokaziv način/ poštom ili osobno / na protokol JUO Općine

Primošten, zaključno  do  15,00  sati, bez obzira na način dostave. Odabir načina dostave

Rizik je Ponuditelja.

  1. Donošenje Odluke o odabiru

Otvaranje prispjelih ponuda  na istoj je adresi     obavit   će       imenovano    Povjerenstvo

najkasnije u  roku   od   pet   dana    od  dana  proteka   roka        natječaja   za   dostavu

ponuda  o čemu će na dokaziv način biti obavješteni svi ponuditelji u postupku.

 

  1. Neprihvatljiva ponuda je svaka ponuda koja:

–  je zaprimljena nakon proteka  roka  za podnošenje ponuda ,

–  nije sukladna uvjetima  objavljenog Javnog poziva,

–  nije  potpuna i ne sadrži sve tražene podatke

–   općini ne odgovara traženim iznosom naknade za zakup.

 

  1. Dodatne  informacije u svezi uzimanja u zakupa nekretnina : / kontakt osoba/

Za sva pitanja vezana uz proceduru i zakup, osoba za kontakt Načelnik Općine Primošten, tel: 022/ 571-901; fax: 022/ 571-902 /obavezno nasloviti n/p osobe kontakt/; e-mail:info@primosten.hr

  1. Ovaj Javni Poziv objaviti će se na službenom web stranici: www.primosten.hr i oglasnoj

ploči Općine Primošten. Općina Primošten pridržava mogućnost produljenja roka  za

dostavu ponuda.

Klasa: 410-15/14-01/1

Ur.broj: 2182/02-02-15-4

Primošten,  22. listopada 2015. godine

                                                                NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                               v.r.  Stipe Petrina