Odluka o utvrđivanju mjerila plaćanja

Na temelju članka 49. Zakona o predškolskom  odgoju i obrazovanju („ Narodne novine „ broj 10/97 i 107/07 ) i članka 29. statuta Općine Primošten („ Službeni vjesnik Šibensko kninske županije „ broj 7/07) Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 35. sjednici održanoj dana 10. prosinca 2012. godine donosi:

 

                                                                                         Odluku o utvrđivanju mjerila

za sudjelovanje roditelja u cijeni troškova smještaja o ostvarivanja programa Dječjih vrtića Općine Primošten D.V. Bosiljak

 

Članak 1.

    Ovom odlukom utvrđuju se mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni programa Dječjih vrtića Općine Primošten D.V. Bosiljak čiji je osnivač Općina Primošten.

 

Članak 2.

    Sukladno osiguranim sredstvima  za provedbu Programa za svaku kalendarsku godinu, predškolska ustanova dužna je prioritetno provoditi slijedeće programe:

  1. redoviti program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi  jasličke i predškolske dobi i
  2. poludnevni program njege, odgoja, naobrazbe, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi

Članak 3.

 Prioritet prigodom upisa u programe  predškolskih ustanova imaju djeca s prebivalištem na području Općine Primošten.

Iznimno, ako su zadovoljene potrebe djece iz stavka 1. ove Odluke za ostvarivanjem prioritetnih programa, predškolska ustanova može upisivati i djecu koja nemaju prebivalište na području Općine Primošten.

 

Članak 4.

 Roditelj djeteta korisnika usluga s prebivalištem na području Općine Primošten obvezan je sudjelovati u cijeni programa dječjeg vrtića i jaslica koje ostvaruje njegovo dijete, u izravnoj ovisnosti o vrsti i trajanju programa te socijalnom statusu konkretne obitelji.

Roditelji djece koja nemaju prebivalište na području Općine Primošten plaćaju punu ekonomsku cijenu programa kojeg utvrđuju Upravno vijeće vrtića i Općinsko vijeće Općine Primošten.

Sukladno utvrđenom u stavku 2.- ove Odluke ekonomska cijena cjelokupnog programa odnosno boravka iznosi 2.500,00 kuna ( slovima : dvijetisućepetstokuna ) dok ekonomska cijena poludnevnog programa odnosno boravka iznosi 1.600,00 kuna ( slovima: jednutisućašestokuna).

 

Članak 5.

Ekonomska cijena programa u dječjem vrtiću, obuhvaća slijedeće vrste troškova:

  1. izdatke za radnike:

–    bruto plaća

–         naknade i materijalna prava radnika

  1. prehranu djece
  2. uvjete boravka i to:

–         materijalne izdatke

–         energiju i komunalije

–         tekuće održavanje objekta i opreme

  1. nabavu namještaja i opreme
  2. nabavu sitnog materijala

Članak 6.

Program dječjeg vrtića i jaslica organizira se za pet radnih dana tjedno, izuzev dana praznika i blagdana.

 

Članak 7.

    Roditelji djeteta korisnika usluga sudjeluju u cijeni programa ovisno o trajanju usluge sukladno programu dječjeg vrtića i jaslica, na način kako slijedi:

Cijena redovitog 5,5 satnog,odnosno  poludnevnog programa iznosi:

–         400,00 kuna( slovima: četiristokuna) za jedno dijete

–         640,00 kuna( slovima: šestočetrdesetkuna) za dvoje djece iz iste obitelji

–         300,00 kuna( slovima: tristokuna)za dijete samohranog roditelja i za dijete čija obitelj koristi pravo na novčanu pomoć u sustavu socijalne zaštite

Cijena redovitog cjelodnevnog 8,5 satnog programa iznosi:

–         600,00 kuna( slovima: šestokuna) za jedno dijete

–         960,00 kuna( slovima: devetstošezdesetkuna) za dvoje djece iz iste obitelji

–         450,00 kuna( slovima: četristopedesetkuna) za dijete samohranog roditelja i za dijete čija obitelj koristi pravo na novčanu pomoć u sustavu socijalne zaštite

Cijena čuvanja mjesta naplaćuje se 100,00 kuna mjesečno.

 

Članak 8.

 Izuzetno od utvrđenog člankom 4. stavkom2. i člankom 7. ove Odluke, roditelj se oslobađa u cijelosti plaćanja troškova smještaja djeteta, uz ostvaren preduvjet da je dijete iz obitelji koja broji najmanje petoro djece . Za slučaj opisan u stavku 1. ovog članka, cjelokupan trošak smještaja osigurava  proračun Općine Primošten.

 

Članak 9.

 Stupanjem na snagu ove Odluke prestaje važiti Odluka o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni troškova smještaja o ostvarivanja programa Dječjih vrtića Općine Primošten D.V. Bosiljak „ Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“ broj 10/11.

 

Članak10.

    Ova Odluka stupa na snagu danom objave u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

 

Klasa: 021-05/12-01/1

Ur.broj:  2182/02-01-12-1

Primošten, 10. prosinca. 2012. godine

            OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE PRIMOŠTEN                   

PREDSJEDNIK

Vinko Bolanča