Odluka o produljenju roka za dostavu ponuda za natječaj za korištenje javnih površina Općine Primošten za 2018.

Na temelju  članka 45. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18) te  članka 18. Odluke o davanju na korištenje javnih površina ( « Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije« broj 7/09 i 6/11 i „Službeni vjesnik Općine Primošten “broj 1/15) te članka  3., 4., 6. i 9. Odluke o naknadi za korištenje javne površine (« Službeni vjesnik Šibensko kninske županije « broj 4/11 i 6/11 i „ Službeni vjesnik Općine Primošten “broj: 2/12, 3/12, 5/13, 1/14 , 1/15 i 1/16 te Odluke o mjerama potpore učenicima i studentima koji imaju prijavljeno  prebivalište na području Općine Primošten, Klasa: 372-05/09-01/2; Ur.broj: 2182/02-01-16-20/3 od  07.ožujka 2016. godine) Općinski Načelnik Općine Primošten dana  15. ožujka 2018. godine donosi:

 

 

ODLUKU O PRODULJENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA
NA  NATJEČAJ
 ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
OPĆINE PRIMOŠTEN za 2018.
                                                                     

 

 

 1. Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje na korištenje općinskih površina

na području Općine Primošten koji traje od dana 01. ožujka/ četvrtak  / 2018. godine produljuje se za dodatnih  petnaest (15) dana na način da natječaj završava zaključno s danom 30. ožujka   /PETAK / 2018. godine.

 

Ponude se podnose  osobno u službi Tajništva ili pismeno poštom na adresu:

 

Općina  Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten s naznakom :

                             PONUDE za korištenje javne površine « NE OTVARAJ «

 

Odluka Općinskog vijeća Općine Primošten s početnim cijenama nalaze se u privitku

Odluke i sačinjavaju njen sastavni dio.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se na  službenoj web stranici

općine www.primosten.hr, oglasnoj ploči općine i „ Službenom vjesniku Općine Primošten“

 

    

Klasa: 372-05/18-01/1

Ur.broj: 2182/02-02-18-3

Primošten, 15. ožujka 2018. godine

 

 

                                                       OPĆINSKI  NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

                                                                                     Stipe Petrina        

 

 

 

Obavijest i upute kandidatima za prijem službenika u službu na određeno vrijeme

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

uz oglas u Općini Primošten za prijam službenika u službu na određeno vrijeme

na radnom mjestu

Savjetnik – tajnik općine

 

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za radno mjesto Savjetnik- tajnik općine o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podatcima o plaći, testiranju, način testiranja i području testiranja za radno mjesto Savjetnik- tajnik općine kako slijedi;

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

 

Savjetnik-tajnik općine: prati propise od značaja za rad Općine, – obavlja poslove izrade akata iz djelokruga upravnog tijela za potrebe rada Općinskog vijeća, njegovih radnih tijela i Načelnika Općine, uključujući izradu i usklađivanje svih akata izuzev onih koji ulaze u opis poslova koje obavlja viši stručni suradnik za računovodstvo i financije, – obavlja uredske i administrativne poslove za Vijeće i njegova radna tijela, zaprima materijale od načelnika, tijela Jedinstvenog upravnog odjela ili drugih predlagatelja, do pisanja poziva, umnožavanja materijala, upućivanje poziva i materijala članovima tijela (poštom ili/i e mail-om) za koje se zakazuje sjednica, vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica Vijeća, njegovih radnih tijela, prepisuje tonske zapise, obavlja poslove vezane uz vijećnička pitanja, vrši izradu i pripremu programa rada i izvještaja o radu Vijeća i njegovih radnih tijela, vodi odgovarajuću dokumentaciju i evidencije, – obavlja poslove pripreme i tehničke obrade, te uređivanja tekstova za objavu u Službenom vjesniku Općine Primošten, – sudjeluje u izradi strategija i vođenja projekata općine, – izrađuje i dostavlja materijale,opće akte, zaključke i druga pismena dostavlja nadležnim tijelima, pravnim ili fizičkim osobama na daljnje postupanje – osigurava suradnju unutar Jedinstvenog upravnog odjela u svrhu pružanja savjeta te suradnju izvan s tijelima državne uprave, lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama u svrhu prikupljanja i razmjene informacija – izrađuje odluke načelnika Općine Primošten te ugovore – u suradnji s Financijsko računovodstvenom službom sudjeluje u izradi proračuna – priprema stručne podloge za donošenje akata (odluka, zaključaka, ugovora) – objavljuje javne nabave na propisan način, – provodi postupak javne nabave, – sudjeluje u izradi plana nabave i sastavlja izvješća o javnoj nabavi sukladno zakonu – vodi evidenciju o javnoj nabavi sukladno zakonskim postupcima, – provodi, koordinira i prati realizaciju postupaka i realizaciju ugovora javne nabave, roba i usluga, – izrađuje upute za javna nadmetanja sukladno zakonskim propisima, – sudjeluje u izradi tehničke dokumentacije i troškovnika predmeta javne nabave kada je to moguće, – vodi žalbeni postupak, te obavlja i druge poslove i radnje u postupcima javne nabave, – prati propise o javnoj nabavi i upućuje na primjenu propisa – sudjeluje u programima izobrazbe u području javne nabave i redovitom usavršavanju radi obnove certifikata, – vodi evidencije iz djelokruga svog službeničkog mjesta, izrađuje izvještaje 80% -i druge poslove po potrebi koji se povjere po nalogu načelnika i pročelnika 20%

 

Posebni uvjeti:

 

Potrebno stručno znanje:magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera najmanje tri godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti, komunikacijske vještine, položen državni stručni ispit, položen ispit iz područja javne nabave, poznavanje rada na računalu

Stupanj složenosti poslova:uključuje složene poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

Stupanj samostalnosti:samostalnost u radu i odlučivanje o svim pitanjima iz svog djelokruga,

Stupanj odgovornosti:uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima zaposlenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka,metoda rada i stručnih tehnika

Stupanj stručne komunikacije: uključuje kontrole unutar Jedinstvenog upravnog odjela.

 

 

Podaci o plaći

 

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 61/11), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Savjetnik -tajnik općine određen je u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 363-01/13-01/1 Urbroj: 2182/02-01-13-1 od dana 19. srpnja 2013. godine, („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/02-13-1 Urbroj. 2182/02-02-13-1 od dana 1. srpnja 2013. godine („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13).

Slijedom navedenog plaća Savjetnika – tajnika općine u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za Savjetnika – tajnika općine 1,50 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

 

Testiranje kandidata:

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja.

 

O testiranju će kandidati biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.

 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

 

Pisanog testa iz područja testiranja slijedećih zakona odnosno akata;

 

 • Statut Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 3/13, 5/13, 1/18),
 • Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19713, 137/15 i 123/17),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11),
 • Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14),

usmenog intervjua s Povjerenstvom

 

 

Način testiranja kandidata:

 

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

O terminu obavljanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na testiranje telefonskim pozivom odnosno mail-om. Pisani poziv uz zaštitu osobnih podataka biti će objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

 

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

 

Pisano testiranje traje 45 minuta.

 

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

 

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10.

 

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na oglas.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

 

 

Područje testiranja:

 

 • Statut Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 3/13, 5/13, 1/18),
 • Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19713, 137/15 i 123/17),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08 i 61/11),
 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14),

 

 

                                                                                 Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                            Milena Pleić

 

Klasa: 112-03/18-02/1

Ur. broj: 2182/02-03-18-3

Primošten, 12. ožujka 2018. godine

Dostaviti:

 • Spis predmeta, ovdje
 • Oglasna ploča, ovdje
 • Objaviti na web stranici: www.primosten.hr

 

 

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 5. u svezi članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 5/13, 6/13, 7/13, 3/13, 3/14, 5/15, 4/16, te IX  Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Klasa: 023-05/02-13-2 Urbroj: 2182/02-02-18-1) načelnik Općine Primošten raspisuje:

 

 

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIME

Za prijam u Službu tajništva Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten radno mjesto; Savjetnik – tajnik općine na određeno vrijeme zbog povećanja opsega posla na rok od šest mjeseci. Osnovni podaci o radnom mjestu:Kategorija: II, Potkategorija: Savjetnik, Klasifikacijski rang: 5. Naziv: Savjetnik-tajnik općine

 

 

Opis poslova:

Savjetnik-tajnik općine: prati propise od značaja za rad Općine, – obavlja poslove izrade akata iz djelokruga upravnog tijela za potrebe rada Općinskog vijeća, njegovih radnih tijela i Načelnika Općine, uključujući izradu i usklađivanje svih akata izuzev onih koji ulaze u opis poslova koje obavlja viši stručni suradnik za računovodstvo i financije, – obavlja uredske i administrativne poslove za Vijeće i njegova radna tijela, zaprima materijale od načelnika, tijela Jedinstvenog upravnog odjela ili drugih predlagatelja, do pisanja poziva, umnožavanja materijala, upućivanje poziva i materijala članovima tijela (poštom ili/i e mail-om) za koje se zakazuje sjednica, vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica Vijeća, njegovih radnih tijela, prepisuje tonske zapise, obavlja poslove vezane uz vijećnička pitanja, vrši izradu i pripremu programa rada i izvještaja o radu Vijeća i njegovih radnih tijela, vodi odgovarajuću dokumentaciju i evidencije, – obavlja poslove pripreme i tehničke obrade, te uređivanja tekstova za objavu u Službenom vjesniku Općine Primošten, – sudjeluje u izradi strategija i vođenja projekata općine, – izrađuje i dostavlja materijale,opće akte, zaključke i druga pismena dostavlja nadležnim tijelima, pravnim ili fizičkim osobama na daljnje postupanje – osigurava suradnju unutar Jedinstvenog upravnog odjela u svrhu pružanja savjeta te suradnju izvan s tijelima državne uprave, lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama u svrhu prikupljanja i razmjene informacija – izrađuje odluke načelnika Općine Primošten te ugovore – u suradnji s Financijsko računovodstvenom službom sudjeluje u izradi proračuna – priprema stručne podloge za donošenje akata (odluka, zaključaka, ugovora) – objavljuje javne nabave na propisan način, – provodi postupak javne nabave, – sudjeluje u izradi plana nabave i sastavlja izvješća o javnoj nabavi sukladno zakonu – vodi evidenciju o javnoj nabavi sukladno zakonskim postupcima, – provodi, koordinira i prati realizaciju postupaka i realizaciju ugovora javne nabave, roba i usluga, – izrađuje upute za javna nadmetanja sukladno zakonskim propisima, – sudjeluje u izradi tehničke dokumentacije i troškovnika predmeta javne nabave kada je to moguće, – vodi žalbeni postupak, te obavlja i druge poslove i radnje u postupcima javne nabave, – prati propise o javnoj nabavi i upućuje na primjenu propisa – sudjeluje u programima izobrazbe u području javne nabave i redovitom usavršavanju radi obnove certifikata, – vodi evidencije iz djelokruga svog službeničkog mjesta, izrađuje izvještaje 80% -i druge poslove po potrebi koji se povjere po nalogu načelnika i pročelnika 20%

 

POSEBNI UVJETI

Potrebno stručno znanje:magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera najmanje tri godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti, komunikacijske vještine, položen državni stručni ispit, položen ispit iz područja javne nabave, poznavanje rada na računalu

Stupanj složenosti poslova:uključuje složene poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

Stupanj samostalnosti:samostalnost u radu i odlučivanje o svim pitanjima iz svog djelokruga,

Stupanj odgovornosti:uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima zaposlenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka,metoda rada i stručnih tehnika

Stupanj stručne komunikacije: uključuje kontrole unutar Jedinstvenog upravnog odjela.

 

 

OPĆI UVJETI:

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit.

 

Na oglas  mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat/kandidatkinja se prima u službu uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

 

Obavijest o vremenu održavanja testiranja, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

Opis poslova radnog mjesta  i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku),
 • dokaz o radnom iskustvu; radno pravnom statusu tzv.„Elektronički zapis“,
 • dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao tijekom svog radnog staža (preslike ugovora o radu, rješenja o rasporedu i sl.),
 • preporuku/e poslodavca.

 

Urednom prijavom na oglas smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će obaviješteni o tome pisanim putem.

Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Postupak oglas obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja koji se nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, po obavijesti o izboru, planira primiti u službu.

 

Prijave na oglas podnose se u roku od 8. dana od objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik.

Prijave na oglas podnose se na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, uz oznaku: »Oglas za prijam u službu – ne otvaraj«.

 

Oglas se provodi sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i  područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11). O postupku provođenja oglasa, datumu testiranja kandidata literaturi potrebnoj za testiranje i rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Primošten: www.primosten.hr.

Klasa: 112-02/18-02/1

Ur.broj: 2182/02-02-18-1

Primošten, 2. ožujka 2018. godine

 

                                                                                OPĆINA PRIMOŠTEN

                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                  Stipe Petrina

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 

 • oglasna ploča, ovdje
 • web stranica Općine Primošten primosten.hr
 • Oglasna ploča Zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik
 • Putem email-a zavodu,

                                                                                                        

 

 

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima Općine Primošten za školsku i akademsku godinu 2018.

Temeljem čl. 4. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13), Načelnik Općine Primošten, dana 28. veljače 2018. godine raspisuje:

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima

Općine Primošten za školsku i akademsku 2018. godinu

 

Predmet natječaja:

 

Prikupljanje pismenih ponuda radi dodjele stipendije Općine Primošten za učenike i redovne studente.

 

Opći uvjeti za dodjelu stipendije učeničke i studentske stipendije;

 

Pravo natjecati se na natječaj za dodjelu stipendija imaju učenici koji su redovno upisani u tekuću godinu školovanja.

 

Kriteriji za dodjelu učeničkih stipendija redovnih učenika su socijalni status i druge socijalne prilike roditelja učenika. Socijalni status učenika i dokazuje se: izjavom o članovima zajedničkog kućanstva, potvrdom Zavoda o nezaposlenom roditelju/staratelju koji se vodi u evidenciji nezaposlenih  osoba, preslikom presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, a za umrlog roditelja izvatkom iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, preslikom izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja, rješenjem Centra za socijalnu skrb o ostvarenju prava na stalnu pomoć, rješenjem o obiteljskoj mirovini, prikazom ukupnog prihoda od turističke djelatnosti za tekuću turističku sezonu (vjerodostojnom potvrdom Porezne uprave o prihodima za sve članove domaćinstva u tekućoj godini ako se obitelj ne bavi takvom djelatnosti, to dokazuje uvjerenjem Ureda državne uprave u ŠKŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Šibenik).

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • da su redoviti studenti prve ili viših godina studija,
 • da nisu osim iz zdravstvenih razloga, ponavljali godinu studija,
 • da im je prosjek ocjena na studiju najmanje 3,3,
 • da su državljani RH,
 • da roditelji podnositelja zahtjeva i podnositelj zahtjeva imaju prebivalište na području Općine Primošten najmanje 5. godina prije podnošenja zamolbe,
 • da nisu korisnici drugih stipendija,
 • da roditelji studenta/učenika nemaju nepodmirene obveze prema Općini Primošten odnosno komunalnim poduzećima (Bucavac d.o.o , Primošten odvodnja d.o.o) čiji je osnivač Općina Primošten odnosno da nemaju nepodmirenih obveza prema ustanovama čiji je osnivač općina (Dječji vrtić Općine Primošten)s bilo koje osnove.

 

Kriterij za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija;

 

 • kriterij uspjeha u prethodnom školovanju i izvanškolskim aktivnostima sukladno Odluci o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten
 • kriterij socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika uz uspješnost u dosadašnjem školovanju.

Prilikom utvrđivanja rang liste, sukladno Odluci uzimaju se i rezultati ostvareni u izvanškolskim aktivnosti-plasmanu na županijskom državnom ili međunarodnom natjecanju iz bilo kojeg područja (športa, kulture i sličnih) nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, ali isključivo u  periodu za koji se uzima prosjek ocjena, odnosno za studente viših godina studija koji prvi put apliciraju na natječaj za dodjelu stipendija uspjeh se utvrđuje prosječnom ocjenom svih položenih ispita prethodnih godina, uz uvjet da nisu ponavljali niti jednu godinu, dok se studentima viših godina studija bodovi dodjeljuju i prema kriteriju godine studija.

 

Iznos i broj stipendija:

 

za školsku godinu 2018 -u  dodjeljuje se ukupno 12. (osam) stipendija od toga 6. (šest) učeničkih i 6. (šest) studentskih stipendije.

 

–         Mjesečna učenička stipendija iznosi 300,00 kuna.

–         Mjesečna studentska stipendija iznosi 800,00 kuna.

 

Popis dokumentacije koja se prilaže uz prijavu:

 

–         Životopis,

–         Osobna iskaznica (preslika) i broj OIB-a, (osobna iskaznica roditelja za učenike

i broj OIB-a),

–         Potvrda škole o upisu u školsku godinu/ potvrda fakulteta o upisu u 1. godinu studija

 1. potvrda o redovnom upisu u narednu godinu studija (uključujući i

dosadašnje stipendiste),

–         Za redovne studente viših godina studija potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena (3,3)

do sada položenih ispita (uključujući i dosadašnje stipendiste) te da potvrda – dokaz

da za vrijeme studija nisu ponavljali niti jednu godinu osim iz zdravstvenih razloga.

–         Za dokazivanje statusa prema kriteriju socijalnog statusa i drugih socijalnih

prilika slijedeće dokumente; uvjerenje/potvrdu da je dijete osoba bez oba roditelja, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave dijete poginulog hrvatskog branitelja, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijava dijete invalida Domovinskog rata, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave dijete samohranog roditelja, uvjerenje/potvrdu daje korisnik pomoći za uzdržavanje, uvjerenje/potvrdu za svakog člana obitelji-studenta koji je na studiju osim podnositelj prijave koji već prima stipendiju Općine Primošten, izjavu ovjerenu kod Javnog bilježnika kojom ponuditelj dokazuje da je prima neku drugu stipendiju.

 

 

Kriteriji iz Natječaja utvrđeni su u Odluci o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13).

 

 1. Vrijeme trajanja natječaja;

 

Natječaj za dodjelu stipendija traje od dana objave istog na oglasnoj ploči i na web stranicama Općine Primošten www.primosten.hr, odnosno od  28. veljače do 8. ožujka 2018. godine.

 

Zamolbe s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

 1. Naziv tijela kojemu se podnosi prijava;

 

Natječajna dokumentacija dostavlja se na adresu: Općina Primošten, Sv. Josipa 7., s naznakom: „Natječaj za stipendiranje“.

 

 1. Rok u kojemu će biti objavljeni rezultati natječaja;

 

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči i na Internet stranicama Općine Primošten u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

U roku od 8. dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na prijedlog liste. Načelnik Općine Primošten, dužan je donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka o prigovoru je konačna.

 

 1. Trajanje stipendije;

 

Stipendija traje jednu školsku/akademsku godinu odnosno isplaćuje se za period od 12 mjeseci.

 

 1. Prava i obveze stipendista;

 

Prava i obveze stipendista bit će utvrđene ugovorom između općine i stipendista po završetku natječajnog postupka sukladno aktima općine Primošten kojima se u trenutku sklapanja ugovora regulira status stipendista.

 

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

NAČELNIK

Stipe Petrina

 

 

Javni natječaj za financiranje programa javnih potreba u sportu Općine Primošten za 2018. godinu

Temeljem članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 1450/11, 144/12 i 19/13), članka 6. Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) te članka 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Primošten, općinski načelnik Općine Primošten, s danom 20. veljače 2018. godine raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za

financiranje programa/projekata

javnih potreba u sportu

Općine Primošten za 2018. godinu

 

 

I OPĆENITO

 

U Proračunu Općine Primošten za 2018. godinu („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 7/17) osigurana su,  između ostalog, i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u područjima sporta i udruga civilnog društva.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Općine Primošten za sufinanciranje programa/projekata u područjima javnih potreba u sportu je 274.450,00 kuna.

Općina Primošten poziva udruge s područja Općine Primošten podredno Šibenika i Šibensko kninske županije iz područja sporta prema uvjetima natječaja.

 

 

II PROGRAMI I PROJEKTI ZA KOJE SU OSIGURANA SREDSTVA

 

Ciljevi Javnog natječaja su povećanje kvalitete i osiguranje sportskih aktivnosti u općini Primošten i na području djelovanja klubova u Šibeniku i Šibensko kninskoj županiji kroz aktivnosti kojima se ispunjavaju mjere usmjerene na razvoj sportskih udruga civilnog društva sukladno Strategiji razvoja Općine Primošten 2015-2020. godine.

Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane troškove i resurse.

Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji.

Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti (sportske, kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne, gastronomske i druge) koje se provode s ciljem davanja dodatne ponude na području Općine i razvoja Općine općenito.

 

 

 

Razdoblje provedbe aktivnosti/projekata je od 20. travnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine u iznosu od 274.450,00 kuna  

 

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekt ili program i to za slijedeće prioritetno područja:

 

1) B1 Razvoj sporta kroz sportske klubove sa sjedištem na području Općine Primošten te kroz sportske klubove sa sjedištem izvan područja Općine Primošten u kojima je organizirana sportska aktivnost djece odnosno odraslih a koja sportska aktivnost nije organizirana na području općine

Ukupno planirana vrijednost po ovom prioritetnom području iznosi 274.450,00 kn.

Okvirni broj projekata/programa po ovom prioritetnom području: 12

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 4.450,00 kn, a najveći iznos je 60.000,00 kn.

           

 

III OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sportske udruge, koje su registrirane i djeluju na području Općine Primošten. Na natječaj se mogu javiti u udruge koje su registrirane i djeluju izvan područja Općine Primošten (grad Šibenik i Šibensko kninska županija) ukoliko je riječ o onom području sportskog djelovanja koje je deficitarno na teritoriju općine ili je od posebnog interesa za građane općine, a čiji su ciljevi, djelatnosti i aktivnosti usmjereni zadovoljavanju javnih potreba građana a od interesa su za općinu.

Udruge koje se javljaju na javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, moraju posjedovati RNO broj, dostaviti dokaz da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama, te podnijele zahtjev Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji za promjenu podataka u Registru, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane zakonom.

 

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program i jedan projekt u okviru ovog Natječaja. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

 

Pravo na podnošenje prijave imaju udruge koje udovoljavaju sljedećim mjerilima:

 

 1. upisana je u odgovarajući matični registar (registar udruga ili drugi odgovarajući registar),
 2. upisana je u Registar neprofitnih organizacija,
 3. koja je programski usmjerena na rad u navedenim prioritetnim područjima,
 4. uredno plaće poreze, doprinose i druga javna davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Primošten,
 5. koja je uredno ispunila obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Općine Primošten i drugih izvora,
 6. protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi se kazneni postupak, nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15),
 7. vodi transparentno financijsko poslovanje.

 

Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Natječaja detaljno je opisano:

 

– pravo ostvarivanja prednosti u financiranju programa ili projekata,

– tko nema pravo prijave na Javni natječaj,

– postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava,

– procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje

– donošenje odluke o dodjeli sredstava, podnošenje prigovora.

 

Korisnici koji su u 2017. godini dobili financijsku potporu općine, obvezni su priložiti  programsko i financijsko izvješće ispunjeno na Obrascu PROR-POT uz preslike računa, izvoda, ugovora ili drugih dokumenata kojima se dokazuje da su sredstva namjenski utrošena (ukoliko ih do objave javnog poziva nisu dostavili nadležnom Upravnom odjelu).

 

III SADRŽAJ PRIJAVE

 

Prijava projekata/programa dostavlja se ISKLJUČIVO na obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na službenoj web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

 

Prijava mora sadržavati potrebne informacije i dokaze da udruga ispunjava osnovne kriterije za dodjelu financijskih sredstava kako slijedi:

 

 1. Popunjeni Obrazac opisa programa ili projekta,
 2. Popunjeni Obrazac proračuna programa ili projekta,
 3. Popunjeni Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 4. Popunjeni Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo,
 5. Popunjeni Obrazac izjave o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava,
 6. Izvadak iz matičnog registra u koji je udruga upisana,
 7. Dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice RNO-a),

 

Svi obrasci moraju biti potpisani od osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni pečatom udruge.

Prijavitelji čije prijave temeljem postupka procjene prijave uđu na Privremenu listu odabranih projekata/programa za dodjelu sredstava, na zahtjev Povjerenstva za ocjenjivanje obvezni su dostaviti:

 

 1. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, a u slučaju da dug postoji on mora biti podmiren prije samog potpisivanja ugovora. Potvrda mora biti u izvorniku ne starija od 3 mjeseca od dana objave natječaja.
 2. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osoba ovlaštenih za zastupanje i voditelja projekta/programa

 

Ukoliko prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana traženja, njegova prijava odbacit će se kao nevažeća.

 

 1. ROKOVI I NAČIN DOSTAVE

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je od 21. veljače 2018. godine do 23. ožujka 2018. godine. Prijave koje pristignu bez obzira na način dostave nakon 15.00 sati dana 23. ožujka 2018. godine smatraju se zakašnjelima.

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici neposredno na urudžbeni zapisnik u pisarnicu Općine Primošten ili preporučenom pošiljkom na adresu:

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

Sv. Josipa 7

22 202 Primošten

 

s naznakom „NE OTVARAJ – JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/projekata

javnih potreba u sportu Općine Primošten za 2018. godinu“ s oznakom „B1“

 

 

 

Prijave podnesene izvan natječajnog roka, neće biti uzete u razmatranje i vratit će se podnositelju.

Zainteresirani podnositelji dodatne informacije mogu dobiti kod službenice Iris Ukić Kotarac na broj telefona 022/571-903 svaki radni dan od 7:00 – 15:00 sati ili putem e-maila: info@primosten.hr

 

Cjeloviti tekst javnog natječaja s obrascima za prijavu možete pronaći na sljedećoj poveznici: Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2018.

 

KLASA: 007-01/18-01/2
URBROJ: 2182/02-03-18-1
Primošten,  20. veljače 2018. godine

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK

Stipe Petrina

 

Prilog (na službenim stranicama općine):

 1. Obrazac opisa programa ili projekta,
 2. Obrazac proračuna programa ili projekta,
 3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 4. Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo,
 5. Obrazac izjave o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava,

Javni natječaj za financiranje programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2018.

 

Temeljem članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 1450/11, 144/12 i 19/13), članka 6. Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) te članka 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Primošten, općinski načelnik Općine Primošten, s danom 16. veljače 2018. godine raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za

financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro

koje provode udruge civilnog društva na području kulture, tehničke kulture i

civilnog društva

Općine Primošten za 2018. godinu

 

 

I OPĆENITO

 

U Proračunu Općine Primošten za 2018. godinu („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 7/17) osigurana su,  između ostalog, i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u područjima kulture i udruga civilnog društva.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Općine Primošten za sufinanciranje programa/projekata u područjima kulture i tehničke kulture te udruga civilnog društva 210.520,00 kuna.

Općina Primošten poziva udruge civilnog društva s područja Općine Primošten (podredno Šibenika i Šibensko kninske županije), iz područja kulture, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva te razvoja civilnog društva, da se prijave na Javni natječaj za pružanje financijske podrške programima/projektima koji doprinose zadovoljavanju javnih potreba u naprijed navedenim područjima.

 

II PROGRAMI I PROJEKTI ZA KOJE SU OSIGURANA SREDSTVA

 

Ciljevi Javnog natječaja su povećanje kvalitete i osiguranje sadržajno bogatijeg kulturnog života Općine Primošten,  kroz aktivnosti kojima se ispunjavaju mjere usmjerene na razvoj udruga civilnog društva sukladno Strategiji razvoja Općine Primošten 2015-2020. Godine.

Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane troškove i resurse.

Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji.

Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti (sportske, kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne, gastronomske i druge) koje se provode s ciljem davanja dodatne ponude na području Općine i razvoja Općine općenito.

 

 • Djelatnosti u kulturi (djelovanje udruga-folklor, kulturne akcije i manifestacije u svim djelatnostima, glazbena umjetnost -orkestri, tehnička kultura i informatika, vizualna umjetnost, arhivska i izdavačka djelatnost),
 • razvoj civilnog društva – razvoj socijalnih usluga usmjerenih na osobe s invaliditetom, djecu i njihove obitelji, te starije osobe – umirovljenike
 • socijalno humanitarna zaštita,
 • zdravstvena zaštita,
 • zaštita ljudskih prava i sloboda,
 • djeca i mladi i
 • očuvanje okoliša.

 

 

Razdoblje provedbe aktivnosti/projekata je od 20. travnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine u iznosu od

210 520,00 kuna

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekt ili program i to za slijedeća prioritetna područja:

 

1) A1 Poticanje glazbene kulture  i drugih aktivnosti u kulturi i tehničkoj kulturi

Ukupno planirana vrijednost po ovom prioritetnom području iznosi 91.600,00 kn.

Okvirni broj programa po ovom prioritetnom području: 2

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 5.000,00 kn, a najveći iznos je 81.600,00  kn.

2) A2 Poticanje očuvanja tradicijske i kulturne baštine

Ukupno planirana vrijednost po ovom prioritetnom području iznosi 80.000,00 kn.

Okvirni broj programa po ovom prioritetnom području: 3

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 5.000,00 kn, a najveći iznos je 60.000,00  kn.

3) A3 Razvoj civilnog društva na području skrbi o umirovljenicima, mladima, radu braniteljskih udruga, zdravstvu i socijalnoj skrbi i udrugama civilnog društva

Ukupno planirana vrijednost po ovom prioritetnom području iznosi 38.920,00 kn.

Okvirni broj programa po ovom prioritetnom području: 5

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 1.000,00 kn, a najveći iznos je 20.000,00 kn.

               

 

III OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Na ovaj javni natječaj mogu se javiti udruge, odnosno pravne osobe koje su registrirane i djeluju na području Općine Primošten. Na natječaj se mogu javiti u udruge koje su registrirane i djeluju izvan područja Općine Primošten (grad Šibenik i Šibensko kninska županija) ukoliko je riječ o onom području djelovanja koje je deficitarno na teritoriju općine ili je od posebnog interesa za građane općine, a čiji su ciljevi, djelatnosti i aktivnosti usmjereni zadovoljavanju javnih potreba građana a od interesa su za općinu.

Udruge koje se javljaju na javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, moraju posjedovati RNO broj, dostaviti dokaz da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama, te podnijele zahtjev Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji za promjenu podataka u Registru, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane zakonom.

 

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program i jedan projekt u okviru ovog Natječaja. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

 

Pravo na podnošenje prijave imaju udruge koje udovoljavaju sljedećim mjerilima:

 

 1. upisana je u odgovarajući matični registar (registar udruga ili drugi odgovarajući registar),
 2. upisana je u Registar neprofitnih organizacija,
 3. koja je programski usmjerena na rad u navedenim prioritetnim područjima,
 4. uredno plaće poreze, doprinose i druga javna davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Primošten,
 5. koja je uredno ispunila obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Općine Primošten i drugih izvora,
 6. protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi se kazneni postupak, nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15),
 7. vodi transparentno financijsko poslovanje.

 

Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Natječaja detaljno je opisano:

 

– pravo ostvarivanja prednosti u financiranju programa ili projekata,

– tko nema pravo prijave na Javni natječaj,

– postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava,

– procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje

– donošenje odluke o dodjeli sredstava, podnošenje prigovora.

 

Korisnici koji su u 2017. godini dobili financijsku potporu općine, obvezni su priložiti  programsko i financijsko izvješće ispunjeno na Obrascu PROR-POT uz preslike računa, izvoda, ugovora ili drugih dokumenata kojima se dokazuje da su sredstva namjenski utrošena (ukoliko ih do objave javnog poziva nisu dostavili nadležnom Upravnom odjelu).

 

III SADRŽAJ PRIJAVE

 

Prijava projekata/programa dostavlja se ISKLJUČIVO na obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na službenoj web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

 

Prijava mora sadržavati potrebne informacije i dokaze da udruga ispunjava osnovne kriterije za dodjelu financijskih sredstava kako slijedi:

 

 1. Popunjeni Obrazac opisa programa ili projekta,
 2. Popunjeni Obrazac proračuna programa ili projekta,
 3. Popunjeni Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 4. Popunjeni Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo,
 5. Popunjeni Obrazac izjave o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava,
 6. Izvadak iz matičnog registra u koji je udruga upisana,
 7. Dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice RNO-a),

 

Svi obrasci moraju biti potpisani od osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni pečatom udruge.

Prijavitelji čije prijave temeljem postupka procjene prijave uđu na Privremenu listu odabranih projekata/programa za dodjelu sredstava, na zahtjev Povjerenstva za ocjenjivanje obvezni su dostaviti:

 

 1. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, a u slučaju da dug postoji on mora biti podmiren prije samog potpisivanja ugovora. Potvrda mora biti u izvorniku ne starija od 3 mjeseca od dana objave natječaja.
 2. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osoba ovlaštenih za zastupanje i voditelja projekta/programa

 

Ukoliko prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana traženja, njegova prijava odbacit će se kao nevažeća.

 

 1. ROKOVI I NAČIN DOSTAVE

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je od 21. veljače 2018. godine do 23. ožujka 2018. godine. Prijave koje pristignu bez obzira na način dostave nakon 15.00 sati dana 23. ožujka 2018. godine smatraju se zakašnjelima.

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici neposredno na urudžbeni zapisnik u pisarnicu Općine Primošten ili preporučenom pošiljkom na adresu:

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

Sv. Josipa 7

22 202 Primošten

 

s naznakom „NE OTVARAJ – JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge civilnog društva na području kulture, tehničke kulture i civilnog društva Općine Primošten za 2018. godinu“ s oznakom npr. „A1“ ili/i „A2“ odnosno „A3“ ovisno o prioritetnom području za kojeg se  podnositelj natječe

 

Prijave podnesene izvan natječajnog roka, neće biti uzete u razmatranje i vratit će se podnositelju.

Zainteresirani podnositelji dodatne informacije mogu dobiti kod službenice Iris Ukić Kotarac na broj telefona 022/571-903 svaki radni dan od 7:00 – 15:00 sati ili putem e-maila: info@primosten.hr

 

Cjeloviti tekst javnog natječaja s obrascima za prijavu možete pronaći na sljedećoj poveznici: Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2018.

KLASA: 007-01/18-01/1
URBROJ: 2182/02-03-18-1
Primošten,  20. veljače 2018. godine

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK

Stipe Petrina

Javni natječaj za direktora trgovačkog društva Bucavac d.o.o.

Na temelju čl. 12. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Bucavac d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti javnog bilježnika Alise Kale, Šibenik, Stjepana Radića 79a, br. OU-129/15 od dana 03. kolovoza 2015. godine, te Odluke Skupštine društva od dana 07. veljače 2018. godine br. protokola: 13/18 raspisuje se:

 

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA DIREKTORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA BUCAVAC D.O.O.,

DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

 

 1. Za izbor i imenovanje direktora društva za obavljanje komunalnih djelatnosti Bucavac d.o.o. može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta i uvjeta utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima ispunjava i ove:

 

–           VŠS ekonomskog ili pravnog smjera, odnosno odgovarajući akademski i stručni naziv sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN br. 107/07),

–           VSS ekonomskog ili pravnog smjera, odnosno odgovarajući akademski i stručni naziv sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN br. 107/07),

–           najmanje 3 godina radnog iskustva u struci (po mogućnosti na rukovodećim poslovima, ali nije uvjet),

–           radne, stručne i organizacijske sposobnosti i sklonosti timskom radu,

–           nekažnjavanost.

Uz navedene uvjete prednosti su:

–           poznavanje jednog stranog jezika,

–           aktivno poznavanje rada na računalu (MS Office aplikacije, Internet, e-mail),

–           vozačka dozvola B kategorije.

 

 1. Uz prijavu (u kojoj moraju naznačiti i kontakt broj ili e-mail) na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

 

–           životopis s posebnim naglaskom na radno iskustvo u odgovarajućim poslovima,

–           preslik domovnice ili osobne iskaznice,

–           preslik diplome,

–           preslik radne knjižice (e-radna knjižica),

–           izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz čl. 239. Zakona o trg. društvima (NN br. 111/93, 94/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 i 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15).

–           uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 2 mjeseca.

 

 1. Direktor društva prima se na rok od 4 godine od strane Skupštine društva, uz probni rad u od šest mjeseci.

 

 1. Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku -„Slobodnoj Dalmaciji“. Inače, oglas će se objaviti još i na oglasnoj ploči komunalnog poduzeća Bucavac d.o.o. te na internetskim stranicama Općine Primošten, odnosno kom. poduzeća.
 2. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se poštom ili neposredno u zatvorenoj omotnici na adresu: Bucavac d.o.o., Sv. Josipa 7, 22202 Primošten „Natječaj za imenovanje direktora“, NE OTVARAJ!

 

 1. O rezultatima natječaja bit će obaviješten odnosno kontaktiran svaki kandidat zasebno.

 

 1. S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete obavit će se razgovor, a poziv s točnim danom i satom za obavljanje razgovora bit će vidljiv na internetskim stranicama Općine Primošten ili će se kontaktirati svaki prijavljeni kandidat koji ispunjava formalne uvjete na kontakt broj iz prijave.

 

 1. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Br. protokola: 17/18

 

za SKUPŠTINU DRUŠTVA predsjednik

STIPE PETRINA, načelnik Općine Primošten

 

 

 

 

 

 

Poziv za sazivanje 5.sjednice Općinskog vijeće Općine Primošten

 

 

                                                                 -ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                                                             

PREDMET: Poziv za sazivanje 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na 5. redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana        31.siječnja  (srijeda)2018. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

    Predloženi dnevni red:

1.Prijedlog proč . teksta Statuta Općine Primošten / usklađenje temeljem članka 33. Zakona o

izmjeni i dopuni Zakona o lokalnoj, regionalnoj / područnoj/ samoupravi  („Narodne

novine“ broj 123/17)

2.Polugodišnje Izvješće Općinskog Načelnika o radu  za vremensko razdoblje od 01. srpnja

do 31.  prosinca 2017. godine

3.Autentično  tumačenje odredbi Odluke o komunalnom doprinosu  Općine Primošten

/Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/13, 7/13, 1/14, 2/14, 3/14, 6/17/

4.Prijedlog Odluke o povjeravanju  poslova Komunalnom poduzeću „ BUCAVAC“ d.o.o.

za 2018.godinu.

5.Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatne usluga parkiranja

„ Bucavcu“ d.o.o. u 2018. godini

6.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti „BUCAVCU „ d.o.o. na Cjenik usluga parkiranja u 2018.godini

7.Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti   tržnice   na

malo „ Bucavcu“ d.o.o. u 2018. godini

8.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti  „BUCAVCU „ d.o.o. na Cjenik zakupa prodajnog

prostora  na / zelenoj /  tržnici na malo u 2018. godini

9.Prijedlog Odluke o daljnjem povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti

prijevoza putnika i robe na području Primoštena „ Bucavcu“ d.o.o. u 2018. godini

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti „BUCAVCU „ d.o.o. na Cjenik prijevoza putnika

i roba na području  Primoštena u 2018. godini

 1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog

otpada  i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Primošten

12. Prijedlog Odluke o raspisivanju  natječaja za korištenje javnih površina  za 2018. god
13.Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na Zapisnik 1. sjednice Skupštine

Komunalnog poduzeća „ Bucavac“ d.o.o.  s odlukama

14.Suglasnost na Financijski Plan Komunalnog poduzeća „Bucavac„za 2018.

godinu

15.Suglasnost na Plan  nabave Komunalnog poduzeća „Bucavac„za 2018.godinu

16.Prijedlog VII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2017. godinu

17.Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten  na  Izmjenu i dopune internog Pravilnika

za postupke jednostavne nabave / Plan nabave donosi Općinski Načelnika /

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na Plan nabave Općine Primošten za 2018. godinu
19.Suglasnost Općinskog vijeća na  Sporazum  o suradnji na projektu  razvoja širokopojasne
     infrastrukture  sljedeće generacije  bespovratnim sredstvima EU na području Šibensko
     kninske županije
 1.  Suglasnost Sporazum o financiranju uređenja građevinskog zemljišta, 740-06 17-02 61

2182 02-02-17-1 od dana 23. studenog 2017. godine

21.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o pojedinačnim  zahtjevima  za oslobađanje

komunalnog doprinosa u sklopu postupka legalizacije( („Službeni vjesnik Općine

Primošten“ broj 8/15)

22.Prijedlog Odluke o iskopu temelja i izradi kameno betonskog suhozida  s armaturom na

šetnici u pravcu Bilo – Dolac

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na preostale donacije, sponzorstva i isplaćene

jednokratne novčane naknade tijekom 2017. godine

24.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na preostale Odluke i Ugovore o jednostavnoj

nabavi  tijekom 2017. godine

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o izradi monografije „Gospa od Loreta“

26.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o promociji monografije „Primošten–Gospa od

Loreta“

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o pripremi i organizaciji prigodnog domjenka uoči

predstojećih blagdana Božića i Nove 2018.  godine

 1. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja Općine Primošten za 2017. godinu
 1. Zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten  s

Odlukama

 1. Zapisnik sa 20. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten  s

Odlukama i

a/ Rebalansom Dječjeg vrtića Općine Primošten  za 2017.

31. Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten

za 2018.godinu

32. Prijedlog II. Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na

Području Općine Primošten  za 2017.godinu

33.Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine

Primošten za 2017. godinu

34.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na:

a/ Sporazum  Općine Primošten i Mate Pancirov

b/ Ugovore o kupoprodaji nekretnina Općine Primošten i Ante  Mikelin s Josom Mikelin

35.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Ugovor za poštanske usluge za 2018. godinu

36.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Anex br. sa RWE

37. Program mjera Zavoda za javno zdravstvo Županije Šibensko – kninske Službe

epidemiologije u 2018. godini

38.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o prodaji dijela nekretnine čest. 19666/4 k.o.

Primošten 7 /17)

 1. Zahtjev Komunalnog poduzeća „BUCAVAC“ d.o.o. i PRIMOŠTEN ODVODNJE d.o.o.

za oslobađanje od plaćanja  komunalnog doprinosa  za rekonstrukciju  komunalno

servisne  građevine  2131/1 k.o. Primošten

40.Prijedlog Odluke o djelomičnom financiranju redovitog poslovanja „PRIMOŠTEN

ODVODNJA“ d.o.o.

41.Zamolba Živka Žaja za otpis zateznih kamata

DOPUNA DNEVNOG REDA  5.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

zakazane za dan 31. siječnja (srijeda) 2018.

42.Preporuka Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za

uvrštavanje  osoba s odobrenom  međunarodnom  zaštitom u korisnike  obuhvaćene

odlukama  o  socijalnoj  skrbi  /na znanje/

43.Zaključak  o  statusu zak. zast.   „ BUCAVAC“ d.o.o.

44.Rebalans Narodne knjižnice   i  čitaonice  „ Ante  Starčević 1912-„

45.Prijedlog Odluke o visini  stipendije  učenika i  studenata s područja  Općine

Primošten za školsku i akademsku 2018. godinu

 

Klasa: 023-01/18-01/05
Ur.broj: 2182/02-01-18-1
Primošten, 24. siječnja 2018. godine

 

                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                 Jere Gracin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBAVIJEST: zatvaranje ulice Glavičice

Obavještavamo Vas da će od 15. 01. 2018. godine (ponedjeljak) do završetka radova za sav promet biti zatvoreno križanje ulica Glavičice i Dalmatinske (Jadranska magistrala DC8). Obilazak je kroz ulicu Augusta Šenoe sa izlaskom na ulicu Rupe i obrnuto.

                                                                                              KOMUNALNO REDARSTVO

Poziv za sazivanje 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

Klasa: 023-01/17-01/04

Ur.broj: 2182/02-01-17-1

Primošten, 22. studenog 2017. godine

 

                                                                 -ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                               

                                                                                                -SVIMA-

PREDMET: Poziv za sazivanje 4. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 29. studenog (srijeda) 2017. godine s početkom u 10,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

 

  

    Predloženi dnevni red:

 

 1. Prijedlog Odluke o poduzimanju predradnji za katastarsku izmjeru  katastarskih čestica na području Općine Primošten, obnovu zemljišnih knjiga k.o. Primošten i sufinanciranje istih

 

 1. Prijedlog Odluke o reguliranju međusobnih odnosa i sklapanju Sporazuma između Općine Primošten  i  Državne  geodetske uprave  o provođenju katastarske izmjere u svrhu izrade katastra nekretnina na području Općine Primošten za katastarsku općinu Primošten

 

 1. Prijedlog VI. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2017. godinu

 

 1. Prijedlog Odluke o pripremi promo materijala spomenika Gospe od Loreta /autorski zaštićen i intelektualno vlasništvo Općine Primošten/

 

 1. Prijedlog Odluke o Izmjeni dopuni  Odluke o komunalnom  doprinosu Općine Primošten / brišu se odredbe o „ 0“ kuna komunalnog doprinosa /

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti  na preostale  Odluke  i  Ugovore o jednostavnoj nabavi  tijekom   2017. godine

 

 1. Polugodišnje izvješće o izvršenju Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2017. godinu

 

 1. Izvješće Općinskog načelnika o upravljanju i raspolaganju imovinom  za 2016.

 

 1. Mjere i aktivnosti u sustavu civilne zaštite u nepovoljnim  vremenskim uvjetima za 2017/ 2018. godinu

 

 1. Upute RH državne uprave za zaštitu i spašavanje  Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik za provedbu obveza  JLP®S u području civilne zaštite

 

 1. Prijedlog Odluke o sufinanciranju dijela troškova za sudionike „Team building-a“ tijekom petodnevnog posjeta  talijanskim gradovima Rim – Orvieto – Assisi

 

 1. Paket komunalnog doprinosa

 

DOPUNA DNEVNOG REDAsjednice Općinskog vijeća Općine Primošten zakazane za dan 29. studenog (srijeda) 2017. sa službenim početkom u 10,00 sati

 

13.Izvješće o Analizi stanja sustava civilne  zaštite  Općine Primošten  u 2017. godini

 • s Prijedlogom Smjernica   za organizaciju i razvoj  sustava civilne zaštite  na području Općine Primošten  u 2018. godini

14.Zapisnik sa 18. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten s Odlukama

15.Suglasnost na Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Općine Primošten

16.Zamolba  V. Majstorovića  za postavljanje natpisa  iznad stepenica  Podadrage

17.Prijedlog Odluke o promociji monografije „Primošten – Gospa od Loreta“ 

18.Prijedlog Odluke o pripremi i  organizaciji prigodnog domjenka  uoči predstojećih

blagdana Božića i Nove 2018.  godine

19.Suglasnost Općinskog vijeća na  Pravilnik o provedbi postupaka  jednostavne nabave

Općine Primošten

20.Prijedlog Odluke o poništenju Obavijesti o odabiru najpovoljnije  ponude

JEDN NAB- 97/17

21.Izmjene i dopune Pravilnika  o mjerilima za izračun  naknade za korištenje zemljišta na

nerazvrstanim cestama i javno prometnim  površinama

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                 Jere Gracin

 

 

Javni poziv za prijavu kandidata za Javne radove na području Općine Primošten

Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“, broj 3/13 i 5/13), sukladno Nacionalnom planu za poticanje zapošljavanja, načelnik Općine Primošten, dana 20. studenog 2017. godine

 

 

J A V N I    P O Z I V

za prijavu kandidata za

Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području

Općine Primošten u 2017. godini – (101 izvršitelj/ica)

 

 

Općina Primošten kao inicijator i izvršitelj programa javnih radova iskazuje interes i potrebu za zapošljavanjem četrdeset (40) nezaposlenih osoba u Programu javnih radova za 2017. godinu  u trajanju do 6 mjeseci.

 

Opis poslova općine i poslova koji se trebaju raditi u okviru javnih radova: uređenje naselja i stanovanja, komunalno gospodarstvo i zaštita i unapređenje prirodnog okoliša te protupožarna i civilna zaštita: sanacija nerazvrstanih cesta a kojih je vlasnik odnosno kojima upravlja Općina Primošten sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama, saniranje divljih odlagališta otpada, održavanje poljskih putova čišćenje drveća i niskog raslinja i ostalo, pomoć pri izradi protupožarnih prosjeka i putova, čišćenje i održavanje rubnih pojaseva uz javne prometnice, sanacija suhozida

 

Prijave se dostavljaju na protokol Općine Primošten:

Općina Primošten, Sv. Josipa 7., 22 202 Primošten s naznakom „Prijava za javne radove“, u roku 8 dana od dana objave ovog poziva.

 

 

Uz prijavu na Javni poziv kandidati su dužni priložiti:

– zamolbu i životopis (vlastoručno potpisan),

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika važeće osobne iskaznice  ili putovnice, a ukoliko

kandidat nema ni jednu od navedenih isprava, kao dokaz može priložiti presliku domovnice),

– dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika svjedodžbe),

– dokaz/uvjerenje iz evidencije Zavoda za zapošljavanje o statusu nezaposlene osobe,

 

Zapošljavanje uz podršku mjere aktivne politike zapošljavanja – mjera javni rad.

Troškovi prijevoza isplaćuju se sukladno Odluci Upravnog vijeća Zavoda za zapošljavanje.

 

Subvencija iznosi 100% troškova minimalne bruto plaće u iznosu od 3.839,47 kn (neto cca 2.620,80 kn) ili 50% troškova minimalne neto plaće u iznosu od 3.839,47 kn (neto cca 2.620,80 kn) (ukoliko je u nepunom radnom vremenu).

Ukoliko osobe imaju više od 2 km od adrese stanovanja do mjesta rada, isplaćuje im se i trošak prijevoza.

 

Ciljane skupine za koje je organizirana mjera javnog rada: dugotrajno nezaposlene osobe, osobe s invaliditetom, osobe u nepovoljnom položaju na tržištu rada, mlade osobe i to;

 

– bez obzira na duljinu prijave u evidenciju: hrvatski branitelji, djeca i supružnici poginulih i nestalih hrvatskih branitelja, roditelji s 4 i više malodobne djece, roditelji djece s teškoćama u razvoju, roditelji djece oboljele od malignih bolesti, roditelji udovci i roditelji djeteta bez upisanog drugog roditelja, osobe bez stečene kvalifikacije, osobe s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilanti, mlade osobe koje su izašle iz sustava skrbi (domova za djecu) i udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječeni ovisnici o drogama, povratnici s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, osobe na uvjetnoj kazni, Romi, beskućnici/e, osoba koja pripada etničkoj manjini u državi članici i potreban joj je razvoj jezičnog profila, profila stručnog usavršavanja ili profila radnog iskustva da bi poboljšala izglede za pristup stalnom zaposlenju

– mlade osobe do 29 godina[1] prijavljene u evidenciju do 4 mjeseca,

– mladi do 25 godina[2] prijavljeni u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

– mladi do 29 godina prijavljeni u evidenciju dulje od 12 mjeseci,

– osobe starije od 50[3] prijavljene u evidenciju dulje od 6 mjeseci,

– osobe prijavljene u evidenciju nezaposlenih 3 i više godina,

– osobe prijavljene u evidenciju s prebivalištem u mjestu u kojem će se program javnog rada odvijati

– korisnici zajamčene minimalne naknade prijavljeni u evidenciju nezaposlenih.

„Prijavnica“ je dostupna na web stranici Općine Primošten i na protokolu – pisarnici

 

Javni poziv objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje i web stranici Općine Primošten.

OPĆINSKI NAČELNIK

Stipe Petrina

Prijavnica-ovdje-

 

Dostaviti:

 1. Hrvatski zavod za zapošljavan
 2. Oglasna ploča Općine Primošten
 3. Web stranica Općine Primošten (www.primosten.hr)
 4. Pismohrana – ovdje

 

[1] Obuhvaća osobe do navršene 30. godine

[2] Obuhvaća osobe do navršene 26. godine

[3] Obuhvaća osobe od navršene 50. godine

Zaključak o poništenju Javnog poziva za financiranje programa Udruge građana iz proračuna Općine Primošten za 2018.godinu

Sukladno  članku 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14) i članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 3/13 i 5/13), Općinski Načelnik Općine Primošten, dana 31. listopada 2017. godine donosi:

 

Z A K L J UČ A K

o poništenju

JAVNOG POZIVA

za financiranje programa Udruga građana

iz Proračuna Općine Primošten u 2018. godini

 

 1. Poništava se Javni poziv za financiranje programa udruga građana iz Proračuna Općine Primošten za 2018. godinu kojim se Pozivaju udruge sa sjedištem na području Općine Primošten da prijave svoje programe redovne djelatnosti i pojedinačne projekte koji se odnose na djelatnosti, programe, akcije i manifestacije od interesa za Općinu Primošten koje će se realizirati tijekom 2018. godine a za koje se očekuje potpora iz Proračuna Općine Primošten.
 1. Naknadno će se raspisati i objaviti novi Javni poziv za financiranje programa udruga građana iz Proračuna Općine Primošten za 2018. godinu. 
 1. Zaključak stupa na snagu a objavit će se  u  prvom narednom broju „Službenog  vjesniku Općine Primošten“ i službenoj web  stranici općine: www.primosten.hr

  KLASA: 402-01/17-01/06

  UR.BROJ: 2198/28-02-17-l

Primošten,  31. listopada 2017. godine         

 

                                           OPĆINSKI  NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

                                                                       Stipe  Petrina

Poziv za sazivanje 3.sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

Klasa: 023-01/17-01/03

Ur.broj: 2182/02-01-17-1

Primošten, 20.listopada 2017. godine

 

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                                                                -SVIMA

 

PREDMET: Poziv za sazivanje 3. sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 27. listopada (petak ) 2017. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

  

 

Predloženi dnevni red:

1.Prijedlog Proračuna Općine Primošten za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020. i

Plan razvojnih programa za 2018. godinu s projekcijom za 2019. i 2020.

/s Prijedlogom Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten  za 2018. godinu/

2. Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Primošten za 2018. godinu.

3.Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Primošten za 2018. godinu

4. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2018.

5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2018. godinu

6. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Primošten za godinu

7.Prijedlog Programa financiranja političkih stranaka i članova predstavničkog

tijela  Općine Primošten  izabranih s liste grupe birača  za 2018. godinu

8.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o raspoređivanju sredstava za financiranje  političkih

stranaka  zastupljenih  u Općinskom  vijeću Općine Primošten  za  2017. godinu

9. Prijedlog V. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2017. godinu

10.Prijedlog Srednjoroćnog trogodišnjeg Plana davanja koncesija na području Općine

Primošten  za razdoblje od 2016. do 2018. godine

11.Prijedlog Plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti Općine Primošten za 2018.

12.Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za davanje koncesije za PAUK VOZILO

na području Općine Primošten

13. Prijedlogom Odluke o broju koncesija za pauk vozilo na području Općine Primošten

14. Prijedlog Odluke o izradi analize davanja koncesija za usluge umjesto studije

opravdanosti  koncesija za potrebe Općine Primošten

15.Prijedlog Odluke o porezima Općine Primošten

16.Zapisnik sa 15. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten s Odlukama

17.Zapisnik sa 16. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten s Odlukama

18.Godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i programa rada Dječjeg vrtića Općine Primošten

za pedagošku  godinu 2016./2017.

19.Zapisnik sa 17. sjednice  Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten s Odlukama

i Prijedlogom Odluke  o razrješenju Tomislava Gobov člana Upravnog vijeća Dječjeg vrtića

Općine Primošten

 1. Suglasnost na Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada za pedagošku

godinu 2017/2018 

21.Suglasnost na Kurikulum   Dječjeg vrtića  Općine Primošten za pedagošku  godinu

2017/2018

22.Prijedlog  Izmjene i dopune Odluke o prihvaćanju zamolbe i prijedloga „TOMMY“ d.o.o.

iz Splita za oslobađanjem preostalog dijela priznatog oslobađanja od plaćanja usluge odvoza

i zbrinjavanja otpada prebijanjem   kroz  komunalnu  naknadu

23. Biosfera Posidonia – destinacijski , informacijski centar za prirodnu baštinu Jadrana

–  Obavijest o statusu prijedloga Općine Primošten  KK061.2.02.0036

24.Prijedlog odluke o izradi i tisku monografije „ Primošten – Gospa od Loreta“

25.Prijedlog Odluke o  nabavi nastavka  sanacije šetnice  na području Općine Primošten s

prijedlogom  Šibensko kninskoj županiji za nastavak zajedničkog financiranja sanacije u

 1. godini

26.Prijedlog Izmjene i Odluke o nabavi vantroškovničkih /VTR/ građevinskih radova za

potrebe vanjske izvedbe instalacija   vodovoda i odvodnje  Spomenika Gospe od Loreta

 1. Prijedlog Odluke o nabavi električne energije za potrebe  Općine Primošten  za naredni

rok od 24  mjeseca

 1. Prijedlog Odluke o nabavi tucanika, jalovine i tampona za potrebe Općine Primošten

u 2018. godini

 1. Prijedlog Odluke o nabavi radova asfaltiranja na području Općine Primošten po

potrebi u više navrata u ukupnoj  površini  od 5.700m2  tijekom 2018. godine

30. Prijedlog Odluke o nabavi  građevinskog materijala – kamenih lomljenih ploča za potrebe
       Općine Primošten u 2018. godini
 1. Prijedlog Odluke o nabavi radova iskopa kanala za rasvjetu i nastavka popločavanja

šetnice  u pravcu Bilo – Dolac u dužini od 750 m i širini 2,4m

32. Prijedlog Odluke o nabavi radova probijanje poljskog puta Sevid – šetnica kod  hotela

Marina    lučica dužine 700m prosj. širine 5m

 

33.Izmjenu i dopunu  Odluke o nabavi građevinskih .radova  pomoćnih građevina na Gaju

/ caffe bar, suvenirnica, sanitarije i vodosprema /

34. Prijedlog Odluke o nabavi obrtničkih radova pomoćnih građevina na Gaju

/ caffe bar, suvenirnica, sanitarije i vodosprema /  – proč tekst

35. Prijedlog Odluke o nabavi radova uređenja dijela obalne šetnice „Veliki usjek“

36.Godišnje Izvješće o financijskom poslovanju komunalnog poduzeća „BUCAVAC“

d.o.o. iz  Primoštena za 2016. godinu

 1. Prijedlog Odluke o angažiranju stručnog savjetnika u postupku izrade Procjene rizika  od

velikih nesreća za područje  Opć8ine Primošten

 1. Prijedlog Odluke o nabavi radova redovitog uređenja primoštenskih plaža u sklopu

priprema za 2018. godinu

 1. Prijedlog Odluke o nabavi razastiranja 12.000 tona tucanika   s prijevozom  istog na

relaciji  Konjuška d.o.o.  i  odredišnih  plaža  na poluotok Raduča u  Primoštenu

40.Prijedlog  Odluke o davanju suglasnosti  na preostale  Odluke  i  Ugovore o

jednostavnoj nabavi  tijekom   2016. godine

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti  na preostale donacije,  sponzorstva i jednokratne

novčane  pomoći  tijekom   2016. godine

42. Odluku o namjeri sklapanja Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Općine Primošten

(Republika Hrvatska) i Općina Male Dvorniky (Republika Slovačka)

uz  prijedlog Sporazuma o prijateljstvu i suradnji između Općine Primošten (Republika

Hrvatska) i Općina Male Dvorniky (Republika Slovačka)

43.Prijedlog Pravilnika o ocjenjivanja rada službenika  JUO Općine Primošten / s obrazcem/

44.Prijedlog Rješenja o osnivanju i imenovanju Povjerenstva za Javni poziv za financiranje

programa Udruga građana iz Proračuna Općine Primošten u 2018. godini

45. Zahtjev Hrvatske gorske službe spašavanja za korištenje  sredstava iz Proračuna Općine

Primošten

46.Prijedlog potpisivanja Ugovora između Općine Primošten i Općine Rogoznica sukladno

Odluci  o sufinanciranju smještaja u skupinu rane dobi  1-3 / jaslice/ Korisnika usluga

smještaja  s prebivalištem  izvan područja Općine Primošten

47.Zamolba za pokroviteljstvo Puhačkog orkestra „PRIMOŠTEN“

48.Prijedlog Mate i Ljerke Nejašmić za ustupanje nekretnine  855/16 k.o. Primošten od 99m2

     Općini Primošten radi prijeboja potraživanja po osnovu komunalnog  doprinosa

49.Zamolba Josipa Ante Gojčeta za otkup dijela nekretnine 15696/51 k.o. Primošten

50.Pismo namjere predlagatelja Gordan Vidak  

51.Suglasnost Općinskog vijeća na sklopljene pojedinačne Ugovore o darovanju  s Maksimom

Skorin , Klasa:  740-06/17-02/434; Urbroj: 2182/021-02-17-1od dana 30. kolovozaa 2017. i

Josipom Prgin, Klasa:  740-06/17-02/43; Urbroj: 2182/021-02-17-1od dana  30. kolovoza

 1.   te Ugovor o kupoprodaji s Matom Pancirov, Klasa:  740-06/17-02/45; Urbroj:

2182/021-02-17-1od dana 05. rujna 2017. 

52.Zamolba  Milana Ljiljak  za oslobađanje od plaćanja komunalne naknade

 

DOPUNA  DNEVNOG REDA

redovne 3. sjednice Općinskog vijeća

zakazane za dan 27. listopada 2017. godine

 1. Suglasnost na Ugovor Općine Primošten i „Casta Adria“ d.o.o.
 1. Prijedlog V. Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim  cestama Općine

Primošten

 1. Prijedlog Odluke o zamjeni nekretnina s prijedlogom Tome Gaćina iz Primoštena
 1. Prijedlog Odluke o nabavi radova preslagivanja postojeće te slaganja i izgradnje

novih poteza „đige“ radi zaštite obalnog  dijela Primoštena  -plaža Mala i Velika

Raduča

57.Prijedlog odluke o dobavi i ugradnju ukrasnih rasvjetnih stupova tip „Primošten“

na potezu šetnice od Bau bara  prema Teplom  boku

 1. Prijedlog odluke o dobavi i ugradnji rasvjetnih stupova  tip „Primošten“ na

potezu Bilo šetnica uvala do kraja Biloga

59.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. Anex Ugovora o nabavi elektromaterijala

Elektroinstalaterskih radova za lokaciju Široke igralište

60.Zamolba Mate Blažević za kupnju dijela čest.zem. 19666/4 k.o.  Primošten

61. Zamolba za storniranje računa za mjesec listopad UO „ ŽAJA“ Vl. Marija Žaja

62. Zamolba OŠ PRIMOŠTEN Robotničke grupe / izvananstacvne aktivnosti pod

vodstvom mentorice Amalije Pancirov  za donaciju  sredstava potrebnih  za put u

Šangaj  na WER natjecanje

 1. Zamolba OŠ PRIMOŠTEN za donaciju sredstava potrebnih za nabavku prijenosnih

računala  za potrebe rada robotičara

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                 Jere Gracin

Dostaviti:

1/ Načelnik Općine Primošten – STIPE PETRINA, PUT RUPE 11,

2/ Zamjenik  Načelnika Općine Primošten – JERKO PRGIN, PRIMOŠTEN BURNJI,

RTIĆ I 52

i članovima Općinskog vijeća Općine Primošten :

1.ANTE JURIĆ; KRUŠEVO, KRUŠEVO 38

2. JERE GRACIN; PRIMOŠTEN BURNJI, BILO LOKVICA 2

3.ANITA PERKOV; PRIMOŠTEN, DUBROVAČKA 4

4.MILIVOJ GRACIN; VADALJ, VADALJ 77

5. IVANA HULJEV; PRIMOŠTEN, ULICA UZ PLATE 16

6. TOMISLAV PANCIROV; PRIMOŠTEN, RUPE 5/B

7.JURICA SOŽA; PRIMOŠTEN, SVETOG JOSIPA 3

8.ŽIVANA ČOBANOV; PRIMOŠTEN BURNJI, KALINA 14

9. JERE NIŽIĆ; PRIMOŠTEN, RIBARSKA 22

10.INES SKORIN; PRIMOŠTEN, TEŽAČKA ULICA 15

11.JASMINA MAKELJA; PRIMOŠTEN, RESNICE 4

12.JOSIP GRACIN; PRIMOŠTEN, SPLITSKA 43

13.ŠIME ŠARIĆ ; PRIMOŠTEN, SV. JOSIPA 8/A

 

 

Poziv na zbor građana Općine Primošten dana 22.10.2017. u 18,00 sati u Kongresnoj dvorani hotela Zora

 

Klasa: 008-04./17-01/1

Ur.broj: 2182/02-01-17-1

Primošten, 12. listopada  2017. godine

 

 

POZIV   NA ZBOR

GRAĐANIMA OPĆINE PRIMOŠTEN

 

dana 22. listopada (nedjelja) 2017. godine s početkom u 18,00 sati

u prostoru Kongresne dvorane Hotela „ Zora „ u Primoštenu

 

DNEVNI RED: 

1/     Rasprava o uvođenju „poreza na nekretnine“

2/  „ Realizacija projekta i model financiranja pješačkih pristupnih staza  sa stepeništima koja

vode do Spomenika Gospe od Loreta na Gaju“

3/     Druge važne teme

Razlog sazivanja skupa  građana su dvije aktualne teme  od vitalne važnosti za razvoj Općine Primošten  i  standard njenih građana.

Zbor se organizira u svrhu prikupljanja mišljenja i prijedloga  građana Općine Primošten.

 

                                                         NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                               Stipe Petrina

 Prezentacija PNN -Ovdje-

Javni poziv za financiranje programa Udruga građana za 2018. godinu

Na temelju članka 32. Zakona o udrugama („Narodne novine“ br. 74/14) i članka 45. Statuta

Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 3/13 i 5/13), Načelnik    Općine

Primošten, dana 04. listopada 2017. godine, raspisuje

JAVNI POZIV

za financiranje programa Udruga građana

iz Proračuna Općine Primošten u 2018. godini

 

 

Članak 1.

Načelnik Općine Primošten raspisuje Javni poziv za financiranje programa udruga građana iz

Proračuna Općine Primošten za 2018. godinu.

Pozivaju se udruge sa sjedištem na području Općine Primošten da prijave svoje programe

redovne djelatnosti i pojedinačne projekte koji se odnose na djelatnosti, programe, akcije i

manifestacije od interesa za Općinu Primošten koje će se realizirati tijekom 2018. godine a za

koje se očekuje potpora iz Proračuna Općine Primošten.

 

 1. UVJETI PRIJAVE

Članak 2.

Iz Proračuna Općine Primošten financirat će se projekti i programi udruga koje svoj rad temeljen na potrebama građana, prema načelima djelovanja za opće dobro, te koje ispunjavaju sljedeće kriterije:

 • da promiču vrednote ustavnog poretka Republike Hrvatske,
 • da su registrirane temeljem Zakona o udrugama (,,Narodne novine“ br. 74/14), te da

je područje njihovog djelovanja, podružnica ili drugi ustrojstveni oblik na području

Općine Primošten,

 • da broji najmanje 50% članova s prebivalištem u Općini Primošten,
 • da aktivno i kontinuirano djeluje najmanje šest (6) mjeseci, što treba biti razvidno iz

Statuta udruge i realiziranih programa,

 • da je program udruge osmišljen na način da omogućuje kontrolu i nadzor nad

provođenjem aktivnosti i nad potrošnjom odobrenih sredstava,

 • da je uredno ispunila obveze za prethodno odobrena sredstva.

 

 1. PODRUČJE FINANCIRANJA

 

Članak 3.

Javni poziv se raspisuje za sljedeća područja financiranja programa udruga građana:

 

 1. 1. Kultura:
 2. likovna djelatnost,
 3. glazbena djelatnost,
 4. glazbeno – scenska i plesna djelatnost,
 5. kazališna djelatnost,
 6. filmska i video djelatnost,
 7. knjižna i nakladnička djelatnost,
 8. nova medijska kultura,
 9. znanstveno – istraživačka djelatnost,
 10. program očuvanja tradicije i običaja,
 11. program tradicionalnih manifestacija;

 

 1. 2. Tehnička kultura,

 

 1. 3. Sport:
 2. natjecanja,
 3. sport i rekreacija građana,
 4. rekreacija osoba s invaliditetom,
 5. sport i rekreacija djece i mladeži;

 

 1. 4. sustav zaštite i spašavanja,

 

 1. zdravstvo i socijalna skrb:
 • osnaživanje osoba s invaliditetom za život u lokalnoj zajednici, te njihovo aktivno

sudjelovanje u životu lokalne zajednice, unaprjeđenje znanja i vještina osoba s

invaliditetom, njihovih članova obitelji i skrbnika,

 • zaštita i skrb o starijim osobama, te unaprjeđenja znanja i vještina za rad sa

starijim osobama,

 • pomoć siromašnima,
 • širenje i razvoj volonterstva, solidarnosti i humanitarnog djelovanja za ranjive

skupine,

 • unaprjeđenje zaštite žrtava obiteljskog nasilja, te unapređenje znanja i vještina za

rad s tim osobama,

 • unaprjeđenje kvalitete življenja djece iz socijalno ugroženih obitelji,
 • unaprjeđenje skrbi i briga za beskućnike,
 • unaprjeđenje resocijalizacije i integracije mladih s poremećajima u ponašanju, te

unaprjeđenje znanja i vještina za rad s tim osobama,

 • program usmjeren na poboljšanje kvalitete života djece i mladih,
 • programi udruga proizašlih iz Domovinskog rata;

 

 1. 6. drugi programi koji doprinose unaprjeđenju kvalitete življenja građana Općine Primošten.

 

Članak 4.

Osnovni kriteriji za vrednovanje i kategorizaciju programa su: kontinuirano i uspješno

provođenje, razvojni karakter, kulturni i edukativni karakter, umjetnička kvaliteta programa,

suradnja s drugim korisnicima, promicanje volonterskog rada, ispunjavanje potreba zajednice,

promicanje Primoštena na županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini.

 

III. NAČIN PRIJAVE

Članak 5.

Prijava se podnosi podnošenjem:

 • Prijavnice / može se preuzeti na internetskoj stranici Općine Primošten: primosten.hr.
 • uz prijavnicu potrebno je priložiti Financijski plan te Plan rada za 2018. godinu.

Udruge koje se prijavljuju prvi put, uz prethodno navedeno obvezne su priložiti:

– presliku Rješenja o registraciji udruge, sa svim izmjenama i dopunama i

– Izvadak iz registra udruga.

Udruge koje su u 2017. godini koristile potporu Općine Primošten dužne su uz  pobrojano obavezno dostaviti i:

– Izvješće o namjenski utrošenim sredstvima za 2017. godinu PROR – POT  Obrazac

/ citirani obrazac dostupan na web. stranici Općine Primošten: www.primosten.hr /

 

 

Nepotpune i nepravovremene prijave, kao i prijave koje nisu dostavljene na propisanom

obrascu prijavnice neće biti razmatrane.

 

NAPOMENA:  

Za  slučaj  da  je  prijavitelj bio financiran  iz općinskog  proračuna tijekom  tekuće  godine traženo  Izvješće   na  propisanom   PROR POT Obrascu  dostavlja se na  način  reguliran  posebnim  Ugovorom  odnosno   najkasnije  i  zaključno  s danom  31.  prosinca  2017.  godine. U navedenom  slučaju  prijava se uvjetno smatra potpunom   ali se  realizacija potencijalnog financiranja  uvjetuje  ispunjenjem  namjenskog pravdanja  odobrenih i isplaćenih sredstva  iz općinskog  proračuna /na način  reguliran  prethodno sklopljenim  Ugovorom za 2017./.

 

 

 

Članak 6.

Sve potrebne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten ili na broj telefona 022/ 571- 905.

 

 1. ROK ZA PODNOŠENJE PRIJAVE

 

Članak 7.

Rok za prijave   je zaključno s danom 06. studenog 2017.godine.

 

Članak 8.

Programe će u daljnjem roku od 30 dana od proteka roka za podnošenje prijava ocijeniti Povjerenstvo koje imenuje načelnik. Sve udruge koje se prijave na natječaj bit će obaviještene o rezultatima odabira programa po stupanju na snagu Proračuna Općine Primošten za 2018. godinu.

Prihvaćeni programi biti će sufinancirani sukladno mogućnostima Proračuna Općine Primoštenu 2018. godini.

 

Članak 9.

Prijave  pripremljene u skladu sa sadržajem ovog poziva treba dostaviti na

adresu:                                             OPĆINA PRIMOŠTEN

                                                        Jedinstveni upravni odjel

                                                        Sv. Josipa 7,

                                                        22 202 Primoštena.

 

Članak 10.

Ovaj javni poziv objavit će se na oglasnoj ploči Općine Primošten, na službenoj web-stranici

Općine Primošten, te u „Službenom vjesniku Općine  Primošten“.

 

KLASA: 402-01/17-01/06

URBROJ: 2198/28-02-17-l

Primošten, 04. listopada 2017.

 

                                                                             NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

Stipe Petrina

 

                                           

PRIJAVNICA ZA SUFINANCIRANJE -OVDJE-

PROR-POT-OBRAZAC

Poziv za podnošenje zahtjeva za ogrijev za 2017. godinu

Republika Hrvatska

Šibensko -kninska županija

Općina Primošten

Jedinstveni upravni odjel

Klasa:551-06/17-03/01

Ur.broj:2182/02-02-17-1

Primošten,15.rujna 2017.godine

 

Troškovi ogrijeva priznaju se korisnicima ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE koji se griju na drva (članak 43. st. 1 Zakona). Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje nadležni Centar za socijalnu skrb, a korisnik se za ostvarenje prava na troškove ogrijeva obraća jedinici lokalne samouprave – u ovom slučaju Općini Primošten. Ovim putem;

 

P O Z I V A M O

 

SVE KORISNIKE ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJI SE GRIJU NA DRVA da do

30.listopada 2017.godine na adresu Općine Primošten – Svetog Josipa 7. , 22 202 Primošten, dostave:

1.ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRIJEVA U 2017. GODINI

(obrazac u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten i na internetskoj stranici Općine Primošten www.primosten.hr)

2.PRESLIKU RJEŠENJA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB O PRIZNATOM PRAVU NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU

 

3.PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE

 

4.PRESLIKA BROJA TEKUĆEG, ŽIRO ILI ZAŠTIČENOG RAČUNA S OBVEZNOM IBAN KONSTRUKCIJOM

 

Zahtjev za ogrjev

Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten

Poziv na dostavu podataka za naplatu poreza na nekretnine

Zakonom o lokalnim porezima (Narodne Novine 115/16) koji je stupio na snagu 1. siječnja 2017. godine, propisano je da se od 1.siječnja 2018. godine uvodi porez na nekretnine koji će u cijelosti zamijeniti komunalnu naknadu.

Sukladno članku 33. Zakona, porez na nekretnine obračunavat će se na ukupnu neto podnu površinu nekretnine (prostora koji je oporeziv) sukladno propisu i uvjetima i mjerilima za utvrđivanje zaštićene najamnine te stvarnu površinu zemljišta.

Razlika između komunalne naknade i poreza na nekretnine je ta što su uz koeficijent namjene i koeficijent zone uvedena još dva kriterija  i to koeficijent stanja (Ks) te koeficijent dobi (Kd) nekretnine.

Kako su jedinice lokalne samouprave obvezne ustrojiti i voditi strukturiranu Evidenciju o nekretninama i poreznim obveznicima plaćanja poreza na nekretnine potrebno je popuniti

OBRAZAC – stambeni prostor

Ukoliko porezni obveznik ne dostavi tražene podatke, Općina Primošten će postupiti sukladno članku 59. Zakona o lokalnim porezima te će se utvrditi porezna obveza s najvišim koeficijentom za stanje i najvišim koeficijentom za dob nekretnine.

Popunjeni i potpisani obrazac vratite osobno ili putem pošte na adresu Općina Primošten, Svetog Josipa 7, 22202 Primošten ili skeniran na e-mail adresu ante.bogdan@primosten.hr.

Javni natječaj za direktora trgovačkog društva -komunalnog poduzeći Bucavac d.o.o.

Na temelju čl. 12. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Bucavac d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti javnog bilježnika Alise Kale, Šibenik, Stjepana Radića 79a, br. OU-129/15 od dana 03. kolovoza 2015. godine, te Odluke Skupštine društva od dana 14. srpnja 2017. godine br. protokola: 60/17 raspisuje se:

 

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA DIREKTORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA – KOMUNALNOG PODUZEĆA BUCAVAC D.O.O.

 1. Za izbor i imenovanje direktora komunalnog poduzeća Bucavacd.o.o. može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta i uvjeta utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima ispunjava i ove:

 

–           VŠS ekonomskog ili pravnog smjera, odnosno odgovarajući akademski i stručni naziv sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN br. 107/07),

–           VSS ekonomskog ili pravnog smjera, odnosno odgovarajući akademski i stručni naziv sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN br. 107/07),

–           najmanje 5 godina radnog iskustva u struci, po mogućnosti na rukovodećim poslovima,

–           najmanje 3 godine radnog iskustva u komunalnim poslovima, po mogućnosti na rukovodećim,

–           radne, stručne i organizacijske sposobnosti i sklonosti timskom radu,

–           nekažnjavanost.

 

Uz navedene uvjete prednosti su:

 

–           poznavanje jednog stranog jezika,

–           aktivno poznavanje rada na računalu (MS Office aplikacije, Internet, e-mail),

–           vozačka dozvola B kategorije.

 

 1. Uz prijavu (u kojoj moraju naznačiti i kontakt broj ili e-mail) na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

 

–           životopis s posebnim naglaskom na radno iskustvo u odgovarajućim poslovima,

–           preslik domovnice ili osobne iskaznice,

–           preslik diplome,

–           preslik radne knjižice (e-radna knjižica),

–           izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz čl. 239. Zakona o trg. društvima (NN br. 111/93, 94/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 i 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15).

–           uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 2 mjeseca.

 

 1. Direktor društva prima se na rok od 4 godine od strane Skupštine društva, uz probni rad u od šest mjeseci.

 

 1. Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku -„Slobodnoj Dalmaciji“. Inače, oglas će se objaviti još i na oglasnoj ploči komunalnog poduzeća Bucavac d.o.o. te na internetskim stranicama Općine Primošten, odnosno kom. poduzeća.
 2. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se poštom ili neposredno u zatvorenoj omotnici na adresu: Bucavac d.o.o., Sv. Josipa 7, 22202 Primošten „Natječaj za imenovanje direktora“, NE OTVARAJ!

 

 1. O rezultatima natječaja bit će obaviješten odnosno kontaktiran svaki kandidat zasebno.

 

 1. S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete obavit će se razgovor, a poziv s točnim danom i satom za obavljanje razgovora bit će vidljiv na internetskim stranicama Općine Primošten ili će se kontaktirati svaki prijavljeni kandidat koji ispunjava formalne uvjete posebno na kontakt broj iz prijave.

 

 1. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

za SKUPŠTINU DRUŠTVA predsjednik

STIPE PETRINA, načelnik Općine Primošten

 

 

 

 

 

 

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za auto taxi prijevoz na području Općine primošten

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 3/13 i 5/13) te čl. 4 i 6. Odluke o auto taksi prijevozu osoba („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 9/10 i 13/10 te Odluke o auto taksi prijevozu osoba „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 5/12), načelnik Općine Primošten objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola

za auto taksi prijevoz na području Općine Primošten

 

I

 

Predmet Javnog poziva je izdavanje dozvola za obavljanje auto taxi prijevoza na području Općine Primošten.

 

II

 

            Na javni poziv mogu se javiti pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za djelatnost auto taksi prijevoza (u daljnjem tekstu auto taksi prijevoznik), koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i Odlukom o auto taksi prijevozu osoba i imaju sjedište/prebivalište na području Općine Primošten.

 

III

 

Općina Primošten izdaje ukupno dvije (2) dozvole, i to:

–         2 dozvole za osobni automobil s najmanje 5 sjedala uključujući i sjedalo za vozača sjedišta i najmanje 4 bočna vrata.

 

Vrijeme za koje se izdaje dozvola:

–         5 godina od trenutka izdavanja dozvole

 

Iznos godišnje naknade za izdavanje dozvola:

–         1.500,00 kuna uplaćuje se jednokratno u Proračun Općine Primošten i to iznos od

1.500,00 kuna prije izdavanja dozvole, a ostale godišnje naknade u visini od 1.500,00 kuna najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.

 

Tijelo kojem se podnosi zahtjev za izdavanje dozvola:

–         Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, Sv. Josipa 7, Primošten 22 202.

 

IV

 

Podnositelj zahtjeva dužan je uz pismeni zahtjev priložiti:

 • važeću licencu za obavljanje djelatnosti auto taksi prijevoza,
 • izvod licencije vozila,
  • Obrtnica ovlaštenog tijela o obavljanju autotaksi prijevoza, rješenje o upisu u registar

  kod Trgovačkog suda,

  • dokaz o položenom vozačkom ispitu –presliku vozačke dozvole,
  • dokaz o položenom ispitu za auto taksi vozača ili svjedodžba ili diploma o
  • presliku prometne dozvole za vozilo, posjedovanju stručne spreme (za osobu koja će

  obavljati predmetnu djelatnost)

  • dokaz da je vozilo za koje se izdaje Dozvola u vlasništvu ili leasingu podnositelja

  zahtjeva te da posjeduje potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za taksi vozila,

  • Uvjerenje da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Primošten odnosno pravnim osobama u vlasništvu Općine sukladno  čl. 4.st.4  Odluke,
  • uvjerenje da protiv podnositelja zahtjeva nije pokrenut kazneni postupak ne starije od

  30 dana od dana objave Javnog poziva,

  • uvjerenje ovlaštene policijske uprave da vozačka dozvola nije bila oduzeta u razdoblju

  od prethodne

  3 godine do dana objave natječaja (za osobu koja će obavljati predmetnu

  djelatnost),

  • presliku osobne iskaznice kojom se dokazuje prebivalište na području Općine Primošten,
  • Izvješće Držanog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra,
  • Cjenik usluga koje će se primjenjivati nakon izdavanja dozvole (u skladu s cjenikom

  taksi usluga Šibensko-kninske županije).

  • Broj žiro računa poslovne banke podnositelja zahtjeva
  • OIB, podnositelja zahtjeva,
  • 20 kuna upravnih pristojbi,

   

  V

   

  Zahtjevi za izdavanje dozvola auto taksi prijevoza podnositelja koje nisu priložile potpunu dokumentaciju, koje ne udovoljavaju uvjetima ovog Javnog poziva i Odluci o auto taksi prijevozu, odnosno zahtjevi podnositelja koji prema Općini Primošten, ustanovama ili pravnim osobama u vlasništvu odnosno suvlasništvu Općine imaju nepodmirene obveze iz bilo koje osnove, neće se razmatrati.

   

  VI

   

  Auto taksi vozilo za obavljanje auto taksi prijevoza, osim propisanih zakonskih uvjeta, mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

   

  –         da ima ispravan protupožarni aparat,

  –         da ima ugrađen i baždaren, ispravan te plombiran taksimetar,

  –         da na krovu vozila ima oznaku „TAXI“ s evidencijskim brojem dane dozvole,

  (oznaka  na vozilu mora biti ispravna i svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju).

   

  VII

   

              Naziv i adresa tijela kojem se podnosi zahtjev:

   

  OPĆINA PRIMOŠTEN

  Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten

  Sv. Josipa 7

  22 202 Primošten

  s naznakom; „zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje taksi prijevoza na području i s područja Općine Primošten“

   

  VIII

   

  Donošenje Rješenja o davanju dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza osoba:

   

  Rješenje o davanju dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten u upravnom postupku a isto između ostalog sadrži:

   

  • Ime osobe kojoj se izdaje dozvola za obavljanje auto taksi prijevoza,
  • oznaka vozila – registracija,
  • rok na koji se dozvola izdaje,
  • iznos godišnje naknade za obavljanje auto taksi prijevoza,
  • prava i obveze prijevoznika da se pridržava uvjeta prijevoza utvrđenih zakonskim

  propisima i Odlukom,

  • prava i obveze izdavatelja dozvole.

   

  IX

   

  Vozač auto taksija koji nema položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim znamenitostima i drugim značajnim objektima na području grada Šibenika, dužan je položiti ispit do pravomoćnosti rješenja o izdavanju dozvole za autotaksi prijevoz.

   

  X

  Vrijeme trajanja Javnog poziva

   

  Ovaj Javni poziv otvoren je 15. dana od dana objave na službenim stranicama Općine Primošten www.primosten.hr i na Oglasnoj ploči Općine Primošten postavljenoj u sjedištu Općine Primošten.

   

  XI

  Informacije

   

  Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, na brojeve telefona 022/2571-903 i 022/571-905 i na općinskoj web stranici www.primosten.hr.

   

   

  Klasa: 340-01/17-01/1

  Ur.broj: 2182/02-02-17-1

  Primošten, 14. srpnja 2017. godine

   

   

                                                                  OPĆINA PRIMOŠTEN

                                                                           NAČELNIK

                                                                          Stipe Petrina

   

   

   

   

   

  Dostaviti:

   

   

Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva

Molimo vas da na web stranici vaše jedinice lokalne samouprave objavite „Obavijest fizičkim i pravnim osobama na koje se odnose Odluke o davanju u zakup bez javnog poziva na koje je Ministarstvo poljoprivrede dalo suglasnost“, kojom se pozivaju da u roku od 30 dana, odnosno u razdoblju od 16. lipnja 2017. do 16. srpnja 2017. podnesu Agenciji za poljoprivredno zemljište, Zagreb, Ulica grada Vukovara 78., zahtjev za sklapanje ugovora o privremenom korištenju sukladno članku 48. stavku 1. Zakona o poljoprivrednom zemljištu ( Narodne novine broj 39/13 i 48/15) i Naputku ministra poljoprivrede za postupanje u primjeni odredbe članka 51. stavka 3. Zakona o poljoprivrednom zemljištu (Narodne novine“, br. 53/17).

 

http://www.zemljiste.mps.hr/novosti/vijesti/obavijest-fizi%C4%8Dkim-i-pravnim-osobama/

 

Hvala na suradnji.

 

S poštovanjem,

Obavijest o konstituiranju Općinskog vijeća Općine Primošten

O B A V I J E S T

o konstituiranju Općinskog vijeća Općine Primošten

 Dana 14. lipnja /srijeda/ 2017. sa službenim početkom u 13,30 sati, uz nazočnost izabranih vijećnika održana je 1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Primošten.

Dužnost Načelnika Općine Primošten  obnaša  Stipe Petrina

Dok  dužnost Zamjenika Načelnika Općine Primošten obnaša Jerko Prgin

Općinsko vijeće Općine Primošten sukladno zakonskim odredbama broji ukupno 13 /trinaest/ članova. U novom sazivu 2017.  predstavničko tijelo  konstituirano je u sastavu:

 1. Ante Jurić
 2. Jere Gracin
 3. Anita Perkov
 4. Milivoj Gracin
 5. Ivana Huljev
 6. Tomislav Pancirov
 7. Jurica Soža
 1. Živana Čobanov
 2. Jere Nižić
 3. Ines Skorin
 4. Jasmina Makelja
 5. Josip Gracin
 6. Šime Šarić

 

 

Sukladno članku 32. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi ( „NN“ broj 19/13 – proč. tekst) izborom predsjednika vijeća Općinsko vijeće Općine Primošten smatra se konstituirano.

 

Za Predsjednika Općinskog vijeća Općine Primošten  izabran je Jere Gracin

dok je  za Potpredsjednika Općinskog vijeća Općine Primošten  izabran  Jere Nižić.

 

Obavijest za 1.konstituirajuću sjednicu Općinsko vijeća Općine Primošten

Poštovani,

prva konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Primošten održat će se dana 14.lipnja 2017. godine (srijeda) u 13,30 sati u prostorijama Općine Primošten.

DOPUNA DNEVNOG REDA

konstituirajuće sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

održane dana 14. lipnja / srijeda/ 2017. godine 

/ sukladno članku 7. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten /

 1. Polugodišnje Izvješće Načelnika o radu za vremensko razdoblje od 01. siječnja do
 2. lipnja2017. godine
 1. Prijedlog III. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2017. godinu

7.Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten  na Cjenik  prijevoza putnika i roba na

području Općine Primošten Komunalnog poduzeća „BUCAVAC“ d.o.o.  za 2017.godinu.

8. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na dopunu Pravilnika o radu

Komunalnog poduzeća „BUCAVAC“ d.o.o.

9. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na donacije, sponzorstva i isplaćene

jednokratne novčane naknade tijekom 2017. godine

10.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na preostale Odluke i Ugovore o jednostavnoj

nabavi  tijekom 2017. godine11.

11.Prijedlog Rješenja o imenovanju Vijeća za koncesijskog odobrenja Općine Primošten

 12. Poziv Općini Primošten da kao partner sudjeluje u inovativnom projektu zajedno s

Općinom Loreto i Općinom  Concordia / pokraj Venecije/

13.Prijedlog Odluke  o  prihvaćanju financiranja nabave prometne signalizacije za

privremenu  regulaciju prometa   na ŽC Primošten  – put Aurore

14.Zamolba za sponzorstvo  Udruge za promicanje glazbene i urbane kulture „ECHO“

i „Decoded records“

15.Prijedlog odluke o plaći i naknadi za rad Načelnika i zamjenika  Načelnika te o drugim

materijalnim  pravima  dužnosnika  Općine Primošten

16.Prijedlog Odluke o izradi II izmjena i dopuna naselja Dolac (Službeni vjesnik broj 3/04,4/17)

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA