NATJEČAJ za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima Općine Primošten za školsku i akademsku 2019. godinu

Klasa: 604-02/19-02/02

Urbroj: 2182-02-03-19-1

Primošten, 23. travnja 2019. godine

 

Temeljem čl. 4. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13), Načelnik Općine Primošten, dana 23. travnja 2019. godine raspisuje:

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima

Općine Primošten za školsku i akademsku 2019. godinu

 

 

Predmet natječaja:

 

Prikupljanje pismenih ponuda radi dodjele stipendije Općine Primošten za učenike i redovne studente.

 

Opći uvjeti za dodjelu stipendije učeničke i studentske stipendije;

 

Pravo natjecati se na natječaj za dodjelu stipendija imaju učenici srednje škole koji su redovno upisani u tekuću godinu školovanja.

 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 

Kriterij za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija;

 

 • kriterij uspjeha u prethodnom školovanju i izvanškolskim aktivnostima sukladno Odluci o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten
 • kriterij socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika uz uspješnost u dosadašnjem školovanju.

Prilikom utvrđivanja rang liste, sukladno Odluci uzimaju se i rezultati ostvareni u izvanškolskim aktivnosti-plasmanu na županijskom državnom ili međunarodnom natjecanju iz bilo kojeg područja (športa, kulture i sličnih) nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, ali isključivo u  periodu za koji se uzima prosjek ocjena, odnosno za studente viših godina studija koji prvi put apliciraju na natječaj za dodjelu stipendija uspjeh se utvrđuje prosječnom ocjenom svih položenih ispita prethodnih godina, uz uvjet da nisu ponavljali niti jednu godinu, dok se studentima viših godina studija bodovi dodjeljuju i prema kriteriju godine studija.

 

Iznos i broj stipendija: 

za školsku godinu 2019 -u  dodjeljuje se ukupno šesnaest  (16) stipendija od toga deset (10). studentskih  i šest (6) učeničkih stipendija.

 

–         Mjesečna učenička stipendija iznosi 300,00 kuna.

–         Mjesečna studentska stipendija iznosi 800,00 kuna.

 

Pravo na dodjelu stipendije

Pravo na sudjelovanje na natječaju za dodjelu učeničkih i studentskih stipendija uz uvjete propisane ovom Odlukom, imaju osobe koje ispunjavaju slijedeće uvjete:

 

 • da su redoviti studenti prve ili viših godina studija odnosno redoviti učenici srednje škole
 • da nisu osim iz zdravstvenih razloga, ponavljali godinu studija odnosno školsku godinu
 • da im je prosjek ocjena na studiju najmanje 3,3
 • da su državljani RH
 • da roditelji podnositelja zahtjeva i podnositelj zahtjeva imaju prebivalište na području Općine Primošten najmanje 5 godina prije podnošenja zamolbe
 • da nisu korisnici drugih stipendija
 • da roditelji studenta/učenika nemaju nepodmirene obveze prema Općini Primošten s bilo koje osnove Postupak, uvjeti i kriteriji za dodjelu stipendija

 

Kriteriji za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendije studentima su:

1.) kriterij uspjeha u prethodnom školovanju i izvanškolskim aktivnostima sukladno ovoj Odluci

2.) kriterij socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika uz uspješnost u dosadašnjem školovanju

 

 

Kriteriji uspjeha na prethodnom školovanju i kriterij socijalnog uspjeha iskazuje se za svakog učenika i studenta u bodovima te se na osnovi toga izrađuje rang lista.

 

1) Prema kriteriju uspjeha postignutom u prethodnom školovanju status se utvrđuje na način i to:

 1. a) Studenti viših godina koji već koriste stipendiju Općine Primošten, ako su imali prosjek položenih ispita u prethodnoj godini najmanje 3,5 stječu pravo na daljnje korištenje stipendije po priloženom prosjeku ocjena;
 2. b) Studentima prve godine (brucošima) uspjeh se utvrđuje prosječnom ocjenom svih predmeta iz srednje škole i završnog ispita.

 

Prosjek ocjena broj bodova:

4,00-4.25    60

4,26-4,50    70

4,51-4,75    80

4,76-4.90    90

4,91-5,00    100

 

 1. c) Prema kriteriju izvanškolskim aktivnosti-plasmanu na županijskom državnom ili međunarodnom natjecanju iz bilo kojeg područja (športa, kulture i sličnih) nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, ali isključivo u periodu za koji se uzima prosjek ocjena, podnositelju prijave za dodjelu stipendija dodjeljuje se sljedeći broj bodova:
 • Za osvojeno jedno od prvog do petog mjesta na županijskom/regionalnom natjecanju 5 bodova,
 • Za osvojeno jedno do prvog do petog mjesta na državnom natjecanju 10 bodova i
 • Za osvojeno jedno od prvog do desetog mjesta na međunarodnom natjecanju 15 bodova. Ako je kandidat prijave na natječaj stekao uvjete iz prethodnog stavka, priznaje mu se samo jedan, najpovoljniji rezultat.

 

 1. d) Za studente viših godina studija koji prvi put apliciraju na natječaj za dodjelu stipendija uspjeh se utvrđuje prosječnom ocjenom svih položenih ispita prethodnih godina, uz uvjet da nisu ponavljali niti jednu godinu.

 

Ostvareni prosjek ocjena viših godina studija boduje se na sljedeći način:

Prosjek ocjena broj bodova

 

3,30-3,99 60

4,00-4,49 80

4,50-5,00 90

 

 1. e) Prema kriteriju godine studija odnosno školovanja dodjeljuje se slijedeći broj bodova:
 • Za upisanu drugu godinu studija 10 bodova
 • Za upisanu treću godinu studija 20 bodova
 • Za upisanu četvrtu godinu studija 40 bodova
 • Za upisanu petu godinu studija 50 bodova

 

2 ) Prema kriteriju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika:

 1. a) Prema kriteriju socijalnih uvjeta:
 • Podnositelj prijave-dijete bez oba roditelja 40 bodova
 • Podnositelj prijave-dijete poginulog hrvatskog branitelja 30 bodova
 • Podnositelj prijave dijete invalida Domovinskog rata 20 bodova
 • Podnositelj prijave-dijete samohranog roditelja 20 bodova
 • Korisnik pomoći za uzdržavanje 15 bodova
 • Za svakog člana obitelji studenta koji se nalazi na studiranju osim podnositelja prijave a ne prima stipendiju 10 bodova

 

Ako je podnositelj prijave na natječaju stekao uvjete iz prethodnog stavka, priznaje mu se samo jedan, najpovoljniji rezultat.

 

Pravo natjecati se na natječaj za dodjelu stipendija imaju učenici koji su redovno upisani u tekuću godinu školovanja. Kriteriji za dodjelu učeničkih stipendija redovnih učenika su socijalni status i druge socijalne prilike roditelja učenika.

Socijalni status učenika i dokazuje se:

 

 • izjavom o članovima zajedničkog kućanstva,
 • potvrdom Zavoda o nezaposlenom roditelju/ staratelju koji se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba,
 • preslikom presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, a za umrlog roditelja izvatkom iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj,
 • preslikom izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja,
 • rješenjem Centra za socijalnu skrb o ostvarenju prava na stalnu pomoć,
 • rješenjem o obiteljskoj mirovini,
 • prikazom ukupnog prihoda od turističke djelatnosti za tekuću turističku sezonu (vjerodostojnom potvrdom Porezne uprave o prihodima za sve članove domaćinstva u tekućoj godini).

 

Ako se obitelj ne bavi takvom djelatnosti, to dokazuje uvjerenjem Ureda državne uprave u ŠKŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Šibenik.

 

Kriterij za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu učeničkih stipendija:

Neto prihod po članu domaćinstva prethodna tri mjeseca (u kunama) broj bodova

 • više od 2.250,00 0
 • 701,01-2.250,00 10
 • 500,01-1.700,00 15
 • 300,01-1.500,00 20
 • 100,01-1.300,00 25
 • 900,01-1.100,00 30
 • 700,01- 900,00 35
 • do 700,00 45

 

Korisnik prava na stalnu pomoć Centra za socijalnu skrb

Prilikom bodovanja prihoda kućanstva ne računaju se; krediti, dječji doplatci, socijalne pomoći, prihodi socijalno-karitativnog karaktera, doprinos za uzdržavanje djeteta. Ako dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova prema socijalnom statusu, postojećim će se bodovima pribrojati dodatni bodovi u sljedećim situacijama:

 • Podnositelj prijave-dijete bez oba roditelja 40 bodova
 • Podnositelj prijave-dijete poginulog hrvatskog branitelja 30 bodova
 • Podnositelj prijave dijete invalida Domovinskog rata 20 bodova
 • Podnositelj prijave-dijete samohranog roditelja 20 bodova
 • Korisnik pomoći za uzdržavanje 15 bodova
 • Za svakog člana obitelji studenta koji se nalazi na studiranju osim podnositelja prijave a ne prima stipendiju 10 bodova

 

Ako je i nakon toga broj bodova jednak, ukupnom broju bodova pribrojit će se bodovi za uspjeh u školovanju prema prosjeku ocjena u prethodnoj godini školovanja:

Opći uspjeh (prosjek ocjena) bodovi

 • 4,50 – 5,00 15
 • 4,00 – 4,49 10
 • 3,50 – 3,99 7
 • 3,00 – 3,49 5
 • 2,50 – 2,99 3
 • 2,00 – 2,49 2

 

Prema kriteriju izvanškolskih aktivnosti-plasmanu na županijskom, državnom ili međunarodnom natjecanju iz bilo kojeg područja (športa, kulture i sličnih) nastavnih i izvan nastavnih aktivnosti podnositelju prijave za dodjelu stipendija dodjeljuje se slijedeći broj bodova:

 • za osvojeno jedno od prvog do petog mjesta na županijskom/regionalnom natjecanju 5 bodova,
 • za osvojeno jedno do prvog do petog mjesta na državnom natjecanju 10 bodova i
 • za osvojeno jedno od prvog do desetog mjesta na međunarodnom natjecanju 15 bodova.

 

Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova njihovo međusobno rangiranje obavlja se na temelju uspješnosti iskazane na dvije decimale tj. za svaki traženi razred izračunava se prosječna ocjena za dva decimalna mjesta

Popis dokumentacije koja se prilaže uz prijavu:

 

–         Životopis,

–         Osobna iskaznica (preslika) i broj OIB-a, (osobna iskaznica roditelja za učenike

i broj OIB-a),

–         Potvrda škole o upisu u školsku godinu/ potvrda fakulteta o upisu u 1. godinu studija

 1. potvrda o redovnom upisu u narednu godinu studija (uključujući i

dosadašnje stipendiste),

–         Za redovne studente viših godina studija potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena (3,3)

do sada položenih ispita (uključujući i dosadašnje stipendiste) te da potvrda – dokaz

da za vrijeme studija nisu ponavljali niti jednu godinu osim iz zdravstvenih razloga.

–         Za dokazivanje statusa prema kriteriju socijalnog statusa i drugih socijalnih

prilika slijedeće dokumente; uvjerenje/potvrdu da je dijete osoba bez oba roditelja, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave dijete poginulog hrvatskog branitelja, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijava dijete invalida Domovinskog rata, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave dijete samohranog roditelja, uvjerenje/potvrdu daje korisnik pomoći za uzdržavanje, uvjerenje/potvrdu za svakog člana obitelji-studenta koji je na studiju osim podnositelj prijave koji već prima stipendiju Općine Primošten, izjavu ovjerenu kod Javnog bilježnika kojom ponuditelj dokazuje da je prima neku drugu stipendiju.

 

Ukoliko dva ili više kandidata imaju jednak broj bodova njihovo međusobno rangiranje obavlja se na temelju uspješnosti iskazane na dvije decimale tj. za svaki traženi razred izračunava se prosječna ocjena za dva decimalna mjesta.

 

Kriteriji iz Natječaja utvrđeni su u Odluci o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13 i 3/17).

 

 1. Vrijeme trajanja natječaja;

 

Natječaj za dodjelu stipendija traje od dana objave istog na oglasnoj ploči i na web stranicama Općine Primošten www.primosten.hr, odnosno od  23. travnja do 2. svibnja 2019. godine.

 

Zamolbe s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

 1. Naziv tijela kojemu se podnosi prijava;

 

Natječajna dokumentacija dostavlja se na adresu: Općina Primošten, Sv. Josipa 7., s naznakom: „Natječaj za stipendiranje“.

 

 1. Rok u kojemu će biti objavljeni rezultati natječaja;

 

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči i na Internet stranicama Općine Primošten u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

U roku od 8. dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na prijedlog liste. Načelnik Općine Primošten, dužan je donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor.

Odluka o prigovoru je konačna.

 

 1. Trajanje stipendije;

 

Stipendija traje jednu školsku/akademsku godinu odnosno isplaćuje se za period od 12 mjeseci.

 

 1. Prava i obveze stipendista;

 

Prava i obveze stipendista bit će utvrđene ugovorom između općine i stipendista po završetku natječajnog postupka sukladno aktima općine Primošten kojima se u trenutku sklapanja ugovora regulira status stipendista.

 

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

NAČELNIK

Stipe Petrina

 

Dostaviti:

 

 • Web stranice općine Primošten primosten.hr,
 • Oglasna ploča,
 • Spis predmeta
 • Pismohrana

 

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti prijam službenika u službu na radno mjesto Savjetnik za imovinsko pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten

Klasa: 112-02/19-03/3

Ur.broj: 2182/02-03-19-5

Primošten, 17. travnja 2019. godine

 

Na temelju članka 19. st.7., i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 61/11 i 4/18) u natječaju objavljenom na oglasnim stranicama Narodnih novina, odnosno Zavoda za zapošljavanje, te na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje:

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Natječaj Općine Primošten za prijam službenika u službu na radno mjesto Savjetnik za imovinsko pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, poziva se kandidat :

 

 • S. G. iz Primoštena

 

koji formalno udovoljavaju uvjetima natječaja za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

Kandidat će se obavijestiti i putem mail-a da će se provesti testiranje.

 

Testiranje kandidata:

 

Sukladno Obavijesti i upute kandidatima Klasa: 112-02/19-03/3 Ur.broj: 2182/02-02-19-4  od dana 17. travnja 2019. godine obavještava se kandidat da će se pismeni dio testiranja održati dana 23. travnja 2019. godine (utorak) u 8,30 sati u službenim prostorijama Općine Primošten, ul. Sv. Josipa br.7 Primošten.

 

Postupak testiranja: Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu, vozačku dozvolu ili putovnicu.

 

Obavještavaju se kandidati da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa, kandidatu se dodjeljuje jedan (1.) bod. Kandidat koji točno dogovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa iz svakog područja testiranja, stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan a o točnom vremenu  kandidati će biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja osobno odnosno pozivom putem mobitela.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                               

 

Dostaviti:

 • Spis predmeta, ovdje
 • Oglasna ploča, ovdje
 • Objaviti na web stranici: www.primosten.hr

 

 

 

 

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA za natječaj u Općini Primošten za prijam službenika u službu Savjetnik za imovinsko pravne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten

Klasa: 112-02/19-03/3

Ur. broj: 2182/02-03-19-4

Primošten, 17. travnja 2019. godine

 

Sukladno odredbama članka 19. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine” broj 86/08, 61/11, 04/18), Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja daje slijedeću:

 

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

za natječaj u Općini Primošten za prijam službenika u službu

Savjetnik za imovinsko pravne poslove

 u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

 

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za radno mjesto Savjetnik za računovodstvo i financije o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podatcima o plaći, testiranju, način testiranja i području testiranja za radno mjesto Savjetnik za računovodstvo i financije kako slijedi;

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

 

 • obavlja pravne i opće poslove, priprema nacrte i prijedloge općih akata iz nadležnosti pravne službe, službenicima JUO daje pravnu pomoć i pomaže u izradi nacrta i prijedloga općih i pojedinačnih akata ili o tome daje savjete, stručna mišljenja i obrazloženja,
 • obavlja pravne poslove vezane uz rad Jedinstvenog upravnog odjela, izrađuje ugovore i obavlja ostale pravne poslove u postupku ugovaranja,
 • obavlja pravne poslove pravnog zastupanja Općine pred pravosudnim i upravnim tijelima u skladu s uputama nadređenog službenika i općinskog načelnika
 • sudjeluje u obavljanju pravnih i stručnih poslove u vezi s raspolaganjem poslovnim prostorom i raspolaganjem (zakup, najam, korištenje), te uređenje međuvlasničkih odnosa, pokreće zemljišnoknjižne postupke u korist Općine,
 • provodi postupak izdavanja zajmova pravnim i fizičkim osobama
 • pokreće i provodi ovršne postupke,
 • sudjeluje u izradi registra nekretnina u vlasništvu općine,
 • sudjeluje u postupak prodaje, kupnje i davanja u zakup građevinskog odnosno poljoprivrednog zemljišta, odnosno provodi postupke u svezi raspolaganja općinskom imovinom i rješavanja imovinsko pravnih poslova i izvlaštenja,
 • rješava zahtjeve stranaka iz svog djelokruga,
 • izrađuje prijedloge ugovora vezanih za obavljanje pojedinih djelatnosti i aktivnosti iz nadležnosti JUO,
 • sudjeluje u obavljanju poslova u svezi poslova izvlaštenja,
 • Proučava i stručno obrađuje pitanja iz javne nabave, prati izmjene pravnih propisa koji se tiču javne nabave,
 • sudjeluje u izradi i izrađuje dokumentaciju za nadmetanje, provodi sve postupke javne nabave, vrši objave, vodi zapisnike, priprema prijedlog odluka te obavlja druge poslove koje je potrebno izvršiti u pojedinom postupku nabave,
 • priprema postupak i dokumentaciju vezanu uz postupak prodaje i kupnje zemljišta,
 • vodi evidenciju svih ugovora
 • prati i proučava zakonske propise, daje uputstva i odluke iz svog područja djelovanja te predlaže pročelniku donošenje akata iz svog djelokruga rada,
 • Obavlja druge poslove po nalogu pročelnika

 

 

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

 

Složenost poslova: stupanj složenosti koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnoga tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta, te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika;

Samostalnost u radu: stupanj samostalnosti koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika;

Stupanj odgovornosti i utjecaj na donošenje odluka: stupanj odgovornosti koji uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka;

Stupanj suradnje s drugim tijelima i komunikacije s građanima: stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar i izvan upravnoga tijela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

 

Podaci o plaći

 

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 61/11), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Savjetnik za imovinsko pravne poslove određen je u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/19) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13).

Slijedom navedenog plaća Savjetnika za imovinsko pravne poslove u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za 1,50 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

 

 

Testiranje kandidata:

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja.

 

O testiranju će kandidati biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten  u prostoriji „Društvene prostorije“.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.

 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

 

-pisanog testa iz područja;

-intervjua s Povjerenstvom

 

Način testiranja kandidata:

 

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju za svako područje testiranja.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na testiranje pozivom. Poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice, vozačke dozvole ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

 

Pisano testiranje traje 45 minuta.

 

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

 

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju iz svakog područja testiranja.

 

Testiranje se provodi iz četiri (4) područja:

 

1.) Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Statut Općine Primošten, 2.) Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima,

3.) Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Primošten i

Zakon o javnoj nabavi,

4) Zakon o parničnom postupku i Zakon o općem upravnom postupku

 

 

Povjerenstvo za provedbu Natječaja kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10.

 

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

 

 

 

Područje testiranja i izvori testiranja:

 

 1. A) Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“

     broj: 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17),

 1. B) Statut Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 1/18 i 2/18)

 

 1. Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ broj. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/09, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14),

 

 1. A) Pravilnik o provedbi postupka jednostavne nabave Općine Primošten

(„Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 1/18),

 1. B) Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine“ broj: 120/16),

 

 1. A) Zakon o parničnom postupku (SL SFRJ 4/77, 36/77, 6/80, 36/80, 43/82, 69/82, 58/84, 74/87, 57/89, 20/90, 27/90, 35/11 i NN 53/91, 91/92, 58/93, 112/99, 88/01, 117/03, 88/05, 02/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 148/11, 25/13 i 89/14)
 2. B) Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09)

 

 

 

 

 

                                                                                 Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                  

                                                                                           

 

 

 

Dostaviti:

 • Spis predmeta, ovdje
 • Oglasna ploča, ovdje
 • Objaviti na web stranici: www.primosten.hr

 

 

 

JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2019

Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte u kulturi i udruga civilnog društvo Općine Primošten 2019

Javni natječaj za podnošenje prijedloga za dodjelu financijskih potpora za programe/projekte javnih potreba u sportu Općine Primošten 2019

Udruge civilnog društva upute prijaviteljima

Udruge sport upute prijaviteljima

Godišnji plan natječaja 2019.

Pravilnik

Obrazac opisa programa 3.1.

Obrazac proracuna projekta 3.2.

Obrazac Izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja 3.3.

Obrazac Izjave o partnerstvu 3.4.

Obrazac Izjave o ispunjavanju obveza 3.5

Obrazac za ocjenu kvalitete 3.6.

Obrazac opisnog izvješća 3.6.2.

Obrazac financijskog izvješća 3.6.3.

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovimna na području Općine Primošten u 2019. godini (5 izvršitelja)

JAVNI POZIV za prijavu kandidata za Program zapošljavanja nezaposlenih osoba u Javnim radovima na području Općine Primošten u 2019. godini (5 izvršitelja/ica)

Prijavni obrazac

Obrazac program javnog rada

** NAPOMENA – ROK ZA PRIJAVU JE 8 DANA OD DANA OBJAVE NATJEČAJA NA STRANICAMA HRVATSKOG ZAVODA ZA ZAPOŠLJAVANJE!**

Javni poziv vlasnicima/korisnicima građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal

azbest_slika

Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, temeljem članka 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13 i 73/17 – pročišć.tekst) i članka 30. Pravilnika o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine broj 69/16), objavljuje:

 

JAVNI POZIV

Vlasnicima/korisnicama građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal

 

Pozivaju se vlasnici ili korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Općine Primošten, da sukladno odredbi članka 18. Stavak I. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (»Narodne novine« br. 69/16) dostave podatke o lokacijama tih građevina (kuće, garaže, pomoćni objekti, poljoprivredni objekti, gospodarski objekti i sl.), kao i podatke o procjeni količina, vrsti i stanju materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Rok za prijavu je zaključno do 10.03.2019. godine dostavom popunjenog i potpisanog obrasca prijave građevina u kojima se nalazi azbest.

Obrasci za prijavu građevina u kojima se nalazi azbest se mogu preuzeti na web stranici Općine Primošten (www.primosten.hr) ili u OpćinI Primošten.

Ispunjeni obrasci se mogu predati osobno u Općini Primošten, te se isti mogu poslati poštom na adresu: Općina Primošten, Jedinstveni upravni odjel, Sv. Josipa 7, 22202 Primošten. Obrasci se također mogu dostaviti i putem elektroničke pošte na info@primosten.hr .

Javni poziv azbest Općina Primošten

Obrazac azbest

Otpad koji sadrži azbest – informacije