Izvješće o nepravilnostima za razdoblje od 01.01.2018 do.31.06 2018.

 

Prilog 4

 

 1. Podaci o obvezniku

 

1. Naziv obveznika OPĆINA PRIMOŠTEN
2. Odgovorna osoba – čelnik STIPE PETRINA – NAČELNIK
3. Adresa i poštanski broj Sv. Josipa 7., Primošten 22 202

 

 1. Podaci o osobi zaduženoj za nepravilnosti

 

4. Ime i prezime Iris Ukić Kotarac
5. Telefon 022/571-903  022/571-904
6. Fax 022/571-902
7. E-mail info@primosten.hr
8. Adresa i poštanski broj Sv. Josipa 7., Primošten 22 202

 

IZVJEŠĆE O NEPRAVILNOSTIMA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 30.06.2018.

 

III.  Podaci o nepravilnostima

 

1. Oznaka pismena (KLASA, URBROJ, brojčana oznaka ili sl.)

redni broj 4. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti

/
1.1. Datum primitka prijave/uočavanja nepravilnosti

redni broj 5. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti

/
1.2. Kratki opis nepravilnosti

redni broj 9. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti

/
1.3. Vrsta nepravilnosti

redni broj 10. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti

/
1.4. Procjena fiskalnog učinka

redni broj 11. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti

/
1.5. Poduzete mjere

Redni broj 16. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti

/
1.6. Praćenje postupanja po poduzetim mjerama

/

/

 

NAPOMENA: Tijekom prvih šest mjeseci 2018. godine, nije bilo zaprimljenih obavijesti o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

 

 

U Primoštenu, 27. srpnja 2018. godine

 

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI

Iris Ukić Kotarac dipl.iur.

Odluka o poništenju Javnog poziva za dodjelu na korištenje poslovnog prostora

Na temelju čl. VIII. Javnog poziva za dodjelu na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primošten unutar zgrade zdravstvene stanice u Primoštenu položene na čest. zem. 2189/3 k.o. Primošten, Načelnik Općine Primošten, dana 10. srpnja 2018. godine, donosi:

O D L U K U

o poništenju Javnog poziva za dodjelu na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primošten unutar zgrade zdravstvene stanice u Primoštenu položene na čest. zem. 2189/3 k.o. Primošten, objavljenog na web stranici Općine Primošten i na oglasnoj ploči Općine Primošten dana 20. lipnja 2018. godine.

Klasa: 372-01/09-01/3

Ur. broj: 2182/02-02-18-8

 

                                                                                   Općina Primošten

                                                                                 Načelnik Stipe Petrina

 

Poziv za 9.hitnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten

Klasa: 023-01/17-01/09

Ur.broj: 2182/02-01-18-1

Primošten, 21. lipnja 2018. godine

 

 

                                                                 -ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                                                                -SVIMA-

 

 

PREDMET: Poziv za sazivanje 9. hitne  sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 

Sukladno članku 126 stavku 1. točki 2 . i 3. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18 i 2/18) i članku 19.  i 63. stavku 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 2/18 i 3/18) pozivate se na 9.hitnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 26, lipnja (utorak) 2018. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

 

    Predloženi dnevni red:

 

 1. Prijedlog Odluke o namjeri refinanciranja kredita Općine Primošten kod  „ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK“d.d. iz Rijeke

 

 

                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                 Jere Gracin

 

 

 

 

 

Javni poziv za dodjelu na korištenje poslovnog prostora

Na temelju čl. 37. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 38/09 i „Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/14, 1/16, 5/16, 2/18 i 3/18), te Zaključka Općinskog vijeća Općine Primošten, Klasa: 372-01/09-01/3, Ur. broj: 2182/02-01-18-6 od dana 08. lipnja 2018. godine, Načelnik Općine Primošten, dana 19. lipnja 2018. godine, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primošten/

unutar zgrade zdravstvene stanice u Primoštenu položene na čest. zem. 2189/3 k.o. Primošten

 1. Općina Primošten se određuje za raspisivanje javnog poziva za dodjelu na korištenje poslovnog prostora udrugama/privatnim fizičkim/privatnim pravnim osobama (u daljnjem tekstu: pravni subjekti) iz djelatnosti zdravstvene zaštite koja predstavlja javnu potrebu od interesa za Općinu Primošten, na rok od 5 godina, kako slijedi:

poslovnog prostora u sklopu zdravstvene stanice u Primoštenu, smještene na adresi Kamenar 2e, a položene na čest. zem. 2189/3 k.o. Primošten, površine 23,78 m2, na Skici koja je sastavni dio ovog javnog poziva označen žutom bojom.

            Poslovni prostor iz ove točke javnog poziva dodjeljuje se uz plaćanje naknade u iznosu od 1,00 kuna + PDV, uz obvezu plaćanja režijskih troškova prostora i zajedničkih prostorija.

Uvid u Plan zgrade zdravstvene stanice, Primošten, Kamenar 2e, može se izvršiti za vrijeme trajanja ovog javnog poziva svakog radnog dana od 09:00 do 12:00 sati.

 

 1. Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju pravni subjekti registrirani za obavljanje djelatnosti zdravstvene zaštite, a čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od iznimnog interesa za Općinu Primošten:

Uvjeti su:

 1. Pravni subjekt mora biti upisan u odgovarajući registar/registre, te registriran za obavljanje djelatnosti iz područja zdravstvene zaštite, najmanje dvije godine prije dana objave javnog poziva
 2. Pravni subjekt mora uredno plaćati doprinose i poreze i druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Primošten (ukoliko se radi o subjektu koji ima sjedište, odnosno djeluje na području Općine Primošten)
 3. Mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti
 4. Mora voditi transparentno financijsko poslovanje
 5. Dokaz da se protiv pravnog subjekta, odnosno osobe ovlaštene na zastupanje pravnog subjekta ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivana
 6. Aktivnosti pravnog subjekta se moraju provoditi na području Općine Primošten
 7. Prijava na javni poziv mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju određenu ovim javnim pozivom
 8. Pravni subjekt mora ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o korištenju poslovnog prostora

 

III.       Prijava na javni poziv sadrži osnovne podatke o prijavitelju s opisom dosadašnjeg rada i djelovanja te planom aktivnosti u predstojećem razdoblju.

Prijavi na javni poziv obavezno priložiti:

 1. Izvadak iz matičnog registra u koji je udruga upisana (ispis internetske stranice), te iz drugih odgovarajućih registara, ukoliko ih ima (ispis internetske stranice)
 2. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, u izvorniku, ne starija od 30 dana
 3. Isprave o bonitetu ne starije od 30 dana odnosno presliku financijskog izvješća za prethodnu godinu za udruge koje su obveznici dvojnog knjigovodstva odnosno za udruge obveznike jednostavnog knjigovodstva-preslik isprava koje su ekvivalent financijskom izvješću
 4. Dokaz o postojanju rane intervencije, ukoliko postoji
 5. Izjava o načinu pružanja usluga korisnicima s područja Općine Primošten (besplatno, uz naknadu, uz popust na naknadu)
 6. Dokaz o ciljanim skupinama kojima je pravni subjekt usmjeren (djeca/mladi i roditelji, djeca, odrasli)
 7. Dokaz o ostvarenoj suradnji s drugim organizacijama/institucijama
 8. Razrađen prijedlog programa koji se namjerava provoditi u poslovnom prostoru
 9. Plan i program rada za drugu polovicu 2018. godine, te popis odobrenih projekata za provođenje

Pobrojana dokumentacija (osim one koju su izdala druga tijela) mora biti vlastoručno potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje te ovjerena službenim pečatom pravnog subjekta.

 

 1. Kriteriji i mjerila za bodovanje pristiglih prijava na javni poziv za opisani poslovni prostor radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro, su:

 

 1. Područje bavljenja u sklopu djelatnosti zdravstvene zaštite:

 

 • Socijalne usluge – psihološke i logopedske usluge

(terapija, dijagnostika)                                                                     3 boda

 • Ostale usluge iz djelatnosti zdravstvene zaštite 2 boda
 • Obrazovanje/edukacija 1 bod

 

 1. Pravni subjekt (prijavitelj) djeluje:

 

 • 5 godina i više             3 boda
 • 2 – 5 godina                  2 boda
 • manje od 1 godine – 2 godine 1 bod
 1. Usluge:

 

   –  pružanje usluga rane intervencije                                                       1 bod

   –  nema usluga rane intervencije                                                              0 bodova

 

 

 1. d) Način pružanje usluga stanovnicima s područja Općine Primošten (za slučaj najpovoljnijeg ponuditelja):
 • Bez naknade 3 boda
 • Uz popust na naknadu 2 boda
 • Uz uobičajenu naknadu 1 bod

 

 1. e) Usluge su namijenjene:

                – djeci / mladima, kao i roditeljima                                                3 boda

               – samo djeci                                                                                               2 boda

               – samo odraslima                                                                                       1 bod

 

 1. f) Ostvarena suradnja s drugim organizacijama/institucijama:

– s više od 5 različitih organizacija/institucija                                   2 boda

– s više od 3 organizacije/ institucije                                                      1 bod

– nema suradnje s drugim i organizacijama/institucijama                    0 bodova

 

 1. g) Plan projekata/programa za drugu polovicu 2018. godine, te trenutno odobreni/planirani projekti/programi:

 

 • 0 projekata              0 bodova
 • 1 – 2 projekta                                                                                    1 bod
 • 3 i više projekata             2 boda

Na temelju zbroja bodova za svakog prijavitelja, Načelnik utvrđuje listu prvenstva za dodjelu poslovnog prostora na korištenje.

Ako dva ili više prijava imaju jednak broj bodova, prednost na listi prvenstva ima onaj podnositelj koji je ostvario više bodova po kriteriju:

 1. Područje bavljenja u sklopu djelatnosti zdravstvene zaštite
 2. Način pružanje usluga stanovnicima s područja Općine Primošten

 

 1. Konačnu listu prvenstva za dodjelu opisanog poslovnog prostora, utvrđuje Načelnik Općine Primošten.

Odluka o dodjeli poslovnog prostora na korištenje mora biti obrazložena.

Na temelju odluke Načelnika o dodjeli poslovnog prostora na korištenje, sklapa se ugovor o korištenju poslovnog prostora.

Ako prijavitelj koji je ostvario najviše bodova za pojedini poslovni prostor ne pristupi sklapanju ugovora, Načelnik će ugovor sklopiti sa slijedećim prijaviteljem s konačne liste prvenstva za opisani poslovni prostor.

 

 1. Prijava na javni poziv sa dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj – javni poziv za dodjelu na korištenje poslovnih prostora“, preporučeno poštom ili neposredno na protokolu Općine Primošten, Sv. Josipa br. 7, 22202 Primošten, najkasnije do 27. lipnja 2018. godine.

VII.      Ovaj javni poziv objavit će se na internetskim stranicama Općine Primošten i na oglasnoj ploči Općine.

VIII.    Općina Primošten zadržava pravo poništenja ovog javnog poziva bez obrazloženja.

Klasa: 372-01/09-01/3

Ur. broj: 2182/02-02-18-7

 

                                                                                  Općina Primošten

                                                                                 Načelnik Stipe Petrina

 

Poziv za sazivanje 8.sjednice Općinskog vijeća Općina Primošten

Klasa: 023-01/18-01/08
Ur.broj: 2182/02-01-18-1
Primošten, 01. lipnja 2018. godine

 

                                                                 -ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                

                                                                                                -SVIMA-

PREDMET: Poziv za sazivanje 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

Sukladno članku 26. stavku 1. točki 2. i 3. . Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18 i 2/18) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na  redovnu 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana  08. lipnja ( petak ) 2018. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

 

  

    Predloženi dnevni red:

 

 1. Paket komunalnog doprinosa

/ uključujući  pravo nadzora u tri pojedinačna predmeta/

 

 1. Prijedlog Odluke o VIII.  Izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za korištenje javne površine («Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“ broj 4/11, 6/11 i „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 2/12, 3/12, 5/13, 1/14 ,1/15 i 1/16)

 

DOPUNA DNEVNOG REDA

Redovne 8. sjednice Općinskog vijeća

zakazane za dan 08. lipnja 2018. godine

 

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten
 1. Prijedlog Sporazuma o provođenju katastarske izmjere  u  svrhu izrade  katastra  nekretnina na području Općine Primošten
 1. Pismo namjere Ivana Džaja iz Drniša za sufinanciranje izrade VII Izmjena i dopuna PPUO Primošten
 1. Prijedlog Odluke o namjeri otkupa stare zgrade škole  čest. zgr. 390 k.o. Primošten
 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na II. Izmjene Plana nabave Općine Primošten
 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na  Odluku  „  Bucavca“ d.o.o.  o

cijenama prijevoza putnika i roba na području  Primoštena u 2018. godini

 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na  Odluku  „  Bucavca“ d.o.o.  o

cijenama zakupa prodajnog mjesta  na zelenoj tržnici  u 2018. godini

 1. Izvješće neovisnog revizora i Financijski izvještaji „ Primošten odvodnje                                                                               “ d.o.o.  za 2017. godinu
 1. Prijedlog Izmjene i dopune Godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom na području  Općine Primošten za 2018. godinu
 1. Prijedlog II. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu Općine Primošten
 1. Prijedlog Odluke o nabavi naknadnih /građevinskih, obrtničkih i instalaterskih/ radova na Spomeniku Gospe od Loreta
 1. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o davanju u zakup poslovnih  prostora na području Općine Primošten

ISPRAVAK TAJNIKA /samo  na znanje/

                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                Jere Gracin

Obavijest za građane u svezi isporuke el. energije za srijedu 23.05.2018. godine

ZBOG RADOVA NA ELEKTROENERGETSKOM POSTROJENJU, DANA 23.05.2018. (SRIJEDA) U VREMENU OD 09:30 SATI DO 12:00 SATI BEZ ELEKTRIČNE ENERGIJE BITI ĆE POTROŠAČI U PRIMOŠTENU ( PODADRAGE) ULICA ŠIBENSKA ( SVI POTROŠAČI ).

U SLUČAJU NEPOVOLJNIH VREMENSKIH PRILIKA PLANIRANI RADOVI SE ODGAĐAJU.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik

Županijski centar 112

tel:  022 112

tel:  022 342 802, 022 335 449

fax: 022 219 369

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 19. st.7., i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) oglasu objavljenom na oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje:

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

 

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Oglas Općine Primošten za prijam službenika u službu, pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima oglasa za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, odnosno;

 

 1. A.P. Bratski Dolac 6. Široke, Primošten
 2. A. Č. Branitelja domovinskog rata kbr. 2 E, Šibenik

 

Testiranje kandidata:

 

Sukladno Obavijesti i uputama kandidata uz oglas za prijam službenika u službu Klasa: 112-03/18-02/2 Ur.broj: 2182/02-03-18-2 Primošten, od dana 23. travnja 2018. godine, obavještavaju se kandidati da će se pismeni dio testiranja održati dana 30. travnja 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 11,00 sati u službenim prostorijama Općine Primošten, Ul. Sv. Josipa br.7 Primošten.

 

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu.

 

Obavještavaju se kandidati da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa, kandidatu se dodjeljuje jedan (1.) bod. kandidat koji točno dogovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa, stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

 

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

Klasa: 112-03/18-03/2

Ur.broj: 2182/02-03-18-4

Primošten, 24. travnja 2018. godine

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja                                                                                       

Dostaviti:

 

 

Poziv za sazivanje 2.sjednice Stožera Civilne zaštite Općine Primošten

 

 

-ČLANOVIMA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

                                                                                    OPĆINE PRUIMOŠTEN                                                             

                                                                                                -SVIMA-

 

 

PREDMET: Poziv za sazivanje 2. sjednice Stožera Civilne zaštite  Općine Primošten

 

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite  „ Narodne novine 82/15) i  Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera  zaštite od požara  od interesa  za RH u 2018. godini pozivate se na  redovnu 2. sjednicu Stožera civilne zaštite Općine Primošten koja će se održati dana  03. svibnja ( četvrtak ) 2018. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

 

    Predloženi dnevni red:

 

 1. Stanje zaštite od požara na području  Općine  Primošten 
 2. Plan rada za protupožarnu  sezonu 2018. godine 
 3. Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadataka tijekom  ovogodišnje  protupožarne  sezone uz naglasak na troškove angažiranja  vatrogasaca
 4. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti iz točke 2 ovog Poziva
 5. Plan aktivnog uključenja svih subjekata   zaštite od požara na području  Općine Primošten   sukladno  istoimenom  Planu na nivou ŠKŽ
 6. Osvrt na razradu postupanja za uključivanje Stožera  civilne zaštite   za slučaj velikih nesreća i katastrofa

Klasa: 810-08/18-03/01

Ur.broj: 2182/02-02-18-2

Primošten, 25. travnja 2018. godine

 

NAČELNIK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE 

                                                                          OPĆINE PRIMOŠTEN

Obavijest i upute kandidatima za prijem na radno mjesto Prometni redar

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

za prijam službenika u službu na radnom mjestu Prometni redar

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

 

 

Obavještavaju se kandidat prijavljeni na oglas za radno mjesto Prometni redar JUO Općine Primošten, o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podatcima o plaći, testiranju, način testiranja i području testiranja, kako slijedi;

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

 

Osnovni podaci o rednom mjestu:

Kategorija:III

Potkategoriji: Referent

Klasifikacijski rang:11

Naziv: REFERENT PROMETNI REDAR

Broj izvršitelja: 2

 

Opis poslova

 

 • obavlja nadzor nad provedbom odluka koje se tiču odvijanja prometa i regulacije parkiranja na području Općine Primošten
 • brine o nesmetanom odvijanju prometa i regulaciji parkiranja na području općine u suradnji s drugim nadležnim tijelima i društvima,
 • sankcionira aktivnosti koje predstavljaju remećenje prometnih pravila,
 • obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, poslove nesmetanog odvijanja prometa na području općine Primošten,
 • donosi rješenja kojima nalaže fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja nesmetanog prometa,
 • predlaže pokretanje prekršajnog postupka,
 • provodi izvršenje rješenja u suradnji sa za to nadležnim tijelima,
 • surađuje sa svim službama Jedinstvenog upravnog odjela
 • obavlja i druge poslove po potrebi koji se povjere po nalogu načelnika i pročelnika

 

 

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

 

POTREBNO STRUČNO ZNANJE:

 • srednja stručna sprema, upravne, prometne, tehničke ili druge struke
 • najmanje tri mjeseca radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • stručna osposobljenost za upravljanje prometom te poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila

STUPANJ SLOŽENOSTI POSLOVA:

 • uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

STUPANJ SAMOSTALNOSTI:

 • koji uključuje nadzor i upute nadređenog službenika

STUPANJ ODGOVORNOSTI:

 • uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika,

STUPANJ STRUČNE KOMUNIKACIJE:

 • stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar nižih ustrojstvenih jedinica JUO

 

 

 

Podaci o plaći

 

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 61/11), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Savjetnik za prostorno planiranje određen je u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 363-01/13-01/1 Urbroj: 2182/02-01-13-1 od dana 19. srpnja 2013. godine, („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/02-13-1 Urbroj. 2182/02-02-13-1 od dana 1. srpnja 2013. godine („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13).

Slijedom navedenog plaća Prometni redar u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za 1,00 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

 

Testiranje kandidata:

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa.

 

O testiranju će kandidati biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten  u prostoriji Vijećnice.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za oglas.

 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

 

– pisanog testa iz područja; Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („NN“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i Zakona o sigurnosti prometa na cestama („N/N“ 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17)

–  intervjua s Povjerenstvom

 

Način testiranja kandidata:

 

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori od kojih je jedan točan a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će pozvani na testiranje pozivom te osobnim kontaktom na mail odnosno putem telefonskog poziva Poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

 

Pisano testiranje traje 45 minuta.

 

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

 

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10.

 

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na oglas.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

 

 

Područje testiranja:

 

 

 

Klasa: 112-03/18-02/2
Ur. broj: 2182/02-03-18-3
Primošten, 23. travnja 2018. godine

 

 

                                                                                 Povjerenstvo za provedbu oglasa

                                                                                                  

 

Dostaviti:

 

 • Web stranica Općine Primošten info@primosten.hr
 • Obavijest kandidatima
 • Oglasna ploča

 

 

Poziv za sazivanjem 6.sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 

                                                                 -ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-                                           

                                                                                                -SVIMA-

 

PREDMET: Poziv za sazivanje 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 

Sukladno članku 26. stavku 1. točki 2. i 3. . Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na  redovnu 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana  27. travnja( petak ) 2018. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

 

  

    Predloženi dnevni red:

 

 1. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Primošten
 1. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten
 1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Primošten za 2017. godinu
 1. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2017. godinu
 1. Program rada Općinskog načelnika Općine Primošten za 2018. godinu
 1. Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanju imovinom Općine Primošten za 2017.godinu

     7.Izvješće o izvršenju Programa gradnje Općine Primošten za 2017. godinu

 1. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba Općine Primošten u kulturi za 2017.
 1. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranja političkih stranaka i

članova  predstavničkog tijela Općine Primošten izabranih  s liste grupe birača

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Primošten za 2018. godinu

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog

plana uređenja  Općine Primošten ( „ Službeni vjesnik  Općine Primošten“ broj 04/17)

 1. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „ Aurora“ i stavljanju

van snage  Urbanističkog plana uređenja  Ugostiteljsko – turističke zone Aurora  –

Zona T2 – turističko naselje( Službeni  vjesnik Šibensko kninske županije  13/10 )

12. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

naselja Dolac ( Službeni vjesnik  Općine Primošten“ 03/14)

    13. Prijedlog odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „ Uz vojske

„  Službeni vjesnik Šibensko kninske županije „ 10/11 i Službeni vjesnik Općine

Primošten“ 04/14)

 1. Prijedlog II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2017. godinu
 1. Prijedlog izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture   Općine Primošten  za 2017. godinu

 

     a/ Prijedlog izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja  komunalne

infrastrukture   Općine Primošten  za 2017. godinu

 1. Prijedlog III.Izmjene i dopune Odluke o  davanju u zakup prostora  Općine Primošten i

 

a/ Prijedlog  Odluke o povećanju  cijene zakupa  poslovnog prostora Doma zdravlja

u Primoštenu

  17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Anexe Ugovora o korištenju prostorije

Zdravstvene  stanice  u Primoštenu

 18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o zakupu poslovnog prostora

između  Općine Primošten  i  Specijalističke  ordinacije   Opće medicine Nada Paić

dr.med.spec.

  19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o zakupu poslovnog prostora

između  Općine Primošten  i   TZ „ PRIMOŠTEN“

   20. Prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o materijalnim pravima službenika  Jedinstvenog

upravnog odjela Općine Primošten  

  21.Očitovanje „PRIMA CENTAR“ d.o.o.  u svezi  međusobnih odnosa s Općinom

Primošten i  poduzimanju daljnjih radnji

   22. Suglasnost Općinskog vijeća na Odluku o odabiru „Proenerggy“ d.o.o. iz Zagreba,

 1. Marohnića 1, Klasa: 310-02/17-01/1; Ur.broj: 2182/02-02-18-6 od dana 20. veljače

2018 godine i  Okvirni sporazum za opskrbu električnom energijom  za vremenski

period od 24 mjeseca, Klasa: 310-02/17-01/1; Ur.broj: 2182/02-02-18-7 od dana12.

ožujka 2018. godine

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. Anex br. sa RWE
 1. Izvješće o javnoj nabavi Općine Primošten za 2017. godinu
 1. Suglasnost na Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2018. godinu

   26. Prijedlog Odluke o javnoj nabavi radova asfaltiranja u više navrata i po potrebi na

području Općine Primošten u ukupnoj površini od 20.000 m2

 1. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o nabavi lifta  za invalide radi lakšeg ulaska  u more

na plaži   „ uz rampu za invalide“ / „ 2. krak Primoštena/

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Rješenja o imenovanju članova koncesijskog  Vijeća za

davanje  koncesijskog . Odobrenja Općine Primošten

 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na imenovanje v.d. Direktora „ Bucavca“

d.o.o. do okončanja provedbe javnog  natječaja

  30. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na imenovanje Direktora „ Bucavca“

d.o.o. po prethodno provedenom javnom natječaju

 1. Izvješće o financijskom poslovanju „ Bucavac“ d.o.o. za 2017. godinu s Odlukom o

pokriću gubitka za 2017.godinu

a/ Financijski Plan poslovanja „ Bucavac“ d.o.o.  za 2018. godinu  za 2018. godinu

 32. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na Odluku  „  Bucavca“ d.o.o.  o

cijeni usluge održavanja  i čišćenja  javnih i zelenih površina na području Općine

Primošten

 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na Odluku  „  Bucavca“ d.o.o.  o

cijenama za parking  u 2018.  godini u Ulici Bana Josipa Jelačića u Primoštenu

Primošten

 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na Poslovnik o radu Skupštine društva

„  Bucavca“ d.o.o.

  35. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten  na Ugovor o prethodnom financiranju

Izrade II. Izmjena i dopuna   između Općine Primošten i Marina Jurić /„ Palm beach

corporate“ d.o.o.

  36. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten  na Ugovor o prethodnom financiranju

uređenja građevinskog zemljišta  između Općine Primošten i Josipa Jurić

 1. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Općine Primošten za 2017.godinu
 1. Suglasnost na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Općine Primošten za 2017.godinu
 1. Zapisnik sa 21. sjednice s prijedlogom Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića

Općine Primošten

 1. Suglasnost na imenovanje Ravnateljice  vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten
 2. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na imenovanje Direktora „ Primošten

odvodnja“  d.o.o. po prethodno provedenom javnom natječaju

   42. Suglasnost na Plan nabave „ Primošten odvodnje“ d.o.o.

 1. Plan gradnje komunalnih i vodnih građevina„ Primošten odvodnje“ d.o.o.  za 2018.godinu

   44. Financijski plan „ Primošten odvodnje  za 2018. godinu

 1. Financijsko izvješće Narodne knjižnice i čitaonice „ Dr. Ante Starčević 1912.“ za

      2017.godinu

  46. Suglasnost na Odluku o uvođenju besplatne posudbe knjiga za umirovljenike s

područja Općine Primošten u „Narodnoj  knjižnici Ante  Starčević 1912. „

  47.Zapisnik sa 21. sjednice s prijedlogom Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića

Općine Primošten

  48. Prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika  usluga

Dječjem vrtiću Općine Primošten

 1. Suglasnost na Plan upisa za 2018/2019 pedagošku godinu

a/ s pripadajućom Odlukom  o upisu za 2018/2019 pedagošku godinu

  50. Financijsko izvješće DVD „ PRIMOŠTEN.“ za 2017.godinu

  51. Odgovor Državne geodetske uprave o provođenju katastarske izmjere i omjeru

financiranja

  52. Suglasnost na Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa „VODOVOD I

ODVODNJE“  d.o.o.  i  Općine Primošten

  53.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke  o prihvaćanju  zamolbe i prijedloga  TOMMY

      d.o.o. za oslobađanjem  i preostalog  dijela priznatog  oslobađanja  od plaćanja usluge

odvoza i zbrinjavanja  otpada prebijanjem  kroz komunalnu naknadu

 1. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te postupanja s

napuštenim i izgubljenim  životinjama

  55. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na sponzorstvo Općine Primošten

Omladinskom košarkaškom klubu „ Dražen  Petrović“ Šibenik                                                   

  56. Prijedlog Odluke Općinskog vijeća o davanju javne  površine    namijenjene  prodaji

      robe  široke  potrošnje  i određivanju  broja  prodajnih  mjesta s obzirom na

konkretne ponude zaprimljene tijekom netom provedenog  natječaj  za korištenje javne

površine   / Brkić. Đurić, Čibarić /

 1. Paket komunalnog doprinosa

/ uključujući  pravo nadzora u tri pojedinačna predmeta/

DOPUNA DNEVNOG REDA

Redovne 6. sjednice Općinskog vijeća

zakazane za dan 27. travnja 2018. godine

 1. Prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora u prizemlju stare zgrade općine
 1. Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata

s područja Općine Primošten

    60 Prijedlog Odluke o zabrani uvođenja  uz okoliš genetski   modificiranih biljaka i/ili

životinja  za koje je izdano dopuštenje za stavljanje  na tržište  u svrhu uzgoja

    61. a/Prijedlog Odluke o davanju u zakup prostora suvenirnice i caffe bara  na vrhu brda Gaj

                                                                       a/ ILI b/

b/Prijedlog Odluke   o poduzimanju predradnji  za osnivanje novog  poduzeća Općine

Primošten za  ugostiteljstvo“ PRIMOŠTEN  UGOSTITELJSTVO“ d.o.o.

 1. Prijedlog Odluke o nabavi izrade i postavljanja pristupnih  stepenica od  Punte Gaja do

vrha Gaja

 1. Prijedlog IV. Izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima

   64.Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i

biorazgradivog komunalnog otpada

 1. Izvješće o provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Općine Primošten

u 2017. godini uključujući i pripreme za 2018. godinu,

  66.Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Primošten  za      2018.godinu

 1. Prijedlog Odluke o obvezi vlasnika parcela na području Općine Primošten da se

aktivno  uključe u realizaciju održavanja poljskih putova  u sklopu provođenja

posebnih  mjera zaštite od požara

 1. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju

poljoprivrednih  rudina na području Općine Primošten

 1. Prijedlog Odluke o svečanom obilježavanju Dana Općine Primošten

 

Klasa: 023-01/18-01/06
Ur.broj: 2182/02-01-18-1
Primošten, 19. travnja 2018. godine

         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                Jere Gracin

 

 

 

 

Oglas za prijem u službu-referent prometni redar-2(dva) izvršitelja na određeno vrijeme

Na temelju članka 29. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03), čl. 64. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 5/13, 6/13, 7/13, 3/14, 5/15, 4/16, 5/16, 4/17 i X izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu; Klasa: 023-05/102-13-2 Urbroj: 2182/02-02-18-1, privremeni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten raspisuje:

 

 

OGLAS:

Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten

 

SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE:

 • referent-prometni redar- 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci uz obvezni probni rad od dva (2) mjeseca

 

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, prometne, tehničke ili druge struke,
 • položen državni stručni ispit,
 • završen program stručnog osposobljavanja (Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za upravljanje prometom te za poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila),
 • položen vozački ispit B kategorije,
 • najmanje tri mjeseca radnog iskustva,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine

 

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit.

 

Na oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidat/kandidatkinja se prima u službu uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

 

Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim oglasom uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog oglasa.

 

Obavijest o vremenu održavanja testiranje, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

 

Opis poslova radnog mjesta  i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • ispis e-radne iskaznice kao dokaz o radnom stažu,
 • potvrdu/svjedodžbu o završenom programu stručnog osposobljavanja za prometnog redara,
 • uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku).

Urednom prijavom na oglas smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo. Kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će obaviješteni o tome pisanim putem.

Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Postupak oglasa obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu u službu.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 (osam) dana od objave Oglasa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik, na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, uz oznaku: »Oglas za prijam u službu – ne otvaraj«. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

                                                                                OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                         PROČELNIK

Iris Ukić Kotarac dipl.iur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured, Ispostava Šibenik
 • oglasna ploča, ovdje.
 • web stranica Općine primosten.hr,
 • pismohrana, ovdje

               

Odluka o produljenju roka za dostavu ponuda za natječaj za korištenje javnih površina Općine Primošten za 2018.

Na temelju  članka 45. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18) te  članka 18. Odluke o davanju na korištenje javnih površina ( « Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije« broj 7/09 i 6/11 i „Službeni vjesnik Općine Primošten “broj 1/15) te članka  3., 4., 6. i 9. Odluke o naknadi za korištenje javne površine (« Službeni vjesnik Šibensko kninske županije « broj 4/11 i 6/11 i „ Službeni vjesnik Općine Primošten “broj: 2/12, 3/12, 5/13, 1/14 , 1/15 i 1/16 te Odluke o mjerama potpore učenicima i studentima koji imaju prijavljeno  prebivalište na području Općine Primošten, Klasa: 372-05/09-01/2; Ur.broj: 2182/02-01-16-20/3 od  07.ožujka 2016. godine) Općinski Načelnik Općine Primošten dana  15. ožujka 2018. godine donosi:

 

 

ODLUKU O PRODULJENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA
NA  NATJEČAJ
 ZA KORIŠTENJE JAVNIH POVRŠINA
OPĆINE PRIMOŠTEN za 2018.
                                                                     

 

 

 1. Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje na korištenje općinskih površina

na području Općine Primošten koji traje od dana 01. ožujka/ četvrtak  / 2018. godine produljuje se za dodatnih  petnaest (15) dana na način da natječaj završava zaključno s danom 30. ožujka   /PETAK / 2018. godine.

 

Ponude se podnose  osobno u službi Tajništva ili pismeno poštom na adresu:

 

Općina  Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten s naznakom :

                             PONUDE za korištenje javne površine « NE OTVARAJ «

 

Odluka Općinskog vijeća Općine Primošten s početnim cijenama nalaze se u privitku

Odluke i sačinjavaju njen sastavni dio.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se na  službenoj web stranici

općine www.primosten.hr, oglasnoj ploči općine i „ Službenom vjesniku Općine Primošten“

 

    

Klasa: 372-05/18-01/1

Ur.broj: 2182/02-02-18-3

Primošten, 15. ožujka 2018. godine

 

 

                                                       OPĆINSKI  NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

                                                                                     Stipe Petrina        

 

 

 

Obavijest i upute kandidatima za prijem službenika u službu na određeno vrijeme

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

uz oglas u Općini Primošten za prijam službenika u službu na određeno vrijeme

na radnom mjestu

Savjetnik – tajnik općine

 

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za radno mjesto Savjetnik- tajnik općine o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podatcima o plaći, testiranju, način testiranja i području testiranja za radno mjesto Savjetnik- tajnik općine kako slijedi;

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

 

Savjetnik-tajnik općine: prati propise od značaja za rad Općine, – obavlja poslove izrade akata iz djelokruga upravnog tijela za potrebe rada Općinskog vijeća, njegovih radnih tijela i Načelnika Općine, uključujući izradu i usklađivanje svih akata izuzev onih koji ulaze u opis poslova koje obavlja viši stručni suradnik za računovodstvo i financije, – obavlja uredske i administrativne poslove za Vijeće i njegova radna tijela, zaprima materijale od načelnika, tijela Jedinstvenog upravnog odjela ili drugih predlagatelja, do pisanja poziva, umnožavanja materijala, upućivanje poziva i materijala članovima tijela (poštom ili/i e mail-om) za koje se zakazuje sjednica, vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica Vijeća, njegovih radnih tijela, prepisuje tonske zapise, obavlja poslove vezane uz vijećnička pitanja, vrši izradu i pripremu programa rada i izvještaja o radu Vijeća i njegovih radnih tijela, vodi odgovarajuću dokumentaciju i evidencije, – obavlja poslove pripreme i tehničke obrade, te uređivanja tekstova za objavu u Službenom vjesniku Općine Primošten, – sudjeluje u izradi strategija i vođenja projekata općine, – izrađuje i dostavlja materijale,opće akte, zaključke i druga pismena dostavlja nadležnim tijelima, pravnim ili fizičkim osobama na daljnje postupanje – osigurava suradnju unutar Jedinstvenog upravnog odjela u svrhu pružanja savjeta te suradnju izvan s tijelima državne uprave, lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama u svrhu prikupljanja i razmjene informacija – izrađuje odluke načelnika Općine Primošten te ugovore – u suradnji s Financijsko računovodstvenom službom sudjeluje u izradi proračuna – priprema stručne podloge za donošenje akata (odluka, zaključaka, ugovora) – objavljuje javne nabave na propisan način, – provodi postupak javne nabave, – sudjeluje u izradi plana nabave i sastavlja izvješća o javnoj nabavi sukladno zakonu – vodi evidenciju o javnoj nabavi sukladno zakonskim postupcima, – provodi, koordinira i prati realizaciju postupaka i realizaciju ugovora javne nabave, roba i usluga, – izrađuje upute za javna nadmetanja sukladno zakonskim propisima, – sudjeluje u izradi tehničke dokumentacije i troškovnika predmeta javne nabave kada je to moguće, – vodi žalbeni postupak, te obavlja i druge poslove i radnje u postupcima javne nabave, – prati propise o javnoj nabavi i upućuje na primjenu propisa – sudjeluje u programima izobrazbe u području javne nabave i redovitom usavršavanju radi obnove certifikata, – vodi evidencije iz djelokruga svog službeničkog mjesta, izrađuje izvještaje 80% -i druge poslove po potrebi koji se povjere po nalogu načelnika i pročelnika 20%

 

Posebni uvjeti:

 

Potrebno stručno znanje:magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera najmanje tri godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti, komunikacijske vještine, položen državni stručni ispit, položen ispit iz područja javne nabave, poznavanje rada na računalu

Stupanj složenosti poslova:uključuje složene poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

Stupanj samostalnosti:samostalnost u radu i odlučivanje o svim pitanjima iz svog djelokruga,

Stupanj odgovornosti:uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima zaposlenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka,metoda rada i stručnih tehnika

Stupanj stručne komunikacije: uključuje kontrole unutar Jedinstvenog upravnog odjela.

 

 

Podaci o plaći

 

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 61/11), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Savjetnik -tajnik općine određen je u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 363-01/13-01/1 Urbroj: 2182/02-01-13-1 od dana 19. srpnja 2013. godine, („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/02-13-1 Urbroj. 2182/02-02-13-1 od dana 1. srpnja 2013. godine („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13).

Slijedom navedenog plaća Savjetnika – tajnika općine u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za Savjetnika – tajnika općine 1,50 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

 

Testiranje kandidata:

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja.

 

O testiranju će kandidati biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.

 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

 

Pisanog testa iz područja testiranja slijedećih zakona odnosno akata;

 

 • Statut Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 3/13, 5/13, 1/18),
 • Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19713, 137/15 i 123/17),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08 i 61/11),
 • Ustav Republike Hrvatske (NN 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14),

usmenog intervjua s Povjerenstvom

 

 

Način testiranja kandidata:

 

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

O terminu obavljanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na testiranje telefonskim pozivom odnosno mail-om. Pisani poziv uz zaštitu osobnih podataka biti će objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

 

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

 

Pisano testiranje traje 45 minuta.

 

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

 

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10.

 

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na oglas.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

 

 

Područje testiranja:

 

 • Statut Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 3/13, 5/13, 1/18),
 • Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19713, 137/15 i 123/17),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08 i 61/11),
 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14),

 

 

                                                                                 Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                            Milena Pleić

 

Klasa: 112-03/18-02/1

Ur. broj: 2182/02-03-18-3

Primošten, 12. ožujka 2018. godine

Dostaviti:

 • Spis predmeta, ovdje
 • Oglasna ploča, ovdje
 • Objaviti na web stranici: www.primosten.hr

 

 

Oglas za prijem u službu na određeno vrijeme

Na temelju članka 5. u svezi članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 5/13, 6/13, 7/13, 3/13, 3/14, 5/15, 4/16, te IX  Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Klasa: 023-05/02-13-2 Urbroj: 2182/02-02-18-1) načelnik Općine Primošten raspisuje:

 

 

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIME

Za prijam u Službu tajništva Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten radno mjesto; Savjetnik – tajnik općine na određeno vrijeme zbog povećanja opsega posla na rok od šest mjeseci. Osnovni podaci o radnom mjestu:Kategorija: II, Potkategorija: Savjetnik, Klasifikacijski rang: 5. Naziv: Savjetnik-tajnik općine

 

 

Opis poslova:

Savjetnik-tajnik općine: prati propise od značaja za rad Općine, – obavlja poslove izrade akata iz djelokruga upravnog tijela za potrebe rada Općinskog vijeća, njegovih radnih tijela i Načelnika Općine, uključujući izradu i usklađivanje svih akata izuzev onih koji ulaze u opis poslova koje obavlja viši stručni suradnik za računovodstvo i financije, – obavlja uredske i administrativne poslove za Vijeće i njegova radna tijela, zaprima materijale od načelnika, tijela Jedinstvenog upravnog odjela ili drugih predlagatelja, do pisanja poziva, umnožavanja materijala, upućivanje poziva i materijala članovima tijela (poštom ili/i e mail-om) za koje se zakazuje sjednica, vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica Vijeća, njegovih radnih tijela, prepisuje tonske zapise, obavlja poslove vezane uz vijećnička pitanja, vrši izradu i pripremu programa rada i izvještaja o radu Vijeća i njegovih radnih tijela, vodi odgovarajuću dokumentaciju i evidencije, – obavlja poslove pripreme i tehničke obrade, te uređivanja tekstova za objavu u Službenom vjesniku Općine Primošten, – sudjeluje u izradi strategija i vođenja projekata općine, – izrađuje i dostavlja materijale,opće akte, zaključke i druga pismena dostavlja nadležnim tijelima, pravnim ili fizičkim osobama na daljnje postupanje – osigurava suradnju unutar Jedinstvenog upravnog odjela u svrhu pružanja savjeta te suradnju izvan s tijelima državne uprave, lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama u svrhu prikupljanja i razmjene informacija – izrađuje odluke načelnika Općine Primošten te ugovore – u suradnji s Financijsko računovodstvenom službom sudjeluje u izradi proračuna – priprema stručne podloge za donošenje akata (odluka, zaključaka, ugovora) – objavljuje javne nabave na propisan način, – provodi postupak javne nabave, – sudjeluje u izradi plana nabave i sastavlja izvješća o javnoj nabavi sukladno zakonu – vodi evidenciju o javnoj nabavi sukladno zakonskim postupcima, – provodi, koordinira i prati realizaciju postupaka i realizaciju ugovora javne nabave, roba i usluga, – izrađuje upute za javna nadmetanja sukladno zakonskim propisima, – sudjeluje u izradi tehničke dokumentacije i troškovnika predmeta javne nabave kada je to moguće, – vodi žalbeni postupak, te obavlja i druge poslove i radnje u postupcima javne nabave, – prati propise o javnoj nabavi i upućuje na primjenu propisa – sudjeluje u programima izobrazbe u području javne nabave i redovitom usavršavanju radi obnove certifikata, – vodi evidencije iz djelokruga svog službeničkog mjesta, izrađuje izvještaje 80% -i druge poslove po potrebi koji se povjere po nalogu načelnika i pročelnika 20%

 

POSEBNI UVJETI

Potrebno stručno znanje:magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera najmanje tri godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti, komunikacijske vještine, položen državni stručni ispit, položen ispit iz područja javne nabave, poznavanje rada na računalu

Stupanj složenosti poslova:uključuje složene poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

Stupanj samostalnosti:samostalnost u radu i odlučivanje o svim pitanjima iz svog djelokruga,

Stupanj odgovornosti:uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima zaposlenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka,metoda rada i stručnih tehnika

Stupanj stručne komunikacije: uključuje kontrole unutar Jedinstvenog upravnog odjela.

 

 

OPĆI UVJETI:

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit.

 

Na oglas  mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat/kandidatkinja se prima u službu uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

 

Obavijest o vremenu održavanja testiranja, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

Opis poslova radnog mjesta  i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku),
 • dokaz o radnom iskustvu; radno pravnom statusu tzv.„Elektronički zapis“,
 • dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao tijekom svog radnog staža (preslike ugovora o radu, rješenja o rasporedu i sl.),
 • preporuku/e poslodavca.

 

Urednom prijavom na oglas smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će obaviješteni o tome pisanim putem.

Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Postupak oglas obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja koji se nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, po obavijesti o izboru, planira primiti u službu.

 

Prijave na oglas podnose se u roku od 8. dana od objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik.

Prijave na oglas podnose se na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, uz oznaku: »Oglas za prijam u službu – ne otvaraj«.

 

Oglas se provodi sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i  područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11). O postupku provođenja oglasa, datumu testiranja kandidata literaturi potrebnoj za testiranje i rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Primošten: www.primosten.hr.

Klasa: 112-02/18-02/1

Ur.broj: 2182/02-02-18-1

Primošten, 2. ožujka 2018. godine

 

                                                                                OPĆINA PRIMOŠTEN

                                                                                         OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                  Stipe Petrina

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 

 • oglasna ploča, ovdje
 • web stranica Općine Primošten primosten.hr
 • Oglasna ploča Zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik
 • Putem email-a zavodu,

                                                                                                        

 

 

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima Općine Primošten za školsku i akademsku godinu 2018.

Temeljem čl. 4. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13), Načelnik Općine Primošten, dana 28. veljače 2018. godine raspisuje:

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima

Općine Primošten za školsku i akademsku 2018. godinu

 

Predmet natječaja:

 

Prikupljanje pismenih ponuda radi dodjele stipendije Općine Primošten za učenike i redovne studente.

 

Opći uvjeti za dodjelu stipendije učeničke i studentske stipendije;

 

Pravo natjecati se na natječaj za dodjelu stipendija imaju učenici koji su redovno upisani u tekuću godinu školovanja.

 

Kriteriji za dodjelu učeničkih stipendija redovnih učenika su socijalni status i druge socijalne prilike roditelja učenika. Socijalni status učenika i dokazuje se: izjavom o članovima zajedničkog kućanstva, potvrdom Zavoda o nezaposlenom roditelju/staratelju koji se vodi u evidenciji nezaposlenih  osoba, preslikom presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, a za umrlog roditelja izvatkom iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, preslikom izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja, rješenjem Centra za socijalnu skrb o ostvarenju prava na stalnu pomoć, rješenjem o obiteljskoj mirovini, prikazom ukupnog prihoda od turističke djelatnosti za tekuću turističku sezonu (vjerodostojnom potvrdom Porezne uprave o prihodima za sve članove domaćinstva u tekućoj godini ako se obitelj ne bavi takvom djelatnosti, to dokazuje uvjerenjem Ureda državne uprave u ŠKŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Šibenik).

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 • da su redoviti studenti prve ili viših godina studija,
 • da nisu osim iz zdravstvenih razloga, ponavljali godinu studija,
 • da im je prosjek ocjena na studiju najmanje 3,3,
 • da su državljani RH,
 • da roditelji podnositelja zahtjeva i podnositelj zahtjeva imaju prebivalište na području Općine Primošten najmanje 5. godina prije podnošenja zamolbe,
 • da nisu korisnici drugih stipendija,
 • da roditelji studenta/učenika nemaju nepodmirene obveze prema Općini Primošten odnosno komunalnim poduzećima (Bucavac d.o.o , Primošten odvodnja d.o.o) čiji je osnivač Općina Primošten odnosno da nemaju nepodmirenih obveza prema ustanovama čiji je osnivač općina (Dječji vrtić Općine Primošten)s bilo koje osnove.

 

Kriterij za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija;

 

 • kriterij uspjeha u prethodnom školovanju i izvanškolskim aktivnostima sukladno Odluci o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten
 • kriterij socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika uz uspješnost u dosadašnjem školovanju.

Prilikom utvrđivanja rang liste, sukladno Odluci uzimaju se i rezultati ostvareni u izvanškolskim aktivnosti-plasmanu na županijskom državnom ili međunarodnom natjecanju iz bilo kojeg područja (športa, kulture i sličnih) nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, ali isključivo u  periodu za koji se uzima prosjek ocjena, odnosno za studente viših godina studija koji prvi put apliciraju na natječaj za dodjelu stipendija uspjeh se utvrđuje prosječnom ocjenom svih položenih ispita prethodnih godina, uz uvjet da nisu ponavljali niti jednu godinu, dok se studentima viših godina studija bodovi dodjeljuju i prema kriteriju godine studija.

 

Iznos i broj stipendija:

 

za školsku godinu 2018 -u  dodjeljuje se ukupno 12. (osam) stipendija od toga 6. (šest) učeničkih i 6. (šest) studentskih stipendije.

 

–         Mjesečna učenička stipendija iznosi 300,00 kuna.

–         Mjesečna studentska stipendija iznosi 800,00 kuna.

 

Popis dokumentacije koja se prilaže uz prijavu:

 

–         Životopis,

–         Osobna iskaznica (preslika) i broj OIB-a, (osobna iskaznica roditelja za učenike

i broj OIB-a),

–         Potvrda škole o upisu u školsku godinu/ potvrda fakulteta o upisu u 1. godinu studija

 1. potvrda o redovnom upisu u narednu godinu studija (uključujući i

dosadašnje stipendiste),

–         Za redovne studente viših godina studija potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena (3,3)

do sada položenih ispita (uključujući i dosadašnje stipendiste) te da potvrda – dokaz

da za vrijeme studija nisu ponavljali niti jednu godinu osim iz zdravstvenih razloga.

–         Za dokazivanje statusa prema kriteriju socijalnog statusa i drugih socijalnih

prilika slijedeće dokumente; uvjerenje/potvrdu da je dijete osoba bez oba roditelja, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave dijete poginulog hrvatskog branitelja, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijava dijete invalida Domovinskog rata, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave dijete samohranog roditelja, uvjerenje/potvrdu daje korisnik pomoći za uzdržavanje, uvjerenje/potvrdu za svakog člana obitelji-studenta koji je na studiju osim podnositelj prijave koji već prima stipendiju Općine Primošten, izjavu ovjerenu kod Javnog bilježnika kojom ponuditelj dokazuje da je prima neku drugu stipendiju.

 

 

Kriteriji iz Natječaja utvrđeni su u Odluci o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13).

 

 1. Vrijeme trajanja natječaja;

 

Natječaj za dodjelu stipendija traje od dana objave istog na oglasnoj ploči i na web stranicama Općine Primošten www.primosten.hr, odnosno od  28. veljače do 8. ožujka 2018. godine.

 

Zamolbe s nepotpunom dokumentacijom neće se razmatrati.

 

 1. Naziv tijela kojemu se podnosi prijava;

 

Natječajna dokumentacija dostavlja se na adresu: Općina Primošten, Sv. Josipa 7., s naznakom: „Natječaj za stipendiranje“.

 

 1. Rok u kojemu će biti objavljeni rezultati natječaja;

 

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči i na Internet stranicama Općine Primošten u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

U roku od 8. dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na prijedlog liste. Načelnik Općine Primošten, dužan je donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka o prigovoru je konačna.

 

 1. Trajanje stipendije;

 

Stipendija traje jednu školsku/akademsku godinu odnosno isplaćuje se za period od 12 mjeseci.

 

 1. Prava i obveze stipendista;

 

Prava i obveze stipendista bit će utvrđene ugovorom između općine i stipendista po završetku natječajnog postupka sukladno aktima općine Primošten kojima se u trenutku sklapanja ugovora regulira status stipendista.

 

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

NAČELNIK

Stipe Petrina

 

 

Javni natječaj za financiranje programa javnih potreba u sportu Općine Primošten za 2018. godinu

Temeljem članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 1450/11, 144/12 i 19/13), članka 6. Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) te članka 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Primošten, općinski načelnik Općine Primošten, s danom 20. veljače 2018. godine raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za

financiranje programa/projekata

javnih potreba u sportu

Općine Primošten za 2018. godinu

 

 

I OPĆENITO

 

U Proračunu Općine Primošten za 2018. godinu („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 7/17) osigurana su,  između ostalog, i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u područjima sporta i udruga civilnog društva.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Općine Primošten za sufinanciranje programa/projekata u područjima javnih potreba u sportu je 274.450,00 kuna.

Općina Primošten poziva udruge s područja Općine Primošten podredno Šibenika i Šibensko kninske županije iz područja sporta prema uvjetima natječaja.

 

 

II PROGRAMI I PROJEKTI ZA KOJE SU OSIGURANA SREDSTVA

 

Ciljevi Javnog natječaja su povećanje kvalitete i osiguranje sportskih aktivnosti u općini Primošten i na području djelovanja klubova u Šibeniku i Šibensko kninskoj županiji kroz aktivnosti kojima se ispunjavaju mjere usmjerene na razvoj sportskih udruga civilnog društva sukladno Strategiji razvoja Općine Primošten 2015-2020. godine.

Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane troškove i resurse.

Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji.

Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti (sportske, kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne, gastronomske i druge) koje se provode s ciljem davanja dodatne ponude na području Općine i razvoja Općine općenito.

 

 

 

Razdoblje provedbe aktivnosti/projekata je od 20. travnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine u iznosu od 274.450,00 kuna  

 

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekt ili program i to za slijedeće prioritetno područja:

 

1) B1 Razvoj sporta kroz sportske klubove sa sjedištem na području Općine Primošten te kroz sportske klubove sa sjedištem izvan područja Općine Primošten u kojima je organizirana sportska aktivnost djece odnosno odraslih a koja sportska aktivnost nije organizirana na području općine

Ukupno planirana vrijednost po ovom prioritetnom području iznosi 274.450,00 kn.

Okvirni broj projekata/programa po ovom prioritetnom području: 12

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 4.450,00 kn, a najveći iznos je 60.000,00 kn.

           

 

III OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Na ovaj javni natječaj mogu se javiti sportske udruge, koje su registrirane i djeluju na području Općine Primošten. Na natječaj se mogu javiti u udruge koje su registrirane i djeluju izvan područja Općine Primošten (grad Šibenik i Šibensko kninska županija) ukoliko je riječ o onom području sportskog djelovanja koje je deficitarno na teritoriju općine ili je od posebnog interesa za građane općine, a čiji su ciljevi, djelatnosti i aktivnosti usmjereni zadovoljavanju javnih potreba građana a od interesa su za općinu.

Udruge koje se javljaju na javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, moraju posjedovati RNO broj, dostaviti dokaz da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama, te podnijele zahtjev Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji za promjenu podataka u Registru, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane zakonom.

 

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program i jedan projekt u okviru ovog Natječaja. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

 

Pravo na podnošenje prijave imaju udruge koje udovoljavaju sljedećim mjerilima:

 

 1. upisana je u odgovarajući matični registar (registar udruga ili drugi odgovarajući registar),
 2. upisana je u Registar neprofitnih organizacija,
 3. koja je programski usmjerena na rad u navedenim prioritetnim područjima,
 4. uredno plaće poreze, doprinose i druga javna davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Primošten,
 5. koja je uredno ispunila obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Općine Primošten i drugih izvora,
 6. protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi se kazneni postupak, nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15),
 7. vodi transparentno financijsko poslovanje.

 

Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Natječaja detaljno je opisano:

 

– pravo ostvarivanja prednosti u financiranju programa ili projekata,

– tko nema pravo prijave na Javni natječaj,

– postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava,

– procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje

– donošenje odluke o dodjeli sredstava, podnošenje prigovora.

 

Korisnici koji su u 2017. godini dobili financijsku potporu općine, obvezni su priložiti  programsko i financijsko izvješće ispunjeno na Obrascu PROR-POT uz preslike računa, izvoda, ugovora ili drugih dokumenata kojima se dokazuje da su sredstva namjenski utrošena (ukoliko ih do objave javnog poziva nisu dostavili nadležnom Upravnom odjelu).

 

III SADRŽAJ PRIJAVE

 

Prijava projekata/programa dostavlja se ISKLJUČIVO na obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na službenoj web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

 

Prijava mora sadržavati potrebne informacije i dokaze da udruga ispunjava osnovne kriterije za dodjelu financijskih sredstava kako slijedi:

 

 1. Popunjeni Obrazac opisa programa ili projekta,
 2. Popunjeni Obrazac proračuna programa ili projekta,
 3. Popunjeni Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 4. Popunjeni Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo,
 5. Popunjeni Obrazac izjave o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava,
 6. Izvadak iz matičnog registra u koji je udruga upisana,
 7. Dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice RNO-a),

 

Svi obrasci moraju biti potpisani od osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni pečatom udruge.

Prijavitelji čije prijave temeljem postupka procjene prijave uđu na Privremenu listu odabranih projekata/programa za dodjelu sredstava, na zahtjev Povjerenstva za ocjenjivanje obvezni su dostaviti:

 

 1. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, a u slučaju da dug postoji on mora biti podmiren prije samog potpisivanja ugovora. Potvrda mora biti u izvorniku ne starija od 3 mjeseca od dana objave natječaja.
 2. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osoba ovlaštenih za zastupanje i voditelja projekta/programa

 

Ukoliko prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana traženja, njegova prijava odbacit će se kao nevažeća.

 

 1. ROKOVI I NAČIN DOSTAVE

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je od 21. veljače 2018. godine do 23. ožujka 2018. godine. Prijave koje pristignu bez obzira na način dostave nakon 15.00 sati dana 23. ožujka 2018. godine smatraju se zakašnjelima.

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici neposredno na urudžbeni zapisnik u pisarnicu Općine Primošten ili preporučenom pošiljkom na adresu:

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

Sv. Josipa 7

22 202 Primošten

 

s naznakom „NE OTVARAJ – JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa/projekata

javnih potreba u sportu Općine Primošten za 2018. godinu“ s oznakom „B1“

 

 

 

Prijave podnesene izvan natječajnog roka, neće biti uzete u razmatranje i vratit će se podnositelju.

Zainteresirani podnositelji dodatne informacije mogu dobiti kod službenice Iris Ukić Kotarac na broj telefona 022/571-903 svaki radni dan od 7:00 – 15:00 sati ili putem e-maila: info@primosten.hr

 

Cjeloviti tekst javnog natječaja s obrascima za prijavu možete pronaći na sljedećoj poveznici: Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2018.

 

KLASA: 007-01/18-01/2
URBROJ: 2182/02-03-18-1
Primošten,  20. veljače 2018. godine

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK

Stipe Petrina

 

Prilog (na službenim stranicama općine):

 1. Obrazac opisa programa ili projekta,
 2. Obrazac proračuna programa ili projekta,
 3. Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 4. Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo,
 5. Obrazac izjave o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava,

Javni natječaj za financiranje programa i projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2018.

 

Temeljem članka 33. stavka 1. Zakona o udrugama („Narodne novine“, broj 74/14, 70/17), članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“, broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 1450/11, 144/12 i 19/13), članka 6. Uredbe Vlade RH o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15) te članka 13. Pravilnika o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Općine Primošten, općinski načelnik Općine Primošten, s danom 16. veljače 2018. godine raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

za

financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro

koje provode udruge civilnog društva na području kulture, tehničke kulture i

civilnog društva

Općine Primošten za 2018. godinu

 

 

I OPĆENITO

 

U Proračunu Općine Primošten za 2018. godinu („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 7/17) osigurana su,  između ostalog, i sredstva za financijsku potporu programima/projektima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u područjima kulture i udruga civilnog društva.

Predviđeni iznos ukupnih sredstava koji je na raspolaganju u Proračunu Općine Primošten za sufinanciranje programa/projekata u područjima kulture i tehničke kulture te udruga civilnog društva 210.520,00 kuna.

Općina Primošten poziva udruge civilnog društva s područja Općine Primošten (podredno Šibenika i Šibensko kninske županije), iz područja kulture, odgoja i obrazovanja, socijalne skrbi, zdravstva te razvoja civilnog društva, da se prijave na Javni natječaj za pružanje financijske podrške programima/projektima koji doprinose zadovoljavanju javnih potreba u naprijed navedenim područjima.

 

II PROGRAMI I PROJEKTI ZA KOJE SU OSIGURANA SREDSTVA

 

Ciljevi Javnog natječaja su povećanje kvalitete i osiguranje sadržajno bogatijeg kulturnog života Općine Primošten,  kroz aktivnosti kojima se ispunjavaju mjere usmjerene na razvoj udruga civilnog društva sukladno Strategiji razvoja Općine Primošten 2015-2020. Godine.

Projektom se smatra skup aktivnosti koje su usmjerene ostvarenju zacrtanih ciljeva čijim će se ostvarenjem odgovoriti na uočeni problem i ukloniti ga, vremenski su ograničeni i imaju definirane troškove i resurse.

Programi su kontinuirani procesi koji se u načelu izvode u dužem vremenskom razdoblju kroz niz različitih aktivnosti čiji su struktura i trajanje fleksibilniji. Mogu biti jednogodišnji i višegodišnji.

Jednodnevne i višednevne manifestacije su aktivnosti (sportske, kulturne, zabavne, socijalne, humanitarne, gastronomske i druge) koje se provode s ciljem davanja dodatne ponude na području Općine i razvoja Općine općenito.

 

 • Djelatnosti u kulturi (djelovanje udruga-folklor, kulturne akcije i manifestacije u svim djelatnostima, glazbena umjetnost -orkestri, tehnička kultura i informatika, vizualna umjetnost, arhivska i izdavačka djelatnost),
 • razvoj civilnog društva – razvoj socijalnih usluga usmjerenih na osobe s invaliditetom, djecu i njihove obitelji, te starije osobe – umirovljenike
 • socijalno humanitarna zaštita,
 • zdravstvena zaštita,
 • zaštita ljudskih prava i sloboda,
 • djeca i mladi i
 • očuvanje okoliša.

 

 

Razdoblje provedbe aktivnosti/projekata je od 20. travnja 2018. do 31. prosinca 2018. godine u iznosu od

210 520,00 kuna

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekt ili program i to za slijedeća prioritetna područja:

 

1) A1 Poticanje glazbene kulture  i drugih aktivnosti u kulturi i tehničkoj kulturi

Ukupno planirana vrijednost po ovom prioritetnom području iznosi 91.600,00 kn.

Okvirni broj programa po ovom prioritetnom području: 2

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 5.000,00 kn, a najveći iznos je 81.600,00  kn.

2) A2 Poticanje očuvanja tradicijske i kulturne baštine

Ukupno planirana vrijednost po ovom prioritetnom području iznosi 80.000,00 kn.

Okvirni broj programa po ovom prioritetnom području: 3

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 5.000,00 kn, a najveći iznos je 60.000,00  kn.

3) A3 Razvoj civilnog društva na području skrbi o umirovljenicima, mladima, radu braniteljskih udruga, zdravstvu i socijalnoj skrbi i udrugama civilnog društva

Ukupno planirana vrijednost po ovom prioritetnom području iznosi 38.920,00 kn.

Okvirni broj programa po ovom prioritetnom području: 5

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti je 1.000,00 kn, a najveći iznos je 20.000,00 kn.

               

 

III OPĆI UVJETI ZA PODNOŠENJE PRIJAVA

 

Na ovaj javni natječaj mogu se javiti udruge, odnosno pravne osobe koje su registrirane i djeluju na području Općine Primošten. Na natječaj se mogu javiti u udruge koje su registrirane i djeluju izvan područja Općine Primošten (grad Šibenik i Šibensko kninska županija) ukoliko je riječ o onom području djelovanja koje je deficitarno na teritoriju općine ili je od posebnog interesa za građane općine, a čiji su ciljevi, djelatnosti i aktivnosti usmjereni zadovoljavanju javnih potreba građana a od interesa su za općinu.

Udruge koje se javljaju na javni poziv moraju biti upisane u Registar udruga, moraju posjedovati RNO broj, dostaviti dokaz da su uskladile svoje statute s odredbama Zakona o udrugama, te podnijele zahtjev Uredu državne uprave u Šibensko-kninskoj županiji za promjenu podataka u Registru, te moraju ispunjavati sve druge uvjete propisane zakonom.

 

Svaka udruga može prijaviti i ugovoriti najviše jedan program i jedan projekt u okviru ovog Natječaja. Ista udruga može biti partner na više projekata unutar prioritetnih područja Natječaja.

 

Pravo na podnošenje prijave imaju udruge koje udovoljavaju sljedećim mjerilima:

 

 1. upisana je u odgovarajući matični registar (registar udruga ili drugi odgovarajući registar),
 2. upisana je u Registar neprofitnih organizacija,
 3. koja je programski usmjerena na rad u navedenim prioritetnim područjima,
 4. uredno plaće poreze, doprinose i druga javna davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Primošten,
 5. koja je uredno ispunila obveze iz prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz Proračuna Općine Primošten i drugih izvora,
 6. protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje udruge ne vodi se kazneni postupak, nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo iz članka 48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj 26/15),
 7. vodi transparentno financijsko poslovanje.

 

Uputama za prijavitelje koje su sastavni dio ovog Natječaja detaljno je opisano:

 

– pravo ostvarivanja prednosti u financiranju programa ili projekata,

– tko nema pravo prijave na Javni natječaj,

– postupak zaprimanja, otvaranja i pregleda dostavljenih prijava,

– procjena prijava, dostava dodatne dokumentacije, ugovaranje

– donošenje odluke o dodjeli sredstava, podnošenje prigovora.

 

Korisnici koji su u 2017. godini dobili financijsku potporu općine, obvezni su priložiti  programsko i financijsko izvješće ispunjeno na Obrascu PROR-POT uz preslike računa, izvoda, ugovora ili drugih dokumenata kojima se dokazuje da su sredstva namjenski utrošena (ukoliko ih do objave javnog poziva nisu dostavili nadležnom Upravnom odjelu).

 

III SADRŽAJ PRIJAVE

 

Prijava projekata/programa dostavlja se ISKLJUČIVO na obrascima koji su zajedno s Uputama za prijavitelje, dostupni na službenoj web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

 

Prijava mora sadržavati potrebne informacije i dokaze da udruga ispunjava osnovne kriterije za dodjelu financijskih sredstava kako slijedi:

 

 1. Popunjeni Obrazac opisa programa ili projekta,
 2. Popunjeni Obrazac proračuna programa ili projekta,
 3. Popunjeni Obrazac izjave o nepostojanju dvostrukog financiranja,
 4. Popunjeni Obrazac izjave o partnerstvu, ako je primjenjivo,
 5. Popunjeni Obrazac izjave o ispunjavanju ugovornih obveza preuzetih temeljem prijašnjih ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava,
 6. Izvadak iz matičnog registra u koji je udruga upisana,
 7. Dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice RNO-a),

 

Svi obrasci moraju biti potpisani od osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni pečatom udruge.

Prijavitelji čije prijave temeljem postupka procjene prijave uđu na Privremenu listu odabranih projekata/programa za dodjelu sredstava, na zahtjev Povjerenstva za ocjenjivanje obvezni su dostaviti:

 

 1. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja za prijavitelja i partnere iz koje je vidljivo da organizacija nema duga, a u slučaju da dug postoji on mora biti podmiren prije samog potpisivanja ugovora. Potvrda mora biti u izvorniku ne starija od 3 mjeseca od dana objave natječaja.
 2. Uvjerenje nadležnog suda, ne starije od 6 mjeseci, da se ne vodi kazneni postupak protiv osoba ovlaštenih za zastupanje i voditelja projekta/programa

 

Ukoliko prijavitelj ne dostavi traženu dokumentaciju u roku od 8 dana od dana traženja, njegova prijava odbacit će se kao nevažeća.

 

 1. ROKOVI I NAČIN DOSTAVE

 

Rok za podnošenje prijedloga projekata i programa je od 21. veljače 2018. godine do 23. ožujka 2018. godine. Prijave koje pristignu bez obzira na način dostave nakon 15.00 sati dana 23. ožujka 2018. godine smatraju se zakašnjelima.

Prijava se podnosi u zatvorenoj omotnici neposredno na urudžbeni zapisnik u pisarnicu Općine Primošten ili preporučenom pošiljkom na adresu:

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

Sv. Josipa 7

22 202 Primošten

 

s naznakom „NE OTVARAJ – JAVNI NATJEČAJ za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge civilnog društva na području kulture, tehničke kulture i civilnog društva Općine Primošten za 2018. godinu“ s oznakom npr. „A1“ ili/i „A2“ odnosno „A3“ ovisno o prioritetnom području za kojeg se  podnositelj natječe

 

Prijave podnesene izvan natječajnog roka, neće biti uzete u razmatranje i vratit će se podnositelju.

Zainteresirani podnositelji dodatne informacije mogu dobiti kod službenice Iris Ukić Kotarac na broj telefona 022/571-903 svaki radni dan od 7:00 – 15:00 sati ili putem e-maila: info@primosten.hr

 

Cjeloviti tekst javnog natječaja s obrascima za prijavu možete pronaći na sljedećoj poveznici: Javni natječaj za financiranje programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge za 2018.

KLASA: 007-01/18-01/1
URBROJ: 2182/02-03-18-1
Primošten,  20. veljače 2018. godine

OPĆINA PRIMOŠTEN

OPĆINSKI NAČELNIK

Stipe Petrina

Javni natječaj za direktora trgovačkog društva Bucavac d.o.o.

Na temelju čl. 12. Izjave o osnivanju trgovačkog društva Bucavac d.o.o., društvo s ograničenom odgovornošću za obavljanje komunalnih djelatnosti javnog bilježnika Alise Kale, Šibenik, Stjepana Radića 79a, br. OU-129/15 od dana 03. kolovoza 2015. godine, te Odluke Skupštine društva od dana 07. veljače 2018. godine br. protokola: 13/18 raspisuje se:

 

J A V N I   N A T J E Č A J

ZA DIREKTORA TRGOVAČKOG DRUŠTVA BUCAVAC D.O.O.,

DRUŠTVA S OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU ZA OBAVLJANJE KOMUNALNIH DJELATNOSTI

 

 1. Za izbor i imenovanje direktora društva za obavljanje komunalnih djelatnosti Bucavac d.o.o. može biti imenovana osoba koja pored općih uvjeta i uvjeta utvrđenih Zakonom o trgovačkim društvima ispunjava i ove:

 

–           VŠS ekonomskog ili pravnog smjera, odnosno odgovarajući akademski i stručni naziv sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN br. 107/07),

–           VSS ekonomskog ili pravnog smjera, odnosno odgovarajući akademski i stručni naziv sukladno Zakonu o akademskim i stručnim nazivima i akademskom stupnju (NN br. 107/07),

–           najmanje 3 godina radnog iskustva u struci (po mogućnosti na rukovodećim poslovima, ali nije uvjet),

–           radne, stručne i organizacijske sposobnosti i sklonosti timskom radu,

–           nekažnjavanost.

Uz navedene uvjete prednosti su:

–           poznavanje jednog stranog jezika,

–           aktivno poznavanje rada na računalu (MS Office aplikacije, Internet, e-mail),

–           vozačka dozvola B kategorije.

 

 1. Uz prijavu (u kojoj moraju naznačiti i kontakt broj ili e-mail) na natječaj kandidati su dužni dostaviti:

 

–           životopis s posebnim naglaskom na radno iskustvo u odgovarajućim poslovima,

–           preslik domovnice ili osobne iskaznice,

–           preslik diplome,

–           preslik radne knjižice (e-radna knjižica),

–           izjavu kandidata ovjerenu od javnog bilježnika da ne postoje zapreke za imenovanje iz čl. 239. Zakona o trg. društvima (NN br. 111/93, 94/99, 52/00, 118/03, 107/07, 146/08, 137/09, 125/11 i 152/11, 111/12, 68/13 i 110/15).

–           uvjerenje o nekažnjavanju, ne starije od 2 mjeseca.

 

 1. Direktor društva prima se na rok od 4 godine od strane Skupštine društva, uz probni rad u od šest mjeseci.

 

 1. Rok za podnošenje prijave je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u dnevnom tisku -„Slobodnoj Dalmaciji“. Inače, oglas će se objaviti još i na oglasnoj ploči komunalnog poduzeća Bucavac d.o.o. te na internetskim stranicama Općine Primošten, odnosno kom. poduzeća.
 2. Prijave s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se poštom ili neposredno u zatvorenoj omotnici na adresu: Bucavac d.o.o., Sv. Josipa 7, 22202 Primošten „Natječaj za imenovanje direktora“, NE OTVARAJ!

 

 1. O rezultatima natječaja bit će obaviješten odnosno kontaktiran svaki kandidat zasebno.

 

 1. S kandidatima koji ispunjavaju formalne uvjete obavit će se razgovor, a poziv s točnim danom i satom za obavljanje razgovora bit će vidljiv na internetskim stranicama Općine Primošten ili će se kontaktirati svaki prijavljeni kandidat koji ispunjava formalne uvjete na kontakt broj iz prijave.

 

 1. Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Br. protokola: 17/18

 

za SKUPŠTINU DRUŠTVA predsjednik

STIPE PETRINA, načelnik Općine Primošten

 

 

 

 

 

 

Poziv za sazivanje 5.sjednice Općinskog vijeće Općine Primošten

 

 

                                                                 -ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                                                             

PREDMET: Poziv za sazivanje 5. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na 5. redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana        31.siječnja  (srijeda)2018. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

    Predloženi dnevni red:

1.Prijedlog proč . teksta Statuta Općine Primošten / usklađenje temeljem članka 33. Zakona o

izmjeni i dopuni Zakona o lokalnoj, regionalnoj / područnoj/ samoupravi  („Narodne

novine“ broj 123/17)

2.Polugodišnje Izvješće Općinskog Načelnika o radu  za vremensko razdoblje od 01. srpnja

do 31.  prosinca 2017. godine

3.Autentično  tumačenje odredbi Odluke o komunalnom doprinosu  Općine Primošten

/Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/13, 7/13, 1/14, 2/14, 3/14, 6/17/

4.Prijedlog Odluke o povjeravanju  poslova Komunalnom poduzeću „ BUCAVAC“ d.o.o.

za 2018.godinu.

5.Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatne usluga parkiranja

„ Bucavcu“ d.o.o. u 2018. godini

6.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti „BUCAVCU „ d.o.o. na Cjenik usluga parkiranja u 2018.godini

7.Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti   tržnice   na

malo „ Bucavcu“ d.o.o. u 2018. godini

8.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti  „BUCAVCU „ d.o.o. na Cjenik zakupa prodajnog

prostora  na / zelenoj /  tržnici na malo u 2018. godini

9.Prijedlog Odluke o daljnjem povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatnosti

prijevoza putnika i robe na području Primoštena „ Bucavcu“ d.o.o. u 2018. godini

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti „BUCAVCU „ d.o.o. na Cjenik prijevoza putnika

i roba na području  Primoštena u 2018. godini

 1. Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog komunalnog

otpada  i biorazgradivog komunalnog otpada na području općine Primošten

12. Prijedlog Odluke o raspisivanju  natječaja za korištenje javnih površina  za 2018. god
13.Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na Zapisnik 1. sjednice Skupštine

Komunalnog poduzeća „ Bucavac“ d.o.o.  s odlukama

14.Suglasnost na Financijski Plan Komunalnog poduzeća „Bucavac„za 2018.

godinu

15.Suglasnost na Plan  nabave Komunalnog poduzeća „Bucavac„za 2018.godinu

16.Prijedlog VII. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2017. godinu

17.Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten  na  Izmjenu i dopune internog Pravilnika

za postupke jednostavne nabave / Plan nabave donosi Općinski Načelnika /

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na Plan nabave Općine Primošten za 2018. godinu
19.Suglasnost Općinskog vijeća na  Sporazum  o suradnji na projektu  razvoja širokopojasne
     infrastrukture  sljedeće generacije  bespovratnim sredstvima EU na području Šibensko
     kninske županije
 1.  Suglasnost Sporazum o financiranju uređenja građevinskog zemljišta, 740-06 17-02 61

2182 02-02-17-1 od dana 23. studenog 2017. godine

21.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o pojedinačnim  zahtjevima  za oslobađanje

komunalnog doprinosa u sklopu postupka legalizacije( („Službeni vjesnik Općine

Primošten“ broj 8/15)

22.Prijedlog Odluke o iskopu temelja i izradi kameno betonskog suhozida  s armaturom na

šetnici u pravcu Bilo – Dolac

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na preostale donacije, sponzorstva i isplaćene

jednokratne novčane naknade tijekom 2017. godine

24.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na preostale Odluke i Ugovore o jednostavnoj

nabavi  tijekom 2017. godine

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o izradi monografije „Gospa od Loreta“

26.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o promociji monografije „Primošten–Gospa od

Loreta“

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o pripremi i organizaciji prigodnog domjenka uoči

predstojećih blagdana Božića i Nove 2018.  godine

 1. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja Općine Primošten za 2017. godinu
 1. Zapisnik sa 19. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten  s

Odlukama

 1. Zapisnik sa 20. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten  s

Odlukama i

a/ Rebalansom Dječjeg vrtića Općine Primošten  za 2017.

31. Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten

za 2018.godinu

32. Prijedlog II. Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na

Području Općine Primošten  za 2017.godinu

33.Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine

Primošten za 2017. godinu

34.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na:

a/ Sporazum  Općine Primošten i Mate Pancirov

b/ Ugovore o kupoprodaji nekretnina Općine Primošten i Ante  Mikelin s Josom Mikelin

35.Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Ugovor za poštanske usluge za 2018. godinu

36.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Anex br. sa RWE

37. Program mjera Zavoda za javno zdravstvo Županije Šibensko – kninske Službe

epidemiologije u 2018. godini

38.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o prodaji dijela nekretnine čest. 19666/4 k.o.

Primošten 7 /17)

 1. Zahtjev Komunalnog poduzeća „BUCAVAC“ d.o.o. i PRIMOŠTEN ODVODNJE d.o.o.

za oslobađanje od plaćanja  komunalnog doprinosa  za rekonstrukciju  komunalno

servisne  građevine  2131/1 k.o. Primošten

40.Prijedlog Odluke o djelomičnom financiranju redovitog poslovanja „PRIMOŠTEN

ODVODNJA“ d.o.o.

41.Zamolba Živka Žaja za otpis zateznih kamata

DOPUNA DNEVNOG REDA  5.SJEDNICA OPĆINSKOG VIJEĆA

zakazane za dan 31. siječnja (srijeda) 2018.

42.Preporuka Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku za

uvrštavanje  osoba s odobrenom  međunarodnom  zaštitom u korisnike  obuhvaćene

odlukama  o  socijalnoj  skrbi  /na znanje/

43.Zaključak  o  statusu zak. zast.   „ BUCAVAC“ d.o.o.

44.Rebalans Narodne knjižnice   i  čitaonice  „ Ante  Starčević 1912-„

45.Prijedlog Odluke o visini  stipendije  učenika i  studenata s područja  Općine

Primošten za školsku i akademsku 2018. godinu

 

Klasa: 023-01/18-01/05
Ur.broj: 2182/02-01-18-1
Primošten, 24. siječnja 2018. godine

 

                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                 Jere Gracin