Poziv za sazivanje redovne 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

Klasa: 023-01/18-01/11
Ur.broj: 2182/02-01-18-1
Primošten, 27. studenog 2018. godine

 

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA                                                   

                                                                                                -SVIMA-

PREDMET: Poziv za sazivanje  redovne 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

Sukladno članku 26. stavku 1. točki 2. i 3.  Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18 i 2/18) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 2/18) pozivate se na  redovnu 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 03. prosinca (ponedjeljak) 2018. godine s početkom u 11,00  sati u prostorijama Općine Primošten u Primošten, sv. Josipa 7.  

 

1.Prijedlog Proračuna Općine Primošten za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. i

Plan razvojnih programa za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021.

/s Prijedlogom Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten  za 2019. godinu/

2. Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2019. godinu

3.Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2019. godinu

4. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2019.

5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2019. godinu

6. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Primošten za godinu

7.Prijedlog Programa financiranja političkih stranaka i članova predstavničkog

tijela  Općine Primošten  izabranih s liste grupe birača  za 2019. godinu

8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Primošten za 2018. godinu

9.Prijedlog Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2018. godinu

10.Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture Općine Primošten za 2018. godinu 

11. Suglasnost na Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2018. godinu

12.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na preostale  Odluke  i  Ugovore o jednostavnoj nabavi  tijekom   2018. godine

 13. Suglasnost na Ugovor 2018/001540 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sklopljen   između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općine Primošten, Klasa: 351-04/18-03/01; Ur. broj: 2182/02-03/02-18-3 od dana 17.05.2018

uključujući i suglasnost na naknadnu Izmjenu Odluke FZOEU  o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, Klasa: 351-04/18-58/124; Urbroj: 563-03-1/240-18-7 „ Zagreb, 22. listopada 2018.“

14.Prijedlog IV. Izmjene i dopune Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primošten

15. Prijedlog VI. Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Primošten

16. Prijedlog Rješenja o imenovanju koncesijskog vijeća za davanje koncesijskog odobrenja

Općine Primošten

17.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o porezima Općine Primošten

18.Zapisnik sa 27. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten s Odlukama

19. Suglasnost na Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada za pedagošku

godinu 2018/2019

 20. Suglasnost na Kurikulum Dječjeg vrtića Općine Primošten za pedagošku  godinu 2018/2019

 21. Zapisnik sa 28. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten s Odlukama

22.Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Općine Primošten za 2019. godinu s Projekcijom   za 2020 i 2021. godinu

23 .Prijedlog  Odluke  o  nastavku uređenja obalne šetnice  na području Općine Primošten s prijedlogom  Šibensko kninskoj županiji za nastavak zajedničkog financiranja sanacije u godini

24. Prijedlog Odluke o nabavi tucanika, jalovine i tampona za potrebe Općine Primošten u 2019. godini

25.Prijedlog Odluke o nabavi radova redovitog uređenja primoštenskih plaža u sklopu priprema za 2019. godinu

26. Prijedlog Odluke o nabavi radova asfaltiranja na području Općine Primošten po potrebi u više navrata u ukupnoj  površini  od 20.000m2

27. Prijedlog Odluke o nabavi  građevinskog materijala – kamenih lomljenih ploča za potrebe Općine Primošten u 2019. godini

28.Prijedlog Odluke o nabavi razastiranja tucanika s prijevozom istog na relaciji Konjuška d.o.o.i odredišnih plaža na poluotok Raduča u  Primoštenu

29. Zamolba HGSS – Stanice Šibenik s Planom programskih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Šibenik za 2019. godinu / i prijedlogom teksta Ugovora/

30.Izvješće o analizi sustava civilne zaštite Općine Primošten u 2018. godini s Smjernicama za organizaciju i razvoj  sustava  civilne zaštite na području Općine Primošten za 2019. godinu

31.Zamolba „ TAURUS NEGRO“ d.o.o. iz Primoštena za oslobađanjem plaćanja dijela komunalne naknade

32.Zamolba Dijane Rinčić za oslobađanje obveze vraćanja troška nastalog povodu stipendiranja i stručnog usavršavanja po Ugovoru Klasa: 131-02/12-02/1; Urbroj: 2182/02-02-12-4.

33. Pojedinačni zahtjevi/zamolbe za oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa

a/ Zahtjev „RUBE PRIMOŠTEN“ d.o.o.

za oslobađanjem u cijelosti od plaćanja zateznih kamata po osnovu komunalnog doprinosa

/ Rješenje Klasa: UP/I-361-06/17-03/41; Urbroj: 2182/02-03/08-17-02  od dana  10. studenog 2017.godine

b/ Zamolba Jure Jurića iz Zagreba za oslobađanje od plaćanja 15% komunalnog doprinosa odnosno umanjenja za 15%

obračunatog komunalnog doprinosa po Rješenju Klasa: UP/I-350-05/15-03/36; Urbroj:

2182/02-03/07-15-02  od dana  15. siječnja 2015. godine

34.Prijedlog „PRIMOŠTEN ODVODNJE „ d.o.o. za osiguranje  financijskih sredstava  za

redovito poslovanje u iznosu od 250.000,00 kuna ( slovima: dvjestopedesettisućakuna)

35. Zahtjev RH Visokog upravnog suda za očitovanjem Općinskog vijeća na navode prof.

dr.sc.Darka Skorin Kapov i  prof. dr. sc. Jadranke Skorin  Kapov  zast. po punomoćniku

Odvj. Društvu NOBILO i drugi povodu Zahtjeva za pokretanje postupka za ocjenu

suglasnosti općeg akta sa zakonom  USOZ -71¸/18-1 Odluka o donošenju VI. Izmjena i

dopuna PPUO

36.Zahtjev prof. dr. sc. Darka Skorin Kapov i  prof. dr. sc. Jadranke Skorin  Kapov za

Ispravak Zaključka Općinskog vijeća, Klasa: 008-4/18-03/14; Urbroj: 2182/02-01-18-2

( „Službeni  vjesnik Općine Primošten „ broj 5/18)

37. Zahtjev „KRISTINE„ d.o.o. iz Zagreba zast. po punomoćniku Zajedničkom Odvjetničkom uredu MIKULANDRA & MALENICA za dopunskim  očitovanjem   na Ponudu  za sklapanje  novog Ugovora o zakupu  poslovnog  prostora  od 30. srpnja  2018.godine

38. Stav Općinskog vijeća o izradi projektne dokumentacije za izgradnju panoramskog pješačkog  podmorskog tunela  sa sadržajima   u uvali Porat – Primošten

39.Odluka Vlade RH o davanju suglasnosti Općini Primošten za zaduženje kod OTP banke d.d. Zadar od danas  16. studenog 2018.

 40.Prijedlog Odluke o bratimljenju Općine Primošten(Republika Hrvatska) i grada Gaflenz (Republika Austrija),

a/ SPORAZUM O SURADNJI između Grada Gaflenz u Republici Austriji i Općine Primošten u Republici Hrvatskoj i

b/ POVELJA O BRATIMLJENJU

 41.Izvješće ugovorima o donacijama , sponzorstvima i isplaćenim jednokratnim  novčanim

davanjima  tijekom  2018. godine s prijedlogom  Odluke

42.Izvješće o prometu nekretninama u vlasništvu Općine Primošten  sklopljene tijekom godine s prijedlogom Odluke

43.Suglasnost Općinskog vijeća na Odluku Načelnika od dana 12. listopada 2018.

 44.Prijedlog Odluke o financiranju troška „Team bildinga“ – Advent u Beč od 14. – 16.prosinca 2018. godine

 45.Prijedlog Odluke o pripremi i organizaciji prigodnog domjenka uoči predstojećih blagdana Božića i Nove 2019. godine

DOPUNA  DNEVNOG REDA

11.redovne sjednice  Općinskog vijeća Općine Primošten

zakazane za dan 3.prosinca 2018. godine

46.Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika u Općinskom sudu u Šibeniku

47.Odluka o mjerama za sprječavanje   nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Primošten

48.Prijedlog Odluke o  financiranju kompletnih troškova tijekom prijateljskog trodnevnog posjeta gradonačelnika Vallon Pont d Are – Pierre Peschiera

49.Suglasnost na Odluku o zajmu/temeljem zamolbe Josipa Prgin  od 26.studenog 2018. godine

50.Prijedlog II. Izmjene i dopune Odluke o načinu  pružanja javnih  usluga   prikupljanja

miješanog  komunalnog otpada  i  biorazgradivog   komunalnog  otpada  na  području Općine  Primošten

51. Prijedlog Izmjena i dopune  Pravilnika   o materijalnim  pravima   službenika Jedinstvenog  upravnog  odjela Općine Primošten

52. Zamolba Zvonka Mučalo iz Šibenika za oslobađanjem od plaćanja zateznih kamata po osnovu komunalnog doprinosa

53. Suglasnost Općinskog vijeća na Izmjenu i dopunu Pravilnika o Organizacijskoj

strukturi  i sistematizaciji  radnih  mjesta   “Bucavac“d.o.o.

54. Suglasnost Općinskog vijeća na Izmjenu i dopunu Pravilnika o  radu

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                 Jere Gracin

Poziv za podnošenje zahtjeva za ogrjev za 2018. godinu

 

Troškovi ogrjeva priznaju se korisnicima ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE koji se griju na drva (članak 43. st. 1 Zakona). Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje nadležni Centar za socijalnu skrb, a korisnik se za ostvarenje prava na troškove ogrjeva obrača jedinici lokalne samouprave – u ovom slučaju Općini Primošten. Ovim putem;

 

P O Z I V A M O

SVE KORISNIKE ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJI SE GRIJU NA DRVA

 

da do 15.studenog 2018.godine na adresu Općine Primošten – Svetog Josipa 7. , 22 202 Primošten, dostave:

1.ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA U 2018. GODINI

(obrazac u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten i na internetskoj stranici Općine Primošten www.primosten.hr)

2.PRESLIKU RJEŠENJA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB O PRIZNATOM PRAVU NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU

 

3.PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE

 

4.PRESLIKA BROJA TEKUĆEG, ŽIRO ILI ZAŠTIČENOG RAČUNA S OBVEZNOM IBAN KONSTRUKCIJOM

 

 Zahtjev -ovdje-

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PRIMOŠTEN

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 35. st. 1. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 12. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 7/13) i Odluke Općinskog vijeća Općine Primošten, Klasa: 944-18/18-01/1, Ur. broj: 2182/02-01/18-1 od dana 14. rujna 2018. godine, Načelnik Općine Primošten raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

 

o prodaji nekretnine čest. zem. 2069/27, zk. ul. 6290, k.o. Primošten.

 1. Predmet natječaja je prodaja nekretnine u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Šibeniku označena kao čest. zem. 2069/27, zk. ul. 6290 k.o. Primošten, šuma, površine 25 m2,

Nekretnina se nalazi u predjelu Primoštena, zvan Porat.

 1. Početna cijena predmetne nekretnine iz toč. 1. iznosi 2.100,00 kn (slovima: dvije tisuće i sto kuna) po m2 tako da početna kupoprodajna cijena čest. zem. 2069/27 zk. ul. 6290 k.o. Primošten iznosi 52.500,00 kn (slovima: pedeset dvije tisuće i petsto kuna), sve sukladno Procjeni ovlaštenog stalnog sudskog vještaka za građevinarstvo, dipl. ing. građ. Matka Drinković iz Šibenika, od listopada 2018. godine.
 2. Namjena predmetne nekretnine je za potrebe građevne parcele.
 3. Sudionici natječaja mogu biti sve fizičke i pravne osobe koje su hrvatski državljani, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj.
 4. Jamčevinu su sudionici natječaja dužni položiti u iznosu od 10% početne kupoprodajne cijene predmetne nekretnine, što iznosi 5.250,00 kn (slovima: pet tisuća i dvjesto pedeset kuna). Jamčevina se uplaćuje u korist proračuna Općine Primošten na žiro-račun IBAN: HR3924070001835700004-OTP banka, po modelu 68, s pozivom na broj 7706-OIB, s naznakom: „Za natječaj za prodaju nekretnine – čest. zem. 2069/27 k.o. Primošten.“

Izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u ukupan iznos naknade dok se ostalima vraća u nominalnom iznosu bez kamata.

 1. Rok za ponudu je 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, zaključno do 14 sati.(Objavljeno u Narodnim novinama broj; 94/18  (319) od 24.listopada 2018. godine)
 2. Ponude se predaju osobno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj – natječaj za prodaju nekretnine – čest. zem. 2069/27 k.o. Primošten“, Sv. Josipa 7, 22202 Primošten
 3. Sadržaj ponude:

– ime i prezime te adresa ponuditelja odnosno naziv i sjedište pravne osobe,

– preslik osobne iskaznice odnosno rješenja o upisu u sudski ili obrtni registar,

 

– dokaz o plaćenoj jamčevini,

– iznos ponuđene cijene za m2, te ukupna cijena.

Nepotpuna i nepravodobna ponuda neće se razmatrati.

 1. Otvaranje ponuda obavit će imenovano povjerenstvo u uredu načelnika Općine Primošten četvrtog dana od zadnjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda (za slučaj blagdana ili neradnog dana bit će to prvi sljedeći radni dan), dok će o rezultatima izbora svi natjecatelji biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.
 2. Mogućnost uvida u predmetnu nekretninu čest. zem. 2069/27 k.o. Primošten, u nazočnosti ovlaštene osobe prodavatelja traje tijekom natječaja, svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 9 do 14 sati, uz prethodan dogovor na telefon broj: 571-901.
 3. Kriterij za odabir je ponuđena najviša cijena po m2 predmetne nekretnine, odnosno najviša ukupna kupoprodajna cijena za čest. zem. 2069/27 k.o. Primošten.
 4. Upute ponuditeljima mogu se dobiti neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten ili putem telefona, tijekom otvorenosti natječaja, radnim danom od 9 do 14 sati.
 5. Sklopiti ugovor o kupoprodaji dužan je izabrani ponuditelj u roku od 15 dana od dostave odluke o odabiru, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.
 6. Kupoprodajnu cijenu odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti, sukladno prihvaćenom obrascu ponude – odluci o odabiru najpovoljnije ponude, nakon provedenog natječaja.
 7. Pravo poništenja natječaja Općina Primošten zadržava bez posebnog obrazloženja u svako doba.
 8. Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten na telefon broj: 022/571-903 ili na adresu: info@primosten.hr.

 

Općina Primošten

 

 

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA ZAKUP ILI KUPOPRODAJU

KLASA: 372-03/18-03/02

URBROJ: 2182/02-02-18-1

Primošten, 4. listopada 2018. godine

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA ZAKUP ILI KUPOPRODAJU čest.zgr. 1309 zk.ul. 2380 K.O. Primošten

 

Općina Primošten, objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za zakup ili kupoprodaju nekretnine čest.zgr. 1309 zk.ul. 2380 K.O. Primošten, centar (nasuprot parka Trg Don Ive Šarića tzv. „Stara općina“ ili „Dom“), korisne površine 187 m2 prizemlje i polukat 180,18 m2 – galerija, komunalno opremljeno).

Cilj ovog javnog poziva je utvrđivanje namjene poslovnog prostora, vrijednosti zakupa poslovnog prostora odnosno visine kupoprodajne cijene poslovnog prostora odnosno utvrđivanje djelatnosti koja će se u prostoru obavljati, a o čemu odluku, nakon prikupljenih informacija putem ovog poziva donosi Općinsko vijeće Općine Primošten odnosno općinski načelnik.

U slučaju prihvaćenog interesa za zakup poslovnog prostora, poslovni prostor može se dati u zakup na rok od 10 godina s mogućnošću produženja, a mjesečna zakupnina utvrđuje se u kunama po m2 poslovnog prostora sukladno odredbama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Primošten „Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“ 38/09), Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten“: 1/14, 1/16 i 5/16).

Općina Primošten poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe te udruge da dostave svoje pismo namjere za zakup odnosno kupoprodaju predmetnog prostora, odnosno da dostave svoje prijedloge za određivanje druge namjene prostora a koje pismo sadrži sljedeće podatke:

 • naziv pravne osobe – udruge, odnosno ime i prezime fizičke osobe s adresom i kontakt podacima,
 • kratki opis djelatnosti kojom se pravna ili fizička osoba bavi
 • djelatnost koja se planira obavljati u poslovnom prostoru koji se namjerava kupiti ili zakupiti ili za koji se predlaže namjena
 • kratki opis planirane ponude u poslovnom prostoru s planom i programom rada,
 • očekivani broj novozaposlenih osoba odnosno drugih aktivnosti koje će se obavljati u poslovnom prostoru
 • posebni zahtjevi za obavljanje planirane djelatnosti
 • ponuđena cijena zakupa
 • ponuđena cijena kupoprodaje

Pismo namjere za iskaz interesa dostavlja se na adresu Općina Primošten, Sv. Josipa 7. 22 202 Primošten ili na mail adresu info@primosten.hr s naznakom „Iskaz interesa za zakup ili kupoprodaju poslovnog prostora“.

 Pisma namjere za iskaz interesa zaprimaju se do 31. listopada 2018. godine.
Dostavljena pisma namjere služe isključivo ispitivanju zainteresiranosti poduzetnika za utvrđivanje namjene poslovnog prostora i ne obvezuju Općinu Primošten, kao ni zainteresirane osobe na zakup ili kupoprodaju predmetnog poslovnog prostora.

Općina Primošten također poziva zainteresirane udruge s područja Općine Primošten da dostave svoje prijedloge vezane uz korištenje navedenog prostora.

Svi podaci prikupljeni ovim javnim pozivom služiti će kao podloga za raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup ili kupoprodaju predmetnog poslovnog prostora, odnosno poslužiti će kao osnova za donošenje odluke o namjeni poslovnog prostora a koji natječaj će naknadno biti raspisan sukladno odluci Općinskog vijeća odnosno općinskog načelnika Općine Primošten a na koji se mogu javiti zainteresirane pravne i fizičke osobe.
Uvid u poslovni prostor može se izvršiti radnim danom u vremenu od 8.00 do 14.00 sati uz prethodnu najavu.

Sve dodatne informacije u vezi s predmetnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 14.00 sati u službenim prostorijama općine na adresi Sv. Josipa 7. Ured načelnika ili Pravna služba ili putem mail-a info@primosten.hr ili na telefon broj: 022/571-903 ili u uredu općinskog načelnika.

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

 

                                                                                                OPĆINA PRIMOŠTEN

                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                         Stipe Petrina

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Klasa: 112-02/18-02/2

Ur.broj: 2182/02-03-18-4

Primošten, 1. listopada 2018. godine

 

Na temelju članka 19. st.7., i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) oglasu objavljenom na oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje:

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

 

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Oglas Općine Primošten za prijam službenika u službu na radno mjesto Savjetik-Tajnik općine, poziva se kandidat koji formalno udovoljavaju uvjetima oglasa za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, odnosno;

 

 1. G.S. iz Primoštena

 

Testiranje kandidata:

 

Sukladno Obavijesti i uputama kandidata uz oglas za prijam službenika u službu Klasa: 112-03/18-02/2 Ur.broj: 2182/02-03-18-1 Primošten, od dana 28. rujna 2018. godine, , obavještavaju se kandidati da će se pismeni dio testiranja održati dana 9. listopada 2018. godine (utorak) u 11,00 sati u službenim prostorijama Općine Primošten, Ul. Sv. Josipa br.7 Primošten.

 

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu.

 

Obavještavaju se kandidati da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

 

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa, kandidatu se dodjeljuje jedan (1.) bod. kandidat koji točno dogovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa, stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

 

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

                                                                                               

 

Obavijest i upute kandidatima za oglas u Općinu Primošten Savjetnik-tajnik općine

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

uz oglas u Općini Primošten za prijam službenika u službu na određeno vrijeme

na radnom mjestu

Savjetnik – tajnik općine

.

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za radno mjesto Savjetnik- tajnik općine o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podatcima o plaći, testiranju, način testiranja i području testiranja za radno mjesto Savjetnik- tajnik općine kako slijedi;

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

 

Savjetnik-tajnik općine: prati propise od značaja za rad Općine, – obavlja poslove izrade akata iz djelokruga upravnog tijela za potrebe rada Općinskog vijeća, njegovih radnih tijela i Načelnika Općine, uključujući izradu i usklađivanje svih akata izuzev onih koji ulaze u opis poslova koje obavlja viši stručni suradnik za računovodstvo i financije, – obavlja uredske i administrativne poslove za Vijeće i njegova radna tijela, zaprima materijale od načelnika, tijela Jedinstvenog upravnog odjela ili drugih predlagatelja, do pisanja poziva, umnožavanja materijala, upućivanje poziva i materijala članovima tijela (poštom ili/i e mail-om) za koje se zakazuje sjednica, vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica Vijeća, njegovih radnih tijela, prepisuje tonske zapise, obavlja poslove vezane uz vijećnička pitanja, vrši izradu i pripremu programa rada i izvještaja o radu Vijeća i njegovih radnih tijela, vodi odgovarajuću dokumentaciju i evidencije, – obavlja poslove pripreme i tehničke obrade, te uređivanja tekstova za objavu u Službenom vjesniku Općine Primošten, – sudjeluje u izradi strategija i vođenja projekata općine, – izrađuje i dostavlja materijale,opće akte, zaključke i druga pismena dostavlja nadležnim tijelima, pravnim ili fizičkim osobama na daljnje postupanje – osigurava suradnju unutar Jedinstvenog upravnog odjela u svrhu pružanja savjeta te suradnju izvan s tijelima državne uprave, lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama u svrhu prikupljanja i razmjene informacija – izrađuje odluke načelnika Općine Primošten te ugovore – u suradnji s Financijsko računovodstvenom službom sudjeluje u izradi proračuna – priprema stručne podloge za donošenje akata (odluka, zaključaka, ugovora) – objavljuje javne nabave na propisan način, – provodi postupak javne nabave, – sudjeluje u izradi plana nabave i sastavlja izvješća o javnoj nabavi sukladno zakonu – vodi evidenciju o javnoj nabavi sukladno zakonskim postupcima, – provodi, koordinira i prati realizaciju postupaka i realizaciju ugovora javne nabave, roba i usluga, – izrađuje upute za javna nadmetanja sukladno zakonskim propisima, – sudjeluje u izradi tehničke dokumentacije i troškovnika predmeta javne nabave kada je to moguće, – vodi žalbeni postupak, te obavlja i druge poslove i radnje u postupcima javne nabave, – prati propise o javnoj nabavi i upućuje na primjenu propisa – sudjeluje u programima izobrazbe u području javne nabave i redovitom usavršavanju radi obnove certifikata, – vodi evidencije iz djelokruga svog službeničkog mjesta, izrađuje izvještaje 80% -i druge poslove po potrebi koji se povjere po nalogu načelnika i pročelnika 20%

 

Posebni uvjeti:

 

Potrebno stručno znanje:magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera najmanje tri godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti, komunikacijske vještine, položen državni stručni ispit, položen ispit iz područja javne nabave, poznavanje rada na računalu

Stupanj složenosti poslova:uključuje složene poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

Stupanj samostalnosti:samostalnost u radu i odlučivanje o svim pitanjima iz svog djelokruga,

Stupanj odgovornosti:uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima zaposlenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka,metoda rada i stručnih tehnika

Stupanj stručne komunikacije: uključuje kontrole unutar Jedinstvenog upravnog odjela.

 

 

Podaci o plaći

 

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 61/11), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Savjetnik za prostorno planiranje određen je u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 363-01/13-01/1 Urbroj: 2182/02-01-13-1 od dana 19. srpnja 2013. godine, („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/02-13-1 Urbroj. 2182/02-02-13-1 od dana 1. srpnja 2013. godine („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13).

Slijedom navedenog plaća Savjetnika – tajnika općine u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za Savjetnika – tajnika općine 1,50 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

 

Testiranje kandidata:

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja.

 

O testiranju će kandidati biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.

 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

 

Pisanog testa iz područja testiranja slijedećih zakona odnosno akata;

 

 • Statut Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 3/13, 5/13, 1/18),
 • Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19713, 137/15 i 123/17),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08 i 61/11),
 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14),

usmenog intervjua s Povjerenstvom

 

 

Način testiranja kandidata:

 

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

O terminu obavljanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na testiranje telefonskim pozivom odnosno mail-om. Pisani poziv uz zaštitu osobnih podataka biti će objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

 

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

 

Pisano testiranje traje 45 minuta.

 

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

 

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10.

 

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na oglas.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

 

 

Područje testiranja:

 

 • Statut Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 1/18, 2/18),
 • Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19713, 137/15 i 123/17),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08 i 61/11),
 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14),

 

 

                                                                                 Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                            Milena Pleić

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 • Spis predmeta, ovdje
 • Oglasna ploča, ovdje
 • Objaviti na web stranici: www.primosten.hr

Oglas za prijem u službu na radno mjesto: Savjetnik – tajnik općine

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIMOŠTEN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 112-02/18-02/2
Ur.broj: 2182/02-02-18-1
Primošten, 17. rujna 2018. godine

Na temelju članka 5. u svezi članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 5/13, 6/13, 7/13, 3/13, 3/14, 5/15, 4/16, te IX Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Klasa: 023-05/02-13-2 Urbroj: 2182/02-02-18-1) načelnik Općine Primošten raspisuje:

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIME
Za prijam u Službu tajništva Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten radno mjesto; Savjetnik – tajnik općine na određeno vrijeme zbog povećanja opsega posla na rok od šest mjeseci. Osnovni podaci o radnom mjestu: Kategorija: II, Potkategorija: Savjetnik, Klasifikacijski rang: 5. Naziv: Savjetnik-tajnik općine

Opis poslova:
Savjetnik-tajnik općine: prati propise od značaja za rad Općine, – obavlja poslove izrade akata iz djelokruga upravnog tijela za potrebe rada Općinskog vijeća, njegovih radnih tijela i Načelnika Općine, uključujući izradu i usklađivanje svih akata izuzev onih koji ulaze u opis poslova koje obavlja viši stručni suradnik za računovodstvo i financije, – obavlja uredske i administrativne poslove za Vijeće i njegova radna tijela, zaprima materijale od načelnika, tijela Jedinstvenog upravnog odjela ili drugih predlagatelja, do pisanja poziva, umnožavanja materijala, upućivanje poziva i materijala članovima tijela (poštom ili/i e mail-om) za koje se zakazuje sjednica, vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica Vijeća, njegovih radnih tijela, prepisuje tonske zapise, obavlja poslove vezane uz vijećnička pitanja, vrši izradu i pripremu programa rada i izvještaja o radu Vijeća i njegovih radnih tijela, vodi odgovarajuću dokumentaciju i evidencije, obavlja poslove pripreme i tehničke obrade, te uređivanja tekstova za objavu u Službenom vjesniku Općine Primošten, sudjeluje u izradi strategija i vođenja projekata općine, izrađuje i dostavlja materijale,opće akte, zaključke i druga pismena dostavlja nadležnim tijelima, pravnim ili fizičkim osobama na daljnje postupanje, osigurava suradnju unutar Jedinstvenog upravnog odjela u svrhu pružanja savjeta te suradnju izvan s tijelima državne uprave, lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama u svrhu prikupljanja i razmjene informacija izrađuje odluke načelnika Općine Primošten te ugovore, u suradnji s Financijsko računovodstvenom službom sudjeluje u izradi proračuna, priprema stručne podloge za donošenje akata (odluka, zaključaka, ugovora), objavljuje javne nabave na propisan način, provodi postupak javne nabave, sudjeluje u izradi plana nabave i sastavlja izvješća o javnoj nabavi sukladno zakonu vodi evidenciju o javnoj nabavi sukladno zakonskim postupcima, provodi, koordinira i prati realizaciju postupaka i realizaciju ugovora javne nabave, roba i usluga, izrađuje upute za javna nadmetanja sukladno zakonskim propisima, sudjeluje u izradi tehničke dokumentacije i troškovnika predmeta javne nabave kada je to moguće, vodi žalbeni postupak, te obavlja i druge poslove i radnje u postupcima javne nabave, prati propise o javnoj nabavi i upućuje na primjenu propisa sudjeluje u programima izobrazbe u području javne nabave i redovitom usavršavanju radi obnove certifikata, vodi evidencije iz djelokruga svog službeničkog mjesta, izrađuje izvještaje te obavlja i druge poslove po potrebi koji se povjere po nalogu načelnika i pročelnika.

POSEBNI UVJETI
Potrebno stručno znanje:magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera najmanje dvije godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti, komunikacijske vještine, položen državni stručni ispit, položen ispit iz područja javne nabave, poznavanje rada na računalu.
Stupanj složenosti poslova:uključuje složene poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
Stupanj samostalnosti:samostalnost u radu i odlučivanje o svim pitanjima iz svog djelokruga,
Stupanj odgovornosti:uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima zaposlenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka,metoda rada i stručnih tehnika
Stupanj stručne komunikacije: uključuje kontrole unutar Jedinstvenog upravnog odjela.

OPĆI UVJETI:
Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit odnosno ispit iz područja javne nabave, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručne ispite.

Na oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidat/kandidatkinja se prima u službu uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

Obavijest o vremenu održavanja testiranja, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

životopis,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku),
dokaz o radnom iskustvu; radno pravnom statusu tzv.„Elektronički zapis“,
dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao tijekom svog radnog staža (preslike ugovora o radu, rješenja o rasporedu i sl.),
preporuku/e poslodavca.

Urednom prijavom na oglas smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na oglas.
Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će obaviješteni o tome pisanim putem.
Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Postupak oglas obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja koji se nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, po obavijesti o izboru, planira primiti u službu.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8. dana od objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik.
Prijave na oglas podnose se na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, uz oznaku: »Oglas za prijam u službu – ne otvaraj«.

Oglas se provodi sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11). O postupku provođenja oglasa, datumu testiranja kandidata literaturi potrebnoj za testiranje i rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Primošten: www.primosten.hr.

OPĆINA PRIMOŠTEN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Pročelnik
Iris Ukić Kotarac dipl.iur

Dostaviti:

– oglasna ploča, ovdje
– web stranica Općine Primošten www.primosten.hr
– Oglasna ploča Zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik
– Putem email-a zavodu,

Poziv za sazivanje 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

Klasa: 023-01/18-01/10

Ur.broj: 2182/02-01-18-1

Primošten, 07.  rujna 2018. godine

 

 

                                                  –  ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA  (na e-mail adresu)       
                                                  – SVIMA

                                                                                               

 PREDMET: Poziv za sazivanje 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 

Sukladno članku 26. stavku 1. točki 2. i 3. . Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18 i 2/18) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na  redovnu 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana  14. rujna ( petak) 2018. godine s početkom u 11. 30 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

   

    Predloženi dnevni red:


 1. Polugodišnje Izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Primošten  za vremensko razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

 

 1. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage IV. Izmjene i dopune Odluke o davanju u zakup  poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primošten „Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 3/18

 

 1. Polugodišnje Izvješće  o izvršenju Proračuna Općine Primošten  za  vremensko razdoblje od 01. siječnja do 30.lipnja 2018. godine

 

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Općine Primošten za 2018. godinu

 

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2018. godinu

 

 1. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluka o zaduženju za refinanciranje kredita Općine Primošten

 

 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na III. Izmjene Plana nabave Općine Primošten za 2018. godinu

 

 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na  IV. Izmjene Plana nabave Općine Primošten za 2018. godinu

 

 1. Prijedlog  Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Primošten

 

 1. Izvješće  neovisnog  revizora  i Financijski  Izvještaj   za  BUCAVAC“  d.o.o   o  poslovanju za 2017.  godinu

 

 1. Suglasnost na Odluku o davanju namjenskog zajma Turističkoj zajednici Općine Primoštena iz Primoštena Klasa; 403-02/18-03/01; Urbroj: 2182/02-02-18-2 od dana  05. srpnja 2018. godine i Ugovor o namjenskom zajmu Klasa; 403-02/18-03/01; Urbroj: 2182/02-02-18-3 od dana  05. srpnja 2018.

 

 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na Sporazum o suradnji na provedbi Operativnog  plana razvoja cikloturizma Šibensko kninske županije

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluke i Ugovore o nabavi jednostavne  vrijednosti tijekom  2018. godine

 

 1. Prijedlog Odluke o nabavi radova izrade potpornih armirano betonskih  zidova s oblogom  od  prirodnog  kamena na šetnici oko brda Gaj

 

 1. Prijedlog Odluke o nabavi vantroškovničkih građevinskih radova na  pomoćnim građevinama

 

 1. Prijedlog Odluke Općinskog vijeća Općine Primošten  o nabavi, dopremanju i montaži panoramskog teleskopa na vrhu Gaja

 

 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten  na Ugovor  o prethodnom financiranju  izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Uz vojske“

 

 1. Zapisnik sa 23. sjednice Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Općine Primošten  s Odlukama:

a/ Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Općine Primošten „ Primošten, lipanj 2018.“

b/ Pravilnik  o  upisu  djece u ostvarivanju  prava i obveza korisnika usluga

c/ Odluka o upisu djece  u vrtić u pedagoškoj godini 2018/2019

d/ Zapisnik komisije  za upise u pedagošku godinu 2018/2019

e/ Projekt  „ Unapređenja  usluga djece u sustavu ranog i predškolskog odgoja i

obrazovanja“

 

 1. Zapisnik sa 24. sjednice Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Općine Primošten  s Odlukama:

a/ Odluka o raspisivanju  natječaja za izbor spremačice/domaćice na određeno  radno vrijeme  u Dječjem  vrtiću   Općine Primošten

b/ Odluka o raspisivanju  natječaja za izbor pedagoga/ice na pola radnog vremena na neodređeno  radno vrijeme  u Dječjem  vrtiću   Općine Primošten

c/ Odluka o raspisivanju  natječaja za izbor odgajatelja/odgajateljice na određeno puno radno vrijeme  u Dječjem  vrtiću   Općine Primošten

d/ Odluka o raspisivanju  natječaja za izbor zdravstvenog voditelja/ice na određeno vrijeme ( 8 sati tjedno)  u Dječjem  vrtiću   Općine Primošten

 

 1. Polugodišnje financijsko Izvješće  Dječjeg vrtića Općine Primošten za razdoblje od 01. siječnja 2018 -30. lipnja 2018. godine

 

 1. Zapisnik sa 25. sjednice Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Općine Primošten  s Odlukama;

a/  Odluka o  primanju  u radni  odnos   na određeno vrijeme  suglasnost   na isplatu

jubilarne nagrade;

b/ Odluku  o obavljanju   ravnateljskih  poslova   za  vrijeme   privremene   spriječenosti ravnateljice

 

 1. Zapisnik sa 26. sjednice Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Općine Primošten  s Odlukom:

a/ Suglasnost  na  Godišnje  izvješće  o  ostvarivanju   Plana i  programa   rada  za pedagošku godinu 2017/2018.

 

  23. Zahtjev  prof.dr. sc. Darka Skorin  Kapov  i  prof. dr. sc. Jadranke  Sjkorin                        Kapov za:

a/ Ispravak   VI Izmjena i dopuna PPUO Primošten u vezi zoniranja   čest. zem.  801/6 i  dijela  čest. zem.  1066/1  ,obje  k.o.  Primošten     te

b/ očitovanje   na pismo  pomoćnika  ministra  Danijela Žambokija

 

 1. Zahtjev  Jere Jurin  iz Šibenika zast. po punomoćnici  Ivoni Perišić  Rošić za                   otkup čest.zem. 2069/27 k.o. Primošten  /25m“/

 

 

                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                            Jere Gracin v.r.

 

Dopuna Dnevnog reda – prijedlog:

 

 1. Odluke Skupštine komunalnog poduzeća Bucavac d.o.o – potvrda i verifikacija

 

–         25.1. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjenu i dopunu Pravilnika o radu Bucavac d.o.o. od dana 06. veljače 2015. godine,

–         25.2. Odluka o otpisu spornih potraživanja,

–         25.3. Odluka otpisu imovine i potraživanja,

–         25.4. Odluka o vrijednosnom usklađivanju spornih potraživanja,

–         25.5. Odluka o davanju suglasnosti na II izmjenu i dopunu Pravilnika o radu Bucavac d.o.o od dana 06. veljače 2015. godine,

–         25.6. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o organizacijskoj strukturi i sistematizaciji radnih mjesta Bucavac d.o.o

 

 1. Izvješće o statusu predmeta zakupa poslovnog prostora 1309 K.O. Primošten

 

                                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                  Jere Gracin v.r.

 

  Dopuna Dnevnog reda – prijedlog


 27. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pojedinačnim zahtjevima za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u sklopu postupka legalizacije uključujući pravo nadzora u tri pojedinačna predmeta

 

 

(više…)

Poništenje natječaja za predio- brdo “Gaj”

 

Primošten, 20. kolovoza 2018. godine

 

Načelnik Općine Primošten, temeljem toč. XVII. Javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ dana 01. kolovoza 2018. godine pod brojem 70/2018 (250), objavljuje:

 

PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA

za zakup poslovnog prostora:

uređeni, nenamješteni poslovni prostor (2) položeni na čest. zem. 4189/305 i 4189/306 k.o. Primošten , predio – brdo „Gaj“, i to za sljedeću namjenu:

 1. Ugostiteljski objekt/cafe bar (površine 11,60 m2) i za
 2. Suvenirnica (površine 8,11 m2), a koji natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 70/2018 (250) dana 01. kolovoza 2018. godine.

 

 

Načelnik Općine Primošten

      Stipe Petrina

 

Izvješće o nepravilnostima za razdoblje od 01.01.2018 do.31.06 2018.

 

Prilog 4

 

 1. Podaci o obvezniku

 

1. Naziv obveznika OPĆINA PRIMOŠTEN
2. Odgovorna osoba – čelnik STIPE PETRINA – NAČELNIK
3. Adresa i poštanski broj Sv. Josipa 7., Primošten 22 202

 

 1. Podaci o osobi zaduženoj za nepravilnosti

 

4. Ime i prezime Iris Ukić Kotarac
5. Telefon 022/571-903  022/571-904
6. Fax 022/571-902
7. E-mail info@primosten.hr
8. Adresa i poštanski broj Sv. Josipa 7., Primošten 22 202

 

IZVJEŠĆE O NEPRAVILNOSTIMA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 30.06.2018.

 

III.  Podaci o nepravilnostima

 

1. Oznaka pismena (KLASA, URBROJ, brojčana oznaka ili sl.)

redni broj 4. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti

/
1.1. Datum primitka prijave/uočavanja nepravilnosti

redni broj 5. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti

/
1.2. Kratki opis nepravilnosti

redni broj 9. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti

/
1.3. Vrsta nepravilnosti

redni broj 10. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti

/
1.4. Procjena fiskalnog učinka

redni broj 11. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti

/
1.5. Poduzete mjere

Redni broj 16. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti

/
1.6. Praćenje postupanja po poduzetim mjerama

/

/

 

NAPOMENA: Tijekom prvih šest mjeseci 2018. godine, nije bilo zaprimljenih obavijesti o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

 

 

U Primoštenu, 27. srpnja 2018. godine

 

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI

Iris Ukić Kotarac dipl.iur.

Odluka o poništenju Javnog poziva za dodjelu na korištenje poslovnog prostora

Na temelju čl. VIII. Javnog poziva za dodjelu na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primošten unutar zgrade zdravstvene stanice u Primoštenu položene na čest. zem. 2189/3 k.o. Primošten, Načelnik Općine Primošten, dana 10. srpnja 2018. godine, donosi:

O D L U K U

o poništenju Javnog poziva za dodjelu na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primošten unutar zgrade zdravstvene stanice u Primoštenu položene na čest. zem. 2189/3 k.o. Primošten, objavljenog na web stranici Općine Primošten i na oglasnoj ploči Općine Primošten dana 20. lipnja 2018. godine.

Klasa: 372-01/09-01/3

Ur. broj: 2182/02-02-18-8

 

                                                                                   Općina Primošten

                                                                                 Načelnik Stipe Petrina

 

Poziv za 9.hitnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten

Klasa: 023-01/17-01/09

Ur.broj: 2182/02-01-18-1

Primošten, 21. lipnja 2018. godine

 

 

                                                                 -ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                                                                -SVIMA-

 

 

PREDMET: Poziv za sazivanje 9. hitne  sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 

Sukladno članku 126 stavku 1. točki 2 . i 3. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18 i 2/18) i članku 19.  i 63. stavku 1. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 2/18 i 3/18) pozivate se na 9.hitnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 26, lipnja (utorak) 2018. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

 

    Predloženi dnevni red:

 

 1. Prijedlog Odluke o namjeri refinanciranja kredita Općine Primošten kod  „ERSTE&STEIERMARKISCHE BANK“d.d. iz Rijeke

 

 

                                                         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                 Jere Gracin

 

 

 

 

 

Javni poziv za dodjelu na korištenje poslovnog prostora

Na temelju čl. 37. Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 38/09 i „Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 1/14, 1/16, 5/16, 2/18 i 3/18), te Zaključka Općinskog vijeća Općine Primošten, Klasa: 372-01/09-01/3, Ur. broj: 2182/02-01-18-6 od dana 08. lipnja 2018. godine, Načelnik Općine Primošten, dana 19. lipnja 2018. godine, raspisuje

 

JAVNI POZIV

za dodjelu na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primošten/

unutar zgrade zdravstvene stanice u Primoštenu položene na čest. zem. 2189/3 k.o. Primošten

 1. Općina Primošten se određuje za raspisivanje javnog poziva za dodjelu na korištenje poslovnog prostora udrugama/privatnim fizičkim/privatnim pravnim osobama (u daljnjem tekstu: pravni subjekti) iz djelatnosti zdravstvene zaštite koja predstavlja javnu potrebu od interesa za Općinu Primošten, na rok od 5 godina, kako slijedi:

poslovnog prostora u sklopu zdravstvene stanice u Primoštenu, smještene na adresi Kamenar 2e, a položene na čest. zem. 2189/3 k.o. Primošten, površine 23,78 m2, na Skici koja je sastavni dio ovog javnog poziva označen žutom bojom.

            Poslovni prostor iz ove točke javnog poziva dodjeljuje se uz plaćanje naknade u iznosu od 1,00 kuna + PDV, uz obvezu plaćanja režijskih troškova prostora i zajedničkih prostorija.

Uvid u Plan zgrade zdravstvene stanice, Primošten, Kamenar 2e, može se izvršiti za vrijeme trajanja ovog javnog poziva svakog radnog dana od 09:00 do 12:00 sati.

 

 1. Pravo sudjelovanja na javnom pozivu imaju pravni subjekti registrirani za obavljanje djelatnosti zdravstvene zaštite, a čija djelatnost predstavlja javnu potrebu od iznimnog interesa za Općinu Primošten:

Uvjeti su:

 1. Pravni subjekt mora biti upisan u odgovarajući registar/registre, te registriran za obavljanje djelatnosti iz područja zdravstvene zaštite, najmanje dvije godine prije dana objave javnog poziva
 2. Pravni subjekt mora uredno plaćati doprinose i poreze i druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Općine Primošten (ukoliko se radi o subjektu koji ima sjedište, odnosno djeluje na području Općine Primošten)
 3. Mora imati organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu aktivnosti
 4. Mora voditi transparentno financijsko poslovanje
 5. Dokaz da se protiv pravnog subjekta, odnosno osobe ovlaštene na zastupanje pravnog subjekta ne vodi kazneni postupak i da nije pravomoćno osuđivana
 6. Aktivnosti pravnog subjekta se moraju provoditi na području Općine Primošten
 7. Prijava na javni poziv mora sadržavati sve podatke, dokumentaciju određenu ovim javnim pozivom
 8. Pravni subjekt mora ispunjavati obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o korištenju poslovnog prostora

 

III.       Prijava na javni poziv sadrži osnovne podatke o prijavitelju s opisom dosadašnjeg rada i djelovanja te planom aktivnosti u predstojećem razdoblju.

Prijavi na javni poziv obavezno priložiti:

 1. Izvadak iz matičnog registra u koji je udruga upisana (ispis internetske stranice), te iz drugih odgovarajućih registara, ukoliko ih ima (ispis internetske stranice)
 2. Potvrdu Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, u izvorniku, ne starija od 30 dana
 3. Isprave o bonitetu ne starije od 30 dana odnosno presliku financijskog izvješća za prethodnu godinu za udruge koje su obveznici dvojnog knjigovodstva odnosno za udruge obveznike jednostavnog knjigovodstva-preslik isprava koje su ekvivalent financijskom izvješću
 4. Dokaz o postojanju rane intervencije, ukoliko postoji
 5. Izjava o načinu pružanja usluga korisnicima s područja Općine Primošten (besplatno, uz naknadu, uz popust na naknadu)
 6. Dokaz o ciljanim skupinama kojima je pravni subjekt usmjeren (djeca/mladi i roditelji, djeca, odrasli)
 7. Dokaz o ostvarenoj suradnji s drugim organizacijama/institucijama
 8. Razrađen prijedlog programa koji se namjerava provoditi u poslovnom prostoru
 9. Plan i program rada za drugu polovicu 2018. godine, te popis odobrenih projekata za provođenje

Pobrojana dokumentacija (osim one koju su izdala druga tijela) mora biti vlastoručno potpisana od strane osobe ovlaštene za zastupanje te ovjerena službenim pečatom pravnog subjekta.

 

 1. Kriteriji i mjerila za bodovanje pristiglih prijava na javni poziv za opisani poslovni prostor radi provođenja programa i projekata od interesa za opće dobro, su:

 

 1. Područje bavljenja u sklopu djelatnosti zdravstvene zaštite:

 

 • Socijalne usluge – psihološke i logopedske usluge

(terapija, dijagnostika)                                                                     3 boda

 • Ostale usluge iz djelatnosti zdravstvene zaštite 2 boda
 • Obrazovanje/edukacija 1 bod

 

 1. Pravni subjekt (prijavitelj) djeluje:

 

 • 5 godina i više             3 boda
 • 2 – 5 godina                  2 boda
 • manje od 1 godine – 2 godine 1 bod
 1. Usluge:

 

   –  pružanje usluga rane intervencije                                                       1 bod

   –  nema usluga rane intervencije                                                              0 bodova

 

 

 1. d) Način pružanje usluga stanovnicima s područja Općine Primošten (za slučaj najpovoljnijeg ponuditelja):
 • Bez naknade 3 boda
 • Uz popust na naknadu 2 boda
 • Uz uobičajenu naknadu 1 bod

 

 1. e) Usluge su namijenjene:

                – djeci / mladima, kao i roditeljima                                                3 boda

               – samo djeci                                                                                               2 boda

               – samo odraslima                                                                                       1 bod

 

 1. f) Ostvarena suradnja s drugim organizacijama/institucijama:

– s više od 5 različitih organizacija/institucija                                   2 boda

– s više od 3 organizacije/ institucije                                                      1 bod

– nema suradnje s drugim i organizacijama/institucijama                    0 bodova

 

 1. g) Plan projekata/programa za drugu polovicu 2018. godine, te trenutno odobreni/planirani projekti/programi:

 

 • 0 projekata              0 bodova
 • 1 – 2 projekta                                                                                    1 bod
 • 3 i više projekata             2 boda

Na temelju zbroja bodova za svakog prijavitelja, Načelnik utvrđuje listu prvenstva za dodjelu poslovnog prostora na korištenje.

Ako dva ili više prijava imaju jednak broj bodova, prednost na listi prvenstva ima onaj podnositelj koji je ostvario više bodova po kriteriju:

 1. Područje bavljenja u sklopu djelatnosti zdravstvene zaštite
 2. Način pružanje usluga stanovnicima s područja Općine Primošten

 

 1. Konačnu listu prvenstva za dodjelu opisanog poslovnog prostora, utvrđuje Načelnik Općine Primošten.

Odluka o dodjeli poslovnog prostora na korištenje mora biti obrazložena.

Na temelju odluke Načelnika o dodjeli poslovnog prostora na korištenje, sklapa se ugovor o korištenju poslovnog prostora.

Ako prijavitelj koji je ostvario najviše bodova za pojedini poslovni prostor ne pristupi sklapanju ugovora, Načelnik će ugovor sklopiti sa slijedećim prijaviteljem s konačne liste prvenstva za opisani poslovni prostor.

 

 1. Prijava na javni poziv sa dokumentacijom se podnosi u zatvorenoj omotnici, s naznakom „Ne otvaraj – javni poziv za dodjelu na korištenje poslovnih prostora“, preporučeno poštom ili neposredno na protokolu Općine Primošten, Sv. Josipa br. 7, 22202 Primošten, najkasnije do 27. lipnja 2018. godine.

VII.      Ovaj javni poziv objavit će se na internetskim stranicama Općine Primošten i na oglasnoj ploči Općine.

VIII.    Općina Primošten zadržava pravo poništenja ovog javnog poziva bez obrazloženja.

Klasa: 372-01/09-01/3

Ur. broj: 2182/02-02-18-7

 

                                                                                  Općina Primošten

                                                                                 Načelnik Stipe Petrina

 

Poziv za sazivanje 8.sjednice Općinskog vijeća Općina Primošten

Klasa: 023-01/18-01/08
Ur.broj: 2182/02-01-18-1
Primošten, 01. lipnja 2018. godine

 

                                                                 -ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                

                                                                                                -SVIMA-

PREDMET: Poziv za sazivanje 8. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

Sukladno članku 26. stavku 1. točki 2. i 3. . Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18 i 2/18) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na  redovnu 8. sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana  08. lipnja ( petak ) 2018. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

 

  

    Predloženi dnevni red:

 

 1. Paket komunalnog doprinosa

/ uključujući  pravo nadzora u tri pojedinačna predmeta/

 

 1. Prijedlog Odluke o VIII.  Izmjeni i dopuni Odluke o naknadama za korištenje javne površine («Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije“ broj 4/11, 6/11 i „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 2/12, 3/12, 5/13, 1/14 ,1/15 i 1/16)

 

DOPUNA DNEVNOG REDA

Redovne 8. sjednice Općinskog vijeća

zakazane za dan 08. lipnja 2018. godine

 

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten
 1. Prijedlog Sporazuma o provođenju katastarske izmjere  u  svrhu izrade  katastra  nekretnina na području Općine Primošten
 1. Pismo namjere Ivana Džaja iz Drniša za sufinanciranje izrade VII Izmjena i dopuna PPUO Primošten
 1. Prijedlog Odluke o namjeri otkupa stare zgrade škole  čest. zgr. 390 k.o. Primošten
 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na II. Izmjene Plana nabave Općine Primošten
 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na  Odluku  „  Bucavca“ d.o.o.  o

cijenama prijevoza putnika i roba na području  Primoštena u 2018. godini

 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na  Odluku  „  Bucavca“ d.o.o.  o

cijenama zakupa prodajnog mjesta  na zelenoj tržnici  u 2018. godini

 1. Izvješće neovisnog revizora i Financijski izvještaji „ Primošten odvodnje                                                                               “ d.o.o.  za 2017. godinu
 1. Prijedlog Izmjene i dopune Godišnjeg Plana upravljanja pomorskim dobrom na području  Općine Primošten za 2018. godinu
 1. Prijedlog II. Izmjene i dopune Odluke o komunalnom redu Općine Primošten
 1. Prijedlog Odluke o nabavi naknadnih /građevinskih, obrtničkih i instalaterskih/ radova na Spomeniku Gospe od Loreta
 1. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o davanju u zakup poslovnih  prostora na području Općine Primošten

ISPRAVAK TAJNIKA /samo  na znanje/

                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                Jere Gracin

Obavijest za građane u svezi isporuke el. energije za srijedu 23.05.2018. godine

ZBOG RADOVA NA ELEKTROENERGETSKOM POSTROJENJU, DANA 23.05.2018. (SRIJEDA) U VREMENU OD 09:30 SATI DO 12:00 SATI BEZ ELEKTRIČNE ENERGIJE BITI ĆE POTROŠAČI U PRIMOŠTENU ( PODADRAGE) ULICA ŠIBENSKA ( SVI POTROŠAČI ).

U SLUČAJU NEPOVOLJNIH VREMENSKIH PRILIKA PLANIRANI RADOVI SE ODGAĐAJU.

Državna uprava za zaštitu i spašavanje

Područni ured za zaštitu i spašavanje Šibenik

Županijski centar 112

tel:  022 112

tel:  022 342 802, 022 335 449

fax: 022 219 369

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na temelju članka 19. st.7., i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) oglasu objavljenom na oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje:

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

 

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Oglas Općine Primošten za prijam službenika u službu, pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima oglasa za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, odnosno;

 

 1. A.P. Bratski Dolac 6. Široke, Primošten
 2. A. Č. Branitelja domovinskog rata kbr. 2 E, Šibenik

 

Testiranje kandidata:

 

Sukladno Obavijesti i uputama kandidata uz oglas za prijam službenika u službu Klasa: 112-03/18-02/2 Ur.broj: 2182/02-03-18-2 Primošten, od dana 23. travnja 2018. godine, obavještavaju se kandidati da će se pismeni dio testiranja održati dana 30. travnja 2018. godine (ponedjeljak) s početkom u 11,00 sati u službenim prostorijama Općine Primošten, Ul. Sv. Josipa br.7 Primošten.

 

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu.

 

Obavještavaju se kandidati da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

 

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa, kandidatu se dodjeljuje jedan (1.) bod. kandidat koji točno dogovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa, stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

 

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

Klasa: 112-03/18-03/2

Ur.broj: 2182/02-03-18-4

Primošten, 24. travnja 2018. godine

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja                                                                                       

Dostaviti:

 

 

Poziv za sazivanje 2.sjednice Stožera Civilne zaštite Općine Primošten

 

 

-ČLANOVIMA STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE

                                                                                    OPĆINE PRUIMOŠTEN                                                             

                                                                                                -SVIMA-

 

 

PREDMET: Poziv za sazivanje 2. sjednice Stožera Civilne zaštite  Općine Primošten

 

Sukladno Zakonu o sustavu civilne zaštite  „ Narodne novine 82/15) i  Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera  zaštite od požara  od interesa  za RH u 2018. godini pozivate se na  redovnu 2. sjednicu Stožera civilne zaštite Općine Primošten koja će se održati dana  03. svibnja ( četvrtak ) 2018. godine s početkom u 9,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

 

    Predloženi dnevni red:

 

 1. Stanje zaštite od požara na području  Općine  Primošten 
 2. Plan rada za protupožarnu  sezonu 2018. godine 
 3. Financijski plan osiguranih sredstava za provođenje zadataka tijekom  ovogodišnje  protupožarne  sezone uz naglasak na troškove angažiranja  vatrogasaca
 4. Plan operativne provedbe Programa aktivnosti iz točke 2 ovog Poziva
 5. Plan aktivnog uključenja svih subjekata   zaštite od požara na području  Općine Primošten   sukladno  istoimenom  Planu na nivou ŠKŽ
 6. Osvrt na razradu postupanja za uključivanje Stožera  civilne zaštite   za slučaj velikih nesreća i katastrofa

Klasa: 810-08/18-03/01

Ur.broj: 2182/02-02-18-2

Primošten, 25. travnja 2018. godine

 

NAČELNIK STOŽERA CIVILNE ZAŠTITE 

                                                                          OPĆINE PRIMOŠTEN

Obavijest i upute kandidatima za prijem na radno mjesto Prometni redar

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

za prijam službenika u službu na radnom mjestu Prometni redar

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

 

 

Obavještavaju se kandidat prijavljeni na oglas za radno mjesto Prometni redar JUO Općine Primošten, o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podatcima o plaći, testiranju, način testiranja i području testiranja, kako slijedi;

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

 

Osnovni podaci o rednom mjestu:

Kategorija:III

Potkategoriji: Referent

Klasifikacijski rang:11

Naziv: REFERENT PROMETNI REDAR

Broj izvršitelja: 2

 

Opis poslova

 

 • obavlja nadzor nad provedbom odluka koje se tiču odvijanja prometa i regulacije parkiranja na području Općine Primošten
 • brine o nesmetanom odvijanju prometa i regulaciji parkiranja na području općine u suradnji s drugim nadležnim tijelima i društvima,
 • sankcionira aktivnosti koje predstavljaju remećenje prometnih pravila,
 • obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, poslove nesmetanog odvijanja prometa na području općine Primošten,
 • donosi rješenja kojima nalaže fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja nesmetanog prometa,
 • predlaže pokretanje prekršajnog postupka,
 • provodi izvršenje rješenja u suradnji sa za to nadležnim tijelima,
 • surađuje sa svim službama Jedinstvenog upravnog odjela
 • obavlja i druge poslove po potrebi koji se povjere po nalogu načelnika i pročelnika

 

 

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

 

POTREBNO STRUČNO ZNANJE:

 • srednja stručna sprema, upravne, prometne, tehničke ili druge struke
 • najmanje tri mjeseca radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • stručna osposobljenost za upravljanje prometom te poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila

STUPANJ SLOŽENOSTI POSLOVA:

 • uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

STUPANJ SAMOSTALNOSTI:

 • koji uključuje nadzor i upute nadređenog službenika

STUPANJ ODGOVORNOSTI:

 • uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika,

STUPANJ STRUČNE KOMUNIKACIJE:

 • stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar nižih ustrojstvenih jedinica JUO

 

 

 

Podaci o plaći

 

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 61/11), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Savjetnik za prostorno planiranje određen je u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 363-01/13-01/1 Urbroj: 2182/02-01-13-1 od dana 19. srpnja 2013. godine, („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/02-13-1 Urbroj. 2182/02-02-13-1 od dana 1. srpnja 2013. godine („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13).

Slijedom navedenog plaća Prometni redar u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za 1,00 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

 

Testiranje kandidata:

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa.

 

O testiranju će kandidati biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten  u prostoriji Vijećnice.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za oglas.

 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

 

– pisanog testa iz područja; Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („NN“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15 i 123/17) i Zakona o sigurnosti prometa na cestama („N/N“ 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13, 92/14, 64/15 i 108/17)

–  intervjua s Povjerenstvom

 

Način testiranja kandidata:

 

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori od kojih je jedan točan a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će pozvani na testiranje pozivom te osobnim kontaktom na mail odnosno putem telefonskog poziva Poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

 

Pisano testiranje traje 45 minuta.

 

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

 

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10.

 

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na oglas.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

 

 

Područje testiranja:

 

 

 

Klasa: 112-03/18-02/2
Ur. broj: 2182/02-03-18-3
Primošten, 23. travnja 2018. godine

 

 

                                                                                 Povjerenstvo za provedbu oglasa

                                                                                                  

 

Dostaviti:

 

 • Web stranica Općine Primošten info@primosten.hr
 • Obavijest kandidatima
 • Oglasna ploča

 

 

Poziv za sazivanjem 6.sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 

                                                                 -ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-                                           

                                                                                                -SVIMA-

 

PREDMET: Poziv za sazivanje 6. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 

Sukladno članku 26. stavku 1. točki 2. i 3. . Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na  redovnu 6. sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana  27. travnja( petak ) 2018. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

 

  

    Predloženi dnevni red:

 

 1. Prijedlog Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Općine Primošten
 1. Prijedlog Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten
 1. II. Izmjene i dopune Proračuna Općine Primošten za 2017. godinu
 1. Godišnje izvješće o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2017. godinu
 1. Program rada Općinskog načelnika Općine Primošten za 2018. godinu
 1. Izvješće o provedbi Godišnjeg plana upravljanju imovinom Općine Primošten za 2017.godinu

     7.Izvješće o izvršenju Programa gradnje Općine Primošten za 2017. godinu

 1. Izvješće o realizaciji Programa javnih potreba Općine Primošten u kulturi za 2017.
 1. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava za financiranja političkih stranaka i

članova  predstavničkog tijela Općine Primošten izabranih  s liste grupe birača

zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Primošten za 2018. godinu

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izradi VII. Izmjena i dopuna Prostornog

plana uređenja  Općine Primošten ( „ Službeni vjesnik  Općine Primošten“ broj 04/17)

 1. Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „ Aurora“ i stavljanju

van snage  Urbanističkog plana uređenja  Ugostiteljsko – turističke zone Aurora  –

Zona T2 – turističko naselje( Službeni  vjesnik Šibensko kninske županije  13/10 )

12. Prijedlog Odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja

naselja Dolac ( Službeni vjesnik  Općine Primošten“ 03/14)

    13. Prijedlog odluke o izradi II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „ Uz vojske

„  Službeni vjesnik Šibensko kninske županije „ 10/11 i Službeni vjesnik Općine

Primošten“ 04/14)

 1. Prijedlog II. izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu za 2017. godinu
 1. Prijedlog izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture   Općine Primošten  za 2017. godinu

 

     a/ Prijedlog izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja  komunalne

infrastrukture   Općine Primošten  za 2017. godinu

 1. Prijedlog III.Izmjene i dopune Odluke o  davanju u zakup prostora  Općine Primošten i

 

a/ Prijedlog  Odluke o povećanju  cijene zakupa  poslovnog prostora Doma zdravlja

u Primoštenu

  17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Anexe Ugovora o korištenju prostorije

Zdravstvene  stanice  u Primoštenu

 18. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o zakupu poslovnog prostora

između  Općine Primošten  i  Specijalističke  ordinacije   Opće medicine Nada Paić

dr.med.spec.

  19. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o zakupu poslovnog prostora

između  Općine Primošten  i   TZ „ PRIMOŠTEN“

   20. Prijedlog Izmjene i dopune Pravilnika o materijalnim pravima službenika  Jedinstvenog

upravnog odjela Općine Primošten  

  21.Očitovanje „PRIMA CENTAR“ d.o.o.  u svezi  međusobnih odnosa s Općinom

Primošten i  poduzimanju daljnjih radnji

   22. Suglasnost Općinskog vijeća na Odluku o odabiru „Proenerggy“ d.o.o. iz Zagreba,

 1. Marohnića 1, Klasa: 310-02/17-01/1; Ur.broj: 2182/02-02-18-6 od dana 20. veljače

2018 godine i  Okvirni sporazum za opskrbu električnom energijom  za vremenski

period od 24 mjeseca, Klasa: 310-02/17-01/1; Ur.broj: 2182/02-02-18-7 od dana12.

ožujka 2018. godine

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na II. Anex br. sa RWE
 1. Izvješće o javnoj nabavi Općine Primošten za 2017. godinu
 1. Suglasnost na Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2018. godinu

   26. Prijedlog Odluke o javnoj nabavi radova asfaltiranja u više navrata i po potrebi na

području Općine Primošten u ukupnoj površini od 20.000 m2

 1. Prijedlog izmjene i dopune Odluke o nabavi lifta  za invalide radi lakšeg ulaska  u more

na plaži   „ uz rampu za invalide“ / „ 2. krak Primoštena/

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Rješenja o imenovanju članova koncesijskog  Vijeća za

davanje  koncesijskog . Odobrenja Općine Primošten

 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na imenovanje v.d. Direktora „ Bucavca“

d.o.o. do okončanja provedbe javnog  natječaja

  30. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na imenovanje Direktora „ Bucavca“

d.o.o. po prethodno provedenom javnom natječaju

 1. Izvješće o financijskom poslovanju „ Bucavac“ d.o.o. za 2017. godinu s Odlukom o

pokriću gubitka za 2017.godinu

a/ Financijski Plan poslovanja „ Bucavac“ d.o.o.  za 2018. godinu  za 2018. godinu

 32. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na Odluku  „  Bucavca“ d.o.o.  o

cijeni usluge održavanja  i čišćenja  javnih i zelenih površina na području Općine

Primošten

 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na Odluku  „  Bucavca“ d.o.o.  o

cijenama za parking  u 2018.  godini u Ulici Bana Josipa Jelačića u Primoštenu

Primošten

 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na Poslovnik o radu Skupštine društva

„  Bucavca“ d.o.o.

  35. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten  na Ugovor o prethodnom financiranju

Izrade II. Izmjena i dopuna   između Općine Primošten i Marina Jurić /„ Palm beach

corporate“ d.o.o.

  36. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten  na Ugovor o prethodnom financiranju

uređenja građevinskog zemljišta  između Općine Primošten i Josipa Jurić

 1. Financijsko izvješće Dječjeg vrtića Općine Primošten za 2017.godinu
 1. Suglasnost na Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Općine Primošten za 2017.godinu
 1. Zapisnik sa 21. sjednice s prijedlogom Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića

Općine Primošten

 1. Suglasnost na imenovanje Ravnateljice  vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten
 2. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na imenovanje Direktora „ Primošten

odvodnja“  d.o.o. po prethodno provedenom javnom natječaju

   42. Suglasnost na Plan nabave „ Primošten odvodnje“ d.o.o.

 1. Plan gradnje komunalnih i vodnih građevina„ Primošten odvodnje“ d.o.o.  za 2018.godinu

   44. Financijski plan „ Primošten odvodnje  za 2018. godinu

 1. Financijsko izvješće Narodne knjižnice i čitaonice „ Dr. Ante Starčević 1912.“ za

      2017.godinu

  46. Suglasnost na Odluku o uvođenju besplatne posudbe knjiga za umirovljenike s

područja Općine Primošten u „Narodnoj  knjižnici Ante  Starčević 1912. „

  47.Zapisnik sa 21. sjednice s prijedlogom Odluke Upravnog vijeća Dječjeg vrtića

Općine Primošten

  48. Prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava i obveza korisnika  usluga

Dječjem vrtiću Općine Primošten

 1. Suglasnost na Plan upisa za 2018/2019 pedagošku godinu

a/ s pripadajućom Odlukom  o upisu za 2018/2019 pedagošku godinu

  50. Financijsko izvješće DVD „ PRIMOŠTEN.“ za 2017.godinu

  51. Odgovor Državne geodetske uprave o provođenju katastarske izmjere i omjeru

financiranja

  52. Suglasnost na Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa „VODOVOD I

ODVODNJE“  d.o.o.  i  Općine Primošten

  53.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke  o prihvaćanju  zamolbe i prijedloga  TOMMY

      d.o.o. za oslobađanjem  i preostalog  dijela priznatog  oslobađanja  od plaćanja usluge

odvoza i zbrinjavanja  otpada prebijanjem  kroz komunalnu naknadu

 1. Prijedlog Odluke o uvjetima i načinu držanja kućnih ljubimaca te postupanja s

napuštenim i izgubljenim  životinjama

  55. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na sponzorstvo Općine Primošten

Omladinskom košarkaškom klubu „ Dražen  Petrović“ Šibenik                                                   

  56. Prijedlog Odluke Općinskog vijeća o davanju javne  površine    namijenjene  prodaji

      robe  široke  potrošnje  i određivanju  broja  prodajnih  mjesta s obzirom na

konkretne ponude zaprimljene tijekom netom provedenog  natječaj  za korištenje javne

površine   / Brkić. Đurić, Čibarić /

 1. Paket komunalnog doprinosa

/ uključujući  pravo nadzora u tri pojedinačna predmeta/

DOPUNA DNEVNOG REDA

Redovne 6. sjednice Općinskog vijeća

zakazane za dan 27. travnja 2018. godine

 1. Prijedlog Odluke o zakupu poslovnog prostora u prizemlju stare zgrade općine
 1. Prijedlog Odluke o II. Izmjeni i dopuni Odluke o stipendiranju učenika i studenata

s područja Općine Primošten

    60 Prijedlog Odluke o zabrani uvođenja  uz okoliš genetski   modificiranih biljaka i/ili

životinja  za koje je izdano dopuštenje za stavljanje  na tržište  u svrhu uzgoja

    61. a/Prijedlog Odluke o davanju u zakup prostora suvenirnice i caffe bara  na vrhu brda Gaj

                                                                       a/ ILI b/

b/Prijedlog Odluke   o poduzimanju predradnji  za osnivanje novog  poduzeća Općine

Primošten za  ugostiteljstvo“ PRIMOŠTEN  UGOSTITELJSTVO“ d.o.o.

 1. Prijedlog Odluke o nabavi izrade i postavljanja pristupnih  stepenica od  Punte Gaja do

vrha Gaja

 1. Prijedlog IV. Izmjene i dopune Odluke o komunalnim djelatnostima

   64.Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog i

biorazgradivog komunalnog otpada

 1. Izvješće o provedbi posebnih mjera zaštite od požara na području Općine Primošten

u 2017. godini uključujući i pripreme za 2018. godinu,

  66.Prijedlog Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara Općine Primošten  za      2018.godinu

 1. Prijedlog Odluke o obvezi vlasnika parcela na području Općine Primošten da se

aktivno  uključe u realizaciju održavanja poljskih putova  u sklopu provođenja

posebnih  mjera zaštite od požara

 1. Prijedlog Odluke o agrotehničkim mjerama te uređivanju i održavanju

poljoprivrednih  rudina na području Općine Primošten

 1. Prijedlog Odluke o svečanom obilježavanju Dana Općine Primošten

 

Klasa: 023-01/18-01/06
Ur.broj: 2182/02-01-18-1
Primošten, 19. travnja 2018. godine

         PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                Jere Gracin

 

 

 

 

Oglas za prijem u službu-referent prometni redar-2(dva) izvršitelja na određeno vrijeme

Na temelju članka 29. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03), čl. 64. Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 5/13, 6/13, 7/13, 3/14, 5/15, 4/16, 5/16, 4/17 i X izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu; Klasa: 023-05/102-13-2 Urbroj: 2182/02-02-18-1, privremeni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten raspisuje:

 

 

OGLAS:

Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten

 

SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE:

 • referent-prometni redar- 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme od šest (6) mjeseci uz obvezni probni rad od dva (2) mjeseca

 

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, prometne, tehničke ili druge struke,
 • položen državni stručni ispit,
 • završen program stručnog osposobljavanja (Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za upravljanje prometom te za poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila),
 • položen vozački ispit B kategorije,
 • najmanje tri mjeseca radnog iskustva,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine

 

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit.

 

Na oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidat/kandidatkinja se prima u službu uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

 

Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim oglasom uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog oglasa.

 

Obavijest o vremenu održavanja testiranje, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

 

Opis poslova radnog mjesta  i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne iskaznice, putovnice),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),
 • ispis e-radne iskaznice kao dokaz o radnom stažu,
 • potvrdu/svjedodžbu o završenom programu stručnog osposobljavanja za prometnog redara,
 • uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku).

Urednom prijavom na oglas smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo. Kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će obaviješteni o tome pisanim putem.

Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Postupak oglasa obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o rasporedu u službu.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 (osam) dana od objave Oglasa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik, na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, uz oznaku: »Oglas za prijam u službu – ne otvaraj«. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

                                                                                OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                         PROČELNIK

Iris Ukić Kotarac dipl.iur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 • Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured, Ispostava Šibenik
 • oglasna ploča, ovdje.
 • web stranica Općine primosten.hr,
 • pismohrana, ovdje