Javni poziv vlasnicima/korisnicima građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal

azbest_slika

Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, temeljem članka 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13 i 73/17 – pročišć.tekst) i članka 30. Pravilnika o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine broj 69/16), objavljuje:

 

JAVNI POZIV

Vlasnicima/korisnicama građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal

 

Pozivaju se vlasnici ili korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Općine Primošten, da sukladno odredbi članka 18. Stavak I. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (»Narodne novine« br. 69/16) dostave podatke o lokacijama tih građevina (kuće, garaže, pomoćni objekti, poljoprivredni objekti, gospodarski objekti i sl.), kao i podatke o procjeni količina, vrsti i stanju materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Rok za prijavu je zaključno do 10.03.2019. godine dostavom popunjenog i potpisanog obrasca prijave građevina u kojima se nalazi azbest.

Obrasci za prijavu građevina u kojima se nalazi azbest se mogu preuzeti na web stranici Općine Primošten (www.primosten.hr) ili u OpćinI Primošten.

Ispunjeni obrasci se mogu predati osobno u Općini Primošten, te se isti mogu poslati poštom na adresu: Općina Primošten, Jedinstveni upravni odjel, Sv. Josipa 7, 22202 Primošten. Obrasci se također mogu dostaviti i putem elektroničke pošte na info@primosten.hr .

Javni poziv azbest Općina Primošten

Obrazac azbest

Otpad koji sadrži azbest – informacije 

 

Poziv za sazivanje hitne 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

Klasa: 023-01/19-01/03

Ur. broj: 2182/02-01-19-1

Primošten, 14. veljače 2019. godine

 

                                                                            – ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA –

                                                                                     -prema dostavnoj naredbi-

 


PREDMET: Poziv za sazivanje hitne 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 

 

Na temelju članku 26. stavku 1. točki 2. i 3. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18 i 2/18) i članku 63.stavka 1. i članka 47.Stavak 1.i 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 2/18) pozivate se na hitnu 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 15. veljače (petak) 2019. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7. (ured načelnika)

 Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 

 1. Prijedlog vjerodostojnog tumačenja članka Odluke o visini paušalnog poreza o krevetu na području Općine Primošten, Klasa:410-10/19-01/01,ur.broj:2182/02-01-19-2 od 18. siječnja 2019. godine
 2. Prijedlog Odluke o donošenju Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Primošten za razdoblje od 2018.-2023. godine

 

                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                    Jere Gracin

 

 

 

Dostaviti:

 1. Ante Jurić, Kruševo 38, Primošten – jurictonc@gmail.com

2. Jere Gracin, Bilo Lokvica 2, Primošten – jere.gracin19@gmail.com

3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten – mateaperkov@gmail.com

4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, Primošten – milivojgracin54@gmail.com

5. Ivana Huljev, Ulica uz Plate 16, Primošten – ivana.huljev76@mail.com

6. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten – tome.transkop@si.t-com.hr

7. Jurica Soža , sv.Josipa 3, Primošten –  jure.grgo@gmail.com

8. Živana Čobanov, Kalina 14, Primošten – info@dalmatinka.hr

9. Jere Nižić , Ribarska 22, Primošten – jnizic1@gmail.com

10. Ines Skorin, Težačka ulica 15, Primošten – ines.skorin@gmail.com

11. Jasminka Makelja, Resnice 4, Primošten  – jasamakelja@outlook.com

12. Josip Gracin , Splitska 43, Primošten –   josip.gracin@hep.hr

13. Šime Šarić, Sv.Josipa 8/A, Primošten –  saric.sime.1989@gmail.com

 

OBAVIJEST GRAĐANIMA – paketi pomoći FEAD projekt

Poštovani,

Gradsko društvo Crvenog križa provodi projekt suzbijanja siromaštva, podjelom hrane i ostale materijalne pomoći na području Županije.

Ukoliko zadovoljavate neki od dolje navedenih kriterija , molimo Vas da se javite u Općinu Primošten, Sv. Josipa 7.

Potrebno je sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, te dokaz o socijalnom statusu:

 • potvrda nadležnog Centra za socijalni skrb ili
 • potvrda o mirovini / isječak zadnje mirovine ili
 • ostale potvrde nadležnih institucija.

Kriteriji po kojima će se dijeliti paketi nalaze se u dopisu Gradskog društva Crvenog križa Šibenik.

 

03

 

Odluku o davanju suglasnosti za privremeno obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Primošten

Općinski načelnik Općine Primošten, dana 11. siječnja 2019. godine, donio je Odluku o davanju suglasnosti za privremeno obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Primošten, kojom se trgovačkom društvu Dalmacija Dimnjaci d.o.o. daje suglasnost da na području Općine Primošten obavlja dimnjačarske poslove, po pozivu građana i pravnih osoba, i to na rok od 1 godine od dana donošenja Odluke.

Naime, odredbom članka 24. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18) kao jedna od uslužnih komunalnih djelatnosti navedeno je i obavljanje dimnjačarskih poslova pod čime se podrazumijeva čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.

Na temelju predmetne Odluke, dimnjačarske poslove na području Općine Primošten privremeno obavlja:

DALMACIJA DIMNJACI d.o.o.

Poslovnica Šibenik, Trg Sv. Jeronima 4, Šibenik

Kontakt brojevi:

Dežurni dimnjačar: 091/1538-602

Ured: 022/295-177

Poziv na 12.sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten

Klasa: 023-01/19-01/1
Ur. broj: 2182/02-01-19-1
Primošten, 11.siječnja 2018. godine

 

 

                                                                 -ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                          

                                                                                -prema dostavnoj naredbi- 

 

PREDMET: Poziv za sazivanje  redovne 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

Na temelju članku 26. stavku 1. točki 2. i 3. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18 i 2/18) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 2/18) pozivate se na  redovnu 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana

 

18.siječnja (petak) 2018. godine s početkom u 11,00 sati 

u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED :

 1. Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Primošten

 

2. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Primošten

 

3. Prijedlog Odluke  o X. izmjeni i dopunama korištenja javne površine

 

4. Prijedlog II. izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten 2018. godine

 

5. Prijedlog izmjene i dopune rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Općine Primošten

 

6. Prijelog godišnjeg Plana za upravljanje pomorskim dobrom na području Općine Primošten 2019. godine

 

7. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Općine Primošten

 

8. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

 

9. Prijedlog Odluke o izradi donošenja VIII.  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine  Primošten

 

10. Prijedlog Odluke o zaduženju Općine Primošten za 10 000 000,00 kuna

 

Nadopuna dnevnog reda:

11. Prijedlog  odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

 

12. Prijelog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

 

13. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o zamjeni nekretnina

 

14. Prijedlog odluke o usvajanju prigovora Jure Jurića

 

15. Zamolba za usvajanje komunalnog doprinosa

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE PRIMOŠTEN

Jere Gracin

 

 

 

Poziv za sazivanje redovne 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

Klasa: 023-01/18-01/11
Ur.broj: 2182/02-01-18-1
Primošten, 27. studenog 2018. godine

 

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA                                                   

                                                                                                -SVIMA-

PREDMET: Poziv za sazivanje  redovne 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

Sukladno članku 26. stavku 1. točki 2. i 3.  Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18 i 2/18) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 2/18) pozivate se na  redovnu 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 03. prosinca (ponedjeljak) 2018. godine s početkom u 11,00  sati u prostorijama Općine Primošten u Primošten, sv. Josipa 7.  

 

1.Prijedlog Proračuna Općine Primošten za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. i

Plan razvojnih programa za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021.

/s Prijedlogom Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten  za 2019. godinu/

2. Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2019. godinu

3.Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2019. godinu

4. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2019.

5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2019. godinu

6. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Primošten za godinu

7.Prijedlog Programa financiranja političkih stranaka i članova predstavničkog

tijela  Općine Primošten  izabranih s liste grupe birača  za 2019. godinu

8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Primošten za 2018. godinu

9.Prijedlog Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2018. godinu

10.Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture Općine Primošten za 2018. godinu 

11. Suglasnost na Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2018. godinu

12.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na preostale  Odluke  i  Ugovore o jednostavnoj nabavi  tijekom   2018. godine

 13. Suglasnost na Ugovor 2018/001540 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sklopljen   između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općine Primošten, Klasa: 351-04/18-03/01; Ur. broj: 2182/02-03/02-18-3 od dana 17.05.2018

uključujući i suglasnost na naknadnu Izmjenu Odluke FZOEU  o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, Klasa: 351-04/18-58/124; Urbroj: 563-03-1/240-18-7 „ Zagreb, 22. listopada 2018.“

14.Prijedlog IV. Izmjene i dopune Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primošten

15. Prijedlog VI. Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Primošten

16. Prijedlog Rješenja o imenovanju koncesijskog vijeća za davanje koncesijskog odobrenja

Općine Primošten

17.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o porezima Općine Primošten

18.Zapisnik sa 27. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten s Odlukama

19. Suglasnost na Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada za pedagošku

godinu 2018/2019

 20. Suglasnost na Kurikulum Dječjeg vrtića Općine Primošten za pedagošku  godinu 2018/2019

 21. Zapisnik sa 28. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten s Odlukama

22.Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Općine Primošten za 2019. godinu s Projekcijom   za 2020 i 2021. godinu

23 .Prijedlog  Odluke  o  nastavku uređenja obalne šetnice  na području Općine Primošten s prijedlogom  Šibensko kninskoj županiji za nastavak zajedničkog financiranja sanacije u godini

24. Prijedlog Odluke o nabavi tucanika, jalovine i tampona za potrebe Općine Primošten u 2019. godini

25.Prijedlog Odluke o nabavi radova redovitog uređenja primoštenskih plaža u sklopu priprema za 2019. godinu

26. Prijedlog Odluke o nabavi radova asfaltiranja na području Općine Primošten po potrebi u više navrata u ukupnoj  površini  od 20.000m2

27. Prijedlog Odluke o nabavi  građevinskog materijala – kamenih lomljenih ploča za potrebe Općine Primošten u 2019. godini

28.Prijedlog Odluke o nabavi razastiranja tucanika s prijevozom istog na relaciji Konjuška d.o.o.i odredišnih plaža na poluotok Raduča u  Primoštenu

29. Zamolba HGSS – Stanice Šibenik s Planom programskih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Šibenik za 2019. godinu / i prijedlogom teksta Ugovora/

30.Izvješće o analizi sustava civilne zaštite Općine Primošten u 2018. godini s Smjernicama za organizaciju i razvoj  sustava  civilne zaštite na području Općine Primošten za 2019. godinu

31.Zamolba „ TAURUS NEGRO“ d.o.o. iz Primoštena za oslobađanjem plaćanja dijela komunalne naknade

32.Zamolba Dijane Rinčić za oslobađanje obveze vraćanja troška nastalog povodu stipendiranja i stručnog usavršavanja po Ugovoru Klasa: 131-02/12-02/1; Urbroj: 2182/02-02-12-4.

33. Pojedinačni zahtjevi/zamolbe za oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa

a/ Zahtjev „RUBE PRIMOŠTEN“ d.o.o.

za oslobađanjem u cijelosti od plaćanja zateznih kamata po osnovu komunalnog doprinosa

/ Rješenje Klasa: UP/I-361-06/17-03/41; Urbroj: 2182/02-03/08-17-02  od dana  10. studenog 2017.godine

b/ Zamolba Jure Jurića iz Zagreba za oslobađanje od plaćanja 15% komunalnog doprinosa odnosno umanjenja za 15%

obračunatog komunalnog doprinosa po Rješenju Klasa: UP/I-350-05/15-03/36; Urbroj:

2182/02-03/07-15-02  od dana  15. siječnja 2015. godine

34.Prijedlog „PRIMOŠTEN ODVODNJE „ d.o.o. za osiguranje  financijskih sredstava  za

redovito poslovanje u iznosu od 250.000,00 kuna ( slovima: dvjestopedesettisućakuna)

35. Zahtjev RH Visokog upravnog suda za očitovanjem Općinskog vijeća na navode prof.

dr.sc.Darka Skorin Kapov i  prof. dr. sc. Jadranke Skorin  Kapov  zast. po punomoćniku

Odvj. Društvu NOBILO i drugi povodu Zahtjeva za pokretanje postupka za ocjenu

suglasnosti općeg akta sa zakonom  USOZ -71¸/18-1 Odluka o donošenju VI. Izmjena i

dopuna PPUO

36.Zahtjev prof. dr. sc. Darka Skorin Kapov i  prof. dr. sc. Jadranke Skorin  Kapov za

Ispravak Zaključka Općinskog vijeća, Klasa: 008-4/18-03/14; Urbroj: 2182/02-01-18-2

( „Službeni  vjesnik Općine Primošten „ broj 5/18)

37. Zahtjev „KRISTINE„ d.o.o. iz Zagreba zast. po punomoćniku Zajedničkom Odvjetničkom uredu MIKULANDRA & MALENICA za dopunskim  očitovanjem   na Ponudu  za sklapanje  novog Ugovora o zakupu  poslovnog  prostora  od 30. srpnja  2018.godine

38. Stav Općinskog vijeća o izradi projektne dokumentacije za izgradnju panoramskog pješačkog  podmorskog tunela  sa sadržajima   u uvali Porat – Primošten

39.Odluka Vlade RH o davanju suglasnosti Općini Primošten za zaduženje kod OTP banke d.d. Zadar od danas  16. studenog 2018.

 40.Prijedlog Odluke o bratimljenju Općine Primošten(Republika Hrvatska) i grada Gaflenz (Republika Austrija),

a/ SPORAZUM O SURADNJI između Grada Gaflenz u Republici Austriji i Općine Primošten u Republici Hrvatskoj i

b/ POVELJA O BRATIMLJENJU

 41.Izvješće ugovorima o donacijama , sponzorstvima i isplaćenim jednokratnim  novčanim

davanjima  tijekom  2018. godine s prijedlogom  Odluke

42.Izvješće o prometu nekretninama u vlasništvu Općine Primošten  sklopljene tijekom godine s prijedlogom Odluke

43.Suglasnost Općinskog vijeća na Odluku Načelnika od dana 12. listopada 2018.

 44.Prijedlog Odluke o financiranju troška „Team bildinga“ – Advent u Beč od 14. – 16.prosinca 2018. godine

 45.Prijedlog Odluke o pripremi i organizaciji prigodnog domjenka uoči predstojećih blagdana Božića i Nove 2019. godine

DOPUNA  DNEVNOG REDA

11.redovne sjednice  Općinskog vijeća Općine Primošten

zakazane za dan 3.prosinca 2018. godine

46.Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika u Općinskom sudu u Šibeniku

47.Odluka o mjerama za sprječavanje   nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Primošten

48.Prijedlog Odluke o  financiranju kompletnih troškova tijekom prijateljskog trodnevnog posjeta gradonačelnika Vallon Pont d Are – Pierre Peschiera

49.Suglasnost na Odluku o zajmu/temeljem zamolbe Josipa Prgin  od 26.studenog 2018. godine

50.Prijedlog II. Izmjene i dopune Odluke o načinu  pružanja javnih  usluga   prikupljanja

miješanog  komunalnog otpada  i  biorazgradivog   komunalnog  otpada  na  području Općine  Primošten

51. Prijedlog Izmjena i dopune  Pravilnika   o materijalnim  pravima   službenika Jedinstvenog  upravnog  odjela Općine Primošten

52. Zamolba Zvonka Mučalo iz Šibenika za oslobađanjem od plaćanja zateznih kamata po osnovu komunalnog doprinosa

53. Suglasnost Općinskog vijeća na Izmjenu i dopunu Pravilnika o Organizacijskoj

strukturi  i sistematizaciji  radnih  mjesta   “Bucavac“d.o.o.

54. Suglasnost Općinskog vijeća na Izmjenu i dopunu Pravilnika o  radu

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                 Jere Gracin

Poziv za podnošenje zahtjeva za ogrjev za 2018. godinu

 

Troškovi ogrjeva priznaju se korisnicima ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE koji se griju na drva (članak 43. st. 1 Zakona). Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje nadležni Centar za socijalnu skrb, a korisnik se za ostvarenje prava na troškove ogrjeva obrača jedinici lokalne samouprave – u ovom slučaju Općini Primošten. Ovim putem;

 

P O Z I V A M O

SVE KORISNIKE ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJI SE GRIJU NA DRVA

 

da do 15.studenog 2018.godine na adresu Općine Primošten – Svetog Josipa 7. , 22 202 Primošten, dostave:

1.ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA U 2018. GODINI

(obrazac u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten i na internetskoj stranici Općine Primošten www.primosten.hr)

2.PRESLIKU RJEŠENJA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB O PRIZNATOM PRAVU NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU

 

3.PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE

 

4.PRESLIKA BROJA TEKUĆEG, ŽIRO ILI ZAŠTIČENOG RAČUNA S OBVEZNOM IBAN KONSTRUKCIJOM

 

 Zahtjev -ovdje-

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PRIMOŠTEN

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 35. st. 1. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 12. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 7/13) i Odluke Općinskog vijeća Općine Primošten, Klasa: 944-18/18-01/1, Ur. broj: 2182/02-01/18-1 od dana 14. rujna 2018. godine, Načelnik Općine Primošten raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

 

o prodaji nekretnine čest. zem. 2069/27, zk. ul. 6290, k.o. Primošten.

 1. Predmet natječaja je prodaja nekretnine u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Šibeniku označena kao čest. zem. 2069/27, zk. ul. 6290 k.o. Primošten, šuma, površine 25 m2,

Nekretnina se nalazi u predjelu Primoštena, zvan Porat.

 1. Početna cijena predmetne nekretnine iz toč. 1. iznosi 2.100,00 kn (slovima: dvije tisuće i sto kuna) po m2 tako da početna kupoprodajna cijena čest. zem. 2069/27 zk. ul. 6290 k.o. Primošten iznosi 52.500,00 kn (slovima: pedeset dvije tisuće i petsto kuna), sve sukladno Procjeni ovlaštenog stalnog sudskog vještaka za građevinarstvo, dipl. ing. građ. Matka Drinković iz Šibenika, od listopada 2018. godine.
 2. Namjena predmetne nekretnine je za potrebe građevne parcele.
 3. Sudionici natječaja mogu biti sve fizičke i pravne osobe koje su hrvatski državljani, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj.
 4. Jamčevinu su sudionici natječaja dužni položiti u iznosu od 10% početne kupoprodajne cijene predmetne nekretnine, što iznosi 5.250,00 kn (slovima: pet tisuća i dvjesto pedeset kuna). Jamčevina se uplaćuje u korist proračuna Općine Primošten na žiro-račun IBAN: HR3924070001835700004-OTP banka, po modelu 68, s pozivom na broj 7706-OIB, s naznakom: „Za natječaj za prodaju nekretnine – čest. zem. 2069/27 k.o. Primošten.“

Izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u ukupan iznos naknade dok se ostalima vraća u nominalnom iznosu bez kamata.

 1. Rok za ponudu je 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, zaključno do 14 sati.(Objavljeno u Narodnim novinama broj; 94/18  (319) od 24.listopada 2018. godine)
 2. Ponude se predaju osobno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj – natječaj za prodaju nekretnine – čest. zem. 2069/27 k.o. Primošten“, Sv. Josipa 7, 22202 Primošten
 3. Sadržaj ponude:

– ime i prezime te adresa ponuditelja odnosno naziv i sjedište pravne osobe,

– preslik osobne iskaznice odnosno rješenja o upisu u sudski ili obrtni registar,

 

– dokaz o plaćenoj jamčevini,

– iznos ponuđene cijene za m2, te ukupna cijena.

Nepotpuna i nepravodobna ponuda neće se razmatrati.

 1. Otvaranje ponuda obavit će imenovano povjerenstvo u uredu načelnika Općine Primošten četvrtog dana od zadnjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda (za slučaj blagdana ili neradnog dana bit će to prvi sljedeći radni dan), dok će o rezultatima izbora svi natjecatelji biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.
 2. Mogućnost uvida u predmetnu nekretninu čest. zem. 2069/27 k.o. Primošten, u nazočnosti ovlaštene osobe prodavatelja traje tijekom natječaja, svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 9 do 14 sati, uz prethodan dogovor na telefon broj: 571-901.
 3. Kriterij za odabir je ponuđena najviša cijena po m2 predmetne nekretnine, odnosno najviša ukupna kupoprodajna cijena za čest. zem. 2069/27 k.o. Primošten.
 4. Upute ponuditeljima mogu se dobiti neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten ili putem telefona, tijekom otvorenosti natječaja, radnim danom od 9 do 14 sati.
 5. Sklopiti ugovor o kupoprodaji dužan je izabrani ponuditelj u roku od 15 dana od dostave odluke o odabiru, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.
 6. Kupoprodajnu cijenu odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti, sukladno prihvaćenom obrascu ponude – odluci o odabiru najpovoljnije ponude, nakon provedenog natječaja.
 7. Pravo poništenja natječaja Općina Primošten zadržava bez posebnog obrazloženja u svako doba.
 8. Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten na telefon broj: 022/571-903 ili na adresu: info@primosten.hr.

 

Općina Primošten

 

 

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA ZAKUP ILI KUPOPRODAJU

KLASA: 372-03/18-03/02

URBROJ: 2182/02-02-18-1

Primošten, 4. listopada 2018. godine

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA ZAKUP ILI KUPOPRODAJU čest.zgr. 1309 zk.ul. 2380 K.O. Primošten

 

Općina Primošten, objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za zakup ili kupoprodaju nekretnine čest.zgr. 1309 zk.ul. 2380 K.O. Primošten, centar (nasuprot parka Trg Don Ive Šarića tzv. „Stara općina“ ili „Dom“), korisne površine 187 m2 prizemlje i polukat 180,18 m2 – galerija, komunalno opremljeno).

Cilj ovog javnog poziva je utvrđivanje namjene poslovnog prostora, vrijednosti zakupa poslovnog prostora odnosno visine kupoprodajne cijene poslovnog prostora odnosno utvrđivanje djelatnosti koja će se u prostoru obavljati, a o čemu odluku, nakon prikupljenih informacija putem ovog poziva donosi Općinsko vijeće Općine Primošten odnosno općinski načelnik.

U slučaju prihvaćenog interesa za zakup poslovnog prostora, poslovni prostor može se dati u zakup na rok od 10 godina s mogućnošću produženja, a mjesečna zakupnina utvrđuje se u kunama po m2 poslovnog prostora sukladno odredbama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Primošten „Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“ 38/09), Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten“: 1/14, 1/16 i 5/16).

Općina Primošten poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe te udruge da dostave svoje pismo namjere za zakup odnosno kupoprodaju predmetnog prostora, odnosno da dostave svoje prijedloge za određivanje druge namjene prostora a koje pismo sadrži sljedeće podatke:

 • naziv pravne osobe – udruge, odnosno ime i prezime fizičke osobe s adresom i kontakt podacima,
 • kratki opis djelatnosti kojom se pravna ili fizička osoba bavi
 • djelatnost koja se planira obavljati u poslovnom prostoru koji se namjerava kupiti ili zakupiti ili za koji se predlaže namjena
 • kratki opis planirane ponude u poslovnom prostoru s planom i programom rada,
 • očekivani broj novozaposlenih osoba odnosno drugih aktivnosti koje će se obavljati u poslovnom prostoru
 • posebni zahtjevi za obavljanje planirane djelatnosti
 • ponuđena cijena zakupa
 • ponuđena cijena kupoprodaje

Pismo namjere za iskaz interesa dostavlja se na adresu Općina Primošten, Sv. Josipa 7. 22 202 Primošten ili na mail adresu info@primosten.hr s naznakom „Iskaz interesa za zakup ili kupoprodaju poslovnog prostora“.

 Pisma namjere za iskaz interesa zaprimaju se do 31. listopada 2018. godine.
Dostavljena pisma namjere služe isključivo ispitivanju zainteresiranosti poduzetnika za utvrđivanje namjene poslovnog prostora i ne obvezuju Općinu Primošten, kao ni zainteresirane osobe na zakup ili kupoprodaju predmetnog poslovnog prostora.

Općina Primošten također poziva zainteresirane udruge s područja Općine Primošten da dostave svoje prijedloge vezane uz korištenje navedenog prostora.

Svi podaci prikupljeni ovim javnim pozivom služiti će kao podloga za raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup ili kupoprodaju predmetnog poslovnog prostora, odnosno poslužiti će kao osnova za donošenje odluke o namjeni poslovnog prostora a koji natječaj će naknadno biti raspisan sukladno odluci Općinskog vijeća odnosno općinskog načelnika Općine Primošten a na koji se mogu javiti zainteresirane pravne i fizičke osobe.
Uvid u poslovni prostor može se izvršiti radnim danom u vremenu od 8.00 do 14.00 sati uz prethodnu najavu.

Sve dodatne informacije u vezi s predmetnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 14.00 sati u službenim prostorijama općine na adresi Sv. Josipa 7. Ured načelnika ili Pravna služba ili putem mail-a info@primosten.hr ili na telefon broj: 022/571-903 ili u uredu općinskog načelnika.

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

 

                                                                                                OPĆINA PRIMOŠTEN

                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                         Stipe Petrina

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Klasa: 112-02/18-02/2

Ur.broj: 2182/02-03-18-4

Primošten, 1. listopada 2018. godine

 

Na temelju članka 19. st.7., i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) oglasu objavljenom na oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje:

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

 

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Oglas Općine Primošten za prijam službenika u službu na radno mjesto Savjetik-Tajnik općine, poziva se kandidat koji formalno udovoljavaju uvjetima oglasa za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, odnosno;

 

 1. G.S. iz Primoštena

 

Testiranje kandidata:

 

Sukladno Obavijesti i uputama kandidata uz oglas za prijam službenika u službu Klasa: 112-03/18-02/2 Ur.broj: 2182/02-03-18-1 Primošten, od dana 28. rujna 2018. godine, , obavještavaju se kandidati da će se pismeni dio testiranja održati dana 9. listopada 2018. godine (utorak) u 11,00 sati u službenim prostorijama Općine Primošten, Ul. Sv. Josipa br.7 Primošten.

 

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu.

 

Obavještavaju se kandidati da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

 

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa, kandidatu se dodjeljuje jedan (1.) bod. kandidat koji točno dogovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa, stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

 

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa