Poziv za sazivanje hitne 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

Klasa: 023-01/19-01/03

Ur. broj: 2182/02-01-19-1

Primošten, 14. veljače 2019. godine

 

                                                                            – ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA –

                                                                                     -prema dostavnoj naredbi-

 


PREDMET: Poziv za sazivanje hitne 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 

 

Na temelju članku 26. stavku 1. točki 2. i 3. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18 i 2/18) i članku 63.stavka 1. i članka 47.Stavak 1.i 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 2/18) pozivate se na hitnu 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 15. veljače (petak) 2019. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7. (ured načelnika)

 Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 

 1. Prijedlog vjerodostojnog tumačenja članka Odluke o visini paušalnog poreza o krevetu na području Općine Primošten, Klasa:410-10/19-01/01,ur.broj:2182/02-01-19-2 od 18. siječnja 2019. godine
 2. Prijedlog Odluke o donošenju Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Primošten za razdoblje od 2018.-2023. godine

 

                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                    Jere Gracin

 

 

 

Dostaviti:

 1. Ante Jurić, Kruševo 38, Primošten – jurictonc@gmail.com

2. Jere Gracin, Bilo Lokvica 2, Primošten – jere.gracin19@gmail.com

3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten – mateaperkov@gmail.com

4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, Primošten – milivojgracin54@gmail.com

5. Ivana Huljev, Ulica uz Plate 16, Primošten – ivana.huljev76@mail.com

6. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten – tome.transkop@si.t-com.hr

7. Jurica Soža , sv.Josipa 3, Primošten –  jure.grgo@gmail.com

8. Živana Čobanov, Kalina 14, Primošten – info@dalmatinka.hr

9. Jere Nižić , Ribarska 22, Primošten – jnizic1@gmail.com

10. Ines Skorin, Težačka ulica 15, Primošten – ines.skorin@gmail.com

11. Jasminka Makelja, Resnice 4, Primošten  – jasamakelja@outlook.com

12. Josip Gracin , Splitska 43, Primošten –   josip.gracin@hep.hr

13. Šime Šarić, Sv.Josipa 8/A, Primošten –  saric.sime.1989@gmail.com

 

OBAVIJEST GRAĐANIMA – paketi pomoći FEAD projekt

Poštovani,

Gradsko društvo Crvenog križa provodi projekt suzbijanja siromaštva, podjelom hrane i ostale materijalne pomoći na području Županije.

Ukoliko zadovoljavate neki od dolje navedenih kriterija , molimo Vas da se javite u Općinu Primošten, Sv. Josipa 7.

Potrebno je sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, te dokaz o socijalnom statusu:

 • potvrda nadležnog Centra za socijalni skrb ili
 • potvrda o mirovini / isječak zadnje mirovine ili
 • ostale potvrde nadležnih institucija.

Kriteriji po kojima će se dijeliti paketi nalaze se u dopisu Gradskog društva Crvenog križa Šibenik.

 

03

 

Odluku o davanju suglasnosti za privremeno obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Primošten

Općinski načelnik Općine Primošten, dana 11. siječnja 2019. godine, donio je Odluku o davanju suglasnosti za privremeno obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Primošten, kojom se trgovačkom društvu Dalmacija Dimnjaci d.o.o. daje suglasnost da na području Općine Primošten obavlja dimnjačarske poslove, po pozivu građana i pravnih osoba, i to na rok od 1 godine od dana donošenja Odluke.

Naime, odredbom članka 24. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18) kao jedna od uslužnih komunalnih djelatnosti navedeno je i obavljanje dimnjačarskih poslova pod čime se podrazumijeva čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.

Na temelju predmetne Odluke, dimnjačarske poslove na području Općine Primošten privremeno obavlja:

DALMACIJA DIMNJACI d.o.o.

Poslovnica Šibenik, Trg Sv. Jeronima 4, Šibenik

Kontakt brojevi:

Dežurni dimnjačar: 091/1538-602

Ured: 022/295-177

Poziv na 12.sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten

Klasa: 023-01/19-01/1
Ur. broj: 2182/02-01-19-1
Primošten, 11.siječnja 2018. godine

 

 

                                                                 -ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                          

                                                                                -prema dostavnoj naredbi- 

 

PREDMET: Poziv za sazivanje  redovne 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

Na temelju članku 26. stavku 1. točki 2. i 3. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18 i 2/18) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 2/18) pozivate se na  redovnu 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana

 

18.siječnja (petak) 2018. godine s početkom u 11,00 sati 

u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED :

 1. Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Primošten

 

2. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Primošten

 

3. Prijedlog Odluke  o X. izmjeni i dopunama korištenja javne površine

 

4. Prijedlog II. izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten 2018. godine

 

5. Prijedlog izmjene i dopune rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Općine Primošten

 

6. Prijelog godišnjeg Plana za upravljanje pomorskim dobrom na području Općine Primošten 2019. godine

 

7. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Općine Primošten

 

8. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

 

9. Prijedlog Odluke o izradi donošenja VIII.  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine  Primošten

 

10. Prijedlog Odluke o zaduženju Općine Primošten za 10 000 000,00 kuna

 

Nadopuna dnevnog reda:

11. Prijedlog  odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

 

12. Prijelog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

 

13. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o zamjeni nekretnina

 

14. Prijedlog odluke o usvajanju prigovora Jure Jurića

 

15. Zamolba za usvajanje komunalnog doprinosa

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE PRIMOŠTEN

Jere Gracin

 

 

 

Poziv za sazivanje redovne 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

Klasa: 023-01/18-01/11
Ur.broj: 2182/02-01-18-1
Primošten, 27. studenog 2018. godine

 

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA                                                   

                                                                                                -SVIMA-

PREDMET: Poziv za sazivanje  redovne 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

Sukladno članku 26. stavku 1. točki 2. i 3.  Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18 i 2/18) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 2/18) pozivate se na  redovnu 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 03. prosinca (ponedjeljak) 2018. godine s početkom u 11,00  sati u prostorijama Općine Primošten u Primošten, sv. Josipa 7.  

 

1.Prijedlog Proračuna Općine Primošten za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. i

Plan razvojnih programa za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021.

/s Prijedlogom Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten  za 2019. godinu/

2. Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2019. godinu

3.Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2019. godinu

4. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2019.

5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2019. godinu

6. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Primošten za godinu

7.Prijedlog Programa financiranja političkih stranaka i članova predstavničkog

tijela  Općine Primošten  izabranih s liste grupe birača  za 2019. godinu

8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Primošten za 2018. godinu

9.Prijedlog Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2018. godinu

10.Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture Općine Primošten za 2018. godinu 

11. Suglasnost na Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2018. godinu

12.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na preostale  Odluke  i  Ugovore o jednostavnoj nabavi  tijekom   2018. godine

 13. Suglasnost na Ugovor 2018/001540 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sklopljen   između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općine Primošten, Klasa: 351-04/18-03/01; Ur. broj: 2182/02-03/02-18-3 od dana 17.05.2018

uključujući i suglasnost na naknadnu Izmjenu Odluke FZOEU  o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, Klasa: 351-04/18-58/124; Urbroj: 563-03-1/240-18-7 „ Zagreb, 22. listopada 2018.“

14.Prijedlog IV. Izmjene i dopune Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primošten

15. Prijedlog VI. Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Primošten

16. Prijedlog Rješenja o imenovanju koncesijskog vijeća za davanje koncesijskog odobrenja

Općine Primošten

17.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o porezima Općine Primošten

18.Zapisnik sa 27. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten s Odlukama

19. Suglasnost na Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada za pedagošku

godinu 2018/2019

 20. Suglasnost na Kurikulum Dječjeg vrtića Općine Primošten za pedagošku  godinu 2018/2019

 21. Zapisnik sa 28. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten s Odlukama

22.Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Općine Primošten za 2019. godinu s Projekcijom   za 2020 i 2021. godinu

23 .Prijedlog  Odluke  o  nastavku uređenja obalne šetnice  na području Općine Primošten s prijedlogom  Šibensko kninskoj županiji za nastavak zajedničkog financiranja sanacije u godini

24. Prijedlog Odluke o nabavi tucanika, jalovine i tampona za potrebe Općine Primošten u 2019. godini

25.Prijedlog Odluke o nabavi radova redovitog uređenja primoštenskih plaža u sklopu priprema za 2019. godinu

26. Prijedlog Odluke o nabavi radova asfaltiranja na području Općine Primošten po potrebi u više navrata u ukupnoj  površini  od 20.000m2

27. Prijedlog Odluke o nabavi  građevinskog materijala – kamenih lomljenih ploča za potrebe Općine Primošten u 2019. godini

28.Prijedlog Odluke o nabavi razastiranja tucanika s prijevozom istog na relaciji Konjuška d.o.o.i odredišnih plaža na poluotok Raduča u  Primoštenu

29. Zamolba HGSS – Stanice Šibenik s Planom programskih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Šibenik za 2019. godinu / i prijedlogom teksta Ugovora/

30.Izvješće o analizi sustava civilne zaštite Općine Primošten u 2018. godini s Smjernicama za organizaciju i razvoj  sustava  civilne zaštite na području Općine Primošten za 2019. godinu

31.Zamolba „ TAURUS NEGRO“ d.o.o. iz Primoštena za oslobađanjem plaćanja dijela komunalne naknade

32.Zamolba Dijane Rinčić za oslobađanje obveze vraćanja troška nastalog povodu stipendiranja i stručnog usavršavanja po Ugovoru Klasa: 131-02/12-02/1; Urbroj: 2182/02-02-12-4.

33. Pojedinačni zahtjevi/zamolbe za oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa

a/ Zahtjev „RUBE PRIMOŠTEN“ d.o.o.

za oslobađanjem u cijelosti od plaćanja zateznih kamata po osnovu komunalnog doprinosa

/ Rješenje Klasa: UP/I-361-06/17-03/41; Urbroj: 2182/02-03/08-17-02  od dana  10. studenog 2017.godine

b/ Zamolba Jure Jurića iz Zagreba za oslobađanje od plaćanja 15% komunalnog doprinosa odnosno umanjenja za 15%

obračunatog komunalnog doprinosa po Rješenju Klasa: UP/I-350-05/15-03/36; Urbroj:

2182/02-03/07-15-02  od dana  15. siječnja 2015. godine

34.Prijedlog „PRIMOŠTEN ODVODNJE „ d.o.o. za osiguranje  financijskih sredstava  za

redovito poslovanje u iznosu od 250.000,00 kuna ( slovima: dvjestopedesettisućakuna)

35. Zahtjev RH Visokog upravnog suda za očitovanjem Općinskog vijeća na navode prof.

dr.sc.Darka Skorin Kapov i  prof. dr. sc. Jadranke Skorin  Kapov  zast. po punomoćniku

Odvj. Društvu NOBILO i drugi povodu Zahtjeva za pokretanje postupka za ocjenu

suglasnosti općeg akta sa zakonom  USOZ -71¸/18-1 Odluka o donošenju VI. Izmjena i

dopuna PPUO

36.Zahtjev prof. dr. sc. Darka Skorin Kapov i  prof. dr. sc. Jadranke Skorin  Kapov za

Ispravak Zaključka Općinskog vijeća, Klasa: 008-4/18-03/14; Urbroj: 2182/02-01-18-2

( „Službeni  vjesnik Općine Primošten „ broj 5/18)

37. Zahtjev „KRISTINE„ d.o.o. iz Zagreba zast. po punomoćniku Zajedničkom Odvjetničkom uredu MIKULANDRA & MALENICA za dopunskim  očitovanjem   na Ponudu  za sklapanje  novog Ugovora o zakupu  poslovnog  prostora  od 30. srpnja  2018.godine

38. Stav Općinskog vijeća o izradi projektne dokumentacije za izgradnju panoramskog pješačkog  podmorskog tunela  sa sadržajima   u uvali Porat – Primošten

39.Odluka Vlade RH o davanju suglasnosti Općini Primošten za zaduženje kod OTP banke d.d. Zadar od danas  16. studenog 2018.

 40.Prijedlog Odluke o bratimljenju Općine Primošten(Republika Hrvatska) i grada Gaflenz (Republika Austrija),

a/ SPORAZUM O SURADNJI između Grada Gaflenz u Republici Austriji i Općine Primošten u Republici Hrvatskoj i

b/ POVELJA O BRATIMLJENJU

 41.Izvješće ugovorima o donacijama , sponzorstvima i isplaćenim jednokratnim  novčanim

davanjima  tijekom  2018. godine s prijedlogom  Odluke

42.Izvješće o prometu nekretninama u vlasništvu Općine Primošten  sklopljene tijekom godine s prijedlogom Odluke

43.Suglasnost Općinskog vijeća na Odluku Načelnika od dana 12. listopada 2018.

 44.Prijedlog Odluke o financiranju troška „Team bildinga“ – Advent u Beč od 14. – 16.prosinca 2018. godine

 45.Prijedlog Odluke o pripremi i organizaciji prigodnog domjenka uoči predstojećih blagdana Božića i Nove 2019. godine

DOPUNA  DNEVNOG REDA

11.redovne sjednice  Općinskog vijeća Općine Primošten

zakazane za dan 3.prosinca 2018. godine

46.Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika u Općinskom sudu u Šibeniku

47.Odluka o mjerama za sprječavanje   nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Primošten

48.Prijedlog Odluke o  financiranju kompletnih troškova tijekom prijateljskog trodnevnog posjeta gradonačelnika Vallon Pont d Are – Pierre Peschiera

49.Suglasnost na Odluku o zajmu/temeljem zamolbe Josipa Prgin  od 26.studenog 2018. godine

50.Prijedlog II. Izmjene i dopune Odluke o načinu  pružanja javnih  usluga   prikupljanja

miješanog  komunalnog otpada  i  biorazgradivog   komunalnog  otpada  na  području Općine  Primošten

51. Prijedlog Izmjena i dopune  Pravilnika   o materijalnim  pravima   službenika Jedinstvenog  upravnog  odjela Općine Primošten

52. Zamolba Zvonka Mučalo iz Šibenika za oslobađanjem od plaćanja zateznih kamata po osnovu komunalnog doprinosa

53. Suglasnost Općinskog vijeća na Izmjenu i dopunu Pravilnika o Organizacijskoj

strukturi  i sistematizaciji  radnih  mjesta   “Bucavac“d.o.o.

54. Suglasnost Općinskog vijeća na Izmjenu i dopunu Pravilnika o  radu

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                 Jere Gracin

Poziv za podnošenje zahtjeva za ogrjev za 2018. godinu

 

Troškovi ogrjeva priznaju se korisnicima ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE koji se griju na drva (članak 43. st. 1 Zakona). Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje nadležni Centar za socijalnu skrb, a korisnik se za ostvarenje prava na troškove ogrjeva obrača jedinici lokalne samouprave – u ovom slučaju Općini Primošten. Ovim putem;

 

P O Z I V A M O

SVE KORISNIKE ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJI SE GRIJU NA DRVA

 

da do 15.studenog 2018.godine na adresu Općine Primošten – Svetog Josipa 7. , 22 202 Primošten, dostave:

1.ZAHTJEV ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA POMOĆ ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRJEVA U 2018. GODINI

(obrazac u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten i na internetskoj stranici Općine Primošten www.primosten.hr)

2.PRESLIKU RJEŠENJA CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB O PRIZNATOM PRAVU NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU

 

3.PRESLIKU OSOBNE ISKAZNICE

 

4.PRESLIKA BROJA TEKUĆEG, ŽIRO ILI ZAŠTIČENOG RAČUNA S OBVEZNOM IBAN KONSTRUKCIJOM

 

 Zahtjev -ovdje-

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PRIMOŠTEN

JAVNI NATJEČAJ

Na temelju članka 35. st. 1. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12 i 152/14), članka 12. Odluke o stjecanju, raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 7/13) i Odluke Općinskog vijeća Općine Primošten, Klasa: 944-18/18-01/1, Ur. broj: 2182/02-01/18-1 od dana 14. rujna 2018. godine, Načelnik Općine Primošten raspisuje:

 

JAVNI NATJEČAJ

 

o prodaji nekretnine čest. zem. 2069/27, zk. ul. 6290, k.o. Primošten.

 1. Predmet natječaja je prodaja nekretnine u zemljišnim knjigama Općinskog suda u Šibeniku označena kao čest. zem. 2069/27, zk. ul. 6290 k.o. Primošten, šuma, površine 25 m2,

Nekretnina se nalazi u predjelu Primoštena, zvan Porat.

 1. Početna cijena predmetne nekretnine iz toč. 1. iznosi 2.100,00 kn (slovima: dvije tisuće i sto kuna) po m2 tako da početna kupoprodajna cijena čest. zem. 2069/27 zk. ul. 6290 k.o. Primošten iznosi 52.500,00 kn (slovima: pedeset dvije tisuće i petsto kuna), sve sukladno Procjeni ovlaštenog stalnog sudskog vještaka za građevinarstvo, dipl. ing. građ. Matka Drinković iz Šibenika, od listopada 2018. godine.
 2. Namjena predmetne nekretnine je za potrebe građevne parcele.
 3. Sudionici natječaja mogu biti sve fizičke i pravne osobe koje su hrvatski državljani, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj.
 4. Jamčevinu su sudionici natječaja dužni položiti u iznosu od 10% početne kupoprodajne cijene predmetne nekretnine, što iznosi 5.250,00 kn (slovima: pet tisuća i dvjesto pedeset kuna). Jamčevina se uplaćuje u korist proračuna Općine Primošten na žiro-račun IBAN: HR3924070001835700004-OTP banka, po modelu 68, s pozivom na broj 7706-OIB, s naznakom: „Za natječaj za prodaju nekretnine – čest. zem. 2069/27 k.o. Primošten.“

Izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u ukupan iznos naknade dok se ostalima vraća u nominalnom iznosu bez kamata.

 1. Rok za ponudu je 8 dana od objave natječaja u „Narodnim novinama“, zaključno do 14 sati.(Objavljeno u Narodnim novinama broj; 94/18  (319) od 24.listopada 2018. godine)
 2. Ponude se predaju osobno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom: „Ne otvaraj – natječaj za prodaju nekretnine – čest. zem. 2069/27 k.o. Primošten“, Sv. Josipa 7, 22202 Primošten
 3. Sadržaj ponude:

– ime i prezime te adresa ponuditelja odnosno naziv i sjedište pravne osobe,

– preslik osobne iskaznice odnosno rješenja o upisu u sudski ili obrtni registar,

 

– dokaz o plaćenoj jamčevini,

– iznos ponuđene cijene za m2, te ukupna cijena.

Nepotpuna i nepravodobna ponuda neće se razmatrati.

 1. Otvaranje ponuda obavit će imenovano povjerenstvo u uredu načelnika Općine Primošten četvrtog dana od zadnjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda (za slučaj blagdana ili neradnog dana bit će to prvi sljedeći radni dan), dok će o rezultatima izbora svi natjecatelji biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.
 2. Mogućnost uvida u predmetnu nekretninu čest. zem. 2069/27 k.o. Primošten, u nazočnosti ovlaštene osobe prodavatelja traje tijekom natječaja, svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 9 do 14 sati, uz prethodan dogovor na telefon broj: 571-901.
 3. Kriterij za odabir je ponuđena najviša cijena po m2 predmetne nekretnine, odnosno najviša ukupna kupoprodajna cijena za čest. zem. 2069/27 k.o. Primošten.
 4. Upute ponuditeljima mogu se dobiti neposredno u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten ili putem telefona, tijekom otvorenosti natječaja, radnim danom od 9 do 14 sati.
 5. Sklopiti ugovor o kupoprodaji dužan je izabrani ponuditelj u roku od 15 dana od dostave odluke o odabiru, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.
 6. Kupoprodajnu cijenu odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti, sukladno prihvaćenom obrascu ponude – odluci o odabiru najpovoljnije ponude, nakon provedenog natječaja.
 7. Pravo poništenja natječaja Općina Primošten zadržava bez posebnog obrazloženja u svako doba.
 8. Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten na telefon broj: 022/571-903 ili na adresu: info@primosten.hr.

 

Općina Primošten

 

 

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA ZAKUP ILI KUPOPRODAJU

KLASA: 372-03/18-03/02

URBROJ: 2182/02-02-18-1

Primošten, 4. listopada 2018. godine

 

JAVNI POZIV ZA ISKAZ INTERESA ZA ZAKUP ILI KUPOPRODAJU čest.zgr. 1309 zk.ul. 2380 K.O. Primošten

 

Općina Primošten, objavljuje Javni poziv za iskaz interesa za zakup ili kupoprodaju nekretnine čest.zgr. 1309 zk.ul. 2380 K.O. Primošten, centar (nasuprot parka Trg Don Ive Šarića tzv. „Stara općina“ ili „Dom“), korisne površine 187 m2 prizemlje i polukat 180,18 m2 – galerija, komunalno opremljeno).

Cilj ovog javnog poziva je utvrđivanje namjene poslovnog prostora, vrijednosti zakupa poslovnog prostora odnosno visine kupoprodajne cijene poslovnog prostora odnosno utvrđivanje djelatnosti koja će se u prostoru obavljati, a o čemu odluku, nakon prikupljenih informacija putem ovog poziva donosi Općinsko vijeće Općine Primošten odnosno općinski načelnik.

U slučaju prihvaćenog interesa za zakup poslovnog prostora, poslovni prostor može se dati u zakup na rok od 10 godina s mogućnošću produženja, a mjesečna zakupnina utvrđuje se u kunama po m2 poslovnog prostora sukladno odredbama Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Primošten „Službeni vjesnik Šibensko kninske županije“ 38/09), Odluke o davanju u zakup poslovnih prostora u vlasništvu Općine Primošten (Službeni vjesnik Općine Primošten“: 1/14, 1/16 i 5/16).

Općina Primošten poziva sve zainteresirane pravne i fizičke osobe te udruge da dostave svoje pismo namjere za zakup odnosno kupoprodaju predmetnog prostora, odnosno da dostave svoje prijedloge za određivanje druge namjene prostora a koje pismo sadrži sljedeće podatke:

 • naziv pravne osobe – udruge, odnosno ime i prezime fizičke osobe s adresom i kontakt podacima,
 • kratki opis djelatnosti kojom se pravna ili fizička osoba bavi
 • djelatnost koja se planira obavljati u poslovnom prostoru koji se namjerava kupiti ili zakupiti ili za koji se predlaže namjena
 • kratki opis planirane ponude u poslovnom prostoru s planom i programom rada,
 • očekivani broj novozaposlenih osoba odnosno drugih aktivnosti koje će se obavljati u poslovnom prostoru
 • posebni zahtjevi za obavljanje planirane djelatnosti
 • ponuđena cijena zakupa
 • ponuđena cijena kupoprodaje

Pismo namjere za iskaz interesa dostavlja se na adresu Općina Primošten, Sv. Josipa 7. 22 202 Primošten ili na mail adresu info@primosten.hr s naznakom „Iskaz interesa za zakup ili kupoprodaju poslovnog prostora“.

 Pisma namjere za iskaz interesa zaprimaju se do 31. listopada 2018. godine.
Dostavljena pisma namjere služe isključivo ispitivanju zainteresiranosti poduzetnika za utvrđivanje namjene poslovnog prostora i ne obvezuju Općinu Primošten, kao ni zainteresirane osobe na zakup ili kupoprodaju predmetnog poslovnog prostora.

Općina Primošten također poziva zainteresirane udruge s područja Općine Primošten da dostave svoje prijedloge vezane uz korištenje navedenog prostora.

Svi podaci prikupljeni ovim javnim pozivom služiti će kao podloga za raspisivanje javnog natječaja za davanje u zakup ili kupoprodaju predmetnog poslovnog prostora, odnosno poslužiti će kao osnova za donošenje odluke o namjeni poslovnog prostora a koji natječaj će naknadno biti raspisan sukladno odluci Općinskog vijeća odnosno općinskog načelnika Općine Primošten a na koji se mogu javiti zainteresirane pravne i fizičke osobe.
Uvid u poslovni prostor može se izvršiti radnim danom u vremenu od 8.00 do 14.00 sati uz prethodnu najavu.

Sve dodatne informacije u vezi s predmetnim pozivom mogu se dobiti svakog radnog dana u vremenu od 09.00 do 14.00 sati u službenim prostorijama općine na adresi Sv. Josipa 7. Ured načelnika ili Pravna služba ili putem mail-a info@primosten.hr ili na telefon broj: 022/571-903 ili u uredu općinskog načelnika.

Prilog 1

Prilog 2

Prilog 3

Prilog 4

 

                                                                                                OPĆINA PRIMOŠTEN

                                                                                               OPĆINSKI NAČELNIK

                                                                                                         Stipe Petrina

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Klasa: 112-02/18-02/2

Ur.broj: 2182/02-03-18-4

Primošten, 1. listopada 2018. godine

 

Na temelju članka 19. st.7., i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) oglasu objavljenom na oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje:

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

 

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Oglas Općine Primošten za prijam službenika u službu na radno mjesto Savjetik-Tajnik općine, poziva se kandidat koji formalno udovoljavaju uvjetima oglasa za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, odnosno;

 

 1. G.S. iz Primoštena

 

Testiranje kandidata:

 

Sukladno Obavijesti i uputama kandidata uz oglas za prijam službenika u službu Klasa: 112-03/18-02/2 Ur.broj: 2182/02-03-18-1 Primošten, od dana 28. rujna 2018. godine, , obavještavaju se kandidati da će se pismeni dio testiranja održati dana 9. listopada 2018. godine (utorak) u 11,00 sati u službenim prostorijama Općine Primošten, Ul. Sv. Josipa br.7 Primošten.

 

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu.

 

Obavještavaju se kandidati da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

 

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa, kandidatu se dodjeljuje jedan (1.) bod. kandidat koji točno dogovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa, stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

 

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

 

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

 

Povjerenstvo za provedbu oglasa

                                                                                               

 

Obavijest i upute kandidatima za oglas u Općinu Primošten Savjetnik-tajnik općine

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

uz oglas u Općini Primošten za prijam službenika u službu na određeno vrijeme

na radnom mjestu

Savjetnik – tajnik općine

.

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na oglas za radno mjesto Savjetnik- tajnik općine o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podatcima o plaći, testiranju, način testiranja i području testiranja za radno mjesto Savjetnik- tajnik općine kako slijedi;

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

 

Savjetnik-tajnik općine: prati propise od značaja za rad Općine, – obavlja poslove izrade akata iz djelokruga upravnog tijela za potrebe rada Općinskog vijeća, njegovih radnih tijela i Načelnika Općine, uključujući izradu i usklađivanje svih akata izuzev onih koji ulaze u opis poslova koje obavlja viši stručni suradnik za računovodstvo i financije, – obavlja uredske i administrativne poslove za Vijeće i njegova radna tijela, zaprima materijale od načelnika, tijela Jedinstvenog upravnog odjela ili drugih predlagatelja, do pisanja poziva, umnožavanja materijala, upućivanje poziva i materijala članovima tijela (poštom ili/i e mail-om) za koje se zakazuje sjednica, vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica Vijeća, njegovih radnih tijela, prepisuje tonske zapise, obavlja poslove vezane uz vijećnička pitanja, vrši izradu i pripremu programa rada i izvještaja o radu Vijeća i njegovih radnih tijela, vodi odgovarajuću dokumentaciju i evidencije, – obavlja poslove pripreme i tehničke obrade, te uređivanja tekstova za objavu u Službenom vjesniku Općine Primošten, – sudjeluje u izradi strategija i vođenja projekata općine, – izrađuje i dostavlja materijale,opće akte, zaključke i druga pismena dostavlja nadležnim tijelima, pravnim ili fizičkim osobama na daljnje postupanje – osigurava suradnju unutar Jedinstvenog upravnog odjela u svrhu pružanja savjeta te suradnju izvan s tijelima državne uprave, lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama u svrhu prikupljanja i razmjene informacija – izrađuje odluke načelnika Općine Primošten te ugovore – u suradnji s Financijsko računovodstvenom službom sudjeluje u izradi proračuna – priprema stručne podloge za donošenje akata (odluka, zaključaka, ugovora) – objavljuje javne nabave na propisan način, – provodi postupak javne nabave, – sudjeluje u izradi plana nabave i sastavlja izvješća o javnoj nabavi sukladno zakonu – vodi evidenciju o javnoj nabavi sukladno zakonskim postupcima, – provodi, koordinira i prati realizaciju postupaka i realizaciju ugovora javne nabave, roba i usluga, – izrađuje upute za javna nadmetanja sukladno zakonskim propisima, – sudjeluje u izradi tehničke dokumentacije i troškovnika predmeta javne nabave kada je to moguće, – vodi žalbeni postupak, te obavlja i druge poslove i radnje u postupcima javne nabave, – prati propise o javnoj nabavi i upućuje na primjenu propisa – sudjeluje u programima izobrazbe u području javne nabave i redovitom usavršavanju radi obnove certifikata, – vodi evidencije iz djelokruga svog službeničkog mjesta, izrađuje izvještaje 80% -i druge poslove po potrebi koji se povjere po nalogu načelnika i pročelnika 20%

 

Posebni uvjeti:

 

Potrebno stručno znanje:magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera najmanje tri godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti, komunikacijske vještine, položen državni stručni ispit, položen ispit iz područja javne nabave, poznavanje rada na računalu

Stupanj složenosti poslova:uključuje složene poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

Stupanj samostalnosti:samostalnost u radu i odlučivanje o svim pitanjima iz svog djelokruga,

Stupanj odgovornosti:uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima zaposlenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka,metoda rada i stručnih tehnika

Stupanj stručne komunikacije: uključuje kontrole unutar Jedinstvenog upravnog odjela.

 

 

Podaci o plaći

 

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 61/11), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Savjetnik za prostorno planiranje određen je u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 363-01/13-01/1 Urbroj: 2182/02-01-13-1 od dana 19. srpnja 2013. godine, („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/02-13-1 Urbroj. 2182/02-02-13-1 od dana 1. srpnja 2013. godine („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13).

Slijedom navedenog plaća Savjetnika – tajnika općine u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za Savjetnika – tajnika općine 1,50 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

 

Testiranje kandidata:

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja.

 

O testiranju će kandidati biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.

 

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

 

Pisanog testa iz područja testiranja slijedećih zakona odnosno akata;

 

 • Statut Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 3/13, 5/13, 1/18),
 • Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19713, 137/15 i 123/17),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08 i 61/11),
 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14),

usmenog intervjua s Povjerenstvom

 

 

Način testiranja kandidata:

 

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

O terminu obavljanja intervjua kandidati će biti naknadno obaviješteni.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na testiranje telefonskim pozivom odnosno mail-om. Pisani poziv uz zaštitu osobnih podataka biti će objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

 

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

 

Pisano testiranje traje 45 minuta.

 

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

 

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10.

 

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na oglas.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

 

 

Područje testiranja:

 

 • Statut Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ 1/18, 2/18),
 • Zakon o lokalnoj i područnoj ( regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 144/12, 19713, 137/15 i 123/17),
 • Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ 86/08 i 61/11),
 • Ustav Republike Hrvatske („Narodne novine“ 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10 i 5/14),

 

 

                                                                                 Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                            Milena Pleić

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 • Spis predmeta, ovdje
 • Oglasna ploča, ovdje
 • Objaviti na web stranici: www.primosten.hr

Oglas za prijem u službu na radno mjesto: Savjetnik – tajnik općine

REPUBLIKA HRVATSKA
ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA
OPĆINA PRIMOŠTEN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Klasa: 112-02/18-02/2
Ur.broj: 2182/02-02-18-1
Primošten, 17. rujna 2018. godine

Na temelju članka 5. u svezi članka 29. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 5/13, 6/13, 7/13, 3/13, 3/14, 5/15, 4/16, te IX Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Klasa: 023-05/02-13-2 Urbroj: 2182/02-02-18-1) načelnik Općine Primošten raspisuje:

OGLAS ZA PRIJAM U SLUŽBU NA ODREĐENO VRIME
Za prijam u Službu tajništva Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten radno mjesto; Savjetnik – tajnik općine na određeno vrijeme zbog povećanja opsega posla na rok od šest mjeseci. Osnovni podaci o radnom mjestu: Kategorija: II, Potkategorija: Savjetnik, Klasifikacijski rang: 5. Naziv: Savjetnik-tajnik općine

Opis poslova:
Savjetnik-tajnik općine: prati propise od značaja za rad Općine, – obavlja poslove izrade akata iz djelokruga upravnog tijela za potrebe rada Općinskog vijeća, njegovih radnih tijela i Načelnika Općine, uključujući izradu i usklađivanje svih akata izuzev onih koji ulaze u opis poslova koje obavlja viši stručni suradnik za računovodstvo i financije, – obavlja uredske i administrativne poslove za Vijeće i njegova radna tijela, zaprima materijale od načelnika, tijela Jedinstvenog upravnog odjela ili drugih predlagatelja, do pisanja poziva, umnožavanja materijala, upućivanje poziva i materijala članovima tijela (poštom ili/i e mail-om) za koje se zakazuje sjednica, vodi i izrađuje zapisnike sa sjednica Vijeća, njegovih radnih tijela, prepisuje tonske zapise, obavlja poslove vezane uz vijećnička pitanja, vrši izradu i pripremu programa rada i izvještaja o radu Vijeća i njegovih radnih tijela, vodi odgovarajuću dokumentaciju i evidencije, obavlja poslove pripreme i tehničke obrade, te uređivanja tekstova za objavu u Službenom vjesniku Općine Primošten, sudjeluje u izradi strategija i vođenja projekata općine, izrađuje i dostavlja materijale,opće akte, zaključke i druga pismena dostavlja nadležnim tijelima, pravnim ili fizičkim osobama na daljnje postupanje, osigurava suradnju unutar Jedinstvenog upravnog odjela u svrhu pružanja savjeta te suradnju izvan s tijelima državne uprave, lokalne i regionalne (područne) samouprave i drugim institucijama u svrhu prikupljanja i razmjene informacija izrađuje odluke načelnika Općine Primošten te ugovore, u suradnji s Financijsko računovodstvenom službom sudjeluje u izradi proračuna, priprema stručne podloge za donošenje akata (odluka, zaključaka, ugovora), objavljuje javne nabave na propisan način, provodi postupak javne nabave, sudjeluje u izradi plana nabave i sastavlja izvješća o javnoj nabavi sukladno zakonu vodi evidenciju o javnoj nabavi sukladno zakonskim postupcima, provodi, koordinira i prati realizaciju postupaka i realizaciju ugovora javne nabave, roba i usluga, izrađuje upute za javna nadmetanja sukladno zakonskim propisima, sudjeluje u izradi tehničke dokumentacije i troškovnika predmeta javne nabave kada je to moguće, vodi žalbeni postupak, te obavlja i druge poslove i radnje u postupcima javne nabave, prati propise o javnoj nabavi i upućuje na primjenu propisa sudjeluje u programima izobrazbe u području javne nabave i redovitom usavršavanju radi obnove certifikata, vodi evidencije iz djelokruga svog službeničkog mjesta, izrađuje izvještaje te obavlja i druge poslove po potrebi koji se povjere po nalogu načelnika i pročelnika.

POSEBNI UVJETI
Potrebno stručno znanje:magistar struke ili stručni specijalist pravnog smjera najmanje dvije godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti, komunikacijske vještine, položen državni stručni ispit, položen ispit iz područja javne nabave, poznavanje rada na računalu.
Stupanj složenosti poslova:uključuje složene poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika
Stupanj samostalnosti:samostalnost u radu i odlučivanje o svim pitanjima iz svog djelokruga,
Stupanj odgovornosti:uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima zaposlenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka,metoda rada i stručnih tehnika
Stupanj stručne komunikacije: uključuje kontrole unutar Jedinstvenog upravnog odjela.

OPĆI UVJETI:
Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit odnosno ispit iz područja javne nabave, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručne ispite.

Na oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.
Kandidat/kandidatkinja se prima u službu uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

Obavijest o vremenu održavanja testiranja, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.
Opis poslova radnog mjesta i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

životopis,
dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),
dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku),
dokaz o radnom iskustvu; radno pravnom statusu tzv.„Elektronički zapis“,
dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao tijekom svog radnog staža (preslike ugovora o radu, rješenja o rasporedu i sl.),
preporuku/e poslodavca.

Urednom prijavom na oglas smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na oglas.
Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će obaviješteni o tome pisanim putem.
Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.
Postupak oglas obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja koji se nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, po obavijesti o izboru, planira primiti u službu.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8. dana od objave na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik.
Prijave na oglas podnose se na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, uz oznaku: »Oglas za prijam u službu – ne otvaraj«.

Oglas se provodi sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11). O postupku provođenja oglasa, datumu testiranja kandidata literaturi potrebnoj za testiranje i rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Primošten: www.primosten.hr.

OPĆINA PRIMOŠTEN
JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL
Pročelnik
Iris Ukić Kotarac dipl.iur

Dostaviti:

– oglasna ploča, ovdje
– web stranica Općine Primošten www.primosten.hr
– Oglasna ploča Zavoda za zapošljavanje, Područni ured Šibenik
– Putem email-a zavodu,

Poziv za sazivanje 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

Klasa: 023-01/18-01/10

Ur.broj: 2182/02-01-18-1

Primošten, 07.  rujna 2018. godine

 

 

                                                  –  ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA  (na e-mail adresu)       
                                                  – SVIMA

                                                                                               

 PREDMET: Poziv za sazivanje 10. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 

Sukladno članku 26. stavku 1. točki 2. i 3. . Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18 i 2/18) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na  redovnu 10. sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana  14. rujna ( petak) 2018. godine s početkom u 11. 30 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

   

    Predloženi dnevni red:


 1. Polugodišnje Izvješće o radu Općinskog Načelnika Općine Primošten  za vremensko razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2018. godine

 

 1. Prijedlog Odluke o stavljanju van snage IV. Izmjene i dopune Odluke o davanju u zakup  poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primošten „Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 3/18

 

 1. Polugodišnje Izvješće  o izvršenju Proračuna Općine Primošten  za  vremensko razdoblje od 01. siječnja do 30.lipnja 2018. godine

 

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Općine Primošten za 2018. godinu

 

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršenju proračuna Općine Primošten za 2018. godinu

 

 1. Prijedlog Odluke o Izmjeni i dopuni Odluka o zaduženju za refinanciranje kredita Općine Primošten

 

 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na III. Izmjene Plana nabave Općine Primošten za 2018. godinu

 

 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na  IV. Izmjene Plana nabave Općine Primošten za 2018. godinu

 

 1. Prijedlog  Odluke o donošenju Procjene rizika od velikih nesreća za područje Općine Primošten

 

 1. Izvješće  neovisnog  revizora  i Financijski  Izvještaj   za  BUCAVAC“  d.o.o   o  poslovanju za 2017.  godinu

 

 1. Suglasnost na Odluku o davanju namjenskog zajma Turističkoj zajednici Općine Primoštena iz Primoštena Klasa; 403-02/18-03/01; Urbroj: 2182/02-02-18-2 od dana  05. srpnja 2018. godine i Ugovor o namjenskom zajmu Klasa; 403-02/18-03/01; Urbroj: 2182/02-02-18-3 od dana  05. srpnja 2018.

 

 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten na Sporazum o suradnji na provedbi Operativnog  plana razvoja cikloturizma Šibensko kninske županije

 

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluke i Ugovore o nabavi jednostavne  vrijednosti tijekom  2018. godine

 

 1. Prijedlog Odluke o nabavi radova izrade potpornih armirano betonskih  zidova s oblogom  od  prirodnog  kamena na šetnici oko brda Gaj

 

 1. Prijedlog Odluke o nabavi vantroškovničkih građevinskih radova na  pomoćnim građevinama

 

 1. Prijedlog Odluke Općinskog vijeća Općine Primošten  o nabavi, dopremanju i montaži panoramskog teleskopa na vrhu Gaja

 

 1. Suglasnost Općinskog vijeća Općine Primošten  na Ugovor  o prethodnom financiranju  izrade II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja „Uz vojske“

 

 1. Zapisnik sa 23. sjednice Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Općine Primošten  s Odlukama:

a/ Pravilnik o radu Dječjeg vrtića Općine Primošten „ Primošten, lipanj 2018.“

b/ Pravilnik  o  upisu  djece u ostvarivanju  prava i obveza korisnika usluga

c/ Odluka o upisu djece  u vrtić u pedagoškoj godini 2018/2019

d/ Zapisnik komisije  za upise u pedagošku godinu 2018/2019

e/ Projekt  „ Unapređenja  usluga djece u sustavu ranog i predškolskog odgoja i

obrazovanja“

 

 1. Zapisnik sa 24. sjednice Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Općine Primošten  s Odlukama:

a/ Odluka o raspisivanju  natječaja za izbor spremačice/domaćice na određeno  radno vrijeme  u Dječjem  vrtiću   Općine Primošten

b/ Odluka o raspisivanju  natječaja za izbor pedagoga/ice na pola radnog vremena na neodređeno  radno vrijeme  u Dječjem  vrtiću   Općine Primošten

c/ Odluka o raspisivanju  natječaja za izbor odgajatelja/odgajateljice na određeno puno radno vrijeme  u Dječjem  vrtiću   Općine Primošten

d/ Odluka o raspisivanju  natječaja za izbor zdravstvenog voditelja/ice na određeno vrijeme ( 8 sati tjedno)  u Dječjem  vrtiću   Općine Primošten

 

 1. Polugodišnje financijsko Izvješće  Dječjeg vrtića Općine Primošten za razdoblje od 01. siječnja 2018 -30. lipnja 2018. godine

 

 1. Zapisnik sa 25. sjednice Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Općine Primošten  s Odlukama;

a/  Odluka o  primanju  u radni  odnos   na određeno vrijeme  suglasnost   na isplatu

jubilarne nagrade;

b/ Odluku  o obavljanju   ravnateljskih  poslova   za  vrijeme   privremene   spriječenosti ravnateljice

 

 1. Zapisnik sa 26. sjednice Upravnog vijeća  Dječjeg vrtića Općine Primošten  s Odlukom:

a/ Suglasnost  na  Godišnje  izvješće  o  ostvarivanju   Plana i  programa   rada  za pedagošku godinu 2017/2018.

 

  23. Zahtjev  prof.dr. sc. Darka Skorin  Kapov  i  prof. dr. sc. Jadranke  Sjkorin                        Kapov za:

a/ Ispravak   VI Izmjena i dopuna PPUO Primošten u vezi zoniranja   čest. zem.  801/6 i  dijela  čest. zem.  1066/1  ,obje  k.o.  Primošten     te

b/ očitovanje   na pismo  pomoćnika  ministra  Danijela Žambokija

 

 1. Zahtjev  Jere Jurin  iz Šibenika zast. po punomoćnici  Ivoni Perišić  Rošić za                   otkup čest.zem. 2069/27 k.o. Primošten  /25m“/

 

 

                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                            Jere Gracin v.r.

 

Dopuna Dnevnog reda – prijedlog:

 

 1. Odluke Skupštine komunalnog poduzeća Bucavac d.o.o – potvrda i verifikacija

 

–         25.1. Odluka o davanju suglasnosti na Izmjenu i dopunu Pravilnika o radu Bucavac d.o.o. od dana 06. veljače 2015. godine,

–         25.2. Odluka o otpisu spornih potraživanja,

–         25.3. Odluka otpisu imovine i potraživanja,

–         25.4. Odluka o vrijednosnom usklađivanju spornih potraživanja,

–         25.5. Odluka o davanju suglasnosti na II izmjenu i dopunu Pravilnika o radu Bucavac d.o.o od dana 06. veljače 2015. godine,

–         25.6. Odluka o davanju suglasnosti na Pravilnik o organizacijskoj strukturi i sistematizaciji radnih mjesta Bucavac d.o.o

 

 1. Izvješće o statusu predmeta zakupa poslovnog prostora 1309 K.O. Primošten

 

                                                                              PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                  Jere Gracin v.r.

 

  Dopuna Dnevnog reda – prijedlog


 27. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o pojedinačnim zahtjevima za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa u sklopu postupka legalizacije uključujući pravo nadzora u tri pojedinačna predmeta

 

 

(više…)

Poništenje natječaja za predio- brdo “Gaj”

 

Primošten, 20. kolovoza 2018. godine

 

Načelnik Općine Primošten, temeljem toč. XVII. Javnog natječaja objavljenog u „Narodnim novinama“ dana 01. kolovoza 2018. godine pod brojem 70/2018 (250), objavljuje:

 

PONIŠTENJE JAVNOG NATJEČAJA

za zakup poslovnog prostora:

uređeni, nenamješteni poslovni prostor (2) položeni na čest. zem. 4189/305 i 4189/306 k.o. Primošten , predio – brdo „Gaj“, i to za sljedeću namjenu:

 1. Ugostiteljski objekt/cafe bar (površine 11,60 m2) i za
 2. Suvenirnica (površine 8,11 m2), a koji natječaj je objavljen u „Narodnim novinama“ br. 70/2018 (250) dana 01. kolovoza 2018. godine.

 

 

Načelnik Općine Primošten

      Stipe Petrina

 

Izvješće o nepravilnostima za razdoblje od 01.01.2018 do.31.06 2018.

 

Prilog 4

 

 1. Podaci o obvezniku

 

1. Naziv obveznika OPĆINA PRIMOŠTEN
2. Odgovorna osoba – čelnik STIPE PETRINA – NAČELNIK
3. Adresa i poštanski broj Sv. Josipa 7., Primošten 22 202

 

 1. Podaci o osobi zaduženoj za nepravilnosti

 

4. Ime i prezime Iris Ukić Kotarac
5. Telefon 022/571-903  022/571-904
6. Fax 022/571-902
7. E-mail info@primosten.hr
8. Adresa i poštanski broj Sv. Josipa 7., Primošten 22 202

 

IZVJEŠĆE O NEPRAVILNOSTIMA

ZA RAZDOBLJE OD 01.01.2018. DO 30.06.2018.

 

III.  Podaci o nepravilnostima

 

1. Oznaka pismena (KLASA, URBROJ, brojčana oznaka ili sl.)

redni broj 4. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti

/
1.1. Datum primitka prijave/uočavanja nepravilnosti

redni broj 5. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti

/
1.2. Kratki opis nepravilnosti

redni broj 9. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti

/
1.3. Vrsta nepravilnosti

redni broj 10. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti

/
1.4. Procjena fiskalnog učinka

redni broj 11. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti

/
1.5. Poduzete mjere

Redni broj 16. iz Podataka o prijavljenoj/uočenoj nepravilnosti

/
1.6. Praćenje postupanja po poduzetim mjerama

/

/

 

NAPOMENA: Tijekom prvih šest mjeseci 2018. godine, nije bilo zaprimljenih obavijesti o nepravilnostima u upravljanju sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

 

 

U Primoštenu, 27. srpnja 2018. godine

 

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

OSOBA ZADUŽENA ZA NEPRAVILNOSTI

Iris Ukić Kotarac dipl.iur.

Odluka o poništenju Javnog poziva za dodjelu na korištenje poslovnog prostora

Na temelju čl. VIII. Javnog poziva za dodjelu na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primošten unutar zgrade zdravstvene stanice u Primoštenu položene na čest. zem. 2189/3 k.o. Primošten, Načelnik Općine Primošten, dana 10. srpnja 2018. godine, donosi:

O D L U K U

o poništenju Javnog poziva za dodjelu na korištenje poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primošten unutar zgrade zdravstvene stanice u Primoštenu položene na čest. zem. 2189/3 k.o. Primošten, objavljenog na web stranici Općine Primošten i na oglasnoj ploči Općine Primošten dana 20. lipnja 2018. godine.

Klasa: 372-01/09-01/3

Ur. broj: 2182/02-02-18-8

 

                                                                                   Općina Primošten

                                                                                 Načelnik Stipe Petrina