Javni poziv vlasnicima/korisnicima građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal

azbest_slika

Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, temeljem članka 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13 i 73/17 – pročišć.tekst) i članka 30. Pravilnika o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine broj 69/16), objavljuje:

 

JAVNI POZIV

Vlasnicima/korisnicama građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal

 

Pozivaju se vlasnici ili korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Općine Primošten, da sukladno odredbi članka 18. Stavak I. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (»Narodne novine« br. 69/16) dostave podatke o lokacijama tih građevina (kuće, garaže, pomoćni objekti, poljoprivredni objekti, gospodarski objekti i sl.), kao i podatke o procjeni količina, vrsti i stanju materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Rok za prijavu je zaključno do 10.03.2019. godine dostavom popunjenog i potpisanog obrasca prijave građevina u kojima se nalazi azbest.

Obrasci za prijavu građevina u kojima se nalazi azbest se mogu preuzeti na web stranici Općine Primošten (www.primosten.hr) ili u OpćinI Primošten.

Ispunjeni obrasci se mogu predati osobno u Općini Primošten, te se isti mogu poslati poštom na adresu: Općina Primošten, Jedinstveni upravni odjel, Sv. Josipa 7, 22202 Primošten. Obrasci se također mogu dostaviti i putem elektroničke pošte na info@primosten.hr .

Javni poziv azbest Općina Primošten

Obrazac azbest

Otpad koji sadrži azbest – informacije 

 

Poziv za sazivanje hitne 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

Klasa: 023-01/19-01/03

Ur. broj: 2182/02-01-19-1

Primošten, 14. veljače 2019. godine

 

                                                                            – ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA –

                                                                                     -prema dostavnoj naredbi-

 


PREDMET: Poziv za sazivanje hitne 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 

 

Na temelju članku 26. stavku 1. točki 2. i 3. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18 i 2/18) i članku 63.stavka 1. i članka 47.Stavak 1.i 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 2/18) pozivate se na hitnu 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 15. veljače (petak) 2019. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7. (ured načelnika)

 Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 

  1. Prijedlog vjerodostojnog tumačenja članka Odluke o visini paušalnog poreza o krevetu na području Općine Primošten, Klasa:410-10/19-01/01,ur.broj:2182/02-01-19-2 od 18. siječnja 2019. godine
  2. Prijedlog Odluke o donošenju Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Primošten za razdoblje od 2018.-2023. godine

 

                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                    Jere Gracin

 

 

 

Dostaviti:

  1. Ante Jurić, Kruševo 38, Primošten – jurictonc@gmail.com

2. Jere Gracin, Bilo Lokvica 2, Primošten – jere.gracin19@gmail.com

3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten – mateaperkov@gmail.com

4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, Primošten – milivojgracin54@gmail.com

5. Ivana Huljev, Ulica uz Plate 16, Primošten – ivana.huljev76@mail.com

6. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten – tome.transkop@si.t-com.hr

7. Jurica Soža , sv.Josipa 3, Primošten –  jure.grgo@gmail.com

8. Živana Čobanov, Kalina 14, Primošten – info@dalmatinka.hr

9. Jere Nižić , Ribarska 22, Primošten – jnizic1@gmail.com

10. Ines Skorin, Težačka ulica 15, Primošten – ines.skorin@gmail.com

11. Jasminka Makelja, Resnice 4, Primošten  – jasamakelja@outlook.com

12. Josip Gracin , Splitska 43, Primošten –   josip.gracin@hep.hr

13. Šime Šarić, Sv.Josipa 8/A, Primošten –  saric.sime.1989@gmail.com

 

OBAVIJEST GRAĐANIMA – paketi pomoći FEAD projekt

Poštovani,

Gradsko društvo Crvenog križa provodi projekt suzbijanja siromaštva, podjelom hrane i ostale materijalne pomoći na području Županije.

Ukoliko zadovoljavate neki od dolje navedenih kriterija , molimo Vas da se javite u Općinu Primošten, Sv. Josipa 7.

Potrebno je sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, te dokaz o socijalnom statusu:

  • potvrda nadležnog Centra za socijalni skrb ili
  • potvrda o mirovini / isječak zadnje mirovine ili
  • ostale potvrde nadležnih institucija.

Kriteriji po kojima će se dijeliti paketi nalaze se u dopisu Gradskog društva Crvenog križa Šibenik.

 

03

 

Odluku o davanju suglasnosti za privremeno obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Primošten

Općinski načelnik Općine Primošten, dana 11. siječnja 2019. godine, donio je Odluku o davanju suglasnosti za privremeno obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Primošten, kojom se trgovačkom društvu Dalmacija Dimnjaci d.o.o. daje suglasnost da na području Općine Primošten obavlja dimnjačarske poslove, po pozivu građana i pravnih osoba, i to na rok od 1 godine od dana donošenja Odluke.

Naime, odredbom članka 24. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18) kao jedna od uslužnih komunalnih djelatnosti navedeno je i obavljanje dimnjačarskih poslova pod čime se podrazumijeva čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.

Na temelju predmetne Odluke, dimnjačarske poslove na području Općine Primošten privremeno obavlja:

DALMACIJA DIMNJACI d.o.o.

Poslovnica Šibenik, Trg Sv. Jeronima 4, Šibenik

Kontakt brojevi:

Dežurni dimnjačar: 091/1538-602

Ured: 022/295-177

Poziv na 12.sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten

Klasa: 023-01/19-01/1
Ur. broj: 2182/02-01-19-1
Primošten, 11.siječnja 2018. godine

 

 

                                                                 -ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                          

                                                                                -prema dostavnoj naredbi- 

 

PREDMET: Poziv za sazivanje  redovne 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

Na temelju članku 26. stavku 1. točki 2. i 3. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18 i 2/18) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 2/18) pozivate se na  redovnu 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana

 

18.siječnja (petak) 2018. godine s početkom u 11,00 sati 

u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED :

  1. Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Primošten

 

2. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Primošten

 

3. Prijedlog Odluke  o X. izmjeni i dopunama korištenja javne površine

 

4. Prijedlog II. izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten 2018. godine

 

5. Prijedlog izmjene i dopune rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Općine Primošten

 

6. Prijelog godišnjeg Plana za upravljanje pomorskim dobrom na području Općine Primošten 2019. godine

 

7. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Općine Primošten

 

8. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

 

9. Prijedlog Odluke o izradi donošenja VIII.  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine  Primošten

 

10. Prijedlog Odluke o zaduženju Općine Primošten za 10 000 000,00 kuna

 

Nadopuna dnevnog reda:

11. Prijedlog  odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

 

12. Prijelog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

 

13. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o zamjeni nekretnina

 

14. Prijedlog odluke o usvajanju prigovora Jure Jurića

 

15. Zamolba za usvajanje komunalnog doprinosa

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE PRIMOŠTEN

Jere Gracin