Javni poziv vlasnicima/korisnicima građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal

azbest_slika

Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, temeljem članka 53. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine broj 94/13 i 73/17 – pročišć.tekst) i članka 30. Pravilnika o građevinskom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (Narodne novine broj 69/16), objavljuje:

 

JAVNI POZIV

Vlasnicima/korisnicama građevina u kojima se nalazi ugrađen azbest kao građevni materijal

 

Pozivaju se vlasnici ili korisnici građevina u kojima se nalazi azbest, na području Općine Primošten, da sukladno odredbi članka 18. Stavak I. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest (»Narodne novine« br. 69/16) dostave podatke o lokacijama tih građevina (kuće, garaže, pomoćni objekti, poljoprivredni objekti, gospodarski objekti i sl.), kao i podatke o procjeni količina, vrsti i stanju materijala za kojeg je izvjesno da će postati azbestni otpad.

Rok za prijavu je zaključno do 10.03.2019. godine dostavom popunjenog i potpisanog obrasca prijave građevina u kojima se nalazi azbest.

Obrasci za prijavu građevina u kojima se nalazi azbest se mogu preuzeti na web stranici Općine Primošten (www.primosten.hr) ili u OpćinI Primošten.

Ispunjeni obrasci se mogu predati osobno u Općini Primošten, te se isti mogu poslati poštom na adresu: Općina Primošten, Jedinstveni upravni odjel, Sv. Josipa 7, 22202 Primošten. Obrasci se također mogu dostaviti i putem elektroničke pošte na info@primosten.hr .

Javni poziv azbest Općina Primošten

Obrazac azbest

Otpad koji sadrži azbest – informacije 

 

Poziv za sazivanje hitne 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

Klasa: 023-01/19-01/03

Ur. broj: 2182/02-01-19-1

Primošten, 14. veljače 2019. godine

 

                                                                            – ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA –

                                                                                     -prema dostavnoj naredbi-

 


PREDMET: Poziv za sazivanje hitne 14. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 

 

Na temelju članku 26. stavku 1. točki 2. i 3. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18 i 2/18) i članku 63.stavka 1. i članka 47.Stavak 1.i 2. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 2/18) pozivate se na hitnu 14. sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 15. veljače (petak) 2019. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7. (ured načelnika)

 Za sjednicu predlažem sljedeći dnevni red:

 

  1. Prijedlog vjerodostojnog tumačenja članka Odluke o visini paušalnog poreza o krevetu na području Općine Primošten, Klasa:410-10/19-01/01,ur.broj:2182/02-01-19-2 od 18. siječnja 2019. godine
  2. Prijedlog Odluke o donošenju Nacrta Plana gospodarenja otpadom Općine Primošten za razdoblje od 2018.-2023. godine

 

                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                    Jere Gracin

 

 

 

Dostaviti:

  1. Ante Jurić, Kruševo 38, Primošten – jurictonc@gmail.com

2. Jere Gracin, Bilo Lokvica 2, Primošten – jere.gracin19@gmail.com

3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten – mateaperkov@gmail.com

4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, Primošten – milivojgracin54@gmail.com

5. Ivana Huljev, Ulica uz Plate 16, Primošten – ivana.huljev76@mail.com

6. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten – tome.transkop@si.t-com.hr

7. Jurica Soža , sv.Josipa 3, Primošten –  jure.grgo@gmail.com

8. Živana Čobanov, Kalina 14, Primošten – info@dalmatinka.hr

9. Jere Nižić , Ribarska 22, Primošten – jnizic1@gmail.com

10. Ines Skorin, Težačka ulica 15, Primošten – ines.skorin@gmail.com

11. Jasminka Makelja, Resnice 4, Primošten  – jasamakelja@outlook.com

12. Josip Gracin , Splitska 43, Primošten –   josip.gracin@hep.hr

13. Šime Šarić, Sv.Josipa 8/A, Primošten –  saric.sime.1989@gmail.com

 

OBAVIJEST GRAĐANIMA – paketi pomoći FEAD projekt

Poštovani,

Gradsko društvo Crvenog križa provodi projekt suzbijanja siromaštva, podjelom hrane i ostale materijalne pomoći na području Županije.

Ukoliko zadovoljavate neki od dolje navedenih kriterija , molimo Vas da se javite u Općinu Primošten, Sv. Josipa 7.

Potrebno je sa sobom ponijeti osobnu iskaznicu, te dokaz o socijalnom statusu:

  • potvrda nadležnog Centra za socijalni skrb ili
  • potvrda o mirovini / isječak zadnje mirovine ili
  • ostale potvrde nadležnih institucija.

Kriteriji po kojima će se dijeliti paketi nalaze se u dopisu Gradskog društva Crvenog križa Šibenik.

 

03

 

Odluku o davanju suglasnosti za privremeno obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Primošten

Općinski načelnik Općine Primošten, dana 11. siječnja 2019. godine, donio je Odluku o davanju suglasnosti za privremeno obavljanje dimnjačarskih poslova na području Općine Primošten, kojom se trgovačkom društvu Dalmacija Dimnjaci d.o.o. daje suglasnost da na području Općine Primošten obavlja dimnjačarske poslove, po pozivu građana i pravnih osoba, i to na rok od 1 godine od dana donošenja Odluke.

Naime, odredbom članka 24. Zakona o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ br. 68/18 i 110/18) kao jedna od uslužnih komunalnih djelatnosti navedeno je i obavljanje dimnjačarskih poslova pod čime se podrazumijeva čišćenje i kontrola dimnjaka, dimovoda i uređaja za loženje u građevinama.

Na temelju predmetne Odluke, dimnjačarske poslove na području Općine Primošten privremeno obavlja:

DALMACIJA DIMNJACI d.o.o.

Poslovnica Šibenik, Trg Sv. Jeronima 4, Šibenik

Kontakt brojevi:

Dežurni dimnjačar: 091/1538-602

Ured: 022/295-177

Poziv na 12.sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten

Klasa: 023-01/19-01/1
Ur. broj: 2182/02-01-19-1
Primošten, 11.siječnja 2018. godine

 

 

                                                                 -ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                          

                                                                                -prema dostavnoj naredbi- 

 

PREDMET: Poziv za sazivanje  redovne 12. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

Na temelju članku 26. stavku 1. točki 2. i 3. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18 i 2/18) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 2/18) pozivate se na  redovnu 12. sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana

 

18.siječnja (petak) 2018. godine s početkom u 11,00 sati 

u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.

 

Za sjednicu predlažem sljedeći

 

DNEVNI RED :

  1. Prijedlog odluke o visini paušalnog poreza po krevetu na području Općine Primošten

 

2. Prijedlog odluke o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite na području Općine Primošten

 

3. Prijedlog Odluke  o X. izmjeni i dopunama korištenja javne površine

 

4. Prijedlog II. izmjena i dopuna Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području Općine Primošten 2018. godine

 

5. Prijedlog izmjene i dopune rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje koncesijskog odobrenja Općine Primošten

 

6. Prijelog godišnjeg Plana za upravljanje pomorskim dobrom na području Općine Primošten 2019. godine

 

7. Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Općine Primošten

 

8. Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade

 

9. Prijedlog Odluke o izradi donošenja VIII.  Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine  Primošten

 

10. Prijedlog Odluke o zaduženju Općine Primošten za 10 000 000,00 kuna

 

Nadopuna dnevnog reda:

11. Prijedlog  odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

 

12. Prijelog odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

 

13. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni odluke o zamjeni nekretnina

 

14. Prijedlog odluke o usvajanju prigovora Jure Jurića

 

15. Zamolba za usvajanje komunalnog doprinosa

 

PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE PRIMOŠTEN

Jere Gracin

 

 

 

Poziv za sazivanje redovne 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

Klasa: 023-01/18-01/11
Ur.broj: 2182/02-01-18-1
Primošten, 27. studenog 2018. godine

 

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA                                                   

                                                                                                -SVIMA-

PREDMET: Poziv za sazivanje  redovne 11. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

Sukladno članku 26. stavku 1. točki 2. i 3.  Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 1/18 i 2/18) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 2/18) pozivate se na  redovnu 11. sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 03. prosinca (ponedjeljak) 2018. godine s početkom u 11,00  sati u prostorijama Općine Primošten u Primošten, sv. Josipa 7.  

 

1.Prijedlog Proračuna Općine Primošten za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021. i

Plan razvojnih programa za 2019. godinu s projekcijom za 2020. i 2021.

/s Prijedlogom Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten  za 2019. godinu/

2. Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2019. godinu

3.Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2019. godinu

4. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2019.

5. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2019. godinu

6. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Primošten za godinu

7.Prijedlog Programa financiranja političkih stranaka i članova predstavničkog

tijela  Općine Primošten  izabranih s liste grupe birača  za 2019. godinu

8. Prijedlog II. Izmjena i dopuna Proračuna Općine Primošten za 2018. godinu

9.Prijedlog Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine Primošten za 2018. godinu

10.Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture Općine Primošten za 2018. godinu 

11. Suglasnost na Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2018. godinu

12.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na preostale  Odluke  i  Ugovore o jednostavnoj nabavi  tijekom   2018. godine

 13. Suglasnost na Ugovor 2018/001540 o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada sklopljen   između Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Općine Primošten, Klasa: 351-04/18-03/01; Ur. broj: 2182/02-03/02-18-3 od dana 17.05.2018

uključujući i suglasnost na naknadnu Izmjenu Odluke FZOEU  o nabavi spremnika za odvojeno prikupljanje otpada, Klasa: 351-04/18-58/124; Urbroj: 563-03-1/240-18-7 „ Zagreb, 22. listopada 2018.“

14.Prijedlog IV. Izmjene i dopune Odluke o davanju u zakup poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primošten

15. Prijedlog VI. Izmjene i dopune Odluke o nerazvrstanim cestama Općine Primošten

16. Prijedlog Rješenja o imenovanju koncesijskog vijeća za davanje koncesijskog odobrenja

Općine Primošten

17.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o porezima Općine Primošten

18.Zapisnik sa 27. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten s Odlukama

19. Suglasnost na Godišnji plan i program odgojno obrazovnog rada za pedagošku

godinu 2018/2019

 20. Suglasnost na Kurikulum Dječjeg vrtića Općine Primošten za pedagošku  godinu 2018/2019

 21. Zapisnik sa 28. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten s Odlukama

22.Prijedlog Financijskog plana Dječjeg vrtića Općine Primošten za 2019. godinu s Projekcijom   za 2020 i 2021. godinu

23 .Prijedlog  Odluke  o  nastavku uređenja obalne šetnice  na području Općine Primošten s prijedlogom  Šibensko kninskoj županiji za nastavak zajedničkog financiranja sanacije u godini

24. Prijedlog Odluke o nabavi tucanika, jalovine i tampona za potrebe Općine Primošten u 2019. godini

25.Prijedlog Odluke o nabavi radova redovitog uređenja primoštenskih plaža u sklopu priprema za 2019. godinu

26. Prijedlog Odluke o nabavi radova asfaltiranja na području Općine Primošten po potrebi u više navrata u ukupnoj  površini  od 20.000m2

27. Prijedlog Odluke o nabavi  građevinskog materijala – kamenih lomljenih ploča za potrebe Općine Primošten u 2019. godini

28.Prijedlog Odluke o nabavi razastiranja tucanika s prijevozom istog na relaciji Konjuška d.o.o.i odredišnih plaža na poluotok Raduča u  Primoštenu

29. Zamolba HGSS – Stanice Šibenik s Planom programskih aktivnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Šibenik za 2019. godinu / i prijedlogom teksta Ugovora/

30.Izvješće o analizi sustava civilne zaštite Općine Primošten u 2018. godini s Smjernicama za organizaciju i razvoj  sustava  civilne zaštite na području Općine Primošten za 2019. godinu

31.Zamolba „ TAURUS NEGRO“ d.o.o. iz Primoštena za oslobađanjem plaćanja dijela komunalne naknade

32.Zamolba Dijane Rinčić za oslobađanje obveze vraćanja troška nastalog povodu stipendiranja i stručnog usavršavanja po Ugovoru Klasa: 131-02/12-02/1; Urbroj: 2182/02-02-12-4.

33. Pojedinačni zahtjevi/zamolbe za oslobađanja od plaćanja komunalnog doprinosa

a/ Zahtjev „RUBE PRIMOŠTEN“ d.o.o.

za oslobađanjem u cijelosti od plaćanja zateznih kamata po osnovu komunalnog doprinosa

/ Rješenje Klasa: UP/I-361-06/17-03/41; Urbroj: 2182/02-03/08-17-02  od dana  10. studenog 2017.godine

b/ Zamolba Jure Jurića iz Zagreba za oslobađanje od plaćanja 15% komunalnog doprinosa odnosno umanjenja za 15%

obračunatog komunalnog doprinosa po Rješenju Klasa: UP/I-350-05/15-03/36; Urbroj:

2182/02-03/07-15-02  od dana  15. siječnja 2015. godine

34.Prijedlog „PRIMOŠTEN ODVODNJE „ d.o.o. za osiguranje  financijskih sredstava  za

redovito poslovanje u iznosu od 250.000,00 kuna ( slovima: dvjestopedesettisućakuna)

35. Zahtjev RH Visokog upravnog suda za očitovanjem Općinskog vijeća na navode prof.

dr.sc.Darka Skorin Kapov i  prof. dr. sc. Jadranke Skorin  Kapov  zast. po punomoćniku

Odvj. Društvu NOBILO i drugi povodu Zahtjeva za pokretanje postupka za ocjenu

suglasnosti općeg akta sa zakonom  USOZ -71¸/18-1 Odluka o donošenju VI. Izmjena i

dopuna PPUO

36.Zahtjev prof. dr. sc. Darka Skorin Kapov i  prof. dr. sc. Jadranke Skorin  Kapov za

Ispravak Zaključka Općinskog vijeća, Klasa: 008-4/18-03/14; Urbroj: 2182/02-01-18-2

( „Službeni  vjesnik Općine Primošten „ broj 5/18)

37. Zahtjev „KRISTINE„ d.o.o. iz Zagreba zast. po punomoćniku Zajedničkom Odvjetničkom uredu MIKULANDRA & MALENICA za dopunskim  očitovanjem   na Ponudu  za sklapanje  novog Ugovora o zakupu  poslovnog  prostora  od 30. srpnja  2018.godine

38. Stav Općinskog vijeća o izradi projektne dokumentacije za izgradnju panoramskog pješačkog  podmorskog tunela  sa sadržajima   u uvali Porat – Primošten

39.Odluka Vlade RH o davanju suglasnosti Općini Primošten za zaduženje kod OTP banke d.d. Zadar od danas  16. studenog 2018.

 40.Prijedlog Odluke o bratimljenju Općine Primošten(Republika Hrvatska) i grada Gaflenz (Republika Austrija),

a/ SPORAZUM O SURADNJI između Grada Gaflenz u Republici Austriji i Općine Primošten u Republici Hrvatskoj i

b/ POVELJA O BRATIMLJENJU

 41.Izvješće ugovorima o donacijama , sponzorstvima i isplaćenim jednokratnim  novčanim

davanjima  tijekom  2018. godine s prijedlogom  Odluke

42.Izvješće o prometu nekretninama u vlasništvu Općine Primošten  sklopljene tijekom godine s prijedlogom Odluke

43.Suglasnost Općinskog vijeća na Odluku Načelnika od dana 12. listopada 2018.

 44.Prijedlog Odluke o financiranju troška „Team bildinga“ – Advent u Beč od 14. – 16.prosinca 2018. godine

 45.Prijedlog Odluke o pripremi i organizaciji prigodnog domjenka uoči predstojećih blagdana Božića i Nove 2019. godine

DOPUNA  DNEVNOG REDA

11.redovne sjednice  Općinskog vijeća Općine Primošten

zakazane za dan 3.prosinca 2018. godine

46.Prijedlog kandidata za imenovanje sudaca porotnika u Općinskom sudu u Šibeniku

47.Odluka o mjerama za sprječavanje   nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Općine Primošten

48.Prijedlog Odluke o  financiranju kompletnih troškova tijekom prijateljskog trodnevnog posjeta gradonačelnika Vallon Pont d Are – Pierre Peschiera

49.Suglasnost na Odluku o zajmu/temeljem zamolbe Josipa Prgin  od 26.studenog 2018. godine

50.Prijedlog II. Izmjene i dopune Odluke o načinu  pružanja javnih  usluga   prikupljanja

miješanog  komunalnog otpada  i  biorazgradivog   komunalnog  otpada  na  području Općine  Primošten

51. Prijedlog Izmjena i dopune  Pravilnika   o materijalnim  pravima   službenika Jedinstvenog  upravnog  odjela Općine Primošten

52. Zamolba Zvonka Mučalo iz Šibenika za oslobađanjem od plaćanja zateznih kamata po osnovu komunalnog doprinosa

53. Suglasnost Općinskog vijeća na Izmjenu i dopunu Pravilnika o Organizacijskoj

strukturi  i sistematizaciji  radnih  mjesta   “Bucavac“d.o.o.

54. Suglasnost Općinskog vijeća na Izmjenu i dopunu Pravilnika o  radu

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                 Jere Gracin