Odluka o upisu Općine Primošten u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost

Na temelju članka 44. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 3/13 i 5/13), u skladu s odredbama članka 6. stavak 5. Zakona o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj: 73/13 i 99/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu Zakon), načelnik Općine Primošten, postupajući po službenoj dužnosti, donosi:

ODLUKU

O UPISU OPĆINE PRIMOŠTEN U

REGISTAR OBVEZNIKA POREZA NA DODANU VRIJEDNOST

1. Općina Primošten, sukladno  Zakonu o porezu na dodanu vrijednost, do 15. siječnja 2014. godine, podnijet će zahtjev za upis u registar obveznika poreza na dodanu vrijednost.

2. U ugovorima u kojima Općina Primošten obavlja gospodarsku djelatnost iskorištavanja materijalne i nematerijalne imovine (najam, zakup i sl.), postojeći iznosi (najma, zakup i sl.) uvećat će se za iznos poreza  na dodanu vrijednost odnosno 25%

3. Zadužuje se Jedinstveni upravi odjel Općine Primošten – Pravna služba, da u roku od 30 dana od dana donošenja ove odluke, sukladno odredbama čl. 90 Zakona o porezu na dodanu vrijednost, u svim ugovorima kojima općina obavlja gospodarsku djelatnost iskorištavanja materijalne i nematerijalne imovine (najam, zakup i sl.) radi ispostavljanja i naplate računa uvećanih za iznos PDV-a 25%, poduzme sve potrebne radnje radi obavijesti najmoprimaca i zakupnika poslovnih prostorija Općine Primošten u svrhu korekcije i naplate postojećih ugovora o najmu i zakupu.

4. Zadužuje se Financijsko računovodstvena služba Općine Primošten da u svim izlaznim računima za ugovore iz točke 2. ove odluke izvrši uvođenje i naplatu poreza na dodanu vrijednost.

5. Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na internetskim stranicama Općine Primošten.

Obrazloženje

Zakonom o porezu na dodanu vrijednost („Narodne novine“ broj 73/13 i 99/13 – Rješenje USRH, u daljnjem tekstu Zakon), u skladu s odredbama članka 6. stavak 5., predviđeno je da jedinice lokalne samouprave prilikom gospodarske djelatnosti iskorištavanja materijalne i nematerijalne imovine (najam, zakup i sl.), ukoliko od iste imovine ostvaruju godišnje prihode u vrijednosti većoj od 230.000,00 kuna.

Budući Općine Primošten u 2013. godini od oporezivih isporuka ostvarila prihod od 380.000,00 kuna to je Općina Primošten sukladno odredbama zakona bila dužna podnijeti Zahtjev za registriranje za potrebe poreza na dodanu vrijednost.

Slijedom navedenog, zadužuje se JUO Primošten da u roku iz točke 3. ove odluke, izvrši potrebne korekcije ugovora o najmu i zakupu poslovnih prostora u vlasništvu Općine te da na izlaznim računima uključi PDV u iznosu od 25% osnovice ugovora.

Klasa: 400-09/13-02/1

Urbroj: 2182/02-02-13-1

Primošten, 31. prosinca 2013. godine

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

Stipe Petrina

Dostaviti:

–         Financijsko računovodstvena služba JUO Primošten,

–         Pravna služba JUO Primošten,

–         Tajništvo,

–         pismohrana, ovdje

Javni poziv za stručno osposobljavanje (2) dva diplomirana pravnika

KLASA: 112-06/14-02/2

URBROJ: 2182/02-02-14-1

Primošten, 5. veljače 2014. godine

Načelnik Općine Primošten sukladno Planu prijema u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten KLASA: 112-02/13-02/1 URBROJ: 2182/02-02-13-1 od dana 15. studenog 2013. godine; u svrhu osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa;

objavljuje
JAVNI POZIV

I.

 

U Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, na razdoblje od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), primaju se dva diplomirana pravnika.

Dodatni uvjet: Ciljane skupine:

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih, do 29 godina života, bez radnog iskustva.

II.

Polaznik stručnog osposobljavanja nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Prava i obveze polaznika stručnog osposobljavanja i Općine bit će uređeni ugovorom.
OPćina ne planira i nema obvezu zaposliti polaznika stručnog osposobljavanja nakon isteka stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

III.

Prijavi je potrebno priložiti:
– životopis,
– presliku diplome,
– presliku osobne iskaznice,
– presliku radne knjižice,
– uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci).

Primanje polaznika za stručno osposobljavanje u Općini Primošten provodi se u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“. Kandidat kojeg odabere Općina bit će predložen Zavodu. Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.

Prijave se podnose na adresu: Općina Primošten, Svetog Josipa 7, Primošten 22 202, u roku od osam dana od dana objave poziva na oglasnoj ploči Zavoda i internetskim stranicama Općine.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

NAČELNIK

OPĆINE PRIMOŠTEN

Stipe Petrina 

Dostaviti:

–         HZZ, Šibenik,(mailom),

–         oglasna ploča Općine Primošten, ovdje,

–         pismohrana,

–         objava na internetskoj stranici www.primosten.hr

 

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendija Općine Primošten

Klasa: 604-02/14-01/1

Urbroj: 2182/02-02-14-2

Primošten, 5. veljače 2014. godine

Na temelju čl. 13. Odluke o stipendiranju studenata sa područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13), v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, donosi:

PRIJEDLOG  LISTE

KANDIDATA ZA DODJELU STIPENDIJE

OPĆINE PRIMOŠTEN

Članak 1.

Utvrđuje se da uvjete za dodjelu studentske stipendije Općine Primošten ispunjavaju:

 1.   Antonija Bolanča, Donji Vezac 13., Primošten 22 202,
 2.   Nino Jurić, Rtić 3/8 Dolac, Primošten 22 202,
 3.   Marieta Huljev, Bana Josipa Jelačića 31. Primošten 22 202.

Utvrđuje se da uvjete za dodjelu učenićke stipendije Općine Primošten ispunjavaju:

1.      Marin Jadrijević, Supljak 3 A, Primošten 22 202,

2.      Ana Mikelin Opara, Plat 2A, Primošten 22 202

Obrazloženje 

            Na temelju Natječaja za prikupljanje ponuda radi dodjele stipendija redovnim studentima Općina Primošten za akademsku godinu 2014., Klasa: 604-02/14-01/1 Urbroj: 2182/02-02-14-1 od dana 14. siječnja 2014. godine, prijavu je podnijelo petero (5) kandidata, od kojih su tri (3) kandidata studenti a dvoje (2) kandidata učenici.

Sukladno Odluci o stipendiranju studenata sa područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13), kandidati ispunjavaju uvjete iz Natječaja pa je odlučeno kako je gore navedeno.

POUKA O PRAVNOM LIJEKU:

Nezadovoljni kandidat može podnijeti pismeni prigovor načelniku Općine Primošten u roku od 8 dana od dana objavljivanja ove Liste na oglasnoj ploči i na službenim  web stranicama Općine Primošten.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OPĆINE PRIMOŠTEN

v.d. pročelnik Iris Ukić Kotarac dipl.iur

Dostaviti:

 1. Oglasna ploča i web stranica Općine Primošten
 2. Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten
 3. Pismohrana

Poziv za dostavu podataka radi sklapanja novih Ugovora o zakupu javne površine u Primoštenu za štekate za 2014.god.

Klasa:032-06/14-02/01

Ur.broj: 2182/02-02-14-1

Primošten, 15. siječnja 2014. godine

Načelnik Općine Primošten, na uobičajen način, temeljem aktualnih odluka o raspisivanju natječaja za korištenje javne površine za 2012. godinu i nepromijenjene pojedinačne cijene parking mjesta na javnim površinama, zaprima zahtjeve za dodjelu parking mjesta na području mjesta Primošten te daje:

O B A V I J E S T

i

POZIV

                                za dostavu podatka  radi sklapanja Ugovora o zakupu javne površine

za ŠTEKATE za 2014. godinu

najkasnije do 7. veljače. Pozivaju se d pristupe u Službu Tajništva Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten kod Savjetnika Tajnika Općine –  Dijane Rinčić dipl. iur.- da predaju ovogodišnje zahtjeve za korištenje javne površine za štekate / po prethodnoj obveznoj provjeri  stanja dugovanja/.

Potrebno je sa sobom ponijeti Rješenje  nadležnog tijela državne uprave o registraciji djelatnosti za koje će se potrebe štekat koristiti.

                                                                                    NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                                  v.r. Stipe Petrina

 

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima Općine Primošten za 2014.god.

Klasa: 604-02/14-01/1

Urbroj: 2182-02-02-14-1

Primošten, 14. siječnja 2014. godine

Temeljem čl. 4. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13), Načelnik Općine Primošten, dana 14. siječnja 2014. godine raspisuje:

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima

Općine Primošten za akademsku godinu 2014. god.

 

 

 1. 1.      Predmet natječaja:

 

Prikupljanje pismenih ponuda radi dodjele stipendije Općine Primošten.

 1. 2.      Opći uvjeti za dodjelu stipendije;

 

Pravo natjecati se na natječaj za dodjelu stipendija imaju učenici koji su redovno upisani u tekuću godinu školovanja.

Kriteriji za dodjelu učeničkih stipendija redovnih učenika su socijalni status i druge socijalne prilike roditelja učenika. Socijalni status učenika i dokazuje se: izjavom o članovima zajedničkog kućanstva, potvrdom Zavoda o nezaposlenom roditelju/staratelju koji se vodi u evidenciji nezaposlenih  osoba, preslikom presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, a za umrlog roditelja izvatkom iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, preslikom izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja, rješenjem Centra za socijalnu skrb o ostvarenju prava na stalnu pomoć, rješenjem o obiteljskoj mirovini,prikazom ukupnog prihoda od turističke djelatnosti za tekuću turističku sezonu (vjerodostojnom potvrdom Porezne uprave o prihodima za sve članove domaćinstva u tekućoj godini). Ako se obitelj ne bavi takvom djelatnosti, to dokazuje uvjerenjem Ureda državne uprave u ŠKŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Šibenik.

 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

–         da su redoviti studenti prve ili viših godina studija odnosno

redoviti učenici srednje škole,

–         da nisu osim iz zdravstvenih razloga, ponavljali godinu studija odnosno

školsku godinu,

–         da im je prosjek ocjena na studiju najmanje 3,3,

–         da su državljani RH,

–         da roditelji podnositelja zahtjeva i podnositelj zahtjeva imaju prebivalište na području Općine Primošten najmanje 5. godina prije podnošenja zamolbe,

–         da nisu korisnici drugih stipendija,

–         da roditelji studenta/učenika nemaju nepodmirene obveze prema Općini Primošten odnosno komunalnom poduzeću odnosno Dječjim vrtićima Općine Primošten s bilo koje osnove.

 1. 3.      Kriterij za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija;

 

1.)   kriterij uspjeha u prethodnom školovanju i izvanškolskim aktivnostima sukladno Odluci o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13),

2.)   kriterij socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika uz uspješnost u dosadašnjem školovanju

Prilikom utvrđivanja rang liste, sukladno Odluci uzimaju  se i rezultati ostvareni u izvanškolskim aktivnosti-plasmanu na županijskom državnom ili međunarodnom natjecanju iz bilo kojeg područja (športa, kulture i sličnih) nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, ali isključivo u  periodu za koji se uzima prosjek ocjena, odnosno za studente viših godina studija koji prvi put apliciraju na natječaj za dodjelu stipendija uspjeh se utvrđuje prosječnom ocjenom svih položenih ispita prethodnih godina, uz uvjet da nisu ponavljali niti jednu godinu, dok se studentima viših godina studija bodovi dodjeljuju i prema kriteriju godine studija.

 1. 4.      Iznos i broj stipendija:

za školsku godinu 2013/2014 dodjeljuje se ukupno 3. učeničkih i 6. studentskih stipendija.

–         Mjesečna učenička stipendija iznosi 300,00 kuna.

–         Mjesečna studentska stipendija iznosi 800,00 kuna.

 1. 5.      Popis dokumentacije koja se prilaže uz prijavu:

 

–         Životopis,

–         Osobna iskaznica (preslika) i broj OIB-a,

–         Potvrda fakulteta o upisu u 1. godinu studija tj. svaku narednu godinu  (uključujući i dosadašnje stipendiste),

–         za redovne studente viših godina studija potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena do sada položenih ispita (uključujući i dosadašnje stipendiste) te da nisu za vrijeme studija ponavljali niti jednu godinu osim iz zdravstvenih razloga.

–         Za dokazivanje prema kriteriju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika slijedeće dokumente; uvjerenje/potvrdu da je dijete osoba bez oba roditelja, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave dijete poginulog hrvatskog branitelja, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijava dijete invalida Domovinskog rata, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave dijete samohranog roditelja, uvjerenje/potvrdu daje korisnik pomoći za uzdržavanje, uvjerenje/potvrdu za svakog člana obitelji-studenta koji je na studiju osim podnositelj prijave koji već prima stipendiju Općine Primošten, izjavu ovjerenu kod Javnog bilježnika kojom ponuditelj dokazuje da je prima neku drugu stipendiju.

Kriteriji iz Natječaja utvrđeni su u Odluci o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13)

6. Vrijeme trajanja natječaja;

 

Natječaj za dodjelu stipendija traje 8 dana od dana objave istog na oglasnoj ploči i na web stranicama Općine Primošten www.primosten.hr, odnosno od 15. siječnja do 24. siječnja 2014. godine.

            7. Naziv tijela kojemu se podnosi prijava;

 

Natječajna dokumentacija dostavlja se na adresu: Općina Primošten, Sv. Josipa 7.,s naznakom: „Natječaj za stipendiranje“.

 

8. Rok u kojemu će biti objavljeni rezultati natječaja;

 

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči i na Internet stranicama Općine Primošten u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na prijedlog liste. Načelnik Općine Primošten, dužan je donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka o prigovoru je konačna. Na temelju konačne odluke o dojeli stipendije sa izabranim stipendistom, načelnik Općine sklapa Ugovor o stipendiji u kojem će biti regulirana međusobna prava i obveze sve sukladno Odluci o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13).

9. Trajanje stipendije;

Stipendija traje jednu školsku/akademsku godinu odnosno isplaćuje se za 12 mjeseci.

10. Prava i obveze stipendista;

 

Stipendija se uplaćuje učenicima /studentima 15-og u mjesecu za tekući mjesec na žiro račun otvoren kod banke po osobnom izboru korisnika stipendije.

Korisnici studentske stipendije dužni su do 15. prosinca tekuće godine dostaviti potvrdu o upisu na sljedeću akademsku godinu.

Korisnici stipendije mogu nastaviti s korištenjem stipendije do kraja redovnog studija pod uvjetom da akademsku godinu za koju su stipendirani završe s prosjekom ocjena 3,50 uz predočenje dokaza-isprave Fakulteta za svaku slijedeću godinu.

Korisnik stipendije je dužan obavijestiti Općinu o završenom školovanju radi zasnivanja radnog odnosa sa Općinom. U slučaju da stipendist iz opravdanih razloga ne može pronaći zaposlenje u  Općini Primošten u roku od godine dana od dana završetka studija, korisnik stipendije može prihvatiti i zaposlenje na području Šibensko-kninske županije uz obvezu vraćanja stipendije Općini.

Stipendist nema obvezu rada u Općini Primošten ukoliko Općini jednokratnom isplatom vrati ukupni iznos isplaćene mu stipendije.

Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako: odbije ponuđeno zaposlenje sukladno članku 16. ove Odluke, jednostrano raskine radni odnos prije proteka roka utvrđenog ugovorom, bez opravdanog razloga i u roku utvrđenom ovom odlukom Općini ne dostavi podatke o tijeku školovanja odnosno završenom školovanju, ukoliko ne završi školovanje u za to predviđenom roku, se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na temelju neistinitih ili nepotpunih i neistinitih podataka, prekine školovanje ili promijeni studij, ne ispuni svoje obveze odnosno redovno ne upiše narednu školsku/akademsku godinu, ukoliko ne dostavi dokumentaciju. Nastupanjem ovih okolnosti stipendist je dužan Općini vratiti stipendiju. Stipendija se vraća Općini u mjesečnim obrocima i to u istom broju mjesečnih obroka u kojem je stipendija bila isplaćivana uvećana za kamate. Postupak za naplatu odnosno vraćanje stipendije za koju je utvrđena obveza vraćanja, vrši Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten.

OPĆINA PRIMOŠTEN

NAČELNIK

Stipe Petrina

Obavijest o pristiglim sredstvima za dodjelu novčane pomoći za ogrjev za 2013.godine

 

KLASA: 551-06/14-03/1

URBROJ:2182/02-02-14-1

Primošten, 13. siječnja 2014. godine

Temeljem članka 49-54. Zakona o socijalnoj skrbi (Narodne novine br. 33/12), čl. 2. točke 5., Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2014. godinu („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.: 7/13), Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten daje:

OBAVIJEST

O PRISTIGLIM SREDSTVIMA

ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI ZA OGRJEV ZA 2013. GODINU

            Dana 9. siječnja 2014. godine, Županija Šibensko-kninska, Općini Primošten, doznačila je sredstava za dodjelu novčane pomoći za 2014. godinu.

1.  Pravo na novčanu pomoć za podmirenje troškova ogrjeva ima samac ili obitelj koja se grije na drva, a čiji mjesečni prihodi u posljednja tri mjeseca, prije mjeseca u kojem je podnesen zahtjev, ne prelaze iznos za priznavanje stalne pomoći (osnovica 500,00 kn po članu obitelji).

 

2. Novčana naknada za pomoć za podmirenje troškova za ogrjev, odobrava se jednom godišnje, u iznosu od 950,00 kn.

 

3.  U svrhu priznavanja prava na pomoć za ogrjev stranka je dužna podnijeti zahtjev uz koji se obavezno prilaže:

1)     Preslika zadnjeg odreska isplaćene pomoći za samca ili obitelji,

2)     Pravomoćno rješenje kojim je stranci priznato pravo na podmirenje troškova stanovanja,

3)     preslika osobne iskaznice i OIB,

4)                                                                                                   preslika žiro računa stranke,

Ako stranka nije korisnik prava na stalnu pomoć, odnosno prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, uz zahtjev je potrebno dostaviti:

 1. potvrdu o mjesečnim prihodima u posljednja tri mjeseca prije mjeseca u kojem se podnosi zahtjev, za svakog člana obitelji,
 2. dokaz o potpunoj radnoj nesposobnosti (ukoliko je utvrđena),
 3. preslika osobne iskaznice i OIB,
 4. uvjerenje da se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba pri HZZ-u (nezaposlene osobe),
 5. preslika žiro računa stranke.

 

4. Zahtjevi se, na propisanom obrascu, podnose na adresu: Općina Primošten ili se predaju u pisarnici Općine svaki radni dan od 07,00 do 15.00 sati.

 

5. Isplata sredstava kod uredno ispunjenog zahtjeva, izvršit će se isplatom gotovine ili uplatom na račun podnositelja zahtjeva.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Pročelnik

v.d. Iris Ukić Kotarac dipl.iur.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OPĆINA PRIMOŠTEN

OBRAZAC

ZA DODJELU NOVČANE POMOĆI

ZA OGRJEV ZA 2013. GODINU

U svrhu priznavanja prava na pomoć za ogrjev stranka je dužna podnijeti zahtjev uz koji se obavezno prilaže:

 • Preslika zadnjeg odreska isplaćene pomoći za samca ili obitelji,
 • Pravomoćno rješenje kojim je stranci priznato pravo na podmirenje troškova stanovanja,
 • preslika osobne iskaznice i OIB,
 • preslika žiro računa stranke,

Ako stranka nije korisnik prava na stalnu pomoć, odnosno prava na pomoć za podmirenje troškova stanovanja, uz zahtjev je potrebno dostaviti:

 • potvrdu o mjesečnim prihodima u posljednja tri mjeseca prije mjeseca u kojem se podnosi zahtjev, za svakog člana obitelji,
 • dokaz o potpunoj radnoj nesposobnosti (ukoliko je utvrđena),
 • preslika osobne iskaznice i OIB,
 • uvjerenje da se vodi u evidenciji nezaposlenih osoba pri HZZ-u (nezaposlene osobe),
 • preslika žiro računa stranke.

KLASA: 551-06/14-01/1

URBROJ:2182/02-02-14-

PODNOSITELJ ZAHTJEVA

_____________________

_____________________

OPĆINA PRIMOŠTEN

Sv. Josipa 7.

Primošten 22 202

za

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

OPĆINE PRIMOŠTEN

 

 

IZJAVA

O PRAVU NA DODJELU POMOĆI

ZA DRVA ZA OGRIJEV ZA 2013. GOD.

 

 

 

Ja   _________________________________   korisnik sam socijalne pomoći i pod

 

materijalnom i kaznenom odgovornošću izjavljujem da koristim drvo za ogrijev.

 

 

 

 

 

U Primoštenu, _____________  2014. godine

 

 

 

 

 

________________________________

 

Javni poziv za stručno osposobljavanje diplomiranoga ekonomistu

KLASA: 112-06/14-02/1

URBROJ: 2182/02-02-14-1

Primošten, 8. siječnja 2014. godine

Načelnik Općine Primošten sukladno Planu prijema u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten KLASA: 112-02/13-02/1 URBROJ: 2182/02-02-13-1 od dana 15. studenog 2013. godine; u svrhu osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa;

objavljuje
JAVNI POZIV

I.

 

U Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, na razdoblje od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), prima se jedan diplomirani ekonomist, smjer računovodstvo-revizija, računovodstvo-financije.

Dodatni uvjet: Ciljane skupine:

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih, do 29 godina života, bez radnog iskustva.

II.

Polaznik stručnog osposobljavanja nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Prava i obveze polaznika stručnog osposobljavanja i Općine bit će uređeni ugovorom.
OPćina ne planira i nema obvezu zaposliti polaznika stručnog osposobljavanja nakon isteka stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

III.

Prijavi je potrebno priložiti:
– životopis,
– presliku diplome,
– presliku osobne iskaznice,
– presliku radne knjižice,
– uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci).

Primanje polaznika za stručno osposobljavanje u Općini Primošten provodi se u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“. Kandidat kojeg odabere Općina bit će predložen Zavodu. Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.

Prijave se podnose na adresu: Općina Primošten, Svetog Josipa 7, Primošten 22 202, u roku od osam dana od dana objave poziva.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

NAČELNIK

OPĆINE PRIMOŠTEN

Stipe Petrina

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

–         HZZ, Šibenik,(mailom)

–         oglasna ploča Općine Primošten, ovdje

–         arhiv

–         objava na internetskoj stranici www.primosten.hr

 

Poziv za redovno sazivanje 4.sjednice Općinskog vijeća

Klasa:021-06/13-01/4

Ur.br:2182/02-01-13-1

Primošten,  03. prosinca  2013.godine

                                                                                                                                                                    ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                                                                                                   –   SVIMA  –

PREDMET: Poziv za redovno sazivanje 4. sjednice Općinskog vijeća

Redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Primošten održat će se dana  12. prosinca  2013. godine (četvrtak) 2013. godine u 13,oo sati u prostorijama Općine Primošten, Svetog Josipa br. 7, Primošten.

Predloženi dnevni red:

1. Prijedlog Proračuna Općine Primošten za 2014. godinu i projekcije za 2015. i

     2016. godinu s

2.  Prijedlogom Plana razvojnih programa za 2014. s   projekcijom za 2015. i

     2016.god

    /Prijedlog Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2014. godinu/

3. Prijedlog Programa gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture Općine

    Primošten za 2014. godinu

4. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

    Općine Primošten za 2014. godinu

5. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2014

    godinu

6. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2014. godinu

7. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Primošten za  2014. godinu

8. Prijedlog Programa financiranja političkih stranaka i članova predstavničkog

     tijela  Općine Primošten  izabranih s liste grupe birača  za 2014. godinu

 

  9. Suglasnost Vlade RH  na zaduženje Općine Primošten i sklapanje Ugovora o

      kreditu sa „ERSTE&STAIERMARKISCHE Bank“ d.d. za građenje

      Zdravstvene stanice u Primoštenu

10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća na Ugovor o

      dugoročnom kreditu  2402006 – 1031262160/51226007-5109659777     

      11. Prijedlog Plana nabave Općine Primošten za 2014. godinu

12. Izvješće o obavljenoj reviziji RH Državnog ureda za reviziju Područnog ureda

     Šibenik KLASA: 041-01/13-02/59; URBROJ: 613-17-13-10 od dana  22. listopada

 2013.godine /   poslovanje Općine Primošten/

      13. Izvješće o tijeku realizacije poslovne suradnje sa „SOLAR ART“ D.O.O i Pismo

            namjere

      14. Prijedlog Izmjene i dopune Plana nabave za 2013. godinu / s pročišćenim

      tekstom svih izmjena Plana tijekom 2013. /

      15. Prijedlog Odluke  raspoređivanju  sredstava za financiranje političkih stranaka

      zastupljenih u Općinskom vijeću Općine Primošten   od lipnja do prosinca 2013.

16. Zapisnik sa  80. sjednice Upravnog vijeća i Prijedlog Odluke  o davanju

      suglasnosti  na izbor članov Upravnog  vijeća Ustanove Dječjih vrtića DV

     „BOSILJAK“

17. Godišnji Plan i Program rada Dječjih vrtića Općine Primošten DV„BOSILJAK“

     za pedagošku  godinu 2013/2014.

      18. Prijedlog Odluke o davanju  suglasnosti na Ugovor o zajedničkom  financiranju

            programa korištenja obnovljivih izvora  energije u kućanstvima, Klasa: 310-

            34/13-02/1; 2182/02- 01-13-5 od dana 14. svibnja 2013. godine

      19. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja  za modernizaciju javne rasvjete  u

            Općini Primošten i prihvaćanju Odluke Fonda o odabiru   Korisnika sredstava

            Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

      20. Prijedlog Odluke o nabavi komunalne opreme i prihvaćanju Odluke Fonda o

            odabiru   Korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

      21. Suglasnost Općinskog vijeća na  donacije i sponzorstva  tijekom 2013. godine

      22. Zamolba   Hrvatske gorske službe spašavanja – Stanice Šibenik za korištenje

            sredstava Proračuna za 2014. s Programom   aktivnosti  HGSS-a za 2014. godinu

      23. Prijedlog Odluke o davanju  suglasnosti na Ugovor o pristupanju dugu, Klasa:

            943-06/06-02/08; 2182/02- 01-13-5 od dana 10. rujna 2013. godine

24. Prijedlog Zaključka  o prihvaćanju  zahtjeva za sufinanciranjem

      Autoprijevozničkog obrta „M – TRANSPORT“

25. Prijedlog  Matice Hrvatske Primošten za unapređenje  kulturnog života

      Primoštena

      26.  Zamolba za otkup  dijela čst. zm. 2069/1 k.o. Primošten

      27. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke  o komunalnom doprinosu Općine   Primošten

       28 . Izvješće o obavljenoj reviziji RH Državnog ureda za reviziju Područni ured

              Split,  KLASA: 041-01/13-15/9;  URBROJ: 613-19-13-24 od dana  30. listopada

   201godine/ održavanje nerazvrstanih  cesta na području  Općine Primošten/

       29. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke  o komunalnoj naknadi Općine        Primošten

       30. Prijedlog Odluke o kupnji dijelova nekretnina 1629/1,1630 za potrebe proširenja

             parkinga zgrade „TRN“ u uk. površini od 329m2 od stvarne vlasnice Ivanke

             Čobanov

 

 

         31. Prijedlog Godišnjeg  plana održavanja poljskih putova na području Općine

               Primošten  za 2013. godinu

         32. Prijedlog Godišnjeg  plana održavanja poljskih putova na području Općine

               Primošten  za 2014. godinu

33. Prijedlog Plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti Općine Primošten

      za 2013. godinu

         34. Prijedlog  Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija na području

               Općine Primošten  za razdoblje od 2013. do 2015. godine

 1. 35.  Prijedlog Plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti Općine Primošten

      za 2014. godinu

         36. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na  izravno sklopljene Ugovora o

               bagatelnoj nabavi  radova, roba i usluga tijekom 2013.

         37. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun  plaća

               službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

         38. Zamolba Udruge građana Općine Primošten „KRČ“ za osiguranjem sredstava

               u Proračunu za 2014. godinu

         39. Prijedlog Odluke  i ponuda za  radove na crkvi PRHOVO / ponuda br. 75/13 i

                76/13/ i na crkvi ŠIROKE / ponuda br. 78/13/

         40. Prijedlog mjera zaštite  spašavanja u nepovoljnim  vremenskim uvjetima

               2013/2014 godinu

         41. Izvješće  revizora „Šibenski Revicon“ d.o.o. i revizija podjele s preuzimanjem

                društva „ Bucavac“ d.o.o. sa tekstom Ug. o podjeli s preuzimanjem

         42. Prijedlog Odluke o projektantskom  nadzoru  nad komplet radovima građenja

                Zdravstvene stanice u Primoštenu

         43. Izvješće o stanju dugovanja  na  ime korištenja javnih površina u Primoštenu

                za štekate/na dan 29. studenog 2013. godine/

         44. Prijedlog Odluke o kupnji nekretnine za potrebe formiranja dvije prometnice

                u predjelu Rupe

         45. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za radove građenja dvaju

                nerazvrstanih prometnica u predjelu Rupe sukladno Glavnom projektu

               Građevinskog projekta d.o.o. iz Šibenika T.D.512/13 i T.D.513/13

 

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                               Vinko Bolanča  

 

DOPUNA  DNEVNOG RED ZA

                  4. sjednicu Općinskog vijeća

                  za dan 12. prosinca 2013 godine /13,00 sati/

46. Stav Općinskog vijeća o mogućnosti osnivanja Zdravstvene stanice  zajedno sa Općinom

Rogoznica te ustupanju  Općini Rogoznica  49 %  Zdravstvene stanice uz naknadu

47. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na prodaje nekretnina tijekom  2013. godine

48. Prijedlog Odluke  o stipendiranju učenika i studenata sa područja Općine Primošten

49. Prijedlog Odluke  o visini stipendije učenika i studenata sa područja Općine Primošten

za 2014. godinu

50. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na imenovanje v.d. Direktora „PRIMOŠTEN

ODVODNJA„ d.o.o.

51. Prijedlog Odluke o vlasništvu komunalnog objekta – kolektora  na čest. zem. 1456 k.o

Primošten

52. Prijedlog financiranja  za održavanje  javnih i zelenih  površina te groblja Općine

Primošten za 2014. godinu    

53. Prijedlog za prijenos obveze financiranja  troška vode i vodnih usluga sa

„BUCAVCA“ d.o.o na Općinu Primošten

54. Suglasnost Općinskog vijeća na povećanje cijena usluga sakupljanja komunalnog otpada

za  građanstvo i za obrtnike i pravne osobe

55. Prijedlog Odluke o upravljanju grobljima

56. Suglasnost Općinskog vijeća na povećanje cijena usluga ukopa  odnosno korištenja

grobnog mjesta na grobljima          Općine Primošten

57. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za radove građenja  kanalizacijskog kolektora

Put Bure – Primošten

58. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za radove asfaltiranja u ukupnoj površini od

10.000m2 po potrebi u više navrata na području Općine Primošten

59. Prijedlog Načelnika o donošenju Odluke o  dodatnom jamstvu djelatnicima JUO Općine

Primošten

60.Izvješće o stanju zaštite i spašavanja Općine Primošten za 2013. godinu  s Prijedlogom

Smjernica za organizaciju i razvoj  sustava  zaštite i spašavanja na području Općine

     Primošten u 2014. godini

61. Prijedlog Odluke o radovima sanacije udarnih rupa na potezu ceste Bilini – Podgreben

62. Prijedlog Odluke o raspolaganju i upravljanju  nekretninama u vlasništvu i pod

upravljanjem Općine Primošten

63. Suglasnost Općinskog vijeća na cijene komunalnih usluga javne odvodnje  „PRIMOŠTEN

ODVODNJE“ d.o.o.

64. Prijedlog Odluke o kriterijima za izračun naknade  gospodarenja komunalnim otpadom u

2014. godini

65. Gospodarski Plan za 2014. gdinu Komunalnog poduzeća“BUCVAC“ d.o.o.

66.Zamolba Milice Buhin /i Jadrana Cvrlje/ za otkup dijela nekretnine označene kao čest.

zem. 2069/1u površini od 23m2

67. Prijedlog Izmjena i dopuna Proračuna Općine Primošten za 2013. godinu i

projekcija za 2014. i 2015. godinu

+68. Organiziranje  prigodnog Božićnog domjenka  2013. godine

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za Savjetnika za prostorno planiranje

Klasa: 112-03/13-03/1

Ur.broj: 2182/02-03-13-4

Primošten, 25. studenog 2013. godine

Na temelju članka 19. st.7., i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), te sukladno Natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj; 133/2013 oglasni dio, pod rednim brojem natječaja 28., odnosno natječaju objavljenom na oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje:

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Natječaj Općine Primošten za prijam službenika u službu, pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima natječaja za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, odnosno;

 1. 1.      DALIBOR ŠONJIĆ, 8. Dalmatinske udarne brigade 50, Šibenik
 2. 2.      MILAN ERCEG, Tina Ujevića 37, Trogir
 3. 3.      IVANA BOLANČA, Lopatinečka 13, Zagreb

 

Testiranje kandidata:

Sukladno Obavijesti i uputama kandidata uz natječaj za prijam službenika u službu Klasa: 112-03/13-03/1Ur.broj: 2182/02-03-13-3 Primošten, od dana 19. studeni 2013. godine, obavještavaju se kandidati da će se pismeni dio testiranja održati dana 2. prosinca 2013. godine (ponedjeljak) s početkom u 10,00 sati u službenim prostorijama Općine Primošten, „Vijećnica“, Ul. Sv. Josipa br.7 Primošten.

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu.

Obavještavaju se kandidati da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa, kandidatu se dodjeljuje jedan (1.) bod. kandidat koji točno dogovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa, stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

                                                                            Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                 predsjednica

                                                                                          Dijana Rinčić dipl.iur.

Dostaviti:

–         Oglasna ploča, ovdje

–         Web stranica Općine Primošten www.info@primosten.hr

–          pismohrana

 

Javni poziv za stručno osposobljavanje magistra geologije

KLASA: 112-06/13-02/2

URBROJ: 2182/02-02-13-1

Primošten, 19. studenog 2013. godine

Načelnik Općine Primošten sukladno II izmjena Plana prijema u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 112-02/13-02/1 Urbroj: 2182/02-02-13-3 od dana 15. studenog 2013. godine; u svrhu osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa;

objavljuje
JAVNI POZIV

I.

 

U Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, na razdoblje od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), prima se jedan diplomirani geolog; magistar geologije.

Dodatni uvjet: Ciljane skupine:

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih, do 29 godina života, bez radnog iskustva.

II.

Polaznik stručnog osposobljavanja nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Prava i obveze polaznika stručnog osposobljavanja i Općine bit će uređeni ugovorom.
OPćina ne planira i nema obvezu zaposliti polaznika stručnog osposobljavanja nakon isteka stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

III.

Prijavi je potrebno priložiti:
– životopis,
– presliku diplome,
– presliku osobne iskaznice,
– presliku radne knjižice,
– uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci).

Primanje polaznika za stručno osposobljavanje u Općini Primošten provodi se u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“. Kandidat kojeg odabere Općina bit će predložen Zavodu. Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.

Prijave se podnose na adresu: Općina Primošten, Svetog Josipa 7, Primošten 22 202, u roku od osam dana od dana objave poziva.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

NAČELNIK

OPĆINE PRIMOŠTEN

Stipe Petrina

 

Dostaviti:

–         HZZ, Šibenik,(mailom)

–         oglasna ploča Općine Primošten, ovdje

–         arhiv

–         objava na internetskoj stranici www.primosten.hr

 

Obavijest i upute kandidatima za natječaj u Općini Primošten Savjetnik za prostorno planiranje

Klasa: 112-03/13-03/1

Ur. broj: 2182/02-03-13-3

Primošten, 19. studenog 2013. godine

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

za natječaj u Općini Primošten za prijam službenika u službu

Savjetnik za prostorno planiranje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za radno mjesto Savjetnik za prostorno planiranje JUO Primošten, o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podatcima o plaći, testiranju, način testiranja i području testiranja za radno mjesto Savjetnik za prostorno planiranje kako slijedi;

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

 1. obavlja stručne poslove iz  područja   graditeljstva   i  prostornog  planiranja (ishođenja    lokacijskih i građevinskih dozvola,  potvrda na glavni  projekt i drugih akata  gdje  je  Općina  Investitor ),
 2. priprema, vodi i koordinira izradu dokumenata prostornog uređenja, vodi postupak donošenja planova, usmjerava i koordinira rad stručnih izrađivača prostornih planova, obrađuje, predlaže i izrađuje nacrte općih akata, te predlaže izmjenu i dopunu postojeći prostornih planova,
 3. obavlja poslove u  svezi obračuna i naplate  komunalnog  doprinosa i naknada za legalizaciju,
 4. priprema i koordinira legalizaciju bespravno sagrađenih objekata,
 5. surađuje u pripremi akata  u  svezi  prostornog uređenja i komunalnog doprinosa,
 6. vodi upravni postupak u granicama  dobivenog ovlaštenja i donosi rješenje o komunalnom doprinosu,
 7. izdaje potvrde i druga uvjerenja o činjenicama iz svog djelokruga,
 8. prati propise od značaja  za poslove  radnog mjesta  i  analizira  stanje iz područja svoje nadležnosti,
 9. osigurava suradnju Općine  s tijelima državne uprave, lokalne i  regionalne (područne) samouprave  kao i Izrađivačima  planova prostornog uređenja u svrhu  prikupljanja  i razmjene informacija za posao koji obavlja,
 10. vodi evidenciju iz svog djelokruga, sudjeluje u izradi izvještaja, priprema podatke za nadležna tijela,
 11. daje upute i odgovore na pitanja iz područja prostornog uređenja,
 12. obavlja očevide na području Općine Primošten                                                        80%
 13. druge poslove po potrebi koji se povjere po nalogu načelnika i pročelnika              20%

Podaci o plaći

 

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 61/11), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Savjetnik za prostorno planiranje određen je u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 363-01/13-01/1 Urbroj: 2182/02-01-13-1 od dana 19. srpnja 2013. godine, („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/02-13-1 Urbroj. 2182/02-02-13-1 od dana 1. srpnja 2013. godine („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13).

Slijedom navedenog plaća Savjetnika za prostorno planiranje u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije 1,50 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa.

O testiranju će kandidati biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten  u prostoriji Vijećnice.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za oglas.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

 

pisanog testa iz područja; Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Zakona o komunalnom gospodarstvu i

–  intervjua s Povjerenstvom

Način testiranja kandidata:

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na testiranje pozivom. Poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

Pisano testiranje traje 45 minuta.

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

Područje testiranja:

 1. 1.      Zakon o prostornom uređenju i gradnji („N.N“;broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12),
 2. 2.      Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („N.N“; broj: 90/11, 86/12),
 3. 3.      Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru („N.N.“; 98/12),
 4. 4.      Zakon o komunalnom gospodarstvu („N.N“. broj:36/95, 109/95- Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 128/00, 59/01, 26/03-proč.tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09- v.čl. 258 Zakona o vodama i čl. 98. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, 49/11, 84/11- v.čl. 141 Zakona o cestama, 90/11-v.čl. 118. Zid Zakon o prostornom uređenju i gradnji i 144/12).

                                                                                  Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                            Dijana Rinčić dipl.iur.

Dostaviti:

–         Spis predmeta, ovdje

–         Oglasna ploča, ovdje

–         Objaviti na web stranici: www.primosten.hr

 

Natječaj za prijam u službu – Savjetnik za prostorno planiranje

Klasa: 112-03/13-03/1

Ur.broj: 2182/02-03-13-1

Primošten, 4. studenog 2013. godine

Na temelju članka 5. u svezi članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten KLASA: 023-05/02-13-2 URBROJ: 2182/02-02-13-3 od dana 7. studenog 2013. godine v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten raspisuje:

NATJEČAJ

Za prijam u službu za komunalne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten radno mjesto; savjetnik za prostorno planiranje.

Osnovni podaci o radnom mjestu:Kategorija: II, Potkategorija: Savjetnik, Klasifikacijski rang: 5. Naziv: Savjetnik za prostorno planiranje

 

Opis poslova:

obavlja stručne poslove iz  područja   graditeljstva   i  prostornog  planiranja (ishođenja    lokacijskih i građevinskih dozvola,  potvrda na glavni  projekt i drugih akata  gdje  je  Općina  Investitor ), priprema, vodi i koordinira izradu dokumenata prostornog uređenja, vodi postupak donošenja planova, usmjerava i koordinira rad stručnih izrađivača prostornih planova, obrađuje, predlaže i izrađuje nacrte općih akata, predlaže izmjenu i dopunu postojeći prostornih planova, obavlja poslove u svezi obračuna i naplate  komunalnog  doprinosa i naknada za legalizaciju, priprema i koordinira legalizaciju bespravno sagrađenih objekata, surađuje u pripremi akata općine  u  svezi  prostornog uređenja i komunalnog doprinosa, vodi upravni postupak i donosi rješenje o komunalnom  doprinosu, izdaje potvrde i druga uvjerenja o činjenicama iz svog djelokruga, prati propise od značaja  za poslove  radnog mjesta  i  analizira  stanje iz područja svoje nadležnosti, osigurava suradnju Općine  s tijelima državne uprave, lokalne i  regionalne (područne) samouprave kao i  osigurava suradnju s Izrađivačima  planova prostornog uređenja u svrhu  prikupljanja  i razmjene informacija za posao koji obavlja, vodi evidenciju iz svog djelokruga, sudjeluje u izradi izvještaja, priprema podatke za nadležna tijela, daje upute i odgovore na pitanja iz područja prostornog uređenja, obavlja očevide na području Općine Primošten.

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

Stupanj složenosti poslova, koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnog tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika odnosno složene poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, Stupanj samostalnosti u radu; koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika, Stupanj odgovornosti: uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka, Stupanj stručne komunikacije, uključuje kontakte unutar i izvan komunikaciju Jedinstvenog upravnog odjela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

 

POSEBNI UVJETI:

 

magistar struke ili stručni  specijalist  građevinskog, arhitektonskog, tehničkog ili                       prometnog smjera, na natječaj se mogu prijaviti osobe koje su po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu (VSS) sukladno čl. 35 st.2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta „N/N“:74/10), najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti, komunikacijske vještine, položen državni stručni  ispit poznavanje rada na računalu.

OPĆI UVJETI:

osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat/kandidatkinja se prima u službu uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

Obavijest o vremenu održavanja testiranja, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

Opis poslova radnog mjesta  i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 

–                životopis,

–                dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),

–                dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),

–                uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

–                vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

–                svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku),

–                dokaz o radnom iskustvu; radno pravnom statusu „Elektronički zapis“.

Urednom prijavom na natječaj smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će obaviješteni o tome pisanim putem.

Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Postupak natječaja obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja koji se nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, po obavijesti o izboru, planira primiti u službu.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave Natječaja u Narodnim novinama. Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, uz oznaku: »Natječaj za prijam u službu – ne otvaraj«.

Natječaj se provodi sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i  područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11). O postupku provođenja natječaja, datumu testiranja kandidata literaturi potrebnoj za testiranje i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Primošten: www.primosten.hr.

                                                                                                              JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL       

                                                                                                                       OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                                                              PROČELNIK                                                                                                                                                                                                 v.d. Iris Ukić Kotarac dipl.iur

Dostaviti:

 

–         oglasna ploča, ovdje

–         web stranica Općine Primošten www.primosten.hr

–         Narodne novine

–         Oglasna ploča Zavoda za zapošljavanje

                                                                                                        

 

Općina Primošten izabrana za modernizaciju javne rasvijete

Na prijedlog načelnika Općine Primošten  u konkurenciji od 165 natjecatelja Općina Primošten izborila je po treći put svojom  uspješnom prijavom na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za modernizaciju rasvjete na području Općine Primošten .Fond je odobrio iznos od 784.600,00 kuna sve u svrhu refundacije troškova  i štednje potrošnje primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite svjetlosnog onečišćenja

Objava javne rasprave o Prijedlogu V izmjena i dopuna prostornog plana uređenje Općine Primošten

Javna  rasprava o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten trajat će od 23.rujna 2013. do 1. listopada 2013.godine.Prijedlog plana bit će izložen u prostorijama Općine Primošten,sv. Josipa 7 u Primoštenu s mogućnošću javnog uvida,svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati osim subotom ,nedjeljom i blagdanom.Javno izlaganje o Prijedlogu plana  održat će se 26.rujna  2013.(četvrtak).s početkom  u 12,00 sati u prostorijama Općine Primošten-Ured načelnika.Sve dodatne informacije možete vidjeti u odjeljku Prostorno planiranje pod Ciljane izmjene i dopune.

Poziv za redovno sazivanje 3. sjednice Općinskog vijeća

Klasa:021-06/13-01/3

Ur.br:2182/02-01-13-1

Primošten, 11. rujna .2013.godine

                                                                                          ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            –   SVIMA  –

PREDMET: Poziv za redovno sazivanje3. sjednice Općinskog vijeća

Redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Primošten održat će se dana 18. rujna 2013. godine (srijeda) 2013. godine u 11,oo sati u prostorijama Općine Primošten, Svetog Josipa br. 7, Primošten.

 

 

Predloženi dnevni red:

 

 1. 1.      Prijedlog Odluke o zaduženju Općine Primošten
 2. 2.      Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o izvršavanju Proračuna Općine Primošten za 23013. godinu
 3. 3.      Polugodišnje Izvješće o radu Načelnika Općine Primošten za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja  2013. godine
 4. 4.      Pismo namjere društva „SOLAR ART“ d.o.o.
 5. 5.      Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za nabavu električne energije
 6. 6.      Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „SMOKVICA“
 7. 7.      Prijedlog Odluke o porezima Općine Primošten
 8. 8.      Prijedlog Odluke o osnivanju Lokalne akcijske grupe „More 249“
 9. 9.      Prijedlog odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni troškova smještaja i ostvarivanja programa Dječjih vrtića  Općine Primošten D.V. „ Bosiljak“
 10. 10.  Prijedlog odluke davanju suglasnosti na izbor ravnateljice Dječjih vrtića  Općine Primošten D.V. „ Bosiljak“
 11. 11.  Suglasnost na Ugovore:

a/ Ugovor o preuzimanju  Ugovora o sufinanciranju projekta od dana 14. lipnja

   2010. godine, od 24. srpnja 2013. godine sklopljen između DIAMANT

    MARINE d.o>o. i Općine Primošten /Ugovor o sufinanciranju projekta

   sklopljen između Primoštena d.d. i Općine Primošten u privitku i kao takav

   njegov sastavni dio/

b/ Sporazum o uređenju međusobnih odnosa od dana 24. srpnja 2013. godine

    sklopljen između Primošten d.d., DIAMANT MARINE d.o.o. i Općine

    Primošten

 1. 12.  Prijedlog /Izmjene i dopune/ Odluke o priključenju građevina na komunalnu infrastruku
 2. 13.  Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Primošten
 3. 14.  Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za izvođenje radova građenja dvaju prilaznih cesta s pripadajućom infrastrukturom sukladno projektnoj dokumentaciji i Suglasnost na Anex Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta od 30. srpnja 2012. godine 7
 4. 15.  Prijedlog odluke o angažiranju usluga Matković agencije za promet nekretnina
 5. 16.  Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Općine Primošten

– ISRAVAK TAJNIKA Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade13/10

 1. 17.  Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade Općine

       Primošten

 1. 18.  Prijedlog Udruge Šibenik – Meteo Motrenje i prognoziranje vremena za realizacijom automatske metereološke postaje Primošten
 2. 19.  Prijedlog Matice Hrvatske za postavljanjem spomen ploče poginulim 27. 11. 1938. godine
 3. 20.  Prijedlog poslovne suradnje B1 PLAKATI d.o.o. iz Zagreba
 4. 21.  Zamolba za zajam u iznosu od 10.000,00 kuna
 5. 22.  Zamolba „ Boćarskog kluba „PRIMOŠTEN“
 6. 23.  Paket zamolbi po pojedinačnim zahtjevima

 

DOPUNA DNEVNOG REDA

3. SJEDNICE Općinskog vijeća

za dan 18. rujna (srijeda) 2013.

 

24. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa  za pedagošku godinu 2012/2013.

25. Prijedlog Odluke o izboru predstavnika roditelja za člana Upravnog vijeća Dječjih

      vrtića Općine Primošten D.V. „BOSILJAK“

26. Zamolba za donaciju/sponzorstvo malonogometnog kluba „Primošten„

27. Zamolba za prolongiranje roka vraćanja zajma

28. Prijedlog Odluke o usklađenju  Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i

     kulturnih dobara i okoliša tePlana zaštite i spašavanja za područje Općine Primošten

29. Prijedlog Odluke o izradi elaborata nerazvrstanih prometnica u Primoštenu

30. Prijedlog Odluke o izravnom davanju u zakup nekretnine u Bratskom Docu

31. Prijedlog Odluke o nabavi linijske rešetke za potez Ulice Mala Raduča /starog naziva

      Ulica Dr.Franje Tuđmana „ u Primoštenu

32. Prijedlog Odluke o nabavi kamenih rubnjaka u sklopu radova uređenja Ulice Mala

      Raduča /starog naziva Ulica Dr.Franje Tuđmana „ u Primoštenu

33. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o keficijentima za obračun  plaća službenika

       Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                               Vinko Bolanča  

 

 

 

 

 

 

 

Dopuna dnevnog reda za 2. sjednicu općinskog vijeća

Dopuna dnevnog reda

PREDMET: Prijedlog za 2. sjednicu Općinskog vijeća zakazanu za dana 19. srpnja 2013. godine (petak) 2013. s početkom u 11,oo sati u prostorijama Općine Primošten, Svetog Josipa br. 7, Primošten.

22. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao čest. zgr. 1309 k.o. Primošten

23. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao čest. zgr. 392/1 k.o. Primošten

24. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao čest. zgr. 392/2 k.o. Primošten

25.Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao čest. zgr. 965 k.o. Primošten

26. Prijedlog za pokretanje postupka za promjenu naziva Ulice dr. Franje Tuđmana

27. Autentično sastavljanje članka 4. Statuta Općine Primošten /Službeni vjesnik Općine

Primošten « broj 3/13/

–         ISPRAVAK TAJNIKA

28. PrijedlOg Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Primošten

29. Prijedlog Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU šireg područja naselja

Primošten ( Službeni  vjesnik Općine Primošten broj 1/12)

30. Prijedlog Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU zone “UZ VOJSKE“

(Službeni  vjesnik Šibensko kninske županije“ broj 10/11)

31. Prijedlog Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja „M2 – CENTAR“

32. Prijedlog Odluke o  ustrojavanju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

33. Prijedlog poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten

34. Izbor Komisije za Statut, Poslovnik i  normativnu djelatnost

35. Zahtjev „M- TRANSPORT-a“ za sufinanciranje pauk službe u Primoštenu

36. Zamolba Mladenke Dragić

37. Obavijest Načelnika Općinskom vijeću o imenovanju predstavnika Općine

Primošten u skupštinama trgovačkih društava kojih je Općina vlasnik ili suvlasnik

 

 

 

 

 

Objava prethodne rasprave u tijeku Nacrta prijedloga V. Izmjena i dopuna PPUO Primošten

Klasa: 350-02/13-01/1

Ur.broj: 2182/02-02-13-3

Primošten, 09. srpnja 2013. godine

Temeljem članka 83. stavka 3. Zakona o prostornom  uređenju i gradnji ( „Narodne novine„ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 3/13), Načelnik Općine Primošten

 OBJAVLJUJE PRETHODNU RASPRAVU

u tijeku izrade Nacrta prijedloga

V. Izmjena i dopuna PPUO Primošten

 1. Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog

plana uređenja Općine Primošten održat će se dana 17. srpnja 2013. godine s

početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten na adresi Sv. Josipa 7.

 1. Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana.
 1. Poziv za sudjelovanje uputit će se nadležnim tijelima i osobama sukladno članku 79. Zakona o prostornom  uređenju i gradnji („Narodne novine„ broj 76/07, 38/09 , 55/11, 90/11i 50/12) i Odluci o izradi V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 3/13).

 

                                                                               NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                             Stipe Petrina

Zaključak o Nacrtu prijedloga V. Izmjena i dopuna PPUOP

Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine„ broj: 76/07 , 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13) i članka 45.Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 3/13) Načelnik Općine Primošten dana 09. srpnja 2013. godine donosi

Z A K LJ U Č A K

o Nacrtu prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Općine Primošten za prethodnu raspravu

1.   Utvrđuje se Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine

Primošten za prethodnu raspravu (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

2.    Prijedlog Plana sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela Plana.

3.   Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten da izvrši objavu prethodne

rasprave sukladno članku 83 stavku 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne

novine“ broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12 ) dostavi posebnu pisanu obavijest

vremenu održavanja prethodne rasprave, sukladno članku 79. Zakona o prostornom

uređenju i gradnji.

5 .  Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 350-02/13-01/1

Ur.broj: 2182/02-02-13-2

Primošten, 09. srpnja 2013. godine

 

                                                                    NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

                                                                                         Stipe  Petrina

Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE PRIMOŠTEN

 

Klasa: LS-8/13

Urbroj:

Primošten, 19. lipnja 2013.g.

          Općinsko izborno povjerenstvo Općine Primošten, nakon provedenih izbora za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno odredbi čl. 126. st. 7. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12) donosi i objavljuje

I Z V J E Š Ć E

o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja

          Troškovi izbora za načelnika i općinsko vijeće Općine Primošten provedeni dana 19. svibnja 2011.g. ukupno iznosu od 122.101,59 kuna i to:

 1. Isplate naknade za rad izbornih tijela:

1.1.  Birački odbori:

Na temelju Odluke Državnog izbornog povjerenstva predsjedniku, potpredsjedniku i članovima biračkog odbora na biračkim mjestima na području Općine Primošten naknada iznosi………………………………………………………………………………………………..46.758,64 kuna 

Specifikacija troškova:

Prvi krug izbora:

    Općina Primošten ………………………………………………………………………………..11.689,66 kuna

Županija Šibensko kninska………………………………………………………………. …..11.689,66 kuna

Drugi krug izbora:

Županija Šibensko kninska…………………………………………………………………….23.379,32 kune

1.2.  Naknada za rad izbornog povjerenstva

    Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima stalnog i proširenog sastava izbornog povjerenstva……………………………………………………………………………………..61.721,38 kuna

 

Specifikacija troškova:

Prvi krug izbora:

    Općina Primošten ………………………………………………………………………………..38.575,86 kuna

Drugi krug izbora:

Županija Šibensko kninska…………………………………………………………………….23.145,52 kune

a)      stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva Općine Primošten…………..14.027,58 kuna

b)      prošireni sastav Općinskog izbornog povjerenstva Općine Primošten…………..9.117,94 kuna

1.3.  Naknada stručnom timu izbornog povjerenstva

         naknada osobi zaduženoj za financije ………………………………………………3.896,57 kuna

 

Specifikacija troškova:

Prvi krug izbora:

    Općina Primošten ………………………………………………………………………………..3.604,33 kuna

Drugi krug izbora:

Županija Šibensko kninska…………………………………………………………………….292,24 kune

   2. Materijalni troškovi

         putni troškovi predsjednika, potpredsjednika i članova stalnog i proširenog sastava izbornog povjerenstva, te osobe zadužene za financije ……………………………………………………………………………………………………..6.054,00 kuna

         Narodne novine (glasački listići) ……………………………………………………….1.421,00 kuna

 

         Slobodna Dalmacija…………………………………………………………………………2.250,00 kuna

Predsjednik:

Krešimir Krnić

 

 

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Na temelju članka 7. stavka 2 i članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj: 141/06) i članka 45 Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 3/13), načelnik Općine Primošten, donosi:

ODLUKU O IMENOVANJU

OSOBE ZADUŽENE ZA NEPRAVILNOSTI

Članak 1.

           Imenuje se Iris Ukić Kotarac dipl. iur. osobom zaduženom za nepravilnosti u Općini Primošten.

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:

Telefon: 022/571-903

Mobitel: 091/2571-905

Fax: 022/571-902

email: iris.ukic.kotarac.@primosten.hr

 Članak 2.

            Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Iris Ukić Kotarac obvezna je:

 1. Zaprimati obavijesti o nepravilnostima,
 2. pratiti tijek postupka po utvrđenim nepravilnostima
 3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12, 14. i 15 Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima upravljanja sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
 4. surađivati s nadležnim ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima,

Članka 3.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

KLASA: 023-05/13-02/1

URBROJ: 2182/02-02-13-1

Primošten, 15. srpnja 2013. godine

                                                                                                   NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                                     Stipe Petrina

 

Poziv za projekt “Dalmatinska energetska kuća”

Svim fakultetski obrazovanim građanima Primoštena s dobrim znanjem engleskog jezika zainteresiranim za sudjelovanje na natječajima za bespovratna sredstva EU fondova  za projekte uštede energije. U ovom trenutku u tijeku je ustroj Projektnog tima za Projekt „Dalmatinska energetska kuća“ kojim se Općina Primošten uključuje u provedbu Strategije razvoja EU do 2020, a ciljevi su do 2020. za 20% povećati efikasnost upotrebe energije, za 20% smanjiti emisiju stekleničkih plinova te za 20% povećati uporabu obnovljivih izvora energije (sunce, vjetar, geotermalna energija…). Provedbom Projekta se otvaraju mogućnosti uštede energije korištenjem obnovljivih izvora energije na postojećim privatnim i poslovnim stambenim prostorima kao i prostorima u izgradnji, a cilj je povući bespovratna sredstva koja su za tu namjenu osigurana u EU fondovima. Zainteresirani, neka se jave u prostorije Općine Primošten kod Ivana Čobanova.

Obavijest o produljenju roka za prijavu na Natječaj za sufinanciranje ugradnje solarnih kolektorskih sustava

Obavještavamo sve zainteresirane za prijavu na Natječaj za sufinanciranje ugradnje solarnih kolektorskih sustava da se rok za predaju natječajne dokumentacije produljuje do 31. kolovoza 2013. sukladno uvjetima objavljenima u Natječaju od 26. ožujka 2013. u kojem se dopušta produljenje roka sve do podnošenja najmanje 25 prijava koje ispunjavaju natječajne uvjete

U Primoštenu 26.06.2013.

Obavijest o konstituiranju Općinskog vijeća Općine Primošten

Obavijest o konstituiranju Općinskog vijeća Općine Primošten

Dana 17. lipnja /ponedjeljak/2013. sa službenim početkom u 11,00 sati, uz nazočnost svih vijećnika održana je 1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Primošten koje sukladno Zakonu broji ukupno 13 /trinaest/ članova u slijedećem sastavu:

 1. Ante Jurić  zamjenik člana izabranog vijećnika i nositelja liste NLSP Stipe Petrine

                                                   koji je prihvatio obnašanje dužnosti Načelnika sukladno

konačnim rezultatima lokalnih izbora 2013. godine

                                                   /sa svojim zamjenikom Jerom Gracin već  prvom krugu/

2. Vinko Bolanča – član

3. Anita Perkov – član

4. Milivoj Gracin – član

5. Mate Gaćina – član

6.Jurica Soža – član

7.Jerko Prgin – član

8.Tomislav Pancirov – član

9. Jere Nižić  – član

10. Mario Jurin – član

11. Josip Gracin – član

12. Jere Luketa – član

13. Ante Nižić – član

Sukladno članku 32. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi ( „NN“ broj 19/13 – proč. tekst) izborom predsjednika vijeća Općinsko vijeće Općine Primošten smatra se konstituirano.

Većinom glasova svih vijećnika za predsjednika Općinskog vijeća Općine Primošten  izabran je Vinko Bolanča i za potpredsjednika izabran je Jere Nižić.