Javni poziv za stručno osposobljavanje magistra geologije

KLASA: 112-06/13-02/2

URBROJ: 2182/02-02-13-1

Primošten, 19. studenog 2013. godine

Načelnik Općine Primošten sukladno II izmjena Plana prijema u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 112-02/13-02/1 Urbroj: 2182/02-02-13-3 od dana 15. studenog 2013. godine; u svrhu osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa;

objavljuje
JAVNI POZIV

I.

 

U Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, na razdoblje od 12 mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), prima se jedan diplomirani geolog; magistar geologije.

Dodatni uvjet: Ciljane skupine:

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih, do 29 godina života, bez radnog iskustva.

II.

Polaznik stručnog osposobljavanja nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Prava i obveze polaznika stručnog osposobljavanja i Općine bit će uređeni ugovorom.
OPćina ne planira i nema obvezu zaposliti polaznika stručnog osposobljavanja nakon isteka stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

III.

Prijavi je potrebno priložiti:
– životopis,
– presliku diplome,
– presliku osobne iskaznice,
– presliku radne knjižice,
– uvjerenje o nevođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci).

Primanje polaznika za stručno osposobljavanje u Općini Primošten provodi se u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“. Kandidat kojeg odabere Općina bit će predložen Zavodu. Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.

Prijave se podnose na adresu: Općina Primošten, Svetog Josipa 7, Primošten 22 202, u roku od osam dana od dana objave poziva.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

NAČELNIK

OPĆINE PRIMOŠTEN

Stipe Petrina

 

Dostaviti:

–         HZZ, Šibenik,(mailom)

–         oglasna ploča Općine Primošten, ovdje

–         arhiv

–         objava na internetskoj stranici www.primosten.hr

 

Obavijest i upute kandidatima za natječaj u Općini Primošten Savjetnik za prostorno planiranje

Klasa: 112-03/13-03/1

Ur. broj: 2182/02-03-13-3

Primošten, 19. studenog 2013. godine

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

za natječaj u Općini Primošten za prijam službenika u službu

Savjetnik za prostorno planiranje u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za radno mjesto Savjetnik za prostorno planiranje JUO Primošten, o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podatcima o plaći, testiranju, način testiranja i području testiranja za radno mjesto Savjetnik za prostorno planiranje kako slijedi;

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

 1. obavlja stručne poslove iz  područja   graditeljstva   i  prostornog  planiranja (ishođenja    lokacijskih i građevinskih dozvola,  potvrda na glavni  projekt i drugih akata  gdje  je  Općina  Investitor ),
 2. priprema, vodi i koordinira izradu dokumenata prostornog uređenja, vodi postupak donošenja planova, usmjerava i koordinira rad stručnih izrađivača prostornih planova, obrađuje, predlaže i izrađuje nacrte općih akata, te predlaže izmjenu i dopunu postojeći prostornih planova,
 3. obavlja poslove u  svezi obračuna i naplate  komunalnog  doprinosa i naknada za legalizaciju,
 4. priprema i koordinira legalizaciju bespravno sagrađenih objekata,
 5. surađuje u pripremi akata  u  svezi  prostornog uređenja i komunalnog doprinosa,
 6. vodi upravni postupak u granicama  dobivenog ovlaštenja i donosi rješenje o komunalnom doprinosu,
 7. izdaje potvrde i druga uvjerenja o činjenicama iz svog djelokruga,
 8. prati propise od značaja  za poslove  radnog mjesta  i  analizira  stanje iz područja svoje nadležnosti,
 9. osigurava suradnju Općine  s tijelima državne uprave, lokalne i  regionalne (područne) samouprave  kao i Izrađivačima  planova prostornog uređenja u svrhu  prikupljanja  i razmjene informacija za posao koji obavlja,
 10. vodi evidenciju iz svog djelokruga, sudjeluje u izradi izvještaja, priprema podatke za nadležna tijela,
 11. daje upute i odgovore na pitanja iz područja prostornog uređenja,
 12. obavlja očevide na području Općine Primošten                                                        80%
 13. druge poslove po potrebi koji se povjere po nalogu načelnika i pročelnika              20%

Podaci o plaći

 

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 61/11), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Savjetnik za prostorno planiranje određen je u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 363-01/13-01/1 Urbroj: 2182/02-01-13-1 od dana 19. srpnja 2013. godine, („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/02-13-1 Urbroj. 2182/02-02-13-1 od dana 1. srpnja 2013. godine („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13).

Slijedom navedenog plaća Savjetnika za prostorno planiranje u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za Višeg stručnog suradnika za računovodstvo i financije 1,50 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa.

O testiranju će kandidati biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten  u prostoriji Vijećnice.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za oglas.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

 

pisanog testa iz područja; Zakona o prostornom uređenju i gradnji, Zakona o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama, Uredbe o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru, Zakona o komunalnom gospodarstvu i

–  intervjua s Povjerenstvom

Način testiranja kandidata:

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na testiranje pozivom. Poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

Pisano testiranje traje 45 minuta.

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

Područje testiranja:

 1. 1.      Zakon o prostornom uređenju i gradnji („N.N“;broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12),
 2. 2.      Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („N.N“; broj: 90/11, 86/12),
 3. 3.      Uredba o naknadi za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru („N.N.“; 98/12),
 4. 4.      Zakon o komunalnom gospodarstvu („N.N“. broj:36/95, 109/95- Uredba, 21/96-Uredba, 70/97, 128/99, 57/00, 128/00, 59/01, 26/03-proč.tekst, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09- v.čl. 258 Zakona o vodama i čl. 98. Zakona o financiranju vodnog gospodarstva, 49/11, 84/11- v.čl. 141 Zakona o cestama, 90/11-v.čl. 118. Zid Zakon o prostornom uređenju i gradnji i 144/12).

                                                                                  Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                            Dijana Rinčić dipl.iur.

Dostaviti:

–         Spis predmeta, ovdje

–         Oglasna ploča, ovdje

–         Objaviti na web stranici: www.primosten.hr

 

Natječaj za prijam u službu – Savjetnik za prostorno planiranje

Klasa: 112-03/13-03/1

Ur.broj: 2182/02-03-13-1

Primošten, 4. studenog 2013. godine

Na temelju članka 5. u svezi članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten KLASA: 023-05/02-13-2 URBROJ: 2182/02-02-13-3 od dana 7. studenog 2013. godine v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten raspisuje:

NATJEČAJ

Za prijam u službu za komunalne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten radno mjesto; savjetnik za prostorno planiranje.

Osnovni podaci o radnom mjestu:Kategorija: II, Potkategorija: Savjetnik, Klasifikacijski rang: 5. Naziv: Savjetnik za prostorno planiranje

 

Opis poslova:

obavlja stručne poslove iz  područja   graditeljstva   i  prostornog  planiranja (ishođenja    lokacijskih i građevinskih dozvola,  potvrda na glavni  projekt i drugih akata  gdje  je  Općina  Investitor ), priprema, vodi i koordinira izradu dokumenata prostornog uređenja, vodi postupak donošenja planova, usmjerava i koordinira rad stručnih izrađivača prostornih planova, obrađuje, predlaže i izrađuje nacrte općih akata, predlaže izmjenu i dopunu postojeći prostornih planova, obavlja poslove u svezi obračuna i naplate  komunalnog  doprinosa i naknada za legalizaciju, priprema i koordinira legalizaciju bespravno sagrađenih objekata, surađuje u pripremi akata općine  u  svezi  prostornog uređenja i komunalnog doprinosa, vodi upravni postupak i donosi rješenje o komunalnom  doprinosu, izdaje potvrde i druga uvjerenja o činjenicama iz svog djelokruga, prati propise od značaja  za poslove  radnog mjesta  i  analizira  stanje iz područja svoje nadležnosti, osigurava suradnju Općine  s tijelima državne uprave, lokalne i  regionalne (područne) samouprave kao i  osigurava suradnju s Izrađivačima  planova prostornog uređenja u svrhu  prikupljanja  i razmjene informacija za posao koji obavlja, vodi evidenciju iz svog djelokruga, sudjeluje u izradi izvještaja, priprema podatke za nadležna tijela, daje upute i odgovore na pitanja iz područja prostornog uređenja, obavlja očevide na području Općine Primošten.

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

Stupanj složenosti poslova, koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnog tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika odnosno složene poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, Stupanj samostalnosti u radu; koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika, Stupanj odgovornosti: uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka, Stupanj stručne komunikacije, uključuje kontakte unutar i izvan komunikaciju Jedinstvenog upravnog odjela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

 

POSEBNI UVJETI:

 

magistar struke ili stručni  specijalist  građevinskog, arhitektonskog, tehničkog ili                       prometnog smjera, na natječaj se mogu prijaviti osobe koje su po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu (VSS) sukladno čl. 35 st.2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta „N/N“:74/10), najmanje tri godine radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, organizacijske sposobnosti, komunikacijske vještine, položen državni stručni  ispit poznavanje rada na računalu.

OPĆI UVJETI:

osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat/kandidatkinja se prima u službu uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

Obavijest o vremenu održavanja testiranja, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

Opis poslova radnog mjesta  i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 

–                životopis,

–                dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),

–                dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),

–                uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

–                vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

–                svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku),

–                dokaz o radnom iskustvu; radno pravnom statusu „Elektronički zapis“.

Urednom prijavom na natječaj smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će obaviješteni o tome pisanim putem.

Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Postupak natječaja obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja koji se nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, po obavijesti o izboru, planira primiti u službu.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave Natječaja u Narodnim novinama. Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, uz oznaku: »Natječaj za prijam u službu – ne otvaraj«.

Natječaj se provodi sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i  područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11). O postupku provođenja natječaja, datumu testiranja kandidata literaturi potrebnoj za testiranje i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Primošten: www.primosten.hr.

                                                                                                              JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL       

                                                                                                                       OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                                                              PROČELNIK                                                                                                                                                                                                 v.d. Iris Ukić Kotarac dipl.iur

Dostaviti:

 

–         oglasna ploča, ovdje

–         web stranica Općine Primošten www.primosten.hr

–         Narodne novine

–         Oglasna ploča Zavoda za zapošljavanje

                                                                                                        

 

Općina Primošten izabrana za modernizaciju javne rasvijete

Na prijedlog načelnika Općine Primošten  u konkurenciji od 165 natjecatelja Općina Primošten izborila je po treći put svojom  uspješnom prijavom na natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za modernizaciju rasvjete na području Općine Primošten .Fond je odobrio iznos od 784.600,00 kuna sve u svrhu refundacije troškova  i štednje potrošnje primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite svjetlosnog onečišćenja

Objava javne rasprave o Prijedlogu V izmjena i dopuna prostornog plana uređenje Općine Primošten

Javna  rasprava o prijedlogu V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten trajat će od 23.rujna 2013. do 1. listopada 2013.godine.Prijedlog plana bit će izložen u prostorijama Općine Primošten,sv. Josipa 7 u Primoštenu s mogućnošću javnog uvida,svakog radnog dana od 8,00 do 15,00 sati osim subotom ,nedjeljom i blagdanom.Javno izlaganje o Prijedlogu plana  održat će se 26.rujna  2013.(četvrtak).s početkom  u 12,00 sati u prostorijama Općine Primošten-Ured načelnika.Sve dodatne informacije možete vidjeti u odjeljku Prostorno planiranje pod Ciljane izmjene i dopune.

Poziv za redovno sazivanje 3. sjednice Općinskog vijeća

Klasa:021-06/13-01/3

Ur.br:2182/02-01-13-1

Primošten, 11. rujna .2013.godine

                                                                                          ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                            –   SVIMA  –

PREDMET: Poziv za redovno sazivanje3. sjednice Općinskog vijeća

Redovna sjednica Općinskog vijeća Općine Primošten održat će se dana 18. rujna 2013. godine (srijeda) 2013. godine u 11,oo sati u prostorijama Općine Primošten, Svetog Josipa br. 7, Primošten.

 

 

Predloženi dnevni red:

 

 1. 1.      Prijedlog Odluke o zaduženju Općine Primošten
 2. 2.      Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni odluke o izvršavanju Proračuna Općine Primošten za 23013. godinu
 3. 3.      Polugodišnje Izvješće o radu Načelnika Općine Primošten za razdoblje od 01.siječnja do 30. lipnja  2013. godine
 4. 4.      Pismo namjere društva „SOLAR ART“ d.o.o.
 5. 5.      Prijedlog odluke o raspisivanju natječaja za nabavu električne energije
 6. 6.      Prijedlog Odluke o izradi Urbanističkog plana uređenja „SMOKVICA“
 7. 7.      Prijedlog Odluke o porezima Općine Primošten
 8. 8.      Prijedlog Odluke o osnivanju Lokalne akcijske grupe „More 249“
 9. 9.      Prijedlog odluke o utvrđivanju mjerila za sudjelovanje roditelja u cijeni troškova smještaja i ostvarivanja programa Dječjih vrtića  Općine Primošten D.V. „ Bosiljak“
 10. 10.  Prijedlog odluke davanju suglasnosti na izbor ravnateljice Dječjih vrtića  Općine Primošten D.V. „ Bosiljak“
 11. 11.  Suglasnost na Ugovore:

a/ Ugovor o preuzimanju  Ugovora o sufinanciranju projekta od dana 14. lipnja

   2010. godine, od 24. srpnja 2013. godine sklopljen između DIAMANT

    MARINE d.o>o. i Općine Primošten /Ugovor o sufinanciranju projekta

   sklopljen između Primoštena d.d. i Općine Primošten u privitku i kao takav

   njegov sastavni dio/

b/ Sporazum o uređenju međusobnih odnosa od dana 24. srpnja 2013. godine

    sklopljen između Primošten d.d., DIAMANT MARINE d.o.o. i Općine

    Primošten

 1. 12.  Prijedlog /Izmjene i dopune/ Odluke o priključenju građevina na komunalnu infrastruku
 2. 13.  Prijedlog Odluke o komunalnim djelatnostima Općine Primošten
 3. 14.  Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za izvođenje radova građenja dvaju prilaznih cesta s pripadajućom infrastrukturom sukladno projektnoj dokumentaciji i Suglasnost na Anex Ugovora o financiranju uređenja građevinskog zemljišta od 30. srpnja 2012. godine 7
 4. 15.  Prijedlog odluke o angažiranju usluga Matković agencije za promet nekretnina
 5. 16.  Prijedlog Odluke o komunalnoj naknadi Općine Primošten

– ISRAVAK TAJNIKA Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade13/10

 1. 17.  Prijedlog Odluke o vrijednosti boda za obračun komunalne naknade Općine

       Primošten

 1. 18.  Prijedlog Udruge Šibenik – Meteo Motrenje i prognoziranje vremena za realizacijom automatske metereološke postaje Primošten
 2. 19.  Prijedlog Matice Hrvatske za postavljanjem spomen ploče poginulim 27. 11. 1938. godine
 3. 20.  Prijedlog poslovne suradnje B1 PLAKATI d.o.o. iz Zagreba
 4. 21.  Zamolba za zajam u iznosu od 10.000,00 kuna
 5. 22.  Zamolba „ Boćarskog kluba „PRIMOŠTEN“
 6. 23.  Paket zamolbi po pojedinačnim zahtjevima

 

DOPUNA DNEVNOG REDA

3. SJEDNICE Općinskog vijeća

za dan 18. rujna (srijeda) 2013.

 

24. Izvješće o realizaciji Godišnjeg plana i programa  za pedagošku godinu 2012/2013.

25. Prijedlog Odluke o izboru predstavnika roditelja za člana Upravnog vijeća Dječjih

      vrtića Općine Primošten D.V. „BOSILJAK“

26. Zamolba za donaciju/sponzorstvo malonogometnog kluba „Primošten„

27. Zamolba za prolongiranje roka vraćanja zajma

28. Prijedlog Odluke o usklađenju  Procjenu ugroženosti stanovništva, materijalnih i

     kulturnih dobara i okoliša tePlana zaštite i spašavanja za područje Općine Primošten

29. Prijedlog Odluke o izradi elaborata nerazvrstanih prometnica u Primoštenu

30. Prijedlog Odluke o izravnom davanju u zakup nekretnine u Bratskom Docu

31. Prijedlog Odluke o nabavi linijske rešetke za potez Ulice Mala Raduča /starog naziva

      Ulica Dr.Franje Tuđmana „ u Primoštenu

32. Prijedlog Odluke o nabavi kamenih rubnjaka u sklopu radova uređenja Ulice Mala

      Raduča /starog naziva Ulica Dr.Franje Tuđmana „ u Primoštenu

33. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o keficijentima za obračun  plaća službenika

       Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

                                                                          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                               Vinko Bolanča  

 

 

 

 

 

 

 

Dopuna dnevnog reda za 2. sjednicu općinskog vijeća

Dopuna dnevnog reda

PREDMET: Prijedlog za 2. sjednicu Općinskog vijeća zakazanu za dana 19. srpnja 2013. godine (petak) 2013. s početkom u 11,oo sati u prostorijama Općine Primošten, Svetog Josipa br. 7, Primošten.

22. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao čest. zgr. 1309 k.o. Primošten

23. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao čest. zgr. 392/1 k.o. Primošten

24. Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao čest. zgr. 392/2 k.o. Primošten

25.Prijedlog Odluke o prodaji nekretnine označene kao čest. zgr. 965 k.o. Primošten

26. Prijedlog za pokretanje postupka za promjenu naziva Ulice dr. Franje Tuđmana

27. Autentično sastavljanje članka 4. Statuta Općine Primošten /Službeni vjesnik Općine

Primošten « broj 3/13/

–         ISPRAVAK TAJNIKA

28. PrijedlOg Statutarne Odluke o izmjenama i dopunama Statuta Općine Primošten

29. Prijedlog Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU šireg područja naselja

Primošten ( Službeni  vjesnik Općine Primošten broj 1/12)

30. Prijedlog Odluke o izradi ciljanih izmjena i dopuna UPU zone “UZ VOJSKE“

(Službeni  vjesnik Šibensko kninske županije“ broj 10/11)

31. Prijedlog Odluke o izradi Detaljnog plana uređenja „M2 – CENTAR“

32. Prijedlog Odluke o  ustrojavanju Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten

33. Prijedlog poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten

34. Izbor Komisije za Statut, Poslovnik i  normativnu djelatnost

35. Zahtjev „M- TRANSPORT-a“ za sufinanciranje pauk službe u Primoštenu

36. Zamolba Mladenke Dragić

37. Obavijest Načelnika Općinskom vijeću o imenovanju predstavnika Općine

Primošten u skupštinama trgovačkih društava kojih je Općina vlasnik ili suvlasnik

 

 

 

 

 

Objava prethodne rasprave u tijeku Nacrta prijedloga V. Izmjena i dopuna PPUO Primošten

Klasa: 350-02/13-01/1

Ur.broj: 2182/02-02-13-3

Primošten, 09. srpnja 2013. godine

Temeljem članka 83. stavka 3. Zakona o prostornom  uređenju i gradnji ( „Narodne novine„ broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12) i Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 3/13), Načelnik Općine Primošten

 OBJAVLJUJE PRETHODNU RASPRAVU

u tijeku izrade Nacrta prijedloga

V. Izmjena i dopuna PPUO Primošten

 1. Prethodna rasprava u tijeku izrade Nacrta prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog

plana uređenja Općine Primošten održat će se dana 17. srpnja 2013. godine s

početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten na adresi Sv. Josipa 7.

 1. Prethodna rasprava provodi se u svrhu pribavljanja mišljenja, smjernica i preporuka te usuglašavanja interesa lokalne zajednice i gospodarstva o ciljevima i mogućim rješenjima značajnim za razvoj, uređenje i oblikovanje prostora u obuhvatu Plana.
 1. Poziv za sudjelovanje uputit će se nadležnim tijelima i osobama sukladno članku 79. Zakona o prostornom  uređenju i gradnji („Narodne novine„ broj 76/07, 38/09 , 55/11, 90/11i 50/12) i Odluci o izradi V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 3/13).

 

                                                                               NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                             Stipe Petrina

Zaključak o Nacrtu prijedloga V. Izmjena i dopuna PPUOP

Na temelju članka 83. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine„ broj: 76/07 , 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12), Odluke o izradi V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten („ Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13) i članka 45.Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 3/13) Načelnik Općine Primošten dana 09. srpnja 2013. godine donosi

Z A K LJ U Č A K

o Nacrtu prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Općine Primošten za prethodnu raspravu

1.   Utvrđuje se Prijedlog V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine

Primošten za prethodnu raspravu (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

2.    Prijedlog Plana sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela Plana.

3.   Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten da izvrši objavu prethodne

rasprave sukladno članku 83 stavku 3. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne

novine“ broj: 76/07, 38/09, 55/11, 90/11 i 50/12 ) dostavi posebnu pisanu obavijest

vremenu održavanja prethodne rasprave, sukladno članku 79. Zakona o prostornom

uređenju i gradnji.

5 .  Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Klasa: 350-02/13-01/1

Ur.broj: 2182/02-02-13-2

Primošten, 09. srpnja 2013. godine

 

                                                                    NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

                                                                                         Stipe  Petrina

Izvješće o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE PRIMOŠTEN

 

Klasa: LS-8/13

Urbroj:

Primošten, 19. lipnja 2013.g.

          Općinsko izborno povjerenstvo Općine Primošten, nakon provedenih izbora za članove predstavničkih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sukladno odredbi čl. 126. st. 7. Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12) donosi i objavljuje

I Z V J E Š Ć E

o visini troškova izbora i načinu njihova korištenja

          Troškovi izbora za načelnika i općinsko vijeće Općine Primošten provedeni dana 19. svibnja 2011.g. ukupno iznosu od 122.101,59 kuna i to:

 1. Isplate naknade za rad izbornih tijela:

1.1.  Birački odbori:

Na temelju Odluke Državnog izbornog povjerenstva predsjedniku, potpredsjedniku i članovima biračkog odbora na biračkim mjestima na području Općine Primošten naknada iznosi………………………………………………………………………………………………..46.758,64 kuna 

Specifikacija troškova:

Prvi krug izbora:

    Općina Primošten ………………………………………………………………………………..11.689,66 kuna

Županija Šibensko kninska………………………………………………………………. …..11.689,66 kuna

Drugi krug izbora:

Županija Šibensko kninska…………………………………………………………………….23.379,32 kune

1.2.  Naknada za rad izbornog povjerenstva

    Na temelju Odluke Vlade Republike Hrvatske o visini naknade predsjednicima, potpredsjednicima i članovima stalnog i proširenog sastava izbornog povjerenstva……………………………………………………………………………………..61.721,38 kuna

 

Specifikacija troškova:

Prvi krug izbora:

    Općina Primošten ………………………………………………………………………………..38.575,86 kuna

Drugi krug izbora:

Županija Šibensko kninska…………………………………………………………………….23.145,52 kune

a)      stalni sastav Općinskog izbornog povjerenstva Općine Primošten…………..14.027,58 kuna

b)      prošireni sastav Općinskog izbornog povjerenstva Općine Primošten…………..9.117,94 kuna

1.3.  Naknada stručnom timu izbornog povjerenstva

         naknada osobi zaduženoj za financije ………………………………………………3.896,57 kuna

 

Specifikacija troškova:

Prvi krug izbora:

    Općina Primošten ………………………………………………………………………………..3.604,33 kuna

Drugi krug izbora:

Županija Šibensko kninska…………………………………………………………………….292,24 kune

   2. Materijalni troškovi

         putni troškovi predsjednika, potpredsjednika i članova stalnog i proširenog sastava izbornog povjerenstva, te osobe zadužene za financije ……………………………………………………………………………………………………..6.054,00 kuna

         Narodne novine (glasački listići) ……………………………………………………….1.421,00 kuna

 

         Slobodna Dalmacija…………………………………………………………………………2.250,00 kuna

Predsjednik:

Krešimir Krnić

 

 

Odluka o imenovanju osobe zadužene za nepravilnosti

Na temelju članka 7. stavka 2 i članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru („Narodne novine“ broj: 141/06) i članka 45 Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 3/13), načelnik Općine Primošten, donosi:

ODLUKU O IMENOVANJU

OSOBE ZADUŽENE ZA NEPRAVILNOSTI

Članak 1.

           Imenuje se Iris Ukić Kotarac dipl. iur. osobom zaduženom za nepravilnosti u Općini Primošten.

Kontakt podaci osobe zadužene za nepravilnosti:

Telefon: 022/571-903

Mobitel: 091/2571-905

Fax: 022/571-902

email: iris.ukic.kotarac.@primosten.hr

 Članak 2.

            Sukladno odredbama članka 36. stavka 2. Zakona o sustavu unutarnjih financijskih kontrola u javnom sektoru Iris Ukić Kotarac obvezna je:

 1. Zaprimati obavijesti o nepravilnostima,
 2. pratiti tijek postupka po utvrđenim nepravilnostima
 3. sastavljati polugodišnje i godišnje izvješće o nepravilnostima iz članka 12, 14. i 15 Naputka o otkrivanju, postupanju i izvješćivanju o nepravilnostima upravljanja sredstvima proračuna, proračunskih i izvanproračunskih korisnika,
 4. surađivati s nadležnim ustrojstvenom jedinicom u Ministarstvu financija u čijem je djelokrugu proračunski nadzor i drugim nadležnim tijelima,

Članka 3.

 

            Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja i bit će objavljena u „Službenom vjesniku Općine Primošten“.

KLASA: 023-05/13-02/1

URBROJ: 2182/02-02-13-1

Primošten, 15. srpnja 2013. godine

                                                                                                   NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                                     Stipe Petrina

 

Poziv za projekt “Dalmatinska energetska kuća”

Svim fakultetski obrazovanim građanima Primoštena s dobrim znanjem engleskog jezika zainteresiranim za sudjelovanje na natječajima za bespovratna sredstva EU fondova  za projekte uštede energije. U ovom trenutku u tijeku je ustroj Projektnog tima za Projekt „Dalmatinska energetska kuća“ kojim se Općina Primošten uključuje u provedbu Strategije razvoja EU do 2020, a ciljevi su do 2020. za 20% povećati efikasnost upotrebe energije, za 20% smanjiti emisiju stekleničkih plinova te za 20% povećati uporabu obnovljivih izvora energije (sunce, vjetar, geotermalna energija…). Provedbom Projekta se otvaraju mogućnosti uštede energije korištenjem obnovljivih izvora energije na postojećim privatnim i poslovnim stambenim prostorima kao i prostorima u izgradnji, a cilj je povući bespovratna sredstva koja su za tu namjenu osigurana u EU fondovima. Zainteresirani, neka se jave u prostorije Općine Primošten kod Ivana Čobanova.

Obavijest o produljenju roka za prijavu na Natječaj za sufinanciranje ugradnje solarnih kolektorskih sustava

Obavještavamo sve zainteresirane za prijavu na Natječaj za sufinanciranje ugradnje solarnih kolektorskih sustava da se rok za predaju natječajne dokumentacije produljuje do 31. kolovoza 2013. sukladno uvjetima objavljenima u Natječaju od 26. ožujka 2013. u kojem se dopušta produljenje roka sve do podnošenja najmanje 25 prijava koje ispunjavaju natječajne uvjete

U Primoštenu 26.06.2013.

Obavijest o konstituiranju Općinskog vijeća Općine Primošten

Obavijest o konstituiranju Općinskog vijeća Općine Primošten

Dana 17. lipnja /ponedjeljak/2013. sa službenim početkom u 11,00 sati, uz nazočnost svih vijećnika održana je 1. konstituirajuća sjednica Općinskog vijeća Općine Primošten koje sukladno Zakonu broji ukupno 13 /trinaest/ članova u slijedećem sastavu:

 1. Ante Jurić  zamjenik člana izabranog vijećnika i nositelja liste NLSP Stipe Petrine

                                                   koji je prihvatio obnašanje dužnosti Načelnika sukladno

konačnim rezultatima lokalnih izbora 2013. godine

                                                   /sa svojim zamjenikom Jerom Gracin već  prvom krugu/

2. Vinko Bolanča – član

3. Anita Perkov – član

4. Milivoj Gracin – član

5. Mate Gaćina – član

6.Jurica Soža – član

7.Jerko Prgin – član

8.Tomislav Pancirov – član

9. Jere Nižić  – član

10. Mario Jurin – član

11. Josip Gracin – član

12. Jere Luketa – član

13. Ante Nižić – član

Sukladno članku 32. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj ) samoupravi ( „NN“ broj 19/13 – proč. tekst) izborom predsjednika vijeća Općinsko vijeće Općine Primošten smatra se konstituirano.

Većinom glasova svih vijećnika za predsjednika Općinskog vijeća Općine Primošten  izabran je Vinko Bolanča i za potpredsjednika izabran je Jere Nižić.

Obavijest

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

          OPĆINE PRIMOŠTEN

OPĆINA PRIMOŠTEN 

O b a v i j e s t

 Obavještavamo da su rokovi za prigovore za izbor članova općinskog vijeća, te načelnika Općine Primošten  istekli dana 22. svibnja 2013. g. u 24,00 sati, te su rezultati izbora za članove općinskog vijeća i načelnika Općine Primošten postali konačni dana 23. svibnja 2013.g.

 Ovu obavijest dužni ste objaviti na oglasnoj ploči i internetskoj stranici Općine Primošten

               Sa štovanjem,

PREDSJEDNIK:

Krešimir Krnić

Rezultati izbora za članice/članove Općinskog vijeća i Općinskog načelnika Općine Primošten

    REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PRIMOŠTEN

KLASA: LS-3/13

URBROJ:
Primošten, 19. svibnja 2013.g.

Na temelju članka 86. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon), nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Primošten utvrdilo je i objavljuje

REZULTATE IZBORA ZA

ČLANICE/ČLANOVE OPĆINSKOG VIJEĆA

OPĆINE PRIMOŠTEN

 

I. Od ukupno 2.654 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.849 birača, odnosno 69,67%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.849 birača, odnosno 69,67%. Važećih listića bilo je 1.800, odnosno 97,35%. Nevažećih je bilo 49 listića, odnosno 2,65%.

II. Pojedine kandidacijske liste dobile su sljedeći broj glasova:

1. NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP                                                    1.190  glasova   66,11%

Nositelj liste: STIPE PETRINA

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ                                                481  glasova   26,72%

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
Nositelj liste: MARIO JURIN

3. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS                    129  glasova     7,17%

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU Nositelj liste: ANTE NIŽIĆ

III. Na temelju članka 84. st. 1. Zakona, kandidacijske liste koje sudjeluju u diobi mjesta u općinskom vijeću
su:

1. NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP
Nositelj liste: STIPE PETRINA

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
Nositelj liste: MARIO JURIN

3. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

Nositelj liste: ANTE NIŽIĆ

IV. Na temelju članka 84. st. 2. i članka 85. Zakona, utvrđuje se da su pojedine kandidacijske liste dobile
sljedeći broj mjesta u općinskom vijeću:

1. NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP
dobila je 9   mjesta te su s te liste izabrani:

1. STIPE PETRINA

2. VINKO BOLANČA

3. ANITA PERKOV

4. MILIVOJ GRACIN

5. MATE GAĆINA

6. JURICA SOŽA

7. JERKO PRGIN

8. TOMISLAV PANCIROV

9. JERE NIŽIĆ

2. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ
HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS
dobila je 3   mjesta te su s te liste izabrani:

1. MARIO JURIN

2. JOSIP GRACIN

3. JERE LUKETA

 

3. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS
HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

dobila je 1   mjesto te je s te liste izabran:

1. ANTE NIŽIĆ

 

PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PRIMOŠTEN

KREŠIMIR KRNIĆ v.r

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO
OPĆINE PRIMOŠTEN

 

 

KLASA: LS-4/13

URBROJ:
Primošten, 19. svibnja 2013.g.

 

Na temelju članaka 101. i 102. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12, u daljnjem tekstu: Zakon) nakon provedenih lokalnih izbora 19. svibnja 2013., Općinsko izborno povjerenstvo Općine Primošten utvrdilo je i objavljuje

 

REZULTATE IZBORA ZA

OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PRIMOŠTEN

I. Od ukupno 2.654 birača upisanih u popis birača, glasovalo je 1.849 birača, odnosno 69,67%, od čega je prema glasačkim listićima glasovalo 1.849 birača, odnosno 69,67%. Važećih listića bilo je 1.797, odnosno 97,19%. Nevažećih je bilo 52 listića, odnosno 2,81%.

II. Kandidatkinje/kandidati dobili su sljedeći broj glasova:


 

1. Kandidat: STIPE PETRINA

Zamjenik kandidata: JERE GRACIN

NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP

 

2. Kandidat: JOSIP GRACIN

Zamjenica kandidata: JASMINA MAKELJA

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

III. Na temelju članka 94. st. 1. i 2. Zakona,

za općinskog načelnika Općine Primošten izabran je

STIPE PETRINA

a za zamjenika općinskog načelnika izabran je

JERE GRACIN

1.262 glasova 68,25%

535 glasova 28,93 %

 

                PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
OPĆINE PRIMOŠTEN

KREŠIMIR KRNIĆ v.r

 

 

 

 

Obavijest biračima

OBAVIJEST

STANOVNICIMA OPĆINE PRIMOŠTEN

koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Primošten

da li su na popisu birača Općine Primošten  mogu telefonom provjeriti

na broj 244 – 276

Ureda državne uprave ŠKŽ – Službe za opću upravu  kod Gđe. Dragice Gligić

Taj nedostatak mogu ispraviti na način

 da u prostorijama Općine Rogoznica

Obala hrv.mornarice 0

na tel:  022/ 558 320

uz predočenje osobne iskaznice

dobiju POTVRDU sa kojom mogu glasati na predstojećim izborima 19. svibnja 2013.

na biračkom mjestu kojem pripadaju prema adresi prebivališta.

Ova obavijest  stavljena je na službene stranice općine prema uputama

            ŽUPANIJSDKOG IZBORNOG POVJERERENSTVA

Budući Općina Primošten ne može izdavati takve potvrde niti raspolaže

evidencijom Popisa birača

Program povodom proslave Dana općine i Blagdana Gospe od Loreta 10.svibnja 2013.

09.05. četvrtak – „žežin“ Gospi od Loreta u čast

– 20.30 h „svićnjaci“ paljenje vatre

–         21.00 h koncert Puhačkog orkestra Primošten

–         22.00 h vatromet

10.05. petak       – 10.00 h svečana procesija i misa

– 20.30 h nastup pučke kulturne udruge „Srebrna Marina“ iz Marine

– 21.00 nastup klape „Dalmatinke“ iz Primošten

Odluka o isplati poklon iznosa povodom proslave Dana Općine i Blagdana Gospe od Loreta

Na temelju 45. članka Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 3/13) i sukladno Odluci Općinskog vijeća o svečanom obilježavanju Dana Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 4/13)Načelnik Općine Primošten Stipe Petrina dana 06. svibnja 2013. godine donosi:

O D L U K U

i isplati poklon iznosa 

1. Načelnik Općine Primošten povodom predstojećeg 10. svibnja 2013. -Dana Općine Primošten ujedno i Blagdana Gospe od Loreta, voljom dobrog domaćina, donosi odluku o isplati iznosa od 150,00 kuna(slovima: stopedesetkuna) svakom umirovljeniku i korisniku prava na socijalnu pomoć s prebivalištem na području Općine Primošten na ime čestitke u sklopu obilježavanja citiranog praznika i blagdana budući je Općina Primošten jedna od najuspješnijih jedinica lokalne samouprave na području Republike Hrvatske s pozitivni financijskim poslovanjem.

2. Kao dokaz da polažu pravo na isplatu citiranog iznosa iz točke 1. ove Odluke, potrebno je da umirovljenik donese na uvid zadnja dva mjesečna odreska mirovine za ožujak i travanj tekuće godine odnosno da korisnik prava na socijalnu skrb donese na uvid Potvrdu Centra za socijalnu skrb. Isplata odobrenog iznosa odobrava se po jednom osnovu.

3. Isplata citiranog poklon iznosa iz točke 1. ove Odluke obavljat će se na blagajni Službe računovodstva Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, svakim radnim danom, počevši od 09. svibnja 2013. /četvrtak/.

4. Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Obrazloženje

   Dana 10 svibnja tekuće godine službeno se obilježava Dan Općine Primošten ujedno i Blagdan Gospe od Loreta – zaštitinice svih primoštenaca.

Budući je sukladno Odluci Vlade RH o raspisivanju lokalnih i područnih regionalnih izbora  Općinsko vijeće Općine Primošten u tehničkoj nemogućnost održati službenu svečanu sjednicu, to Načelnik Stipe Petrina kao zakonski zastupnik Općine Primošten u ime svih dužnosnika i službenika čestita i želi Sretan Dan općine i blagoslovljen Blagdan Gospe od Loreta svim mještanima svoje općine a ujedno i cijele Šibensko kninske županije.

Na naprijed opisan način, na teret Posebnog dijela Proračuna Općine Primošten za 2013., godinu („Službeni vjesnik Općine Primošten„ broj 9//12) Razdjela 001 – Jedinstveni upravni odjel; aktivnosti A01 1001 A100005 Proračunska zaliha proračuna 046-0; broj konta 399 – ostali nespomenuti rashodi poslovanja –PRORAČUNSKA ZALIHA, odobrava se isplata pojedinačnog iznosa po 150,00 kuna.

Slijedom iznijetog, Načelnik je donio naprijed citiranu Odluku.

Klasa: 308-04/13-02/1

Ur.broj: 2182/02-02-13-1

Primošten, 06. svibnja 2013.

                                                                        NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

Stipe  Petrina

POZIV na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Klasa: 112-03/13-03/2

Ur.broj: 2182/02-03-13-5

Primošten, 3. svibnja 2013. godine

 
Na temelju članka 19. st.7, 20 – 22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), te sukladno Oglasu objavljenom na oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje:

 POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Oglas Općine Primošten za prijam službenika u službu, poziva se kandidat koji formalno udovoljavaju uvjetima oglasa za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, referent-prometni redar- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od dva mjeseca, poziva se:

IVICA BABAČIĆ, Primošten  22 202, Rtić 13 Dolac

Testiranje kandidata:

Sukladno Uputama i obavijesti uz oglas za prijam u službu Klasa: 112-03/13-03/1

Ur.broj: 2182/02-03-13-3 Primošten, od dana 11. veljače 2013. godine obavještavaju se kandidati da će se pismeni dio testiranja održati dana 9. svibnja 2013. godine (četvrtak) s početkom u 10,00 sati u službenim prostorijama Općine Primošten, Vijećnica, Ul. Sv. Josipa br.7 Primošten.

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu.

Obavještavaju se kandidati da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa, kandidatu se dodjeljuje jedan (1.) bod. kandidat koji točno dogovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa, stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaj.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                 predsjednica

                                                                                          Dijana Rinčić dipl.iur.

 

 

 Dostaviti:

–          Oglasna ploča, ovdje

–          Web stranica Općine Primošten www.info@primosten.hr

pismohrana

Rješenje o određivanju biračkih mjesta na području Općine Primošten

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE PRIMOŠTEN

 

Klasa: LS-2/13

Urbroj:

Šibenik, 03. svibnja 2013.

                                                                                                      

Na temelju članka 52., 53. i 68 Zakona o lokalnim izborima (Narodne novine br. 144/12),  Općinsko izborno povjerenstvo Općine Primošten donosi

 R J E Š E N J E

O ODREĐIVANJU BIRAČKIH MJESTA

ZA PODRUČJE OPĆINE PRIMOŠTEN

Za područje Općine Primošten određuju se biračka mjesta:

 

1. Biračko mjesto broj 1: Zgrada Općine Primošten, Svetog Josipa 7, Primošten (Dječji vrtić) koje obuhvaća birače s prebivalištem u Primoštenu u: ulice: Uz Plate – neparni brojevi od 19 do 27 i parni brojevi od 08 do 26; Dubrovačka ulica – svi neparni brojevi, Ulica Raduča, Trg Stjepana Radića, Zagrebačka ulica, Istarska ulica, Ulica Sv. Josipa, Resnice, Trn, Porat, Splitska ulica, Dalmatinska ulica, Ulica Ivana Gundulića, Ulica Tina Ujevića, Ulica A.G.Matoša, Ulica Ivana Meštrovića, Put Glavičice, Ulica Augusta Šenoe, Ulica I-G. Kovačića, Podadrage, Šibenska ulica, Tepli bok, Plat, Huljerat, Kamenar i Ulice Rupe.

2. Biračko mjesto broj 2: Zgrada Općine Primošten, Svetog Josipa 7, Primošten (knjižnica) koje obuhvaća birače s prebivalištem u Primoštenu u: Staro selo (sve ulice na poluotoku do Bedema), Varoš, Ulica dr. Franje Tuđmana, Prvog hrvatskog predsjednika (bivša ulica Mala Raduča), Crnica, Grgura Ninskog, Bana Josipa Jelačića, Lokvice, Ulica Uz Plate – neparni brojevi od 1 do 17 i parni brojevi od 2 do 6, svi parni brojevi Dubrovačke ulice.

3. Biračko mjesto broj 3: Društvene prostorije „SUPLJAK“ u Supljaku koje obuhvaća birače s prebivalištima u naseljima: Bilo, Dolac, Podgreben, Tribežić, Draga, Mali Poddrveni, Kalina, Krčulj, Prhovo, Bilini, Grlić, Supljak.

4. Biračko mjesto broj 4: POLJOPRIVREDNA ZADRUGA „Primošten južni“ koje obuhvaća birače s prebivalištima u naseljima: Kruševo, Široke (uključujući Bratski Dolac), Milišine Ložnice, Vadalj (uključujući Krš Dolac), Vezac (uključujući naselja Gornji Vezac, Donji Vezac i Stavor).

                                                                                                          Predsjednik:

Krešimir Krnić v.r.

Pravovaljane kandidacijske liste za izbor članica(članova općinskog vijeća Općine Primošten i zbirna lista pravovaljanih kandidacijskih lista za izbor članica/članova općinskog vijeća Općine Primošten

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE PRIMOŠTEN

KLASA: LS-1/2013

URBROJ:

PRIMOŠTEN, 2. svibnja 2013.

Na temelju članka22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine PRIMOŠTEN, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIMOŠTEN

 

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj liste: MARIO JURIN

Kandidatkinje/kandidati:

1. MARIO JURIN; HRVAT; PRIMOŠTEN, DUBROVAČKA 29; rođ. 22.08.1958; OIB: 32952381421; M

2. JOSIP GRACIN; HRVAT; PRIMOŠTEN, SPLITSKA 43; rođ. 22.01.1957; OIB: 38452174682; M

3. JERE LUKETA; HRVAT; PRIMOŠTEN, ULICA SV. JURJA 6; rođ. 23.09.1957; OIB: 54170645689; M

4. RUZARIJO PERKOV; HRVAT; PRIMOŠTEN BURNJI, TRIBEŽIĆ 15; rođ. 29.08.1970; OIB: 36562188908; M

5. JASMINA MAKELJA; HRVATICA; PRIMOŠTEN, RESNICE 4; rođ. 17.07.1968; OIB: 01623889875; Ž

6. NEVENKA BAŠIĆ; NEPOZNATA; VEZAC, GORNJI VEZAC 12; rođ. 06.11.1961; OIB: 02951672389; Ž

7. TINA PANCIROV; HRVATICA; PRIMOŠTEN, GLAVIČICE 16; rođ. 01.03.1983; OIB: 03741048820; Ž

8. ANTONIJA ČOBANOV; HRVATICA; PRIMOŠTEN BURNJI, KRČULJ ŠERMUDOVI 11; rođ. 04.06.1975; OIB: 20929266135; Ž

9. JOSIP LUKETA; HRVAT; PRIMOŠTEN, ULICA SV. JURJA 6/B; rođ. 09.03.1948; OIB: 31911734638; M

10. ZDRAVKO HULJEV; HRVAT; PRIMOŠTEN, MATOŠA A.G. 8; rođ. 17.03.1953; OIB: 96703805376; M

11. SINIŠA GRACIN; HRVAT; PRIMOŠTEN, MEŠTROVIĆA IVANA 7; rođ. 30.11.1956; OIB: 49978514378; M

12. ANTE GOBOV; HRVAT; PRIMOŠTEN, TRG STJEPANA RADIĆA 6; rođ. 03.11.1958; OIB: 72290131542; M

13. VICE SKORIN; HRVAT; PRIMOŠTEN, PODAKRAJE 48; rođ. 04.10.1985; OIB: 00090806094; M

              PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE PRIMOŠTEN

KREŠIMIR KRNIĆ

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE PRIMOŠTEN

 

KLASA: LS-1/2013

URBROJ:

PRIMOŠTEN, 2. svibnja 2013.

Na temelju članka22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine PRIMOŠTEN, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS, HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIMOŠTEN

 

HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

Nositelj liste: ANTE NIŽIĆ

Kandidatkinje/kandidati:

1. ANTE NIŽIĆ; HRVAT; PRIMOŠTEN, ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA 51; rođ. 22.08.1957; OIB: 53993102691; M

2. MIRANDA BAŠIĆ; HRVATICA; PRIMOŠTEN, DUBROVAČKA 6; rođ. 20.12.1943; OIB: 77072704672; Ž

3. ŠPIRO JURIĆ; HRVAT; KRUŠEVO, KRUŠEVO 67; rođ. 01.07.1963; OIB: 73943922711; M

4. SLAVKO BOLANČA; HRVAT; PRIMOŠTEN, ULICA VAROŠ 13; rođ. 30.04.1948; OIB: 38865711636; M

5. ORIANA BAZINA; HRVATICA; PRIMOŠTEN, GRGURA NINSKOG 1; rođ. 01.04.1985; OIB: 58161068856; Ž

6. ŠIMA BOLANČA; HRVATICA; PRIMOŠTEN, ULICA VAROŠ 13; rođ. 01.01.1949; OIB: 26246273275; Ž

7. ZDRAVKA JURIN; HRVATICA; VEZAC, GORNJI VEZAC 24; rođ. 30.03.1985; OIB: 76817153493; Ž

8. MIRJANA MAJSTOROVIĆ-POLLAK; NEPOZNATA; PRIMOŠTEN, ŠIBENSKA 1/A; rođ. 30.10.1947; OIB: 85713698950; Ž

9. ŠIME ŠARIĆ; NEPOZNATA; PRIMOŠTEN, SVETOG JOSIPA 8; rođ. 11.07.1989; OIB: 89209507312; M

10. GORDANA BARANOVIĆ; HRVATICA; PRIMOŠTEN, DUBROVAČKA 43/B; rođ. 18.10.1950; OIB: 90610571698; Ž

11. FRANE BOLANČA; HRVAT; PRIMOŠTEN, SVETOG JOSIPA 20; rođ. 09.11.1993; OIB: 63038611556; M

12. ANASTAZIJA NIŽIĆ; HRVATICA; PRIMOŠTEN, ULICA BANA JOSIPA JELAČIĆA 51; rođ. 02.11.1970; OIB: 52282261405; Ž

13. IVANA JANČIKIĆ; HRVATICA; PRIMOŠTEN BURNJI, SUPLJAK-ŠARIČEVI ČIK. 47; rođ. 17.08.1980; OIB: 97458108321; Ž

            PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE PRIMOŠTEN

KREŠIMIR KRNIĆ

 

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE PRIMOŠTEN

 

KLASA: LS-1/2013

URBROJ:

PRIMOŠTEN, 2. svibnja 2013.

Na temelju članka22. st.1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine PRIMOŠTEN, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANOM KANDIDACIJSKU LISTU

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIMOŠTEN

 

NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP

Nositelj liste: STIPE PETRINA

Kandidatkinje/kandidati:

1. STIPE PETRINA; HRVAT; PRIMOŠTEN, RUPE 11; rođ. 05.10.1954; OIB: 99392246255; M

2. VINKO BOLANČA; HRVAT; PRIMOŠTEN, PUT MURVE 15; rođ. 12.09.1952; OIB: 35858960145; M

3. ANITA PERKOV; HRVATICA; PRIMOŠTEN, DUBROVAČKA 4; rođ. 20.03.1974; OIB: 79208497807; Ž

4. MILIVOJ GRACIN; HRVAT; VADALJ, VADALJ 77; rođ. 03.07.1954; OIB: 77840788849; M

5. MATE GAĆINA; HRVAT; PRIMOŠTEN, CRNICA 3; rođ. 25.01.1967; OIB: 17120987284; M

6. JURICA SOŽA; HRVAT; PRIMOŠTEN, SVETOG JOSIPA 3; rođ. 26.06.1955; OIB: 10730338837; M

7. JERKO PRGIN; HRVAT; PRIMOŠTEN BURNJI, RTIĆ I 52; rođ. 21.08.1970; OIB: 54862115636; M

8. TOMISLAV PANCIROV; HRVAT; PRIMOŠTEN, RUPE 5/B; rođ. 25.02.1973; OIB: 37447771501; M

9. JERE NIŽIĆ; NEPOZNATA; PRIMOŠTEN, RIBARSKA 22; rođ. 25.01.1987; OIB: 89191276247; M

10. IVO PERKOV; HRVAT; PRIMOŠTEN BURNJI, BILO LOKVICA 17; rođ. 12.08.1969; OIB: 32043957112; M

11. ANTE ČOBANOV; HRVAT; LOŽNICE, DONJE LOŽNICE 19; rođ. 18.03.1967; OIB: 95519421612; M

12. KAROLINA JURIĆ; HRVATICA; PRIMOŠTEN, SPLITSKA 5; rođ. 06.09.1973; OIB: 25635273754; Ž

13. ANTE JURIĆ; HRVAT; KRUŠEVO, KRUŠEVO 38; rođ. 06.01.1974; OIB: 98303948046; M

            PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE PRIMOŠTEN

KREŠIMIR KRNIĆ

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE PRIMOŠTEN

KLASA: LS-2/2013

URBROJ:

PRIMOŠTEN, 3. svibnja 2013.

Na temelju članka 23. i čl. 24. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine PRIMOŠTEN, sastavilo je

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDACIJSKIH LISTA

ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA OPĆINSKOG VIJEĆA OPĆINE PRIMOŠTEN

 

 1. HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Nositelj liste: MARIO JURIN

 1. HRVATSKA NARODNA STRANKA – LIBERALNI DEMOKRATI – HNS

HRVATSKA STRANKA UMIROVLJENIKA – HSU

Nositelj liste: ANTE NIŽIĆ

 1. NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP

Nositelj liste: STIPE PETRINA

            PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE PRIMOŠTEN

KREŠIMIR KRNIĆ

Pravovaljane kandidature za općinskog načelnika Općine Primošten i zbirne liste pravovaljanih kandidatura za izbor općinskog načelnika Općine Primošten

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE PRIMOŠTEN

 

KLASA: LN-1/2013

URBROJ:

PRIMOŠTEN, 2. svibnja 2013.

Na temelju članka22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine PRIMOŠTEN, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ, HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANOM KANDIDATUROM ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PRIMOŠTEN 

Kandidat:

JOSIP GRACIN; PRIMOŠTEN, SPLITSKA 43; rođ. 22.01.1957; OIB: 38452174682; M

Zamjenica kandidata:

JASMINA MAKELJA; PRIMOŠTEN, RESNICE 4; rođ. 17.07.1968; OIB: 01623889875; Ž

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Predlagatelj:

            PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE PRIMOŠTEN

KREŠIMIR KRNIĆ v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE PRIMOŠTEN

 

KLASA: LN-1/2013

URBROJ:

PRIMOŠTEN, 2. svibnja 2013.

Na temelju članka22. st. 1. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine PRIMOŠTEN, odlučujući o prijedlogu predlagatelja  NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP, utvrdilo je i prihvatilo

PRAVOVALJANOM KANDIDATURU

ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PRIMOŠTEN

 

Kandidat:

STIPE PETRINA; PRIMOŠTEN, RUPE 11; rođ. 05.10.1954; OIB: 99392246255; M

Zamjenik kandidata:

JERE GRACIN; PRIMOŠTEN BURNJI, BILO I 2; rođ. 21.09.1957; OIB: 11564902165; M

NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA-NLSP

Predlagatelj:

            PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE PRIMOŠTEN

KREŠIMIR KRNIĆ v.r.

REPUBLIKA HRVATSKA

OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

OPĆINE PRIMOŠTEN

 

KLASA: LN-2/2013

URBROJ:

PRIMOŠTEN, 3. svibnja 2013.

Na temelju članka 23. i čl. 25. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne Novine”, broj 144/12),   Općinsko izborno povjerenstvo Općine PRIMOŠTEN, sastavilo je

ZBIRNU LISTU PRAVOVALJANIH KANDIDATURA

ZA IZBOR OPĆINSKOG NAČELNIKA OPĆINE PRIMOŠTEN

 1. Kandidat: JOSIP GRACIN

HRVATSKA DEMOKRATSKA ZAJEDNICA – HDZ

HRVATSKA SELJAČKA STRANKA – HSS

Zamjenica kandidata: JASMINA MAKELJA

 1. Kandidat: STIPE PETRINA

            NEZAVISNA LISTA STIPE PETRINA – NLSP

            Zamjenik kandidata: JERE GRACIN

            PREDSJEDNIK

OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE PRIMOŠTEN

KREŠIMIR KRNIĆ v. r.

 

 

 

 

 

 

 

Obavijest o produljenju roka za prijavu na Natječaj za sufinanciranje ugradnje solarnih kolektorskih sustava

Obavijest o produljenju roka za prijavu na Natječaj za sufinanciranje ugradnje solarnih kolektorskih sustava

Ovim putem obavještavamo sve zainteresirane da se rok za prijavu natječaj na sufinanciranje ugradnje solarnih kolektorskih sustava produljuje do 26. lipnja 2013. zbog velikog interesa građana, a koji nisu u mogućnosti priložiti svu potrebnu dokumentaciju jer su u postupku ishodovanja iste.

U Primoštenu 26. travnja 2013.

Obavijest o dežurstvu Općinskog izbornog povjerenstva

 OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

                OPĆINE PRIMOŠTEN

 

RASPORED DEŽURSTVA

U SJEDIŠTU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE PRIMOŠTEN

U ZGRADI OSNOVNE ŠKOLE

PRIMOŠTEN

 

         DANA 01. SVIBNJA 2013.G. U VREMENU OD 08,00 SATI DO 12,00 SATI

 

         DEŽURNI:

1.          PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PRIMOŠTEN:

         KREŠIMIR KRNIĆ (UPISNIČAR ZA UNOS KANDIDATA I KANDIDACIJSKIH LISTA) – BIT ĆE DOSTUPAN I U PERIODU SVOG NEDEŽURSTVA

 

2.            ČLAN STALNOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PRIMOŠTEN:

 

DIJANA ANTIĆ

 

3.            ČLAN PROŠIRENOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PRIMOŠTEN:

 

ANA PETRINA – PREDSTAVNIK NEZAVISNE LISTE STIPE PETRINE –NLSP

 

4.            ČLAN PROŠIRENOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PRIMOŠTEN:

 

PAŠKO NIŽIĆ – PREDSTAVNIK HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE – HDZ

 

       DANA 01. SVIBNJA 2013.G. U VREMENU OD 12,00 SATI DO 16,00 SATI

 

         DEŽURNI:

 

1.         ČLAN STALNOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PRIMOŠTEN:

 

ALENKA SKUBIC

 

-2-

 

2.         ČLAN STALNOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PRIMOŠTEN:

 

SILVANA KLISOVIĆ

 

3.         ČLAN PROŠIRENOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PRIMOŠTEN:

 

TOME JOZIĆ – PREDSTAVNIK NEZAVISNE LISTE STIPE PETRINE –NLSP

 

4.         ČLAN PROŠIRENOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PRIMOŠTEN:

 

IVAN SOŽA – PREDSTAVNIK HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE – HDZ

 

 

       DANA 01. SVIBNJA 2013.G. U VREMENU OD 16,00 SATI DO 20,00 SATI

 

         DEŽURNI:

 

1.      PODPREDSJEDNIK STALNOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PRIMOŠTEN:

 

ANTE FAKAC

 

2.      ČLAN STALNOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PRIMOŠTEN:

 

PAŠKO DŽELALIJA

 

3.      ČLAN PROŠIRENOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PRIMOŠTEN:

 

DIJANA RINČIĆ – PREDSTAVNIK NEZAVISNE LISTE STIPE PETRINE –NLSP

 

4.      ČLAN PROŠIRENOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PRIMOŠTEN:

 

JOSIP PAŽANIN– PREDSTAVNIK HRVATSKE SELJAČKE STRANKE – HSS

 

Predsjednik:

Krešimir Krnić 

 

   OPĆINSKO IZBORNO POVJERENSTVO

            OPĆINE PRIMOŠTEN

 

RASPORED DEŽURSTVA

U SJEDIŠTU OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA

OPĆINE PRIMOŠTEN

U ZGRADI OSNOVNE ŠKOLE

PRIMOŠTEN

 

         DANA 02. SVIBNJA 2013.G. U VREMENU OD 08,00 SATI DO 14,00 SATI

 

 

         DEŽURNI:

 

5.         ČLAN STALNOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PRIMOŠTEN:

 

ALENKA SKUBIC

 

6.         ČLAN STALNOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PRIMOŠTEN:

 

SILVANA KLISOVIĆ

 

7.          ČLAN PROŠIRENOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PRIMOŠTEN:

 

ANA PETRINA – PREDSTAVNIK NEZAVISNE LISTE STIPE PETRINE –NLSP

 

8.         ČLAN PROŠIRENOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PRIMOŠTEN:

 

PAŠKO NIŽIĆ – PREDSTAVNIK HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE – HDZ

 

 

              DANA 02. SVIBNJA 2013.G. U VREMENU OD 14,00 SATI DO 19,00 SATI

 

5.       PODPREDSJEDNIK STALNOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PRIMOŠTEN:

 

ANTE FAKA

 

-2-

 

6.      ČLAN STALNOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PRIMOŠTEN:

 

DIJANA ANTIĆ

 

3.      ČLAN PROŠIRENOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PRIMOŠTEN:

 

TOME JOZIĆ – PREDSTAVNIK NEZAVISNE LISTE STIPE PETRINE –NLSP

 

4.      ČLAN PROŠIRENOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PRIMOŠTEN:

 

IVAN SOŽA – PREDSTAVNIK HRVATSKE DEMOKRATSKE ZAJEDNICE – HDZ

 

 

 

              DANA 02. SVIBNJA 2013.G. U VREMENU OD 19,00 SATI DO 24,00 SATI

 

 

          1. PREDSJEDNIK OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PRIMOŠTEN: 

 

        KREŠIMIR KRNIĆ (UPISNIČAR ZA UNOS KANDIDATA I KANDIDACIJSKIH LISTA) – BIT ĆE DOSTUPAN I U PERIODU SVOG NEDEŽURSTVA

 

 1. ČLAN STALNOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PRIMOŠTEN:

 

PAŠKO DŽELALIJA

      

7.      ČLAN PROŠIRENOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PRIMOŠTEN:

 

DIJANA RINČIĆ – PREDSTAVNIK NEZAVISNE LISTE STIPE PETRINE –NLSP

 

8.      ČLAN PROŠIRENOG SASTAVA OPĆINSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA OPĆINE PRIMOŠTEN:

 

JOSIP PAŽANIN– PREDSTAVNIK HRVATSKE SELJAČKE STRANKE – HSS

 

Predsjednik:

Krešimir Krnić

 

 

Javni natječaj o prodaji nekretnina č.z. 2189/1 i 19657/3

Na temelju članka 35. st. 1. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09), članka 12. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Primošten (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ br. 7/09) i Odluke Općinskog vijeća Općine Primošten, Klasa: 944-18/13-01/1, Ur. broj: 2182/02-01-13-1 od dana 25. siječnja 2013. godine, Načelnik Općine Primošten raspisuje:

Javni natječaj o prodaji nekretnina

1.  Predmet ovog natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Primošten označenih kao čest. zem.:

– 2189/1 površine 5197 m2,

– 19657/3 površine 536 m2,

– 2189/2 površine 348 m2, te

– 2423/7 površine 690 m2, sve k.o. Primošten,

sve zajedno u ukupnoj površini od 6771 m2, prema Skici izmjere „Infokarta“ d.o.o. iz Splita, Sukoišanska 25, ovlaštenog geodeta Silvija Bašić, dipl. ing., od siječnja 2013. godine, označeno točkama 1-19, a koje inače čine jedinstvenu cjelinu, uz mogućnost formiranja zasebnih građevinskih parcela.

Napomena: Općina Primošten poduzima sve radnje kako bi se nekretnine iz ove točke, najkasnije u roku od 1 godine od objave ovog natječaja u Narodnim novinama, prenamijenile iz čisto poslovne u mješovitu zonu (poslovnu, stambenu, javnu ili društvenu), sve po potrebi budućeg kupca.

2. Početna cijena nekretnina iz toč. 1. iznosi 750,00 kn (slovima: sedamstopedestkuna) po m2, sve sukladno procjeni ovlaštenog stalnog sudskog vještaka za građevinarstvo, dipl. ing. Matka Drinković iz Šibenika.

3. Namjena predmetnih nekretnina jeste za potrebe građevne parcele.

4. Sudionici natječaja mogu biti sve fizičke i prave osobe koje su hrvatski državljani, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj.

5. Jamčevinu su sudionici natječaja dužni položiti u visini od 10% početne kupoprodajne cijene predmetnih nekretnina. Jamčevina se uplaćuje u korist Proračuna Općine Primošten na žiro račun 2360000-1835700004 po modelu 68 s pozivom na broj 7706-OIB, s naznakom „NE OTVARAJ – za natječaj za prodaju nekretnine“. Izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u ukupan iznos naknade dok se ostalima vraća u nominalnom iznosu bez kamata.

6. Rok za ponudu je 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ zaključno do 14:00h (četrnaest sati).

7. Ponude se predaju osobno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – natječaj za prodaju nekretnine“, Sv. Josipa 7, 22202 Primošten.

8. Sadržaj ponude:

            – ime i prezime te adresa ponuditelja odnosno naziv i sjedište prave osobe,

– preslika osobne iskaznice odnosno rješenja o upisu u sudski ili obrtni registar,

– dokaz o plaćenoj jamčevini,

– visina ponuđene cijene za m2 te ukupna cijena.

Nepotpuna i nepravovaljana ponuda neće se uzeti u razmatranje.

9. Otvaranje ponuda obavit će imenovano Povjerenstvo u Uredu Načelnika Općine Primošten četvrtog dana od zadnjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda (za slučaj blagdana ili neradnog dana bit će to prvi sljedeći radni dan), dok će o rezultatima izbora svi natjecatelji biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

10. Mogućnost uvida u predmetne nekretnine k.o. Primošten, u nazočnosti ovlaštene osobe prodavatelja traje tijekom natječaja, svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 09:00 do 14:00 sati, uz prethodan dogovor na telefon broj: 022/571-901.

11. Kriterij za odabir je ponuđena najviša cijena po m2, odnosno najviša ukupna kupoprodajna cijena za predmetne nekretnine k.o. Primošten.

12. Upute ponuditeljima mogu se preuzeti na pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten tijekom trajanja natječaja, radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

13. Sklopiti ugovor o kupoprodaji dužan je izabrani ponuditelj u roku od 15 dana od dostave Odluke o odabiru, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.

14. Kupoprodajnu cijenu odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti sukladno prihvaćenom obrascu ponude – Odluci o odabiru najpovoljnije ponude, a po provedenom natječaju.

15. Pravo poništenja natječaja Općina Primošten pridržava bez posebnog obrazloženja.

16. Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten na telefon broj: 022/571-903(904) ili na e-mail: info@primosten.hr

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                              Stipe Petrina

 

 

 

 

Oglas za prijam u službu-prometni redar

Klasa: 112-03/13-03/2

Ur.broj: 2182/02-03-13-1

Primošten, 16. travnja 2013. godine

Na temelju članka 29. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 12/10 i 5/11), v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten raspisuje:

OGLAS:

Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten

 

SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE:

–         referent-prometni redar- 1 izvršitelj/ica na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od dva mjeseca

Stručni uvjeti:

–         srednja stručna sprema upravne, prometne ili tehničke struke

–         položen državni stručni ispit

–         završen program stručnog osposobljavanja (Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za upravljanje prometom te za poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila)

–         položen vozački ispit B kategorije

–         najmanje tri godine radnog iskustva

–         organizacijske sposobnosti

–         komunikacijske vještine

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat/kandidatkinja se prima u službu uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

Obavijest o vremenu održavanja testiranje, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

Opis poslova radnog mjesta  i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

–                životopis

–                dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice)

–                dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe)

–                presliku radne knjižice

–                potvrdu/svjedožbu o završenom programu stručnog osposobljavanja za prometnog redara

–                uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi

–                vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

–                svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku)

Urednom prijavom na oglas smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će obaviješteni o tome pisanim putem.

Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Postupak oglasa obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave Oglasa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik, na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, uz oznaku: »Natječaj za prijam u službu – ne otvaraj«. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

                                                                                OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                         PROČELNIK

v.d. Iris Ukić Kotarac dipl.iur

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

–         oglasna ploča, ovdje

–         web stranica Općine www.primosten.hr