OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNOG RAČUNA OPĆINE PRIMOŠTEN

OBAVIJEST O PROMJENI POSLOVNOG RAČUNA OPĆINE PRIMOŠTEN

 

Obavještavamo građane i poslovne partnere da sve buduće uplate usmjerene prema Općini Primošten moraju obaviti na novi poslovni račun otvoren kod OTP banke d.d.

– IBAN: HR3924070001835700004

Model i poziv na broj ostaju isti.

 

Javni poziv za prodaju mopeda Piaggio

 

Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten (Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) i Odluke Općinskog vijeća (Službeni Vjesnik Općine Primošten“ broj 3/16) Načelnik Općine Primošten dana  13. lipnja  2016. godine objavljuje:

 

 

 J A V N I   P O Z I V

    za prodaju  mopeda Piaggio

 

 

 

1.PREDMET PRODAJE

Vrsta: L1 – MOPED

Marka: PIAGGIO

Tip: DIESIS

Model  vozila: 50

Boja : CRNA

Broj  šasije: ZAPC 3430000018706

Oblik  karoserije: SKUTER

Proizvođač: PIAGGIO

Država  proizvodnje: ITALIJA

U prometu: od  2004.  godine

Datum  prve  registracije  21.07. 2004. godine

Mjesta za sjedenje: 2

Dopuštena nosivost 186

Masa praznog vozila: 84

Najveća  dopuštena  masa: 270

Maksimalna  brzina: 45

Broj  osovina: 2 / od toga 1 pogonska/

Vrsta  motora: OTTO – 2  TAKTA

Snaga motor u Kw :3

Broj okr/min 6500 Radni obujam  motora u cm349

Mjere vozila:  dužina 1800; širina 720; visina 1160

Broj kotača: 2

Veličina  guma:  prednja – 120/70-12

Zadnja  – 130/70-12

Vrsta kočnice: mehanička +hidraulična

Registriran do: 21.07. 2016. godine

Početna cijena: 300,00 kuna

 

NAPOMENA:  Moped nije u voznom  stanju;  prodaje se po načelu „ viđeno – kupljeno“

 

 

 1. PODACI O PRODAVATELJU:

Općina Primošten – OIB: 16878804200

Sv. Josipa 7 – 22 202 Primošten

Tel: 022 / 571-900

Fax: 022 / 571- 902

e-mail: info@primosten.hr

 

 

 1. NAČIN I UVJETI PRODAJE

Moped se prodaje zbog  starosti i nemogućnosti da moped  uredno  prođe predstojeći   tehnički pregled.

 

Prodaja  mopeda   obavlja se po načelu „ viđeno – kupljeno“  što isključuje  bilo  koje  naknadne   prigovore  kupca.

 

Moped se može  pregledati radnim  danom od 09 ,00 do 14,00 sati/, na  adresi

Prodavatelja, sve do isteka  roka  za predaju  ponuda  uz prethodnu najavu telefonom:  022/ 571-910.

 

Prodaja  će se obavljati  prikupljanjem  pisanih  ponuda , isključivo  fizičkim  ili  pravnim  osobama  s prebivalištem  odnosno sjedištem  u  RH  bez prethodne uplate  jamčevine.

 

 

 1. SADRŽAJ PONUDE:

Ponuda  mora  obavezno  sadržavati  osnovne  podatke ponuditelja:

– ime i prezime  odnosno  naziv pravne  osobe,

 • – adresu prebivališta odnosno sjedište  pravne osobe,
 • – kontakt telefon / mobitel,
 • – presliku osobne iskaznice za fizičke osobe   odnosno
 • izvatka iz  sudskog registra za  pravne  osobe te
 • – iznos ponuđene kupoprodajne

 

Prodaja  predmetnog  mopeda ne oporezuje se  PDV-om

Ponuditelji snose  sve troškove  vezane  uz  pripremu  i  podnošenje   ponuda   i  nemaju  pravo  na naknadu istih .

Pored  ugovorene  cijene  kupac  snosi sve druge  eventualne  troškove.

 

 1. ROK ZA DOSTAVU PONUDA:

Rok  za  dostavu  ponuda je  8 dana  od  dana  objave  Javnog  poziva.

 

 

6.NAČIN DOSTAVE PONUDA:

Ponude se dostavljaju u zatvorenoj omotnici tako što se predaju neposredno na protokol

Službe  Tajništva JUO  Općine  Primošten  ili šalju preporučenom poštom na adresu

Prodavatelja: „ OPĆINA PRIMOŠTEN,  Sv. Josipa  7, 22 202  Primošten“

 

Na omotnici ponude mora biti naznačeno:

−  ime i prezime  odnosno naziv i adresa ponuditelja, ,

−  naznaka:  „ponuda za kupnju mopeda  »NE OTVARAJ«.

 

Ponuditelj samostalno određuje način dostave ponude i sam snosi rizik eventualnog gubitka

odnosno nepravovremene dostave ponude.

 

 

 1. ODABIR PONUDE

Najpovoljnijom  ponudom  smatra se  prihvatljiva ponuda  s  najvišom  ponuđenom  cijenom.

 

Neprihvatljiva  ponuda je svaka ponuda koja:

–  je zaprimljena nakon proteka  roka  za podnošenje ponuda ,

–  nije sukladna uvjetima  objavljenog Javnog poziva,

–  nije  potpuna i ne sadrži sve tražene podatke.

 

Otvaranje prispjelih ponuda  na istoj je adresi     obavit   će       imenovano    Povjerenstvo

najkasnije u  roku   od   pet   dana    od  dana  proteka   roka        natječaja   za   dostavu

ponuda  o čemu će na dokaziv način biti obavješteni svi ponuditelji  u postupku.

 

Prodavatelj  pridržava  pravo  u bilo kojoj  fazi  postupka prodaje  odustati od  prodaje  mopeda

bez  posebnog  obrazloženja.

 

 

 1. SKLAPANJE UGOVORA O KUPOPRODAJI

Nakon što  dobije   Obavijest o prihvaćanju  ponude, odabrani  ponuditelj obvezan je  u

roku  od  8  dana  od dana   dostave obavijesti je s Općinom Primošten sklopiti Ugovor o

kupoprodaji mopeda.

 

Ukoliko najpovoljniji odabrani ponuditelj  ne sklopi  Ugovor  u  prethodno  utvrđenom

roku, smatrat će se da  je odustao od ponude.

 

Odabrani  ponuditelj  prije  sklapanja  Ugovora o kupoprodaji obavezno prilaže  dokaz  o

uplati  kupoprodajne cijene koji  je  sastavni  dio  Ugovora i  kao  takav  nalazi se u

privitku istog.

 

 

 1. Dodatne informacije u svezi kupnje mopeda: / kontakt osoba/

Za sva pitanja vezana uz prodaju mopeda tel: 022/ 571-910; fax: 022/ 571-902; /;

e-mail:info@primosten.hr

 

 1. Ovaj Javni Poziv objaviti će se na službenom web stranici: www.primosten.hr i oglasnoj

ploči Općine Primošten. Općina Primošten pridržava mogućnost produljenja roka  za

dostavu ponuda.

 

 

Klasa: 340-09/16-01/2

Ur.broj: 2182/02-02-16-3

Primošten, 13. lipnja 2016. godine

 

                                                                NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                               v.r.  Stipe Petrina

 

 

 

 

 

 

JAVNI POZIV

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 3/13 i 5/13) te čl. 4 i 6. Odluke o auto taksi prijevozu osoba („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 9/10 i 13/10 te Odluke o auto taksi prijevozu osoba „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 5/12), načelnik Općine Primošten objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola

za auto taksi prijevoz na području Općine Primošten

 

I

 

Predmet Javnog poziva je izdavanje dozvola za obavljanje auto taxi prijevoza na području Općine Primošten.

 

II

 

            Na javni poziv mogu se javiti pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za djelatnost auto taksi prijevoza (u daljnjem tekstu auto taksi prijevoznik), koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i Odlukom o auto taksi prijevozu osoba i imaju sjedište/prebivalište na području Općine Primošten.

 

III

 

Općina Primošten izdaje ukupno jednu (1) dozvolu, i to:

–         1 dozvola za osobni automobil do najviše 9 sjedala.

 

Vrijeme za koje se izdaje dozvola:

–         5 godina od trenutka izdavanja dozvole

 

Iznos godišnje naknade za izdavanje dozvola:

–         1.500,00 kuna uplaćuje se jednokratno u Proračun Općine Primošten i to iznos od

1.500,00 kuna prije izdavanja dozvole, a ostale godišnje naknade u visini od 1.500,00 kuna najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.

 

Tijelo kojem se podnosi zahtjev za izdavanje dozvola:

–         Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, Sv. Josipa 7, Primošten 22 202.

 

IV

 

Podnositelj zahtjeva dužan je uz pismeni zahtjev priložiti:

 • važeću licencu za obavljanje djelatnosti auto taksi prijevoza,

izvod licencije vozila,

 • Obrtnica ovlaštenog tijela o obavljanju autotaksi prijevoza, rješenje o upisu u registar

kod Trgovačkog suda,

 • dokaz o položenom vozačkom ispitu –presliku vozačke dozvole,
 • dokaz o položenom ispitu za auto taksi vozača ili svjedodžba ili diploma o
 • presliku prometne dozvole za vozilo, posjedovanju stručne spreme (za osobu koja će

obavljati predmetnu djelatnost)

 • dokaz da je vozilo za koje se izdaje Dozvola u vlasništvu ili leasingu podnositelja

zahtjeva te da posjeduje potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za taksi vozila,

 • Uvjerenje da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Primošten odnosno pravnim osobama u vlasništvu Općine sukladno  čl. 4.st.4  Odluke,
 • uvjerenje da protiv podnositelja zahtjeva nije pokrenut kazneni postupak ne starije od

30 dana od dana objave Javnog poziva,

 • uvjerenje ovlaštene policijske uprave da vozačka dozvola nije bila oduzeta u razdoblju

od prethodne

3 godine do dana objave natječaja (za osobu koja će obavljati predmetnu

djelatnost),

 • presliku osobne iskaznice kojom se dokazuje prebivalište na području Općine Primošten,
 • Izvješće Držanog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra,
 • Cjenik usluga koje će se primjenjivati nakon izdavanja dozvole (u skladu s cjenikom

taksi usluga Šibensko-kninske županije).

 • Broj žiro računa poslovne banke podnositelja zahtjeva
 • OIB, podnositelja zahtjeva,
 • 20 kuna upravnih pristojbi,

 

V

 

Zahtjevi za izdavanje dozvola auto taksi prijevoza podnositelja koje nisu priložile potpunu dokumentaciju, koje ne udovoljavaju uvjetima ovog Javnog poziva i Odluci o auto taksi prijevozu, odnosno zahtjevi podnositelja koji prema Općini Primošten, ustanovama ili pravnim osobama u vlasništvu odnosno suvlasništvu Općine imaju nepodmirene obveze iz bilo koje osnove, neće se razmatrati.

 

VI

 

Auto taksi vozilo za obavljanje auto taksi prijevoza, osim propisanih zakonskih uvjeta, mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

 

–         da ima ispravan protupožarni aparat,

–         da ima ugrađen i baždaren, ispravan te plombiran taksimetar,

–         da na krovu vozila ima oznaku „TAXI“ s evidencijskim brojem dane dozvole,

( oznaka  na vozilu mora biti ispravna i svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju).

 

VII

 

            Naziv i adresa tijela kojem se podnosi zahtjev:

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten

Sv. Josipa 7

22 202 Primošten

s naznakom; „zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje taksi prijevoza na području i s područja Općine Primošten“

 

VIII

 

Donošenje Rješenja o davanju dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza osoba:

 

Rješenje o davanju dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten u upravnom postupku a isto između ostalog sadrži:

 

 • Ime osobe kojoj se izdaje dozvola za obavljanje auto taksi prijevoza,
 • oznaka vozila – registracija,
 • rok na koji se dozvola izdaje,
 • iznos godišnje naknade za obavljanje auto taksi prijevoza,
 • prava i obveze prijevoznika da se pridržava uvjeta prijevoza utvrđenih zakonskim

propisima i Odlukom,

 • prava i obveze izdavatelja dozvole.

 

IX

 

Vozač auto taksija koji nema položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim znamenitostima i drugim značajnim objektima na području grada Šibenika, dužan je položiti ispit do pravomoćnosti rješenja o izdavanju dozvole za autotaksi prijevoz.

 

X

Vrijeme trajanja Javnog poziva

 

Ovaj Javni poziv otvoren je 8. dana od dana objave na službenim stranicama Općine Primošten www.primosten.hr i na Oglasnoj ploči Općine Primošten postavljenoj u sjedištu Općine Primošten.

 

XI

Informacije

 

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, na brojeve telefona 022/2571-903 i 022/571-905 i na općinskoj web stranici www.primosten.hr.

 

 

Klasa: 340-01/16-01/2

Ur.broj: 2182/02-02-16-1

Primošten, 9. lipnja 2016. godine

 

 

                                                                OPĆINA PRIMOŠTEN

                                                                                                                      NAČELNIK

                                                                                                                      Stipe Petrina

Oglas za prijem u službu-referent-prometni redar-2 izvršitelja na određeno vrijeme

Klasa: 112-03/16-03/2

Ur.broj: 2182/02-03-16-1

Primošten, 16. svibnja 2016. godine

 

 

Na temelju članka 29. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj 12/10 i 5/11), v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten raspisuje:

 

OGLAS:

Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten

 

SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE:

 • referent-prometni redar- 2 izvršitelj/ica na određeno vrijeme uz obvezni probni rad od dva mjeseca

 

 

Stručni uvjeti:

 • srednja stručna sprema upravne, prometne ili tehničke struke,
 • položen državni stručni ispit,
 • završen program stručnog osposobljavanja (Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za upravljanje prometom te za poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila),
 • položen vozački ispit B kategorije,
 • najmanje tri godine radnog iskustva,
 • organizacijske sposobnosti,
 • komunikacijske vještine,

 

 

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

 

Kandidat/kandidatkinja se prima u službu uz obvezni probni rad od 2 mjeseca.

 

Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

 

Obavijest o vremenu održavanja testiranje, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

 

Opis poslova radnog mjesta  i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

 

 

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika osobne/putovnice/)
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe o završenoj stručnoj spremi)
 • presliku radne knjižice-e – potvrde Zavod za mirovinsko osiguranje
 • potvrdu/svjedodžbu o završenom programu stručnog osposobljavanja za prometnog redara,
 • uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samouprav,.
 • svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku)

 

 

Urednom prijavom na oglas smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

 

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na oglas.

 

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će obaviješteni o tome pisanim putem.

 

Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

 

Postupak oglasa obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

 

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

 

 

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 dana od objave Oglasa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik, na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, uz oznaku: »Oglas za prijam u službu prometni redar– ne otvaraj«. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

                                                                                OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                         PROČELNIK

v.d. Iris Ukić Kotarac dipl.iur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 • oglasna ploča, ovdje
 • web stranica Općine www.primosten.hr

                                                                                                         

Odluka o skraćenom radnom vremenu

Klasa: 023-01/16-02/1

Ur.broj: 2182/02-02-16-1

Primošten, 06. svibnja 2015. godine

 

Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 3/13 i 5/13) i članka 10. Odluke o ustrojstvu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 5/13) Načelnik Općine Primošten donosi:

 

 

O D L U K U

 o skraćenom radnom vremenu

uoči  službenog Dana Općine Primošten

i

Blagdana Gospe od Loreta

 

Članak 1.

 

Ovom Odlukom uređuje se dnevni raspored radnog vremena te uredovno vrijeme  za rad sa strankama u uredu Načelnika Općine Primošten  i službama Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten.

Članak 2.

 

Utvrđuje se da je radno vrijeme  za dan 06. svibnja  2015. /petak / skraćeno u trajanju od 7,00 do 11,30 sati.

 

 

Članak 2.

 

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja a objavit će se na oglasnoj ploči Općine Primošten i web stranici općine www.primosten.hr.

 

 

                                                                       NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                         Stipe Petrina

 

Poziv za sazivanje svečane i radne 20. sjednice Općinskog vijeća

PREDMET: Poziv za sazivanje svečane i radne 20. sjednice Općinskog vijeća
Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na svečanu i redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana  06. svibnja (petak) 2015. godine s početkom u 10,00 sati, u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7 uoči 10. svibnja službenog Dana Općine Primošten i Blagdana Gospe od Loreta.
NAPOMENA: Planirana sjednica imat će dva dijela: svečani i radni dio
Svečani dio sjednice:
Svečano obilježavanje  blagdana Gospe od Loreta  i 10-og svibnja službenog  Dana Općine Primošten
Radni dio sjednice:
Predloženi dnevni red:
1. Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera  zaštite od požara   za turističku
godinu 2016. s Izvješćem o mjerama zaštite  od požara na otvorenim prostorima i provedbi
mjera zaštite od požara na otvorenom i poduzimanju pripremnih radnji za izradu Godišnjeg
plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Primošten
2. Prijedlog Rješenja o Izmjeni i dopuni Rješenja o imenovanju članova Vijeća za davanje  koncesijskog odobrenja
3. Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2016. godine
4. Prijedlog Ugovora o pravu korištenja i sufinanciranju uređenja  čest. zem,. 2144/2 k.o. Primošten u svezi zajedničkog projekta novog parkinga  u Primoštenu  na predjelu od Marine Lučice do O.Š. PRIMOŠTEN / na površini cca 6.500m2)
 5. Prijedlog  Odluke  o  namjeri prodaje nekretnina Općine Primošten  za potrebe realizacije projekta multimedijalnog  centra u Primoštenu
6. Prijedlog Odluke o III. Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim  djelatnostima Općine Primošten
7. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatne usluga parkiranja „ Bucavcu“ d.o.o.
8. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti „BUCAVCU „ d.o.o. na Cjenik usluga parkiranja u godini
9. Prijedlog Odluke o  raspisivanju  natječaja za povjeravanju poslova održavanja poljskih putova na području Općine Primošten
10. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za povjeravanju poslova održavanja javne rasvjete na području Općine Primošten
11. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatne   tržnice  na malo „ Bucavcu“ d.o.o.
12. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti „BUCAVCU „ d.o.o. na Cjenik zakupa prodajnog prostora  na / zelenoj /  tržnici na malo u 2016. godini
13. Prijedlog Odluke o povjeravanju obavljanja poslova komunalne djelatne prijevoza putnika i roba na području Primoštena „ Bucavcu“ d.o.o.
14. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti „BUCAVCU „ d.o.o. na Cjenik prijevoza putnika i roba na području  Primoštena u 2016. godini
15. Prijedlog odluke o Izmjeni i dopuni Pravilnika o načinu u naplati parkiranja na parkiralištima na području Općine Primošten
16. Prijedlog Odluke o  Generalnom  sponzorstvu  Festivalu  „Super uho“    u Primoštenu  od 01.08. do 03.08. 2016. godine
17. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća na ostale provedene postupke bagatelne nabave tijekom 2015.
18. Prijedlog Odluke o komunalnom redu Općine Primošten
19.Prijeelog  odluke  o kupnji  novog  službenog  vozila  za potrebe  Općine Primošten
20.Prijedlog  Odluke o prodaji starog i kupnji  novog mopeda PIAGGIO za potrebe  Općine Primošten
21. Prijedlog Odluke o koncertnim događanjima tijekom turističke sezone 2016. godine
22. Prijedlog  Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o nerazvrstanim cestama na području  Općine
Primošten
23. Zamolba SD LIGNJA „ iz Primoštena za prolongiranje plaćanja komunalnog  doprinosa
24. Prijedlog Odluke o prigodnom obilježavanju 10. svibnja  blagdana Gospe od Loreta i službenog Dana Općine  Primošten

DOPUNA DNEVNOG REDA

 1. svečane i redovne sjednice Općinskog vijeća

planiranoj  za dan 06. svibnja 2016.  godine

 

 

 1. Odluka o imenovanju likvidatora „Bucavac“ d.o.o.

   26. Prijedlog lokacije za postavljanje spomen ploče žrtvama Dvanjke

 

 

+ na znanje vijećnicima ISPRAVAK TAJNIKA
PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA
                    Vinko Bolanča

Obavijest i upute kandidatima za prijem u službu Viši referent za prostorno planiranje

KLASA: 112-02/16-02/1

URBROJ: 2182/02-03-16-3

Primošten, 18. travnja 2016. godine

 

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

uz natječaj u Općini Primošten za prijam službenika u službu

Viši referent za prostorno planiranje

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten

 

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za radno mjesto Viši referent za prostorno planiranje o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podatcima o plaći, podaci o testiranju odnosno načinu testiranja i području testiranja za radno mjesto Viši referent za prostorno planiranje.

 

 

OPIS POSLOVA I ZADAĆA RADNOG MJESTA:

 

Viši referent za prostorno planiranje vodi upravni postupak i donosi rješenja o komunalnom doprinosu, rješenja kojim se utvrđuje visina naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, daje mišljenja, suglasnosti ili posebne uvjete u postupcima izdavanja dozvola koje nadležna tijela zatraže od općine, koordinira pripremu i izvođenje kapitalnih investicija čiji je nositelj općina, sudjeluje u pripremi dokumentacije i ishođenju dozvola za investicije čiji je nositelj općina, vodi projekte građenja i rekonstrukcije od lokacijske do uporabne dozvole i nadzire općinske investicije, surađuje s izvođačima radova i prisustvuje tehničkim pregledima, obavlja praćenje akata o građenju i pojedinačnih projekata za prostorno planiranje, nadzor i koordiniranje gradilišta, sudjeluje u izradi općih akata iz nadležnosti službe  90%.Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela po nalogu pročelnik i načelnika 10%,

 

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

Posebni uvjeti:

Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik struke građevinskog smjera, najmanje 1. godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.

Opći uvjeti:

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

 

 

 

PODACI O PLAĆI

 

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 61/11), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Viši referent za prostorno planiranje određen je u članku 1. Odluke o V Izmjeni i dopune  Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/15-01/1 Urbroj: 2182/02-01-16-6 od 7. ožujka 2016. godine, („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.1/15) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/02-13-1 Urbroj. 2182/02-02-13-1 od dana 1. srpnja 2013. godine („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13).

 

Slijedom navedenog plaća Viši referent za prostorno planiranje u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za 1,20 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

 

TESTIRANJE KANDIDATA: 

 

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja.

O testiranju kandidati će biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja.

Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten.

Testiranje kandidata vrši se putem pismenog testa i intervjua s Povjerenstvom.

 

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pisano g testa i intervjua s Povjerenstvom.

 

 

 

PODRUČJA PISMENOG DIJELA TESTIRANJA:
Područje pismenog dijela testiranja čine opći dio i posebni dio.

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:
OPĆI DIO:

 

Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj: 47/09),

Zakon o postupanju s nezakonito izgrađenim zgradama („Narodne novine“ broj: 11/90 i 86/12),

Zakon o komunalnom gospodarstvu (NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15),

 

(Propisi se mogu pronaći na web-stranici «Narodnih novina»).
POSEBNI DIO:
Odluka o komunalnom doprinosu („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 01/13, 1/14, 02/14 i 5/14)

(Odluka se može pronaći na web-stranici Općine Primošten www.primosten.hr u Službenom vjesniku Općine Primošten).

 

 

NAČIN TESTIRANJA KANDIDATA

 

Testiranje kandidata provesti će se pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori od kojih je jedan točan a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

 

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

 

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

 

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na testiranje pozivom. Poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

 

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

Pisano testiranje traje 45 minuta.

 

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u službi te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10 za svako područje.

 

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

 

 

 

                                                                                 Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                            Dijana Rinčić dipl.iur.

 

 

 

 

O tome obavijest kandidatima putem:

 

– oglasne ploča, ovdje

– web stranice Općine Primošten www.primosten.hr

 

 

 

 

 

Natječaj za prijem u službu viši referent za prostorno planiranje

 

KLASA: 112-02/16-02/1

URBROJ: 2182/02-03-15-1

Primošten, 8. travnja 2016. godine

 

Na temelju članka 5. u svezi članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 64/11), u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj: 116/03), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 5/13, 6/13, 7/13, 3/14, 5/15 i VII Izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten KLASA: 023-05/13-02/1 URBROJ:2182/02-02-16-8 od dana 15. veljače 2016. godine) privremeni pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, raspisuje;

 

NATJEČAJ

Za prijam u Službu za komunalne poslove u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, na neodređeno vrijeme za radno mjesto: Viši referent za prostorno planiranje uz obvezni probni rad od tri (3) mjeseca.

Osnovni podaci o radnom mjestu: Kategorija III, potkategorija: Viši referent, broj izvršitelja 1. Naziv: Viši referent za prostorno planiranje

 

Opis poslova:

Vodi upravni postupak i donosi rješenja o komunalnom doprinosu, rješenja kojim se utvrđuje visina naknade za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade, daje mišljenja, suglasnosti ili posebne uvjete u postupcima izdavanja dozvola koje nadležna tijela zatraže od općine, koordinira pripremu i izvođenje kapitalnih investicija čiji je nositelj općina, sudjeluje u pripremi dokumentacije i ishođenju dozvola za investicije čiji je nositelj općina, vodi projekte građenja i rekonstrukcije od lokacijske do uporabne dozvole i nadzire općinske investicije, surađuje s izvođačima radova i prisustvuje tehničkim pregledima, obavlja praćenje akata o građenju i pojedinačnih projekata za prostorno planiranje, nadzor i koordiniranje gradilišta, sudjeluje u izradi općih akata iz nadležnosti službe  90%.Obavlja i druge poslove iz djelokruga rada Jedinstvenog upravnog odjela po nalogu pročelnik i načelnika 10%,

 

Opis standardnih mjera za klasifikaciju radnih mjesta:

 

Posebni uvjeti:

Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik struke građevinskog smjera, najmanje 1. godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu.

 

Opći uvjeti:

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

 

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit.

 

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat/kandidatkinja se prima u službu uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

Obavijest o vremenu održavanja testiranja, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

Opis poslova radnog mjesta  i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

 

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),
 • uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku),
 • dokaz o radnom iskustvu; radno pravnom statusu tzv.„Elektronički zapis“,
 • dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao tijekom svog radnog staža (preslike ugovora o radu, rješenja o rasporedu, Ugovor o stručnom osposobljavanju i sl. iz kojih je vidljivo da je kandidat radio na poslovima građevinske struke),
 • preporuku/e poslodavca.

 

Urednom prijavom na natječaj smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

 

Kandidat/kandidatkinja koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen.

 

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će obaviješteni o tome pisanim putem.

Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Postupak natječaja obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja koji se nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, po obavijesti o izboru, planira primiti u službu.

 

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8. dana od objave Natječaja u Narodnim novinama. Natječaj je objavljen u Narodnim novinama broju 32. od 13.travnja 2016. godine Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, uz oznaku: »Natječaj za prijam u službu – ne otvaraj«.

 

Natječaj se provodi sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i  područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11). O postupku provođenja natječaja, datumu testiranja kandidata literaturi potrebnoj za testiranje i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Primošten: www.primosten.hr.

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

                                                                                                             OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                                                       Pročelnik

v.d. Iris Ukić Kotarac dipl.iur

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 

 • oglasna ploča, ovdje
 • web stranica Općine Primošten primosten.hr
 • Narodne novine,
 • Oglasna ploča Zavoda za zapošljavanje.

 

Odluka o produljenju roka za dostavu ponuda o davanju na korištenje Općinskih površina za 2016.

Na temelju  članka 45. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) te  članka 18. Odluke o davanju na korištenje javnih površina ( « Službeni vjesnik Šibensko – kninske županije« broj 7/09 i 6/11i „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 1/15 ) te članka  3., 4., 6. i 9.Odluke o naknadi za korištenje javne površine (« Službeni vjesnik Šibensko kninske županije « broj 4/11 i 6/11 i „ Službeni vjesnik Općine Primošten“broj: 2/12, 3/12, 5/13, 1/14, 1/15 i 1/16) Načelnik Općine Primošten dana 30. ožujka 2016. godine donosi:

 

ODLUKA O PRODULJENJU ROKA ZA DOSTAVU PONUDA RASPISANOG NATJEČAJA O DAVANJU NA KORIŠTENJE OPĆINSKIH POVRŠINA ZA 2016.

 

 

 1. U Natječaj koji je u tijeku trajanja za prikupljanje pismenih ponuda za davanje na

korištenje općinskih površina  otvorenom dana 15. ožujka /utorak/ 2016.

godine koji  traje do 30. ožujka /srijeda/ 2016. godine koristi se ostavljena

mogućnost produljenja roka za dostavu ponuda  na način da se rok prolongira

do dana 14. travnja /četrvrtak/ 2016. godine

 

Ponude se podnose  osobno u službi Tajništva ili pismeno poštom na adresu:

 

Općina  Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten s naznakom :

PONUDE za korištenje javne površine « NE OTVARAJ «

 

Odluke sa početnim cijenama nalaze se u privitku ove Odluke i sačinjavaju njen sastavni

dio.

 

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja a objavljuje se na  službenoj web stranici

općine www.primosten.hr, oglasnoj ploči općine i „ Službenom vjesniku Općine

Primošten“

     

      Klasa: 372-05/16-01/1

      Ur.broj: 2182/02-02-16-4

      Primošten, 30.ožujka 2016. godine

 

 

                                                         NAČELNIK  OPĆINE  PRIMOŠTEN

                                                                                   v.r. Stipe Petrina        

 

 

Poziv za sazivanje 19. sjednice Općinskog vijeća

 

 

 

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                              

                                                                                                -SVIMA

 

 

PREDMET:Poziv za sazivanje 19.sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 01. travnja ( petak ) 2016. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

  

    Predloženi dnevni red:

 

1.Prijedlog Odluke o angažiranju usluge revizora proračunskog  računovodstva
2. Prijedlog Sporazuma o kupoprodaji nekretnina
3.Zapisnik s Odlukama 02. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten
4. Zahtjev „PRIMOŠTEN ODVODNJE“ d.o.o.  za doznaku sredstava kapitalne pomoći
5.Zamolba Maria Jurin  za oslobađanje od plaćanja   poreza na tvrtku/ uslijed odjave obrta/
6. Odluka Skupštine Bucavac“ d.o.o.  o uporabi dobitka na 2015. godinu
7.Zamolba za postavljanje ploče poginulima 22. svibnja 1944. godine na Obali Rive žrtava Dvanjke

DOPUNA DNEVNOG REDA 19. sjednice Općinskog vijeća

8. Suglasnost Općinskog vijeća na Ugovor o zakupu poslovnog prostora

9.Odluka o odabiru s Ugovorom o javnoj nabavi radova za kamenarske radove u Ulici

Josipa bana Jelačića u  Primoštenu

10.Izmjene Plana nabave Općine Primošten  za  2016. godinu

11.Suglasnosti Općinskog vijeća  Općine Primošten na bagatelne   nabave i sklopljene

Ugovore o bagatelnoj nabavi /od dana 01. siječnja 2016. godine do održavanja sjednice

12. Suglasnost Općinskog vijeća na Načelni Sporazum o reguliranju međusobnih odnosa

na izvanrednom  održavanju državne  ceste  D8  na dionici Auto – camp  Adriatic –

nadvožnjak Primošten  A duljine 2,5 km

 1. Prijedlog Odluke  o donošenju  programa  mjera suzbijanaj patogenih  mikroorganizama,

štetnih  člankonožaca / arthropoda/  i  štetnih glodavaca  čije je planirano, organizirano i

sustavno  suzbijanje mjerama  dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije  od

javnozdravstvene  važnosti  za  Općinu  Primošten  u  2016. godine

14.Financijski izvještaj o poslovanju „ Bucavca“ d.o.o  za 2015. godinu

15.Prijedlog odluke Općinskog vijeća o zakupu javne površine za potrebe štekata u

Primoštenu s dosadašnjim ili novim korisnikom  ugostiteljskog objekta u slučaju

postojanja bilo kakvih  nepodmirenih obveza i stvarnog dugovanja prema Općini

Primošten i/ili korisniku općinskog  proračuna

16. Prijedlog odluke o zabrani žive muzike na šteka bez prethodne izričite pisane

suglasnosti Općine Primošten

 1. Prijedlog Odluke o izradi projektne dokumentacije za izradu stepenica na brdu Gaj

s tri prilazne strane  do spomenika Gospe od Loreta

 1. Prijedlog Odluke o nabavi radova izrade stepenica na brdu  Gaj  sukladno projektnoj

kokumentaciji

19. Plan gradnje komunalnih građevina „PRIMOŠTEN ODVODNJE“ d.o.o i Financijski

plan za 2016.  godinu

20 . Prijedlog Odluke  o nabavi, dobavi,  postavljanju, montaži i spajanju četiri  rasvjetna

stupa od 8m  nasuprot kampa na potezu Primošten – Dolac – magistrala

21.Prijedlog Odluke o nabavi, dobavi, postavljanju, montaži i spajanju šest  stupova KORS

od 4m i pet  stupova KORS od 6m za Široke od zadnjeg  stupa  prema groblju do samog

ulaza u groblje

22. Prijedlog Odluke o nabavi, dobavi, postavljanju, montaži i spajanju 31-og ukrasnog

stupa tip Primošten beton sa svjetiljkom za Bilo  šetnicu uz more

23. Prijedlog Odluke o nabavi, dobavi, postavljanju, montaži i spajanju 25 komada

ukrasnih  stupova tip Primošten /beton sa svjetiljkom/ za Primošten šetnicu prema

Klasa: 021-06/16-01/2
Ur.broj: 2182/02-01-16-1
Primošten,  25. ožujka  2016. godine

                                                   PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanča

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić. Ribarska 22, Primošten
 10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten

 

 

 

 

 

 

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola za auto taksi prijevoz na području Općine Primošten

Na temelju članka 19. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13), članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 3/13 i 5/13) te čl. 4 i 6. Odluke o auto taksi prijevozu osoba („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 9/10 i 13/10 te Odluke o auto taksi prijevozu osoba „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 5/12), načelnik Općine Primošten objavljuje:

 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za izdavanje dozvola

za auto taksi prijevoz na području Općine Primošten

 

I

 

Predmet Javnog poziva je izdavanje dozvola za obavljanje auto taxi prijevoza na području Općine Primošten.

 

II

 

            Na javni poziv mogu se javiti pravne ili fizičke osobe koje su registrirane za djelatnost auto taksi prijevoza (u daljnjem tekstu auto taksi prijevoznik), koji ispunjavaju uvjete propisane Zakonom o prijevozu u cestovnom prometu i Odlukom o auto taksi prijevozu osoba i imaju sjedište/prebivalište na području Općine Primošten.

 

III

 

Općina Primošten izdaje ukupno jednu (1) dozvolu, i to:

–         1 dozvola za osobni automobil do najviše 9 sjedala.

 

Vrijeme za koje se izdaje dozvola:

–         5 godina od trenutka izdavanja dozvole

 

Iznos godišnje naknade za izdavanje dozvola:

–         1.500,00 kuna uplaćuje se jednokratno u Proračun Općine Primošten i to iznos od

1.500,00 kuna prije izdavanja dozvole, a ostale godišnje naknade u visini od 1.500,00 kuna najkasnije do 15. siječnja tekuće godine.

 

 

 

Tijelo kojem se podnosi zahtjev za izdavanje dozvola:

–         Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, Sv. Josipa 7, Primošten 22 202.

 

IV

 

Podnositelj zahtjeva dužan je uz pismeni zahtjev priložiti:

 • važeću licencu za obavljanje djelatnosti auto taksi prijevoza,

izvod licencije vozila,

 • Obrtnica ovlaštenog tijela o obavljanju autotaksi prijevoza, rješenje o upisu u registar

kod Trgovačkog suda,

 • dokaz o položenom vozačkom ispitu –presliku vozačke dozvole,
 • dokaz o položenom ispitu za auto taksi vozača ili svjedodžba ili diploma o
 • presliku prometne dozvole za vozilo, posjedovanju stručne spreme (za osobu koja će

obavljati predmetnu djelatnost)

 • dokaz da je vozilo za koje se izdaje Dozvola u vlasništvu ili leasingu podnositelja

zahtjeva te da posjeduje potvrdu o ispunjavanju posebnih uvjeta za taksi vozila,

 • Uvjerenje da nema nepodmirenih dugovanja prema Općini Primošten odnosno pravnim osobama u vlasništvu Općine sukladno  čl. 4.st.4  Odluke,
 • uvjerenje da protiv podnositelja zahtjeva nije pokrenut kazneni postupak ne starije od

30 dana od dana objave Javnog poziva,

 • uvjerenje ovlaštene policijske uprave da vozačka dozvola nije bila oduzeta u razdoblju

od prethodne

3 godine do dana objave natječaja (za osobu koja će obavljati predmetnu

djelatnost),

 • presliku osobne iskaznice kojom se dokazuje prebivalište na području Općine Primošten,
 • Izvješće Držanog zavoda za mjeriteljstvo o ispitivanju taksimetra,
 • Cjenik usluga koje će se primjenjivati nakon izdavanja dozvole (u skladu s cjenikom

taksi usluga Šibensko-kninske županije).

 • Broj žiro računa poslovne banke podnositelja zahtjeva
 • OIB, podnositelja zahtjeva,
 • 20 kuna upravnih pristojbi

 

V

 

Zahtjevi za izdavanje dozvola auto taksi prijevoza podnositelja koje nisu priložile potpunu dokumentaciju, koje ne udovoljavaju uvjetima ovog Javnog poziva i Odluci o auto taksi prijevozu, odnosno zahtjevi podnositelja koji prema Općini Primošten, ustanovama ili pravnim osobama u vlasništvu odnosno suvlasništvu Općine imaju nepodmirene obveze iz bilo koje osnove, neće se razmatrati.

 

VI

 

Auto taksi vozilo za obavljanje auto taksi prijevoza, osim propisanih zakonskih uvjeta, mora ispunjavati i slijedeće uvjete:

 

–         da ima ispravan protupožarni aparat,

–         da ima ugrađen i baždaren, ispravan te plombiran taksimetar,

–         da na krovu vozila ima oznaku „TAXI“ s evidencijskim brojem dane dozvole,

( oznaka na vozilu mora biti ispravna i svijetliti kada je vozilo slobodno za vožnju).

 

VII

 

            Naziv i adresa tijela kojem se podnosi zahtjev:

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten

Sv. Josipa 7

22 202 Primošten

s naznakom; „zahtjev za izdavanje dozvole za obavljanje taksi prijevoza na području i s područja Općine Primošten“

 

VIII

 

Donošenje Rješenja o davanju dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza osoba:

 

Rješenje o davanju dozvole za obavljanje auto taksi prijevoza donosi Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten u upravnom postupku a isto između ostalog sadrži:

 

 • Ime osobe kojoj se izdaje dozvola za obavljanje auto taksi prijevoza,
 • oznaka vozila – registracija,
 • rok na koji se dozvola izdaje,
 • iznos godišnje naknade za obavljanje auto taksi prijevoza,
 • prava i obveze prijevoznika da se pridržava uvjeta prijevoza utvrđenih zakonskim

propisima i Odlukom,

 • prava i obveze izdavatelja dozvole.

 

IX

 

Vozač auto taksija koji nema položen ispit o poznavanju osnovnih podataka o kulturnim, gospodarskim, turističkim, prometnim znamenitostima i drugim značajnim objektima na području grada Šibenika, dužan je položiti ispit do pravomoćnosti rješenja o izdavanju dozvole za autotaksi prijevoz.

 

X

Vrijeme trajanja Javnog poziva

 

Ovaj Javni poziv otvoren je 15. dana od dana objave na službenim stranicama Općine Primošten www.primosten.hr i na Oglasnoj ploči Općine Primošten postavljenoj u sjedištu Općine Primošten.

 

XI

Informacije

 

Sve informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, na brojeve telefona 022/2571-903 i 022/571-905 i na općinskoj web stranici www.primosten.hr.

 

 

Klasa: 340-01/16-01/1

Ur.broj: 2182/02-02-16-1

Primošten, 21. ožujka 2016. godine

 

 

                                                               OPĆINA PRIMOŠTEN

                                                                                                                     NAČELNIK

                                                                                                                      Stipe Petrina

Natječaj za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima

Klasa: 604-02/16-01/1

Urbroj: 2182-02-03-16-1

Primošten, 21. ožujka 2016. godine

 

Temeljem čl. 4. Odluke o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13), Načelnik Općine Primošten, dana 21. ožujka 2016. godine raspisuje:

 

NATJEČAJ

za dodjelu stipendija učenicima i redovnim studentima

Općine Primošten za školsku i akademsku godinu 2016. god.

 

 

Predmet natječaja:

 

Prikupljanje pismenih ponuda radi dodjele stipendije Općine Primošten za učenike i redovne studente.

 

Opći uvjeti za dodjelu stipendije;

 

Pravo natjecati se na natječaj za dodjelu stipendija imaju učenici koji su redovno upisani u tekuću godinu školovanja.

Kriteriji za dodjelu učeničkih stipendija redovnih učenika su socijalni status i druge socijalne prilike roditelja učenika. Socijalni status učenika i dokazuje se: izjavom o članovima zajedničkog kućanstva, potvrdom Zavoda o nezaposlenom roditelju/staratelju koji se vodi u evidenciji nezaposlenih  osoba, preslikom presude nadležnog suda o razvodu braka roditelja, a za umrlog roditelja izvatkom iz matične knjige umrlih, ukoliko kandidata uzdržava samohrani roditelj, preslikom izvatka iz matične knjige umrlih ukoliko je dijete bez oba roditelja, rješenjem Centra za socijalnu skrb o ostvarenju prava na stalnu pomoć, rješenjem o obiteljskoj mirovini,prikazom ukupnog prihoda od turističke djelatnosti za tekuću turističku sezonu (vjerodostojnom potvrdom Porezne uprave o prihodima za sve članove domaćinstva u tekućoj godini). Ako se obitelj ne bavi takvom djelatnosti, to dokazuje uvjerenjem Ureda državne uprave u ŠKŽ, Služba za gospodarstvo, Ispostava Šibenik.

 

Pravo sudjelovanja na natječaju za dodjelu stipendija imaju studenti koji ispunjavaju slijedeće uvjete:

 

–         da su redoviti studenti prve ili viših godina studija odnosno

redoviti učenici srednje škole,

–         da nisu osim iz zdravstvenih razloga, ponavljali godinu studija odnosno

školsku godinu,

–         da im je prosjek ocjena na studiju najmanje 3,3,

–         da su državljani RH,

–         da roditelji podnositelja zahtjeva i podnositelj zahtjeva imaju prebivalište na području Općine Primošten najmanje 5. godina prije podnošenja zamolbe,

–         da nisu korisnici drugih stipendija,

–         da roditelji studenta/učenika nemaju nepodmirene obveze prema Općini Primošten odnosno komunalnim poduzećima čiji je osnivač Općina Primošten odnosno Dječjem vrtiću Općine Primošten s bilo koje osnove.

 

 

Kriterij za utvrđivanje liste kandidata za dodjelu stipendija;

 

 • kriterij uspjeha u prethodnom školovanju i izvanškolskim aktivnostima sukladno Odluci o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13),
 • kriterij socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika uz uspješnost u dosadašnjem školovanju.

 

 

Prilikom utvrđivanja rang liste, sukladno Odluci uzimaju se i rezultati ostvareni u izvanškolskim aktivnosti-plasmanu na županijskom državnom ili međunarodnom natjecanju iz bilo kojeg područja (športa, kulture i sličnih) nastavnih i izvannastavnih aktivnosti, ali isključivo u  periodu za koji se uzima prosjek ocjena, odnosno za studente viših godina studija koji prvi put apliciraju na natječaj za dodjelu stipendija uspjeh se utvrđuje prosječnom ocjenom svih položenih ispita prethodnih godina, uz uvjet da nisu ponavljali niti jednu godinu, dok se studentima viših godina studija bodovi dodjeljuju i prema kriteriju godine studija.

 

Iznos i broj stipendija:

 

za školsku godinu 2016 dodjeljuje se ukupno 8. (osam) stipendija od toga 4. (četiri) učeničke i 4. (četiri) studentske stipendija.

–         Mjesečna učenička stipendija iznosi 300,00 kuna.

–         Mjesečna studentska stipendija iznosi 800,00 kuna.

 

Popis dokumentacije koja se prilaže uz prijavu:

 

–         Životopis,

–         Osobna iskaznica (preslika) i broj OIB-a,

–         Potvrda fakulteta o upisu u 1. godinu studija tj. redovan upis u narednu godinu studija (uključujući i dosadašnje stipendiste),

–         za redovne studente viših godina studija potvrdu fakulteta o prosjeku ocjena do sada položenih ispita (uključujući i dosadašnje stipendiste) te da potvrda – dokaz da za vrijeme studija nisu ponavljali niti jednu godinu osim iz zdravstvenih razloga.

–         Za dokazivanje prema kriteriju socijalnog statusa i drugih socijalnih prilika slijedeće dokumente; uvjerenje/potvrdu da je dijete osoba bez oba roditelja, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave dijete poginulog hrvatskog branitelja, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijava dijete invalida Domovinskog rata, uvjerenje/potvrdu da je podnositelj prijave dijete samohranog roditelja, uvjerenje/potvrdu daje korisnik pomoći za uzdržavanje, uvjerenje/potvrdu za svakog člana obitelji-studenta koji je na studiju osim podnositelj prijave koji već prima stipendiju Općine Primošten, izjavu ovjerenu kod Javnog bilježnika kojom ponuditelj dokazuje da je prima neku drugu stipendiju.

Kriteriji iz Natječaja utvrđeni su u Odluci o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13)

 

 1. Vrijeme trajanja natječaja;

 

Natječaj za dodjelu stipendija traje 8. dana od dana objave istog na oglasnoj ploči i na web stranicama Općine Primošten www.primosten.hr, odnosno od 21. ožujka do 29. ožujka 2016. godine.

 

 1. Naziv tijela kojemu se podnosi prijava;

 

Natječajna dokumentacija dostavlja se na adresu: Općina Primošten, Sv. Josipa 7., s naznakom: „Natječaj za stipendiranje“.

 

 1. Rok u kojemu će biti objavljeni rezultati natječaja;

 

Prijedlog liste kandidata za dodjelu stipendije objavljuje se na oglasnoj ploči i na Internet stranicama Općine Primošten u roku od 8 dana od dana isteka roka za podnošenje molbi.

U roku od 8 dana od dana objavljivanja prijedloga liste kandidata svaki kandidat može podnijeti pismeni prigovor na prijedlog liste. Načelnik Općine Primošten, dužan je donijeti odluku o prigovoru u roku od 15 dana od dana isteka roka za prigovor. Odluka o prigovoru je konačna. Na temelju konačne odluke o dojeli stipendije sa izabranim stipendistom, načelnik Općine sklapa Ugovor o stipendiji u kojem će biti regulirana međusobna prava i obveze sve sukladno Odluci o stipendiranju učenika i studenata s područja Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 7/13).

 

 1. Trajanje stipendije;

 

Stipendija traje jednu školsku/akademsku godinu odnosno isplaćuje se za 12 mjeseci.

 

 1. Prava i obveze stipendista;

 

Stipendija se uplaćuje učenicima /studentima 15-og u mjesecu za tekući mjesec na žiro račun otvoren kod banke po osobnom izboru korisnika stipendije.

Korisnici studentske stipendije dužni su do 15. prosinca tekuće godine dostaviti potvrdu o upisu na sljedeću akademsku godinu.

Korisnici stipendije mogu nastaviti s korištenjem stipendije do kraja redovnog studija pod uvjetom da akademsku godinu za koju su stipendirani završe s prosjekom ocjena 3,50 uz predočenje dokaza-isprave Fakulteta za svaku slijedeću godinu.

Korisnik stipendije je dužan obavijestiti Općinu o završenom školovanju radi zasnivanja radnog odnosa sa Općinom. U slučaju da stipendist iz opravdanih razloga ne može pronaći zaposlenje u  Općini Primošten u roku od godine dana od dana završetka studija, korisnik stipendije može prihvatiti i zaposlenje na području Šibensko-kninske županije uz obvezu vraćanja stipendije Općini.

Stipendist nema obvezu rada u Općini Primošten ukoliko Općini jednokratnom isplatom vrati ukupni iznos isplaćene mu stipendije.

Stipendist je dužan vratiti primljeni iznos stipendije ako: odbije ponuđeno zaposlenje sukladno članku 16. ove Odluke, jednostrano raskine radni odnos prije proteka roka utvrđenog ugovorom, bez opravdanog razloga i u roku utvrđenom ovom odlukom Općini ne dostavi podatke o tijeku školovanja odnosno završenom školovanju, ukoliko ne završi školovanje u za to predviđenom roku, se utvrdi da je pravo na stipendiju ostvario na temelju neistinitih ili nepotpunih i neistinitih podataka, prekine školovanje ili promijeni studij, ne ispuni svoje obveze odnosno redovno ne upiše narednu školsku/akademsku godinu, ukoliko ne dostavi dokumentaciju. Nastupanjem ovih okolnosti stipendist je dužan Općini vratiti stipendiju. Stipendija se vraća Općini u mjesečnim obrocima i to u istom broju mjesečnih obroka u kojem je stipendija bila isplaćivana uvećana za kamate. Postupak za naplatu odnosno vraćanje stipendije za koju je utvrđena obveza vraćanja, vrši Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten.

 

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

NAČELNIK

Stipe Petrina

 


 

Dostaviti:

 

 • Web stranice općine Primošten primosten.hr,
 • Oglasna ploča,
 • Spis predmeta
 • Pismohrana

Natječaj za davanje na korištenje općinskih površina za 2016.

Natječaj za prikupljanje pismenih ponuda za davanje na korištenje općinskih površina otvoren je od dana 15. ožujka (utorak) 2016. godine i traje do 30. ožujka (srijeda) 2016. godine s mogućnošću dodatnog produljenja roka za dostavu ponuda po ukazanoj potrebi.

Ponude se podnose osobno u službi Tajništva ili pismeno poštom na adresu:

Općina Primošten, Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten s naznakom: PONUDE za korištenje javne površine « NE OTVARAJ «

 

Dodatne informacije:

Odluka o raspisivanju natječaja

Ostale odluke

Zamolba za dodjelu površine

Rješenje o određivanju biračkog mjesta

               
      Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, br. 144/12), članka 33. alineja 3. i članka 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, br. 33/01, 10/02, 155/02, 45/03, 43/04, 40/05, 44/05 – pročišćeni tekst, 109/07 i 24/11) Gradsko izborno povjerenstvo Općine PRIMOŠTEN donosi  
               
  URBROJ:    
  KLASA: VM – 4/16    
               
  R J E Š E N J E  
  O ODREĐIVANJU BIRAČKOG MJESTA  
               
  Na području Općine PRIMOŠTEN određuje se sljedeće biračko mjesto:  
               
               
  1.) BIRAČKO MJESTO 1 u: OSNOVNA ŠKOLA PRIMOŠTEN, SPLITSKA 14  
               
    koje obuhvaća birače  srpske nacionalne manjine  
               
    s prebivalištem u gradu/općini:  PRIMOŠTEN  
               
               
             
               
        Predsjednica/predsjednik  
         

 

Iris Živković v.r.

     
           
               
  1    

 

Poziv za sazivanje 18.sjednice Općinskog vijeća

 

Klasa: 021-06/16-01/1
Ur.broj: 2182/02-01-16-1
Primošten, 25. veljače 2016. godine

 

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                              

                                                                                                -SVIMA-

PREDMET:Poziv za sazivanje 18.sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 07. ožujka  (ponedjeljak ) 2016. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu,

Sv. Josipa 7.  

  

    Predloženi dnevni red:

 

 1. Polugodišnje Izvješće Načelnika o radu za vremensko razdoblje od 01. srpnja do 31.

prosinca 2015. godine

2. Prijedlog Izmjene i dopune Programa financiranja političkih stranaka i članova

predstavničkog tijela  Općine Primošten  izabranih s liste grupe birača  za 2016. godinu

b/ Prijedlogom Odluke o raspoređivanju sredstava  za financiranje političkih stranaka

zastupljenih u Općinskom vijeću  Općine Primošten za 2016. godinu

 

 1. Izvješće o obavljenoj reviziji učinkovitosti upravljanja i raspolaganja nekretninama  u
    dijelu koji se odnosi na Općinu Primoštenu od strane RH Državnog ureda za reviziju

Područnog ureda Šibenik

 

4.  Prijedlog  Strategije upravljanja i raspolaganja imovinom  Općine Primošten
     – uspostava Registra nekretnina Općine Primošten
 1. Prijedlog Godišnjeg Plana upravljanja i raspolaganja imovinom Općine Primošten

 

 1. Prijedlog II. Izmjene i dopuna Odluke o davanju u zakup poslovnih prostoran u

vlasništvu Općine Primošten

 

 1. Prijedlog Odluke o uspostavljanju međusobne suradnje između Općine Primošten i Male

Dvorniky ( Slovačka Republika)

8.Prijedlog Plana nabave Općine Primošten za 2016. godinu

9. Prijedlog II. Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2015. godinu

 

10.Prijedlog Odluke o VII. Izmjeni i dopuni Odluke o naknada za korištenje javnih površina

 

11. Prijedlog Odluke o raspisivanju  natječaja za korištenje javnih površina  za 2016. god
 1. Suglasnost na Odluku o odabiru, Klasa:340-03/15-01/1; Urbroj: 2182/02-02-15-6 od

dana 18. siječnja 2016. i sklopljeni Ugovor o javnoj nabavi Klasa:340-03/15-01/1; Urbroj:

2182/02-02-15-7 od dana 01. veljače 2016. za radove asfaltiranja  u površini od 20000m2

u više navrata i po potrebi na području Općine Primošten

13. Suglasnost Općinskog vijeća na Odluku o odabiru, Klasa:340-03/15-01/1; Urbroj:

2182/02-02-115-6 od dana 28.  prosinca 20105.i sklopljeni Ugovor o  javnoj nabavi;

Klasa:  340-03/15-01/1; Urbroj: 2182/02-02-16-7  od dana 22. siječnja 2016. za opskrbu

električnom  energijom

14.Suglasnost na Financijski Plan Komunalnog poduzeća „Bucavac„za 2016.

godinu

15. Suglasnost na Plan nabave Komunalnog poduzeća „Bucavac„za 2016.

godinu

 1. Prijedlog Programa čišćenja javnih i zelenih površina Komunalnog poduzeća „Bucavac„

za 2016. godinu

 1. Prijedlog Komunalnog poduzeća „Bucavac„ o otpisu potraživanja
 1. Prijedlog Odluke o povjeravanju poslova Komunalnom poduzeću „ BUCAVAC“ d.o.o.

za 2015.godinu.

 1. Prijedlog Odluke o vantroškovničkoj nabavi zamjenskog betona višeg razreda tlačne

čvrstoće  C30/37  po naknadnom pismenom zahtjevu projektanta   Aron Varge dipl. ing.

arh. –  Gl. projektanata za projekt“  Spomenik Gospe od Loreta – I faza građenja „ i

obavijesti imenovanog nadzora u osobi Željko Radovčić dipl ing. građ.  / sl. zapr.

pod red. Br. Pošiljke 467/

  20. Prijedlog Odluke o Popisu pravnih osoba od posebnog interesa za Općinu Primošten

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju ustanove  za predškolski odgoj

za Općinu Primošten s

b/ Odlukom   Ministarstva znanosti, obrazovanja i sporta  o raspodjeli sredstava namijenjenih

sufinanciranju obveznog programa predškole za djecu predškolske dobi  koji se ostvaruju

u dječjim  vrtićima / dijelu koji se odnosi na DV Općine Primošten/

22. Izvješće o provedbi Plana gospodarenja jedinica lokalne samouprave sa područja

Šibensko kninske županije / u dijelu koji se odnosi na Općinu Primošten/ za 2015. godinu

provedbi Plana Gospodarenja  otpadom  na području Općine Primošten za 2015. godinu

 1. Prijedlog Odluke o nabavi naplatnih automata za parkirališta u Primoštenu

  24. Prijedlog Odluke o poduzimanju predradnji u svrhu brže realizacije izgradnje podzemne

garaže ulici u Primoštenu nasuprot ambulante

25.Zahtjev “PRIMOŠTEN ODVODNJE” d.o.o. za doznaku sredstav kapitalne pomoći

s osvrtom na prethodne  tijekom 2015. i nova dva/

26. Prijedlog Odluke o doznaci prikupljenih sredstava naknade za priključak

„PRIMOŠTENODVODNJI“ d.o.o. sukladno djelatnosti za koju je  registrirana

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na Ugovor o dugoročnom kreditu Broj Ugovora:

151119358229 od dana 16.02.20016. godine

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na  pozajmicu  S.D.  „LIGNJA“ Primošten iz Primoštena

29.Suglasnost na Odluke o nabavi vantroškovničkih radova:

a/na nogometnom igralištu kod OŠ”PRIMOŠTEN”

b/ uređenja partera Ulice Josipa bana Jelačića u Primoštenu 

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na Dodatak Ugovora o kupoprodaji Br. 3 sklopljen

između Općine Primošten i „ABISAL-a“d.o.o.

31.Suglasnost Općinskog vijeća na sklapanje  Ugovora o pravu korištenja  i sufinanciranju

uređenja  čest. zem. 2144/2 između Općine Primošten i „ Primošten“d.d.

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na Ugovor o zastupanju sklopljen između Općine Primošten

i Odvjetnice Katje Jajaš

 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na sponzorstva i donacije isplaćene tijekom 2015.godin

b/ Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na isplate jednokratne novčane naknade tijekom

 1. godine
 1. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na Odluke i Ugovore o bagatelnoj nabavi

tijekom 2015. godine

 1. Suglasnost Općinskog vijeća na Sporazum Općine Primošten i TZ „PRIMOŠTEN“

a/ o nabavi urbane opreme za Trg don Ive Šarića u Primoštenu

b/ o nabavi pametnih klupa s internet paketom i instalacijama

36.Prijedlog Godišnjeg plana upravljanja pomorskim  dobrom na području Općine Primošten

za 2016.godinu

 1. Prijedlog Izmjene i dopune Godišnjeg plana upravljanja pomorskim dobrom na području

Općine Primošten  za 2015.godinu

38.Izvješće o izvršenju Godišnjeg plana upravljanja pomorskim  dobrom na području Općine

Primošten za 2015. godinu.

 1. Prijedlog Odluke o nerazvrstanim cestama na području Općine Primošten

40..Prijedlog V. Izmjene i dopune Odluke o koeficijentima za obračun  plaće službenika JUO

Općine Primošten.

41. Prijedlog Odluke o određivanju imena dvaju novoformiranih ulica na području Primoštena

42. Prijedlog Odluke o visini stipendije učenika studenata s područja Općine Primošten za

školsku i akademsku  2016. godinu

43. Zapisnik s Odlukama 01. sjednice Upravnog vijeća Dječjeg vrtića Općine Primošten

44. Prijedlog Odluke o nabavi nastavka radova preslagivanja te slaganja i ugradnje novog

poteza „đige“ radi zaštite obalnog dijela

45.Izvješće o javnoj nabavi za 2015. godinu 

 1. Prijedlog Odluke o uključivanju Općine Primošten u inicijativu pokretanja lokalne

akcijske grupe u ribarstvu na području Šibensko kninske županije           

 1. Zamolba „TOMMY“ d.o.o. za oslobađanjem od obveze plaćanja komunalnog doprinosa

48..Zamolba Obrta za trgovinu „SIR ALEX“ Vl. Mario Đurić

 1. Zamolba Ante Nižić /Antuka/za oprost dugovanja računa za parking
 1. Zahtjev Jagode Špoljarić za kupnju dijela nekretnine označene kao 2069/1

51. Paket zamolbi za komunalni doprinos

Event. Ispr.:

/ na znanje vijećnicima /

DOPUNA DNEVNOG REDA

 1. sjednice Općinskog vijeća

planirane za dan 07. ožujka 2016. godine

 1. Izvješće o godišnjem izvršenju Proračuna Općine Primošten za 2015. godinu
 1. Prijedlog Odluke o otvaranju poslovnog računa Općine Primošten
 1. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka vraćanja  u zemljišno knjižno vlasništvo čest.

zgr. 1456 k.o. Primošten

  55. Zamolba neprofitne i volonterske udruge za mlade P.A.R.K.  za sklapanjem Ugovora

s Općinom Primošten za  organizaciju projekata Kulturaljka 2016 i Regius #6

  56. Zamolba Zdravka Dželalija za oslobađanjem od plaćanja kamata po ispostavljenom

rješenju za plaćanje naknade za priključenje objekta na komunalne vodne građevine

 57. Zamolba za postavljanje tende  PERGOLA i zatvoreni štekat na javnoj površini

a/ Silvijo Jurić Pizzeria „FORTUNA“

b/ Frane Mrduljaš PRIMO SUBITO j.d.o.o.

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                   Vinko Bolanča

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić. Ribarska 22, Primošten
 10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten

Izrada strategije razvoja Općine Primošten do 2020.godine

Dana 20.veljače 2016. godine u 13,00 sati u zgradi Općine Primošten održat će se radionica o strategiji razvoja Općine Primošten do 2020.godine.

 

Prezentacija je otvorena za sve stanovnike Općine ,predstavnike gospodarskog i civilnog društva,sve moguće korisnike EU fondova i sredstva ,od poduzetnika koji planiraju ulagati u proizvodnju ili turizam,poljoprivrednika na ruralnom području koji planiraju ulagati u projekt povećanja poljoprivredne proizvodnje i/ili prerade,te ruralni turizam te sve udruge civilnog društva.

UHY savjetovanje d.o.o.

Općina Primošten

Osposobljavanje prometnih redara na Policijskoj akademiji

Poštovani,

Molimo sve zainteresirane mlađe osobe koji imaju završenu četverogodišnju srednju školu, zdravstvenu sposobnost te položen vozački ispit za B kategoriju koji bi se željeli osposobiti na Policijskoj akademiji za zvanje prometni redar, da se do 12. veljače 2016. jave u prostorije Općine Primošten.

Sa štovanjem,

Načelnik Općine Primošten

Stipe Petrina

Javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskih subjekata u 2016. godini

Na temelju Programa za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2016. godini KLASA: 402-07/16-01/1; Ur.broj:2182/1-06-16-1 od 12. siječnja 2016. godine, Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije r a s p i s u j e

 

 

JAVNI POZIV

za podnošenje zahtjeva za dodjelu subvencija gospodarskim subjektima u 2016.godini

 

 

I.

U cilju razvoja maloga gospodarstva Šibensko-kninska županija dodjeljivat će  poticajna  sredstva gospodarskim subjektima za slijedeće namjene:

– marketinške aktivnosti: nastupi na sajmovima/izložbama u 2016. godini, promidžbeni materijal, istraživanje tržišta i slično,

– stručno osposobljavanje i usavršavanje: osposobljavanja za tradicionalne obrtničke djelatnosti, stručno osposobljavanje zaposlenih kod uvođenje novih tehnologija i slično,

–  troškovi osnivanja, odnosno pokriće dijela troškova registracije i pokretanja poslovanja.

 

II.

Korisnici Programa mogu biti obrti, društva s ograničenom odgovornošću do 250 zaposlenih i proizvodno uslužne zadruge (osim zadruga koje pretežito obavljaju ili većina zadrugara pretežito obavlja primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo), koji su registrirani i djeluju na području Šibensko-kninske županije, te nemaju duga prema državi.

 

III.

Prednost pri ostvarivanju prava na subvenciju imaju oni subjekti malog gospodarstva koji obavljaju proizvodnu djelatnost, s većim brojem zaposlenih, koji povećavaju konkurentsku sposobnost kroz uvođenje novih oblika poslovanja, inovacija, usvajanje novih proizvoda i tehnologija i sl., izvoznici, početnici (do 3 godine poslovanja), koji su u 100% vlasništvu branitelja domovinskog rata, invalida, žena i mladih do 30 godina, čije projekte sufinanciraju i jedinice lokalne samouprave ili tijela državne uprave.

 

IV.

Obrasci zahtjeva za subvencije mogu se preuzeti u Upravnom odjelu za gospodarstvo Šibensko-kninske županije ili sa web stranice Šibensko-kninske županije www.sibensko-kninska-zupanija.hr te se dostavljaju na  adresu:

Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije

Trg Pavla Šubića I, br 2

22 000 Šibenik, uz naznaku:

„Subvencioniranje gospodarskih subjekata u 2016. godini“

Zahtjevi se podnose do utroška proračunskih sredstava, a najkasnije do 31. listopada 2016.g.

 

Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 022/460-735 ili 022/460-736.

 

 

  Upravni odjel za gospodarstvo

                                                                           Šibensko-kninske županije 

 

 

KLASA:402-07/16-01/1

Ur.broj:2182/1-06-16-2

Šibenik, 12. siječnja 2016.

Obrazac

Javni poziv za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Primošten

 

Na temelju članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 6/11) i Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Primošten za 2016. godinu; KLASA: 112-02/16-02/1 URBROJ: 2182/02-02-16-1 od dana 18. siječnja 2016. godine, Načelnik Općine Primošten u svrhu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa raspisuje:

 

JAVNI POZIV

za stručno osposobljavanje

bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Primošten

 

I

 

U Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, na razdoblje od 12. mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno – 40 sati tjedno), prima se na stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa za slijedeća radna mjesta:

 

 

 1. Stručni suradnik za računovodstvo u Financijsko računovodstvenoj službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten, dva izvršitelja

 

 • Sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke

uz uvjet poznavanja rada na osobnom računalu

 

 

Pored navedenih uvjeta kandidati/kandidatkinje trebaju ispunjavati i uvjet iz čl. 2. st.1. točke 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj: 57/12 i 120/12) te za njih ne smiju postojati zapreke za prijam u službu utvrđene čl. 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj  (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 6/11).

 

Dodatni uvjet: Ciljane skupine:

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih, bez radnog iskustva.

 

II

 

            Polaznik stručnog osposobljavanja nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje. Prava i obveze polaznika stručnog osposobljavanja i Općine bit će uređeni ugovorom. Nakon isteka stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa Općina ne planira i nema obveze zaposliti polaznika stručnog osposobljavanja.

 

III

 

U prijavi na javni poziv potrebno je priložiti:

 

 • Životopis,
 • presliku diplome,
 • presliku osobne iskaznice,
 • presliku radne knjižice – e izvadak
 • uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6. mjeseci – može i preslika),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da ne postoje zapreke iz čl. 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 6/11).

 

 

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene a kandidat/kandidatkinja koji/a prilikom sklapanja ugovora dužan je dostaviti na uvid tražene dokumente u originalu.

 

Primanje polaznika na stručno osposobljavanje u Općini Primošten, provodi se u okviru programa hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“. Kandidat kojeg odabere Općina, bit će predložen Zavodu. Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa, bit će sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.

 

 

Prijave se podnose na adresu: Općina Primošten, Svetog Josipa 7., Primošten 22 202, u roku od osam dana od dana objave ovog poziva.

 

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

 

 

NAČELNIK

OPĆINA PRIMOŠTEN

Stipe Petrina

 

 

 

 

 

Dostaviti:

 • HZZ Područni ured Šibenik, mail-om,
 • Oglasna ploča Općine Primošten, ovdje,
 • Arhiv,
 • Objava na internetskoj stranici općine, www.primosten.hr

 

 

Plan prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Općini Primošten za 2016.

Na temelju članka 45. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br: 3/13 i 5/13), članka 93. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 86/08 i 61/11) i članka 1. Zakona o poticanju zapošljavanja („Narodne novine“ broj 57/12), načelnik Općine Primošten, dana 18. siječnja 2016. godine donosi:

 

 

PLAN PRIJMA

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA

U OPĆINI PRIMOŠTEN ZA 2016. GODINU

 

 

I.

Na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa planira se u 2016. godini prijam tri (3) osobe, od čega:

 

– Jedna (1) osoba sa završenim preddiplomskim i diplomskim sveučilišnim studijem ili integriranim preddiplomskim i diplomskim stručnim studijem ili specijalističkim diplomskim stručnim studijem, pravnog smjera.

– Dvije (2) osobe sa završenim preddiplomskim sveučilišnim studijem ili stručnim studijem u trajanju od najmanje tri godine ekonomske struke.

 

Popis radnih mjesta za čije se poslove osposobljavanje, broj osoba koje se planira primiti i potreban stupanj obrazovanja i struke koje moraju ispunjavati te osobe utvrđeni su u Tablici 1. koja je sastavni dio ovog Plana.

 

II.

Prijam osoba na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa provodit će se u suradnji s Hrvatskim zavodom za zapošljavanje.

Plan prijma provodit će se ako su sredstva za pokriće troškova stručnog osposobljavanja, u cijelosti osigurana kod nadležne službe za zapošljavanje.

 

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom donošenja i objavit će se na oglasnoj ploči Općine Primošten i na službenoj stranici Općine Primošten www@primosten.hr.

 

                                                                                             

Klasa: 112-02/16-02/1

Urbroj: 2182/02-02-16-1

Primošten, 18. siječnja 2016. godine

 

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                                       Stipe Petrina

 

 

 

 

 

 

 

OPĆINA PRIMOŠTEN

Sv. Josipa 7.

Primošten 22 202

 

 

PLAN PRIJMA

NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U OPĆINI PRIMOŠTEN U 2016. GODINI

 

TABLICA

 

 

 

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL OPĆINE PRIMOŠTEN

 

 

SLUŽBA I NAZIV

RADNOG MJESTA

STUPANJ OBRAZOVANJA

I STRUKA

BROJ

ZAPOSLENIH

SLUŽBENIKA

STRUČNA SPREMA

SLUŽBENIKA

GODINE STAŽA

SLUŽBENIKA

BROJ OSOBA ZA STRUČNO

OSPOSBLJAVANJE

PRAVNA SLUŽBA Magistar struke

pravnog smjera

 

1 VSS 10 1
FINANCIJSKO RAČUNOVODSTVENA SLUŽBA

Stručni suradnik za računovodstvo

Preddiplomski sveučilišni studij ili

stručni studij u trajanju od najmanje

tri godine ekonomske struke.

 

1 VŠS 11 2

 

 

 

 

Klasa: 112-02/16-02/1

Urbroj: 2182/02-02-16-2

Primošten, 18. siječnja 2016. godine

 

 

 

 

 

 

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti za komunalnog redara

KLASA: 112-03/15-03/1

URBROJ: 2182/02-03-15-4

Primošten, 10. prosinca 2015. godine

 

 

Na temelju članka 19. st.7 i čl. 20-22 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), Povjerenstvo za provedbu natječaja, u postupku provođenja natječaja za prijam u službu na neodređeno vrijeme za radno mjesto referent komunalni redar, objavljuje:

 

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 

Na prethodnu provjeru znanja is sposobnosti – testiranje uz Natječaj Općine Primošten za prijam na neodređeno vrijeme službenika u službu na radnom mjestu referent komunalni redar, pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima natječaja:

 

 1. Ivica Babačić, Rtić I br. 13., Dolac
 2. Ivo Jurković, Istarska 18., Šibenik

 

Testiranje kandidata:

 

Sukladno Obavijesti i uputama kandidata uz natječaj za prijem službenika u službu Klasa:112-02/15-02/1 Urbroj: 2182/02-03-15-3 od dana 4. prosinca 2015. godine, obavještavaju se kandidati da će se testiranje kandidata održati dana 16. prosinca 2015 godine s početkom u 12,00 sati, u službenim prostorijama Općine Primošten.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za oglas.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pisano g testa i intervjua s Povjerenstvom.

Način testiranja kandidata:

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori od kojih je jedan točan a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na testiranje pozivom. Poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

Pisano testiranje traje 45 minuta.

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10 za svako područje.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

 

 

Povjerenstvo za provedbu natječaja

Predsjednica

Dijana Rinčić dipl.iur.

 

 

Dostaviti:

 

 • Oglasna ploča, ovdje
 • Web stranica Općine Primošten info@primosten.hr
 • Pismohrana, ovdje

Objava ponovne javne rasprave o prijedlogu VI. izmjena i dopuna PPUP Primošten

Na temelju članka 95. stavka 2. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine„ broj

153/13), Odluke o dopuni Odluke o izradi 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten ( Službeni vjesnik  Općine Primošten“ broj 4/14) objavljenoj u „ Službenom vjesniku Općine Primošten“ broj 2/15) i članka 45.Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije„ broj 3/13 i 5/13) Načelnik Općine Primošten dana 27. studenog  2015. godine donosi:

 

 

Z A K LJ U Č A K

o Prijedlogu 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten

za  ponovnu javnu raspravu

 1. Utvrđuje se Prijedlog 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten

za ponovnu  javnu raspravu (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana).

 

 1. Prijedlog Plana sastoji se od tekstualnog i grafičkog dijela Plana.

 

 1. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten da izvrši objavu ponovne javne

rasprave sukladno članku 96. stavku 3. i 4.  Zakona o prostornom uređenju  („Narodne

novine“broj 153/13) u trajanju od 8 dana.

 

 1. Zadužuje se Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten da dostavi posebnu pisanu

obavijest o vremenu održavanja ponovne  javne rasprave, sukladno članku 97. Zakona o

prostornom uređenju („Narodne novine„ broj 153/13).

 

 1. Ovaj Zaključak stupa na snagu danom donošenja a objavit će se u „Službenom vjesniku

Općine Primošten“broj 7/15, oglasnoj ploči općine i služnoj web stranici:

www.primosten.hr

.

 

Klasa: 350-02/14-01/01

Ur.broj: 2182/02-02-15-63

Primošten, 27. studenog 2015. godine

 

                                                                    NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                         Stipe Petrina       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO KNINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMOŠTEN

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Primošten, Sv. Josipa broj 7

Tel.: 022/571-910;fax: 022/571-902

 

 

OBJAVA

PONOVNE  JAVNE RASPRAVE

o Prijedlogu 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Primošten

 

1.Ponovna javna rasprava o prijedlogu 6. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja

Općine Primošten (u daljnjem tekstu: Prijedlog Plana) trajat će od 11. prosinca 2015.    do

 1. prosinca 2015. godine.

 

 1. Prijedlog Plana bit će izložen u prostorijama Općine Primošten, Sv. Josipa broj 7 u

Primoštenu s mogućnošću javnog uvida, svakog radnog dana od 8,00 sati do sati do 15,00

sati osim subotom, nedjeljom i blagdanom.

 

 1. Javno izlaganje o Prijedlogu Plana održat će se dana 11.prosinca / petak/ 2015.godine

s početkom u 11,00 sati  u  prostorijama Općine Primošten.

 

 1. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe /s imenom, prezimenom, adresom i

vlastoručnim potpisom/ primaju se bez obzira na način dostave, zaključno sa

danom  21. prosinca 2015. godine do 14,00 sati na adresu: Općina Primošten – Općinski

Načelnik , Sv.Josipa broj 7, 22 202 Primošten.

 

 1. U tijeku trajanja ponovne javne rasprave u uredskom prostoru Općine Primošten na

istaknutom mjestu bit će istaknuta knjiga primjedbi u koju zainteresirani mogu iznijeti

svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge ili ih mogu poslati.

 

 1. Objava ponovne javne rasprave, sukladno članku 104. Zakona o prostornom uređenju  „Narodne novine“ broj 153/13)  objavit će se u „Službenom  vjesniku Općine Primošten“broj 7/15,  „Slobodnoj Dalmaciji, oglasnoj ploči općine i služnoj web stranici: www.primosten.hr, ministarstva graditeljstva  i prostornog uređenja  te službenim  stranicama  Šibensko kninske županije .

 

Klasa: 350-02/14-01/01

Ur.broj: 2182/02-02-15-64

Primošten, 27. studenog 2015. godine

 

                                                                          NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                              Stipe Petrina

 

 

 

 

 

Poziv za 17.sjednicu Općinskog vijeća

 

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                                                                -SVIMA-

 

 

 

Klasa: 021-06/15-01/17

Ur.broj: 2182/02-01-15-1

Primošten, 01. prosinca 2015. godine

 

PREDMET:Poziv za sazivanje 17.sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na 17. redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana  11. prosinca  (petak ) 2015. godine s početkom u 11,00  sati, u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.  

 

Predloženi dnevni red:

 1. Prijedlog Proračuna Općine Primošten za 2016. godinu s projekcijom za 2017. i 2018. i

Plan razvojnih programa za 2015. godinu s projekcijom za 2017. i 2018.

/s Prijedlogom Odluke o izvršenju Proračuna Općine Primošten  za 2016. godinu/

 

 1. Prijedlog Odluke o osnivanju ustanove Dječji vrtić Općine Primošten

      Paket zamolbi – komunalni doprinos

DOPUNA DNEVNOG REDA

 1. sjednice Općinskog vijeća

planirane za dan 11. prosinca 2015. godine

3. Prijedlog Srednjoročnog trogodišnjeg Plana davanja koncesija na području Općine

Primošten  za razdoblje od 2016. do 2018. godine

4.Prijedlog Plana davanja koncesija za komunalne poslove Općine Primošten za 2016.

 1. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za davanje koncesije za linijski prijevoz putnika

na području Općine Primošten

a)Prijedlog Odluke o broju koncesija za linijski prijevoz na području Općine Primošten

 6. Prijedlog Odluke o nabavi kamenarskih radova za Ulicu bana Josipa Jelačića u Primoštenu

7. Prijedlog Odluke o nabavi električne energije za potrebe Općine Primošten

8.Prijedlog Odluke o nabavi radova proširenja put Podgreben-Odašiljač /vrh/ u dužini od 2000 m širine 7

9. Prijedlog Programa financiranja političkih stranaka i članova predstavničkog

tijela  Općine Primošten  izabranih s liste grupe birača  za 2016. godinu

10.  Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Primošten za 2016. godinu

 1. Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Primošten za 2016. godinu

   12. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2016.

  13. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2016. godinu

  14. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Primošten za godinu

 1. Prijedlog Odluke o pokretanju postupka  ostvarivanja prava na naknadu za korištenje

nekretninama u vlasništvu Općine Primošten

 1. Pismo namjere„ CASTA ADRIA“ za financiranjem uređenja građevinskog zemljišta

 17.Prijedlog Odluke  o VI Izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine

Primošten

18.Suglasnost Općinskog vijeća na Odluku Načelnika o pripremi i  organizaciji prigodnog

domjenka  uoči predstojećih blagdana Božića i Nove 2016.  godine

 

             

                                                           PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                  Vinko Bolanča

 

Obavijest i upute kandidatima -referent komunalni redar

KLASA: 112-02/15-02/1

URBROJ: 2182/02-03-15-3

Primošten, 4. prosinca 2015. godine

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

Uz natječaj u Općini Primošten za prijam službenika u službu

Referent komunalni redar

U Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten

 

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za radno mjesto Referent komunalni redar o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podacima o plaći, testiranju, načinu testiranja i području testiranja za radno mjesto referent komunalni redar:

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

 

Nadzire provođenje odluka i drugih akata tijela Općine iz oblasti komunalnog gospodarstva (poslove održavanja komunalnog reda, kontrole korištenja javih površina, prati rad koncesionara  te drugih izvođača radova) i podnosi izvješća o radu i zatečenom stanju, obavlja poslove u svezi zaštite okoliša i gospodarenja otpadom te vodi propisane evidencije, sudjeluje u pripremi akata u svezi zaštite okoliša i gospodarenja otpadom te vodi propisane evidencije, nadzire rad poslovnih subjekata koji obavljaju poslove komunalne djelatnosti u cilju učinkovitog korištenja javnih površina, osigurava uvjete za gospodarski, društveno ekonomski i drugi razvitak te temeljem uočenog stanja predlaže mjere u cilju unaprjeđenja života stanovnika, vodi upravni postupak i donosi rješenja u predmetima vezanim uz provedbu komunalnog reda, postupak po žalbama izjavljenim na prvostupanjska rješenja, vodi postupak izmjene rješenja ili prosljeđuje spise nadležnom drugostupanjskom tijelu. Provodi nadzor nad radovima na javnim površinama, naplaćuje mandatne kazne i predlaže pokretanje prekršajnog postupka, donosi prekršajne naloge sukladno Zakonu o prekršajima, nadzire korištenje javne površine te u tom smislu poduzima odgovarajuće mjere u skladu sa svojim ovlastima te obavlja i druge poslove koji mu se povjere po nalogu načelnika i pročelnika.

 

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

Uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda radi i stručnih tehnika.

Podaci o plaći

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 61/11), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Referent komunalni redar određen je u članku 1. Odluke o IV Izmjeni i dopune  Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/15-01/1 Urbroj: 2182/02-01-15-5 od dana 27. srpnja 2013. godine, („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/15) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/02-13-1 Urbroj. 2182/02-02-13-1 od dana 1. srpnja 2013. godine („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13).

Slijedom navedenog plaća Referent komunalni  redar u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za 1,19 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja.

O testiranju će kandidati biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za oglas.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od pisano g testa i intervjua s Povjerenstvom.

PODRUČJA PISMENOG DIJELA TESTIRANJA:

Područje pismenog dijela testiranja čine opći dio i posebni dio

PRAVNI I DRUGI IZVORI ZA PRIPREMANJE KANDIDATA ZA TESTIRANJE:
OPĆI DIO:

 

Zakon o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („NN“ 33/0160/01129/05109/07,125/0836/0936/09150/11144/1219/13

Zakon o sigurnosti prometa na cestama („N/N“ 67/0848/1074/1180/13,158/13) i

Zakon o komunalnom gospodarstvu NN 36/95, 70/97, 128/99, 57/00, 129/00, 59/01, 26/03, 82/04, 110/04, 178/04, 38/09, 79/09, 153/09, 49/11, 84/11, 90/11, 144/12, 94/13, 153/13, 147/14, 36/15

Propisi se mogu pronaći na web-stranici «Narodnih novina».
POSEBNI DIO:

1. Odluke o komunalnom redu Općine Primošten  (“Službeni vjesnik Šibensko–kninske županije”, broj 13/09) i čl. 3. Odluke o izmjenama i dopunama Odluke o komunalnom redu („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 3/13)
Odluka se može pronaći na web-stranici Općine Primošten www.primosten.hr i u Službenom vjesniku Šibensko kninske županije koji je dostupan na web stranici županije Šibensko kninske

–  intervjua s Povjerenstvom

Način testiranja kandidata:

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori od kojih je jedan točan a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na testiranje pozivom. Poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

Pisano testiranje traje 45 minuta.

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10 za svako područje.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na natječaj.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

                                                                                 Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                            Dijana Rinčić dipl.iur.

 

 

 

O tome obavijest kandidatima putem:

 • oglasne ploča, ovdje
 • web stranice Općine Primošten primosten.hr

Poziv za sudjelovanje u izradi strategije razvoja Općine Primošten

Poštovani građani,

dana 26.studenog 2015. godine u 13, 00 u zgradi Općine Primošten održat će se prezentacija i radni sastanak u svrhu definiranja ciljeva prioriteta i mjera razvojne strategije Općine Primošten. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u odlukama o razvoju Općine do 2020.godine.

Na istu temu u zgradi Općine održat će se drugi sastanak radne skupine za izradu lokalne razvojne strategije LAG-A MORE 249 za razdoblje 2014-2020. sa početkom u 10,00 sati .

Dođite, educirajte se o korištenju EU fondova, iznesite svoje želje i primjedbe.

Uhy savjetovanje d.o.o.