Poziv za sazivanje 8. hitne sjednice Općinskog vijeća

Klasa: 021-06/14-01/4

Ur.broj: 2182/02-01-14-1

Primošten, 18. rujna 2014. godine

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                             

                                                                                                -SVIMA-

 

 

PREDMET: Poziv za sazivanje 8. hitne sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 26. stavku 1.točki 2. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na hitnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 22. rujna (ponedjeljak) 2014. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.    

 

 

Predloženi dnevni red:

  

1. Prijedlog Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna PPUO Primošten

2. Prijedlog Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna PPUO Primošten

3. Prijedlog Odluke o donošenju pročišćenog teksta PPUO Primošten

4. Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih izmjena UPU „Uz vojske“

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za

     razvoj sustava javne odvodnje

6. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina za javnu

     vodoopskrbu na području Općine Primošten

7. Suglasnost na Odluku o odabiru u postupku javne nabave za radove građenja

     vodovodne i kanalizacijske mreže na dijelu županijske ceste od magistrale do

    „AURORE“

8. Suglasnost na III. Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne

     nabave bagatelne vrijednosti Općine Primošten

9. Prijedlog Odluke o II Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih

       prostora u vlasništvu Općine Primošten i Prijedlog Odluke o davanju u zakup

        poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primoštenu

10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na nabavu zamjenskih keramičkih

       pločica I. klase za prostorije Zdravstvene stanice u Primoštenu

11. Prijedlog Odluke o nabavi opskrbe električnom energijom za potrebe Općine

Primošten

12.Prijedlog Odluke o pokroviteljstvu obilježavanja 60 godina osnivanja i postojanja

           DVD „PRIMOŠTEN“

13. Prijedlog Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Općine

       Primošten

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                              Vinko Bolanča

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku Načelnika – Jere Gracin, Bilo Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić. Ribsrska 22, Primošten
 10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten
 11. Josip Gracin , Splitska 43, Primošten
 12. Jere Luketa, Sv. Jurja 6, Primošten
 13. Ante Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten

OBAVIJEST – Dolazak Predsjednika Republike u Primošten

 –     O B A V I J E S T –

 

 

PREDMET: Dolazak Predsjednika Republike u Primošten

– obavijest, dostavlja se

Štovani primoštenci,

Dana 19.rujna 2014.(petak) 2014. godine u 12,00 sati planiran je službeni dolazak Ive Josipovića Predsjednika Republike Hrvatske u Primošten.

Povodu obilježavanja jubilarne obljetnice, 60 godina osnivanja i postojanja DVD „PRIMOŠTEN“ Predsjednik Josipović, posjet započinje ispred vatrogasnog doma u Primoštenu (Kamenar 2) gdje će mu dobrodošlicu poželjeti Načelnik Općine Primošten Stipe Petrina i Predsjednik DVD „PRIMOŠTEN“ Josip Jadrijević.

Od vatrogasnog doma povorka će se uputiti u kapitalni projekt nove Zdravstvene stanice u Primoštenu, a nakon toga u višenamjenski objekt polivalentne zgrade „TRN“ u kojoj su smještene uredske prostorije Općine Primošten i prostori„Bucavca“ d.o.o.; Primošten odvodnje „d.o.o.; Dječjih vrtića Općine Primošten DV „Bosiljak“ te prostor čitaonice i knjižnice“Ante Starčević 1912“ kojih je Općina osnivač i 100% vlasnik.

Predsjednik Ivo Josipović bit će nazočan i na planiranoj Svečanoj Skupštini DVD „PRIMOŠTEN“ koja će se održati u kongresnoj dvorani hotela „Zora – Slava“ u Primoštenu s početkom u 13,15 sati.

Po završetku svečane sjednice i prigodne pauze za ručak   u pratnji domaćina Predsjednik Ivo Josipović u 15,30 sati uputit će se prema Rudini – jezgri starog dijela Primoštena.

Svi zajedno znamo da je Primošten poseban u svoj svojoj ljepoti i vrijednostima koje su mu prirodom date i kojima ih svaki dan oplemenjujemo. Stoga Vas ovom prilikom pozivam da zajedno ovaj službeni posjet Predsjednika Republike Hrvatske dodatno uveličamo poželjevši mu tijekom obilaska i šetnje kroz Primošten toplu dobrodošlicu .

S štovanjem!

 

Klasa: 021-06/14-01/1

Ur.broj: 2182/02-01-14-1

Primošten, 17. rujna.2014. godine

 

                                                             NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                              Stipe Petrina

Ministarstvo kulture RH objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2015.g.

Pravo podnošenja prijave  na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici,umjetničke organizacije,ustanove u kulturi,pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost,građani i udruge ,te jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave.

Rok za podnošenje prijava je 19.rujna 2014.godine.

Više informacija na sljedećem linku.

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=11017

Lijep pozdrav.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Klasa: 112-03/14-03/8

Ur.broj: 2182/02-03-14-4

Primošten, 22. kolovoza 2014. godine

Na temelju članka 19. st.7., i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na web stranici Zavoda za zapošljavanje-Područnog ureda Šibenik, web stranici Općine Primošten i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje:

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Natječaj Općine Primošten za prijam službenika u službu, pozivaju se kandidat koji formalno udovoljavaju uvjetima natječaja za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, odnosno;

1. Ivana Šarić, Svetog Josipa 8. Primošten 22 202

           

Testiranje kandidata:

Sukladno Obavijesti i uputama kandidata uz natječaj za prijam službenika u službu Klasa: 112-03/14-03/8, Ur. broj: 2182/02-03-14-3 od dana 18. kolovoza 2014. Godine, obavještava se kandidatkinja da će se pismeni dio testiranja održati dana 28. kolovoza 2014. godine (četvrtak) s početkom u 13,00 sati u službenim prostorijama Općine Primošten, Ul. Sv. Josipa br.7 Primošten.

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu.

Obavještava se kandidat da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa, kandidatu se dodjeljuje jedan (1.) bod. kandidat koji točno dogovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa, stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                 predsjednica

                                                                                          Dijana Rinčić dipl.iur. 

Dostaviti:

–         Oglasna ploča, ovdje

–         Web stranica Općine Primošten www.info@primosten.hr

–          pismohrana

 

Obavijest i upute kandidatima za prijem u službu “Stručni suradnik za računovodstvo”

Klasa: 112-03/14-03/8

Ur. broj: 2182/02-03-14-3

Primošten, 18. kolovoza 2014. godine

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

za natječaj u Općini Primošten za prijam službenika u službu

Stručni suradnik za računovodstvo

 u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za računovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podatcima o plaći, testiranju, način testiranja i području testiranja za radno mjesto Savjetnik za računovodstvo i financije kako slijedi;

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

Redni broj:10

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija: III

Potkategorija: Stručni suradnik

Klasifikacijski rang: 9

Naziv: STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO

Broj izvršitelja: 1

Opis poslova:

–         obavlja složenije računovodstveno-financijske, knjigovodstvene i analitičke poslove proračunskog računovodstva, provodi opće propise i akte načelnika općine i općinskog vijeća u svezi sa naplatom općinskih prihoda,

–         usklađuje analitičke evidencije sa stanjem računa glavnih knjiga proračuna te odgovara za ažurnost, zakonitost i istinitost podataka, evidencija i dokumentacije u svome djelokrugu, priprema druge financijske izvještaje s područja naplate općinskih prihoda na zahtjev načelnika, pročelnika i Općinskog vijeća, ustrojava, vodi i kontrolira materijalno knjigovodstvo i sve ostale potrebne evidencije iz materijalnog knjigovodstva, priprema potrebnu dokumentaciju iz svog djelokruga za provođenje sudskih i drugih ovršnih postupaka u svezi s naplatom općinskih prihoda,              30%                        

–         prati opće propise u vezi sa evidencijom osnovnih sredstava, obavlja poslove evidencije osnovnih sredstava te poslove u vezi sa osiguranjem, utroškom, amortizacijom te otpisom osnovnih sredstava i sitnog inventara, sudjeluje u pripremanju i izradi inventurnih lista i provođenju inventure, prikuplja podatke o poreznim obveznicima. sudjeluje u pripremi Programa i izvještaja o radu Jedinstvenog upravnog odjela te izradi drugih planskih i izvještajnih materijala i dokumenata,   20%

–         obavlja poslove provjere i obračuna plaća službenika Općine Primošten te isplate drugih naknada u svezi s pravima iz radnog odnosa,  popunjava obrasce u vezi s mirovinskim osiguranjem, poreznim prijavama ili s drugim pravima zaposlenika općinske uprave                                                                                                         10%

–         ustrojava, vodi i ažurira evidencije i dokumentaciju u vezi s naplatom općinskih prihoda, priprema stručne podloge i materijale, nacrte prijedloga općih i pojedinačnih akata u vezi s naplatom općinskih prihoda, izradom Proračuna, godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i drugih financijskih izvještaja,     provjerava točnost  i ažurnost obračuna i naloga u ostvarivanju propisanih općinskih prihoda, brine o ažurnosti i rokovima naplate, poduzima propisane i ugovorene mjere, te po potrebi o tome izvještava Pročelnika i načelnika općine,                                

–         obavlja i druge poslove iz svog djelokruga po nalogu ili po nalogu načelnika

 

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

POTREBNO STRUČNO ZNANJE:

–         sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke, najmanje 10. godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima računovodstva i financija, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu,

STUPANJ SLOŽENOSTI POSLOVA:

–         uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

STUPANJ SAMOSTALNOSTI:

–         uključuje redovan nadzor Pročelnika te njegove upute za rješavanje relativno složenih stručnih poslova,

STUPANJ ODGOVORNOSTI:

–         uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima zaposlenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka,metoda rada i stručnih tehnika,

STUPANJ STRUČNE KOMUNIKACIJE:

–         uključuje komunikaciju unutar Odjela i s drugim tijelima radi prikupljanja i razmjene podataka,

 

Podaci o plaći

 

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 61/11), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Savjetnik za prostorno planiranje određen je u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 363-01/13-01/1 Urbroj: 2182/02-01-13-1 od dana 19. srpnja 2013. godine, („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/02-13-1 Urbroj. 2182/02-02-13-1 od dana 1. srpnja 2013. godine („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13).

Slijedom navedenog plaća Savjetnika za računovodstvo i financije u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za Savjetnika za računovodstvo i financije 1,20 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provodi Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja.

O testiranju kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete, bit će obaviješteni Javnim pozivom objavljenim na internetskim stranicama Općine (www.primosten.hr) najmanje 5. (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

 

-pisanog testa iz područja;

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti,

-intervjua s Povjerenstvom

Način testiranja kandidata:

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori (tri alternativna odgovora od kojih je samo jedan točan), dok će kandidati zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na testiranje pozivom. Poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

Pisano testiranje traje 45 minuta.

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

Područje testiranja:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
 2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07- Odluka USRH, 73/08 i 25/12),
 3. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12),
 4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine“ br. 139/10 i 19/14).

 

                                                                                 Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                            Dijana Rinčić dipl.iur.

 

 

 

 

Dostaviti:

 

–         Spis predmeta, ovdje,

–         Oglasna ploča, ovdje,

–         Objaviti na web stranici: www.primosten.hr

 

JAVNI NATJEČAJ o prodaji nekretnina s mogućom odgodom plaćanja

Na temelju članka 35. st.1 i čl. 391 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (‘Narodne novine’ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 12. Odluke o stjecanju i raspolaganju i upravljanju nekretninama (‘Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 7/13) i Odluke Općinskog vijeća Klasa: 944-18/14-01/1; Ur.broj: 2182/02-01-14-1. od dana 11. srpnja 2014. Načelnik Općine Primošten raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ o prodaji nekretnina s mogućom odgodom plaćanja

 

I.Predmet ovog natječaja je prodaja nekretnina koje su stvarno vlasništvo Općine Primošten, označenih kao:

–  čest. zem.2189/1 u površini  cca od 5197m2,

–  čest. zem 19657/3 u površini  cca od 536m2,

–  čest. zem 2189/2 u površini  cca od 348m2,

–  čest. zem 2423/7 u površini  cca od 690m2,  sve k.o. Primošten, točno određenih na terenu                  i smještenih  kod Aurore, za koje je u tijeku parcelacija kojom će naprijed pobrojane  nekretnine objediniti u jednu nekretninu s dodijeljenim novim podbrojem ukupne površine cca od 6771 m2, sve sukladno parcelacijskom elaboratu ovlaštenog inženjera geodezije

kojim će se potvrditi  stvarna površina novoformirane nekretnine.

II. Početna cijena novoformirane predmetne nekretnine iz toč. 1. iznosi 920,00 kuna (slovima: devetstodvadesetkuna) po m2, sve sukladno procjeni ovlaštenog sudskog vještaka

za građevinu Matka Drinković dipl. ing.građ. od dana 07.lipnja 2014. godine.

III. Namjena  nekretnine je stambeno poslovna  budući je ista sukladno PPUO Primošten smještena u mješovitoj istoimenoj zoni.

IV. Sadržaj ponude:

1. Ime i prezime te adresa ponuditelja odnosno naziv i sjedište pravne osobe,

2. preslika osobne iskaznice odnosno rješenja o upisu u Sudski ili obrtni registar

3. dokaz o plaćenoj jamčevini,

4.visina ponuđene cijene za m² te ukupna cijena,

5. način plaćanja  / a)odjednom; b) u obrocima po prijedlogu ponuditelja ili c)s mogućom odgodom plaćanja  na rok po prijedlogu ponuditelja/,

6. opis ulaganja Investitora

7.Izjava  ovjerena kod Javnog bilježnika  kao obavezni sastavni dio ponude kojom Ponuditelj

  iskazuje i potvrđuje ozbiljnu namjeru ulaganja  u sadržaj na nekretnini koju je voljan kupiti,

  sukladno uvjetima ovog natječaja, na način da kao Investitor preuzima na sebe obvezu

  financijski ispratit komplet izgradnju npr. kompleksa luksuznih vila ili sličnih sadržaja

  namijenjenih daljnjoj prodaji,

8. planirani rok dovršetka projekta Investitora.

Nepotpuna i nepravovaljana ponuda neće se uzeti u razmatranje.

V. U slučaju da Ponuditelj – Investitor odabere varijantu plaćanja b) ili c) a ima namjeru graditi sadržaje predviđene prostorno planskom   dokumentacijom Općine Primošten,    posebnom će Odlukom Općinskog vijeća Općine Primošten odabranom ponuditelju -budućem  Kupcu:

-danom sklapanja Ugovora predati u posjed nekretnine u svom vlasništvu koje su predmet prodaje po ovom natječaju;

-odobriti odgodu plaćanja svih davanja prema Općini Primošten uključujući i odgodu plaćanja komunalnog doprinosa kao i vratiti uplaćenu jamčevinu na eventualan zahtjev ponuditelja – budućeg Kupca, sve naprijed pobrojano do dana prodaje ili davanja u zakup ponuđenih i prihvaćenih  sadržaja od predstavničkog tijela općine radi njihove brže realizacije  izgradnje sadržaja,  sve pobrojano do dana prodaje ili davanja u zakup spomenutih sadržaja.

VI. Sudionici natječaja mogu biti sve fizičke i pravne osobe koje su hrvatski državljani, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

VII. Jamčevinu su sudionici natječaja dužni položiti u visini od 10 % ukupne početne kupoprodajne cijene pojedinačne predmetne nekretnine koja odgovara iznosu od 622.932,00  kuna (slovima: šestodvadesetdvijetisućedevetstotridesetdvijekune). Jamčevina se uplaćuje u korist Proračuna Općine Primošten na žiro račun HR6223600001835700004 po modelu 68 s pozivom na broj 7706–OIB, s naznakom ‘NE OTVARAJ; Za natječaj za prodaju nekretnine’. Izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u ukupan iznos naknade sukladno uvjetima ovog natječaja dok se ostalima vraća u nominalnom iznosu bez kamata.

VIII. Rok za ponudu je 60  dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama zaključno do četrnaest (14.00) sati.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama dana 13.kolovoza 2014.godine u broju 99/14.

IX. Ponude se predaju osobno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom

‘NE OTVARAJ; Natječaj za prodaju nekretnine  kod Aurore’, Sv. Josipa 7, 22202 Primošten.

X. Otvaranje ponuda obavit će imenovano Povjerenstvo u Uredu Načelnika Općine Primošten četvrtog dana od zadnjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda (za slučaj blagdana ili neradnog dana bit će to prvi slijedeći radni dan), dok će o rezultatima izbora svi natjecatelji biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

XI.Mogućnost uvida u novoformiranu nekretninu u nazočnosti ovlaštene osobe prodavatelja traje tijekom natječaja, svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 9.00 do 14.00 sati, uz prethodan dogovor na telefon 022/571–901.

XII. Kriterij za odabir je:

Sukladno ponuđenom načinu plaćanja  varijante a) kod plaćanja odjedanput primjenjuju se kriteriji iz točke 14.c).ovog natječaja izuzev odgode  plaćanja i obročnog plaćanja;

Sukladno ponuđenom načinu plaćanja  varijante b) kod plaćanja na obroke primjenjuju se kriteriji iz točke 14.c).ovog natječaja;

Sukladno ponuđenom načinu plaćanja  varijante c) kod plaćanja s odgodom kriterij odabira čine kumulativno ispunjeni svi naprijed pobrojani uvjeti kako u nastavku slijedi :

– ponuđena najviša cijena po m² odnosno ukupna cijena,

– ponuđeni način plaćanja,

– ponuđeni rok odgode plaćanja,

– ponuđeni predmet  investiranja Ponuditelja,

– ponuđeni rok realizacije projekta Investitora.

XIII. Upute ponuditeljima mogu se preuzeti na pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten tijekom trajanja natječaja radnim danom od 9.00 do 14.00 sati.

XIV. Sklopiti ugovor o kupoprodaji dužan je izabrani ponuditelj u roku od 15 dana od dostave Odluke o odabiru Općinskog vijeća Općine Primošten, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.

U slučaju da se temeljem ovog natječaja sklopi Ugovor o prodaji nekretnina s plaćanjem

Odjednom / varijanta plaćanja -a /sklopit će se Ugovor o kupoprodaji,  ovjeren kod Javnog bilježnika.

U slučaju da se temeljem ovog natječaja sklopi Ugovor o prodaji nekretnina s plaćanjem

u obrocima / varijanta plaćanja -b /sklopit će se Ugovor o kupoprodaji,  solemniziran kod Javnog bilježnika  kojim se jamči sigurnost svim ugovornim stranama.

U slučaju da se temeljem ovog natječaja sklopi Ugovor o prodaji nekretnina s odgodom plaćanja  / varijanta plaćanja -c /sklopit će se Ugovor o kupoprodaji s odgodom plaćanja,  solemniziran kod Javnog bilježnika  kojim se jamči sigurnost svim ugovornim stranama.

 

XV. Kupoprodajnu cijenu odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti:

a) odjednom pri samom sklapanju Ugovora o kupoprodaji  ili

b) u obrocima po prijedlogu Ponuditelja ili

c) s odgodom plaćanja na rok po prijedlogu ponuditelja,

sve sukladno Oduci o odabiru Općinskog vijeća Općine Primošten u kojoj će biti sadržana  izričita suglasnost i ovlaštenje Načelniku za sklapanje konkretnog  Ugovora o kupoprodaji.

XVI. Pravo poništenja natječaja Općina Primošten pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

XVII. Dodatne informacije: Sve ostale informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten na telefon 022/571-904 ili e-mail: info@primosten.hr.

 

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                   Stipe Petrina

Obavijest korisnicima pomoći za podmirenje troškova ogrijeva u 2014.god.

Prema Odluci Skupštine  Šibensko-kninske županije  kojim se regulira pravo grijanja  na drva u 2014. godini ,samcu ili kućanstvu  koji udovoljava zakonske uvjete   može se odobriti jednom godišnje novčani iznos od 950,00 kuna  za podmirenje troškova grijanja.

Napominjemo da novim Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/2013),na drugčiji način regulira pravo u sustavu socijalne skrbi nego što je to bilo ranije

a time i pravo na troškove ogrijeva. Po novome Zakonu pravo na troškove ogrijeva priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva (članak 43.st.1).Pravao na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje  nadležni centar  za socijalnu skrb, a korisnik se za ostvarenje prava na troškove ogrijeva obraća jedinici lokalne samouprave  u ovom slućaju Općini Primošten.

Stoga, pozivamo sve korisnike  naknade za ogrijev da do 1.rujna 2014. godine dostave svoje izjave da se griju na drva, kako bi Općina Primošten mogla zahtjev uputiti Upravnom odijelu za zdravstvo i socijalnu skrb Šibensko-kninske županije.

Načelnik Općine Primošten

Stipe Petrina

Natječaj za prijem u službu -Stručni suradnik za računovodstvo

Klasa: 112-02/14-02/8

Ur.broj: 2182/02-03-14-1

Na temelju članka 5. u svezi članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03), godine v.d. pročelnik Općine Primošten raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u službu, na radno mjesto Stručni suradnik za računovodstvo 1. izvršitelj-m/ž, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu iz 12. ZSN punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima , a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće posebne uvjete: sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske struke (VŠS) s najmanje 5. godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni  ispit  i poznavanje rada na računalu.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

Obavijest o vremenu održavanja testiranja, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru. Opis poslova radnog mjesta  i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice), dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),  uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku), dokaz o radnom iskustvu; radno pravnom statusu tzv.„Elektronički zapis“, dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao tijekom svog radnog staža (preslike ugovora o radu, rješenja o rasporedu i sl. iz kojih je vidljivo da je kandidat radio na poslovima računovodstva i financija, dokaz o obavljanju rukovodećih poslova), preporuku/e poslodavca.

Urednom prijavom na natječaj smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati dok se kandidati ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će obaviješteni o tome pisanim putem. Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Natječaj se provodi sukladno odredbama ZSN-a a o postupku provođenja natječaja, datumu testiranja kandidata, literaturi potrebnoj za testiranje i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Primošten: www.primosten.hr.

Postupak natječaja obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave Natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, s naznakom „Za natječaj za prijam u službu za radno mjesto Stručni suradnik  za računovodstvo“. Prijave se mogu dostaviti i neposredno na adresu Općine.

 

                                                                                                                           OPĆINA PRIMOŠTEN

                                                                                        

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala” 2007. – 2013. Poziv je posebno usmjeren lokalnim OCD-ima koje nemaju iskustva u vođenju projekata financiranih sredstvima EU (kao nositelji projekta). Rok za podnošenje prijava je 6. listopada 2014
Više o natječaju na linku:

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti -prometni redari

Klasa: 112-03/14-03/6

Ur.broj: 2182/02-03-14-4

Primošten, 2. srpnja 2014. godine

Na temelju članka 19. st.7., i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) oglasu objavljenom na oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje:

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Natječaj Općine Primošten za prijam službenika u službu, pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima natječaja za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, odnosno;

1. Ivan Jurić, Rtić 3/8, Dolac, Primošten

            2. Ante Čobanov, Branitelja domovinskog rata kbr. 2 E, Šibenik           

Testiranje kandidata:

Sukladno Obavijesti i uputama kandidata uz natječaj za prijam službenika u službu Klasa: 112-03/14-03/7 Ur.broj: 2182/02-03-14-1 Primošten, od dana 23. srpnja 2014. godine, obavještavaju se kandidati da će se pismeni dio testiranja održati dana 30. srpnja 2014. godine (srijeda) s početkom u 13,00 sati u službenim prostorijama Općine Primošten, Ul. Sv. Josipa br.7 Primošten.

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu.

Obavještavaju se kandidati da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa, kandidatu se dodjeljuje jedan (1.) bod. kandidat koji točno dogovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa, stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                 predsjednica

                                                                                          Dijana Rinčić dipl.iur.

 

Dostaviti:

–         Oglasna ploča, ovdje

–         Web stranica Općine Primošten www.info@primosten.hr

–          pismohrana

 

Obavijest i upute kandidatima za radno mjesto prometnog redara

Klasa: 112-03/14-03/7

Ur. broj: 2182/02-03-14-1

Primošten, 23. srpnja 2014. godine

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

za prijam službenika u službu na radnom mjestu Prometni redar

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

Obavještavaju se kandidat prijavljeni na oglas za radno mjesto Prometni redar JUO Primošten, o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podatcima o plaći, testiranju, način testiranja i području testiranja, kako slijedi;

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

Osnovni podaci o rednom mjestu:

Kategorija:III

Potkategoriji: Referent

Klasifikacijski rang:11

Naziv: REFERENT PROMETNI REDAR

Broj izvršitelja: 3

Opis poslova

–         obavlja nadzor nad provedbom odluka koje se tiču odvijanja prometa i regulacije parkiranja na području Općine Primošten

–         brine o nesmetanom odvijanju prometa i regulaciji parkiranja na području općine u  suradnji s drugim nadležnim tijelima i društvima,

–         sankcionira aktivnosti koje predstavljaju remećenje prometnih pravila,

–         obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, poslove nesmetanog odvijanja prometa na području općine Primošten,

–         donosi rješenja kojima nalaže fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja nesmetanog prometa,

–         predlaže pokretanje prekršajnog postupka,

–         provodi izvršenje rješenja u suradnji sa za to nadležnim tijelima,

–         surađuje sa svim službama Jedinstvenog upravnog odjela

90%

–         obavlja i druge poslove po potrebi koji se povjere po nalogu načelnika i pročelnika

10%

 

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

 

POTREBNO STRUČNO ZNANJE:

–         srednja stručna sprema, upravne, prometne ili tehničke struke

–         najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–         stručna osposobljenost za upravljanje prometom te poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila

STUPANJ SLOŽENOSTI POSLOVA:

–         uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

STUPANJ SAMOSTALNOSTI:

–         koji uključuje nadzor i upute nadređenog službenika

STUPANJ ODGOVORNOSTI:

–         uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika,

STUPANJ STRUČNE KOMUNIKACIJE:

–         stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar nižih ustrojstvenih jedinica JUO

 

Podaci o plaći

 

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 61/11), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Savjetnik za prostorno planiranje određen je u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 363-01/13-01/1 Urbroj: 2182/02-01-13-1 od dana 19. srpnja 2013. godine, („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/02-13-1 Urbroj. 2182/02-02-13-1 od dana 1. srpnja 2013. godine („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13).

Slijedom navedenog plaća Prometni redar u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za 1,00 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa.

O testiranju će kandidati biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten  u prostoriji Vijećnice.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za oglas.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

 

– pisanog testa iz područja; Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („NN“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i Zakona o sigurnosti prometa na cestama („N/N“ 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13) i

–  intervjua s Povjerenstvom

Način testiranja kandidata:

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori od kojih je jedan točan a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će pozvani na testiranje pozivom. Poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

Pisano testiranje traje 45 minuta.

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na oglas.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

Područje testiranja:

–         Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („NN“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i

–        Zakona o sigurnosti prometa na cestama („N/N“ 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13) i

                                                                                 Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                            Dijana Rinčić dipl.iur

 

 

Dostaviti:

–         Spis predmeta, ovdje

–         Oglasna ploča, ovdje

–         Objaviti na web stranici: www.primosten.hr

 

Odgoda 8.hitne sjednice Općinskog vijeća

 

 

 

  

Klasa: 021-06/14-01/4

Ur.broj: 2182/02-01-14-1/1

Primošten, 23. srpnja.2014. godine

-PREDSTAVNICIMA MEDIJA

                                                                                     -SVIMA

 

PREDMET:Sazivanje 8.hitne sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 – odgađa se, do daljnjeg

Sukladno članku 26.. stavku 1. točki 2. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 47. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozvani ste na hitnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten planiranu za dana 25. srpnja (petak) 2014. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.

Prijedlog dnevnog reda prolongira se za narednu redovnu 8. sjednicu a hitna sjednica odgađa se do daljnjega o čemu ćete blagovremeni biti obaviješteni.

                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                v.r. Vinko Bolanča

 

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38,  Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4,  Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić.  Ribsrska 22, Primošten

10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten

Poziv za sazivanje 8.hitne sjednice Općinskog vijeća

Klasa: 021-06/14-01/4

Ur.broj: 2182/02-01-14-1

Primošten, 22. srpnja.2014. godine

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                                                     -SVIMA-

 

 PREDMET:Poziv za sazivanje 8.hitne sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 26.. stavku 1. točki 2. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 47. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na hitnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 25. srpnja (petak) 2014. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.

Dnevni red sjednice:

 1. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o raspolaganju i upravljanju

      nekretninama u vlasništvu i pod upravljanjem Općine Primošten     

                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                v.r. Vinko Bolanča

 

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38,  Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4,  Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić.  Ribsrska 22, Primošten

10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten

Oglas za prijem u službu -referent- prometni redar

Klasa: 112-03/14-03/7

Ur.broj: 2182/02-03-14-1

Primošten, 17. srpnja 2013. godine

Na temelju članka 29. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije“ broj: 5/13, 6/13, 7/13 i III izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Općine Primošten Klasa:023-05/02-13-2 Ur.broj: 2182/02-02-13-3 od dana 12. prosinca 2013. godine I IV izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Općine Primošten Klasa:023-05/14-02-1 Ur.broj: 2182/02-02-14-1 od dana7. svibnja 2014. godine), v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten raspisuje:

OGLAS:

Za prijam u službu u Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten

 

SLUŽBA ZA KOMUNALNE POSLOVE:

–         referent-prometni redar- 2 izvršitelja/ice na određeno vrijeme

Stručni uvjeti:

–         srednja stručna sprema upravne, prometne ili tehničke struke

–         položen državni stručni ispit

–         završen program stručnog osposobljavanja (Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za upravljanje prometom te za poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila koje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova RH)

–         položen vozački ispit B kategorije

–         najmanje tjedna godina radnog iskustva

–         organizacijske sposobnosti

–         komunikacijske vještine

Osim navedenih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit.

Na oglas mogu se prijaviti osobe oba spola.

Kandidat/kandidatkinja se prima u službu na određeno vrijeme i to od 1. kolovoza do 15. rujna 2014. godine.

Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

Obavijest o vremenu održavanja testiranje, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

Opis poslova radnog mjesta  i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 

–                životopis,

–                dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice),

–                dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika svjedodžbe),

–                presliku radne knjižice,

–                (Uvjerenje o stručnoj osposobljenosti za upravljanje prometom te za poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila koje izdaje Ministarstvo unutarnjih poslova RH) – potvrdu/svjedodžbu o završenom programu stručnog osposobljavanja za prometnog redara,

–                uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

–                vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

–                svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku).

Urednom prijavom na oglas smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u oglasu.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na oglas.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će obaviješteni o tome pisanim putem.

Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Postupak oglasa obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja po obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Prijave na oglas podnose se u roku od 8 (osam) dana od objave Oglasa putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik, na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, uz oznaku: »Oglas za prijam u službu referent prometni redar – ne otvaraj«. O rezultatima oglasa kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

                                                                                OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                         PROČELNIK

v.d. Iris Ukić Kotarac dipl.iur

Dostaviti:

–         Hrvatski zavod za zapošljavanje, Područni ured, Ispostava Šibenik

–         oglasna ploča, ovdje.

–         web stranica Općine www.primosten.hr,

–         pismohrana, ovdje

Poziv za sazivanje 7.sjedice Općinskog vijeća Općine Primošten

Klasa: 021-06/14-01/3

Ur.broj: 2182/02-01-14-1

Primošten, 03.srpnja.2014. godine

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                               

                                                                                               -SVIMA-

 Predmet:Poziv za sazivanje 7.sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 11.srpnja ( petak ) 2014. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.     

 

Predloženi dnevni red

 

 1. 1.      Polugodišnje izvješće  Načelnika Općine Primošten o radu za razdoblje 01.siječnja do 30.06. 2014. godine
 2. 2.      Izvješće Načelnika o tijeku pregovora s Općinom  Rogoznica u svezi osnivanja zajedničke zdravstvene ustanove s  tekstom prijedloga ugovora
 3. 3.      Plan nabave Općine Primošten za 2014. godinu
 4. 4.      Suglasnost Općinskog vijeća na Sporazum Općine Primošten i  Primoštena d.d.
 5. 5.      Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na imenovanje novog predstavnika Općine Primošten i člana Skupštine Trgovačkog društva „Vodovod i odvodnja“ d.o.o.
 6. 6.      Prijedlog Odluke o izradi UPU proizvodne zone (12) „ BOJANA
 7. 7.      Prijedlog Odluke o prihvaćanju ponude Arheo“ d.o.o. za izradu UPU proizvodne zone (12) „ BOJANA
 8. 8.      Prijedlog Odluke o nabavi  stručnog nadzora nad izvedbom strojarskih instalacija  i stručnog nadzora u području  elektroinstalacija  u sklopu građenja zdravstvene stanice u Primoštenu
 9. 9.      Suglasnost na Ugovor o zajedničkom  financiranju radova za izgradnju  objekta Rekonstrukcija  vodoopskrbnog cjevovoda za Dom zdravlja u Primoštenu
 10. 10.  Suglasnost na Ugovor o zajedničkom  financiranju radova na izgradnji  Produžetka vodovodne mreže u Primoštenu u predjelu Rupe- Gornja i Donja cesta
 11. 11.  Prijedlog Odluke o nabavi radova građenja vodovodne i kanalizacijske mreže  na dijelu županijske ceste od magistrale do „AURORE“kanalizaciju za Z.S.
 12. 12.  Prijedlog Odluke o nabavi komunalnog vozila za potrebe Komunalnog poduzeća Bucavac  u vlasništvu Općine Primošten
 13. 13.  Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o  taxi djelatnostima  na području Općine Primošten
 14. 14.  Zapisnik  sa 05. sjednice Upravnog  vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten

DV “ Bosiljak” s odlukama o:

–  upisu djece  za 2014/2015. godinu,

–  s prijedlogom Ugovora  o međusobnim pravima i obvezama davatelja i korisnika

Usluga predškolskog odgoja, naobrazbe i skrbi,

–  Popis primljenih Korisnika za pedagošku 2014/2015. godinu  s Listom čekanja

–     o smanjenju participacije za  korisnika usluge Loru Jurlin

–  o potrebi  zdravstvenog voditelja s prijedlogom za raspisivanje natječaja za

medicinskog voditelja  na 6 sati tjedno

15. Suglasnost Općinskog vijeća na interne akte Dječjih vrtića Općine Primošten DV

“ Bosiljak:

–   Pravilnik o unutarbnjem ustrojstvu i načinu rada,

–   Pravilnik o radu Dječjih vrtića Općine Primošten DV “ Bosiljak”I

–   Pravilnik o upisu djece i ostavrivanju prava I obveza korisnika usluga

16. Službena obavijest o obvezi  izrade Plana gospodarenja otpadom

17.  Izvješće o izvršenju Plana gospodarenja otpadom na području Općine

Primošten za 2013.godinu

18. Službeno Očitovanje “ Vodovod i odvodnje “ d.o.o.

19. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Ugovor o davanju podataka

20. Izmjena i dopuna Rješenja o imenovanju Stožera civilne zaštite / uz ažurir. tabele

Plana pozivanja.

21. Prijedlog Odluke o donošenju UPU naselja Dolac

22. Prijedlog  Odluke o naknadi  za razvoj komunalnih vodnih građevina  za javnu

vodoopskrbu na području Općine Primošten

23. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati  naknade za

razvoj sustava javne odvodnje

–  na znanje ISPRAVAK TAJNIKA  u svezi Odluke o obračunu i naplati naknade

za razvoj sustava javne odvodnje „Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 2/14

24. Prijedlog odluke o uređenju četiri plaže u Primoštenu

25. Zamolba  KRISTINE d.o.o. za prolongiranje roka plaćanja najamnine  prostora

stare zgrade općine

26. Općinskom vijeću na znanje Očitovanje Odvjetnice Ana Marije Žužul iz

Zagreba temeljem  Punomoći  Ređine Huljev iz Primoštena

27. Izvješće o stanju zaduženja  stanju naplaćene naknade po osnovu korištenja

javnih površina na području Općine Primošten  na dan 01. srpnja 2014. god.

28. Prijedlog odluke o III. Izmjeni i dopuni  Odluke o komunalnom doprinosu

29.Paket zamolbi – komunalni doprinos

30. Prijedlog odluke o obeštećenju  građana koji su svoje nekretnine odnosno

Pokretnine u svom vlasništvu ustupili  za izgradnju „norveškog naselja u predjelu

Rupe u Primoštenu

                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                  Vinko Bolanča

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38,  Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4,  Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić.  Ribsrska 22, Primošten

10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Klasa: 112-03/14-03/6

Ur.broj: 2182/02-03-14-4

Primošten, 2. srpnja 2014. godine

Na temelju članka 19. st.7., i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), te sukladno Natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj; 68/14, oglasni dio, odnosno natječaju objavljenom na oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje:

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Natječaj Općine Primošten za prijam službenika u službu, pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima natječaja za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, odnosno;

 

1. Nikola Živković, Bolnička cesta 34 F/610, 100090  Zagreb Susedgrad,

2. Danijela Čogelja Šanić, Jurja Dalmatinca 2., 22 000 Šibenik,

3. Biljana Vlaić, Branitelja Domovinskog rata ¾,

Testiranje kandidata:

Sukladno Obavijesti i uputama kandidata uz natječaj za prijam službenika u službu Klasa: 112-03/14-03/6 Ur.broj: 2182/02-03-14-3 Primošten, od dana 27. lipnja 2014. godine, obavještavaju se kandidati da će se pismeni dio testiranja održati dana 9. srpnja 2014. godine (srijeda) s početkom u 13,00 sati u službenim prostorijama Općine Primošten, Ul. Sv. Josipa br.7 Primošten.

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu.

Obavještavaju se kandidati da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa, kandidatu se dodjeljuje jedan (1.) bod. kandidat koji točno dogovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa, stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                 predsjednica

                                                                                          Dijana Rinčić dipl.iur.

Dostaviti:

–         Oglasna ploča, ovdje

–         Web stranica Općine Primošten www.info@primosten.hr

–          pismohrana

 

Obavijest i upute kandidatima za natječaj “Savjetnik za računovodstvo i financije”

Klasa: 112-03/14-03/6

Ur. broj: 2182/02-03-14-3

Primošten, 27. lipnja 2014. godine

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

za natječaj u Općini Primošten za prijam službenika u službu

Savjetnik za računovodstvo i financije

 u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za radno mjesto Savjetnik za računovodstvo i financije o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podatcima o plaći, testiranju, način testiranja i području testiranja za radno mjesto Savjetnik za računovodstvo i financije kako slijedi;

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

Savjetnik za računovodstvo i financije prati opće i druge propise, predlaže mjere i postupke za njihovo provođenje te nadzire izvršavanje tih mjera i postupaka, odgovara za točan i zakonit postupak donošenje i izvršavanja proračuna, godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna te drugih akata, brine se o pravovremenoj pripremi materijala za načelnika i Općinsko vijeće, provodi odluke načelnika i Općinskog vijeća te kontrolira njihovo izvršenje, u suradnji s ostalim službama izrađuje prijedlog proračuna Općine, izmjene i dopune proračuna te ostalih pratećih dokumenata, u skladu sa zakonskim propisima izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje proračuna Općine, izrađuje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna Općine, nadzire izvršenja obveza po ugovorima, vodi evidenciju primljenih i danih pozajmica te oročavanja sredstava kod poslovnih banaka, prati priliv sredstava u proračun kao i proračunsku potrošnju do visine iznosa utvrđenih proračunom, obavlja nadzor namjenskog trošenja sredstava, temeljem zahtjeva ispisuje naloge za prijenos sredstava proračunskih korisnika do visine utvrđene proračunom, zadužen je za pravilnu i pravovremenu primjenu propisa iz djelokruga rada službe, obavlja kontrolu zakonitosti i ispravnosti trošenja sredstava iz proračuna, usklađuje općinske odluke uz oblasti financija s relevantnim propisima, izrađuje mjesečne i godišnje statističke izvještaje vezane uz isplatu plaća i naknada, godišnje izvještaje za HZMO te godišnje porezne kartice i potvrde koje se dostavljaju Ministarstvu financija i Poreznoj upravi, obavlja poslove u provedbi FMC i koordinatora za sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, vrši obračun i isplatu svih naknada članovima Općinskog vijeća, vrši obračun i isplatu autorskih honorara i ugovora o djelu, vodi knjigu ulaznih računa proračuna te obavlja plaćanje putem Internet bankarstva i po potrebi plaćanja ispisom virmana, prati propise  od  značaja  za poslove financija, računovodstva i knjigovodstva, osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela  s tijelima državne uprave tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave i dr. institucijama obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten.

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

Stupanj složenosti poslova, koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnog tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika odnosno složene poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, Stupanj samostalnosti u radu; koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika, Stupanj odgovornosti: uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka, Stupanj stručne komunikacije, uključuje kontakte unutar i izvan komunikaciju Jedinstvenog upravnog odjela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

Podaci o plaći

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 61/11), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Savjetnik za prostorno planiranje određen je u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 363-01/13-01/1 Urbroj: 2182/02-01-13-1 od dana 19. srpnja 2013. godine, („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/02-13-1 Urbroj. 2182/02-02-13-1 od dana 1. srpnja 2013. godine („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13).

Slijedom navedenog plaća Savjetnika za računovodstvo i financije u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za Savjetnika za računovodstvo i financije 1,50 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provodi Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja.

O testiranju kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete, bit će obaviješteni Javnim pozivom objavljenim na internetskim stranicama Općine (www.primosten.hr) najmanje 5. (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

-pisanog testa iz područja;

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti,

-intervjua s Povjerenstvom

Način testiranja kandidata:

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori (tri alternativna odgovora od kojih je samo jedan točan), dok će kandidati zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na testiranje pozivom. Poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

Pisano testiranje traje 45 minuta.

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

Područje testiranja:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
 2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07- Odluka USRH, 73/08 i 25/12),
 3. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12),
 4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine“ br. 139/10 i 19/14).

 

                                                                                 Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                            Dijana Rinčić dipl.iur.

 

 

 

 

Dostaviti:

 

–         Spis predmeta, ovdje,

–         Oglasna ploča, ovdje,

–         Objaviti na web stranici: www.primosten.hr

 

Osposobljavanje prometnih redara na Policijskoj akademiji

Poštovani,

molimo sve zainteresirane kandidate  koji bi se osposobljavali na Policijskoj akademiji za prometnog redara, da se u roku tri dana jave u Općinu Primošten.

Općina Primošten će poslati trojicu   kandidatana na tečaj  osposobljavanja  na Policijsku akademiju, koji će se održati u drugoj polovici lipnja.

Dodatne informacije u pogledu uvijeta i načina upisa te smještaj i osposobljavanje prometnih redara mogu se doboti od policijskog službenika Ivana Mamuzića elektronskom poštom mamuzic@mup.hr ili na telefonski broj 01 242 6491.

Molimo sve zainteresirane mlađe osobe koji imaju završenu četverogodišnju srednju školu,zdravstvenu sposobnost te položen vozački ispit za B kategoriju da se jave u Općinu Primošten.

Sa štovanjem ,

Načelnik Općine Primošten

Stipe Petrina

Natječaj za prijem u službu – Savjetnik za računovodstvo i financije

Klasa: 112-02/14-02/6

Ur.broj: 2182/02-03-14-1

Primošten, 4. lipnja 2014. godine

Na temelju članka 5. u svezi članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03), Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj: 5/13, II Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten 7/13 i III izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Općine Primošten,  Klasa:023-05/02-13-2 Ur.broj: 2182/02-02-13-3 od dana 12. prosinca 2013. godine te IV Izmjene i dopune Pravilnika o unutarnjem redu Klasa:023-05/14-02-1 Urbroj. 2182/02-02-14-1 od dana 7. svibnja 2014. godine), godine v.d. pročelnik Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten raspisuje:

NATJEČAJ

Za prijam u Financijsko računovodstvenu službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten radno mjesto; Savjetnik za računovodstvo i financije na neodređeno vrijeme.

Osnovni podaci o radnom mjestu:Kategorija: II, Potkategorija: Savjetnik, Klasifikacijski rang: 5. Naziv: Savjetnik za računovodstvo i financije

Opis poslova:

Savjetnik za računovodstvo i financije prati opće i druge propise, predlaže mjere i postupke za njihovo provođenje te nadzire izvršavanje tih mjera i postupaka, odgovara za točan i zakonit postupak donošenje i izvršavanja proračuna, godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršavanju proračuna te drugih akata, brine se o pravovremenoj pripremi materijala za načelnika i Općinsko vijeće, provodi odluke načelnika i Općinskog vijeća te kontrolira njihovo izvršenje, u suradnji s ostalim službama izrađuje prijedlog proračuna Općine, izmjene i dopune proračuna te ostalih pratećih dokumenata, u skladu sa zakonskim propisima izrađuje tromjesečne, polugodišnje i godišnje financijske izvještaje proračuna Općine, izrađuje prijedlog polugodišnjeg i godišnjeg obračuna proračuna Općine, nadzire izvršenja obveza po ugovorima, vodi evidenciju primljenih i danih pozajmica te oročavanja sredstava kod poslovnih banaka, prati priliv sredstava u proračun kao i proračunsku potrošnju do visine iznosa utvrđenih proračunom, obavlja nadzor namjenskog trošenja sredstava, temeljem zahtjeva ispisuje naloge za prijenos sredstava proračunskih korisnika do visine utvrđene proračunom, zadužen je za pravilnu i pravovremenu primjenu propisa iz djelokruga rada službe, obavlja kontrolu zakonitosti i ispravnosti trošenja sredstava iz proračuna, usklađuje općinske odluke uz oblasti financija s relevantnim propisima, izrađuje mjesečne i godišnje statističke izvještaje vezane uz isplatu plaća i naknada, godišnje izvještaje za HZMO te godišnje porezne kartice i potvrde koje se dostavljaju Ministarstvu financija i Poreznoj upravi, obavlja poslove u provedbi FMC i koordinatora za sastavljanje Izjave o fiskalnoj odgovornosti, vrši obračun i isplatu svih naknada članovima Općinskog vijeća, vrši obračun i isplatu autorskih honorara i ugovora o djelu, vodi knjigu ulaznih računa proračuna te obavlja plaćanje putem Internet bankarstva i po potrebi plaćanja ispisom virmana, prati propise  od  značaja  za poslove financija, računovodstva i knjigovodstva, osigurava suradnju Jedinstvenog upravnog odjela  s tijelima državne uprave tijelima lokalne i regionalne (područne) samouprave i dr. institucijama obavlja i druge poslove po nalogu načelnika i pročelnika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten.

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

Stupanj složenosti poslova, koji uključuje suradnju u izradi akata iz djelokruga upravnog tijela, rješavanje složenih upravnih i drugih predmeta te rješavanje problema uz upute i nadzor rukovodećeg službenika odnosno složene poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika, Stupanj samostalnosti u radu; koji uključuje češći nadzor te opće i specifične upute rukovodećeg službenika, Stupanj odgovornosti: uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu postupaka i metoda rada te provedbu pojedinačnih odluka, Stupanj stručne komunikacije, uključuje kontakte unutar i izvan komunikaciju Jedinstvenog upravnog odjela u svrhu prikupljanja ili razmjene informacija.

POSEBNI UVJETI 

Magistar struke ili stručni  specijalist  ekonomske struke. Na natječaj se mogu prijaviti osobe koje su po ranijim propisima stekla visoku stručnu spremu (VSS) sukladno čl. 35. st.2. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta „N/N“:74/10), najmanje deset godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima u struci na poslovima računovodstva i financija, organizacijske sposobnosti, komunikacijske vještine, položen državni stručni  ispit poznavanje rada na računalu.

OPĆI UVJETI:

Osim navedenih posebnih uvjeta, kandidati/kandidatkinje moraju ispunjavati uvjete iz članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN 86/08, 64/11), a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit.

Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidat/kandidatkinja se prima u službu uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

Obavijest o vremenu održavanja testiranja, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru.

Opis poslova radnog mjesta  i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

 

–                životopis,

–                dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice),

–                dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),

–                uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

–                vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,

–                svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku),

–                dokaz o radnom iskustvu; radno pravnom statusu tzv.„Elektronički zapis“,

–                dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao tijekom svog radnog staža (preslike ugovora o radu, rješenja o rasporedu i sl. iz kojih je vidljivo da je kandidat radio na poslovima računovodstva i financija, dokaz o obavljanju rukovodećih poslova),

–                preporuku/e poslodavca.

Urednom prijavom na natječaj smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju.

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Osobe koje podnesu nepotpune i nepravovremene prijave ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će obaviješteni o tome pisanim putem.

Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Postupak natječaja obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat/kandidatkinja koji se nakon prethodne provjere znanja i sposobnosti, po obavijesti o izboru, planira primiti u službu.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8. dana od objave Natječaja u Narodnim novinama. Natječaj će se objaviti na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, Područna služba Šibenik.

Prijave na natječaj podnose se na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, uz oznaku: »Natječaj za prijam u službu – ne otvaraj«.

Natječaj se provodi sukladno odredbama Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i  područnoj regionalnoj samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11). O postupku provođenja natječaja, datumu testiranja kandidata literaturi potrebnoj za testiranje i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Primošten: www.primosten.hr.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

                                                                                           OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                                                   PROČELNIK

v.d. Iris Ukić Kotarac dipl.iur

Dostaviti:

 

–          oglasna ploča, ovdje

–          web stranica Općine Primošten www.primosten.hr

–          Narodne novine,

–          Oglasna ploča Zavoda za zapošljavanje.

                                                                                                        

 

 

 

 

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Klasa: 112-03/14-03/5

Ur.broj: 2182/02-03-14-4

Primošten, 29. travnja 2014. godine

Na temelju članka čl. 20. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11),te sukladno oglasu objavljenom na oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje:

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Oglas Općine Primošten za prijam službenika u službu, poziva se kandidat koji formalno udovoljavaju uvjetima oglas za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, odnosno;

 1. 1.      IVICA BABAČIĆ, Rtić I, Primošten

 

Testiranje kandidata:

Sukladno Obavijesti i uputama kandidata uz oglas za prijam službenika u službu Klasa: 112-03/14-03/5 Ur.broj: 2182/02-03-14-3 Primošten, od dana 25. travnja 2014. godine, obavještava se kandidat da će se pismeni dio testiranja održati dana 5. svibnja 2014. godine (srijeda) s početkom u 9,00 sati u službenim prostorijama Općine Primošten,

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu.

Obavještavaju se kandidati da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na oglas.

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa, kandidatu se dodjeljuje jedan (1.) bod. kandidat koji točno dogovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa, stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu oglasa.

Povjerenstvo za provedbu oglasa utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                 predsjednica

                                                                                          Dijana Rinčić dipl.iur.

 

 Dostaviti:

–         Oglasna ploča, ovdje

–         Web stranica Općine Primošten www.info@primosten.hr

–          pismohrana

JAVNI POZIV

KLASA: 112-06/14-02/1

URBROJ: 2182/02-02-14-3

Primošten, 2. svibnja 2014. godine

Načelnik Općine Primošten sukladno Planu prijema u službu Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten KLASA: 112-02/13-02/1 URBROJ: 2182/02-02-13-1 od dana 15. studenog 2013. godine; u svrhu stručnog osposobljavanja za rad bez zasnivanja radnog odnosa;

objavljuje
JAVNI POZIV

I.

U Jedinstveni upravni odjel Općine Primošten, na razdoblje od 12. mjeseci u punome radnom vremenu (osam sati dnevno), prima se jedan diplomirani ekonomist.

 Dodatni uvjet: Ciljane skupine:

Nezaposlene osobe prijavljene u evidenciji nezaposlenih, bez radnog iskustva.

II.

Polaznik stručnog osposobljavanja nema status službenika, nije u radnom odnosu i ne prima naknadu za svoj rad, osim naknade koju osigurava Hrvatski zavod za zapošljavanje.
Prava i obveze polaznika stručnog osposobljavanja i Općine bit će uređeni ugovorom.
OPćina ne planira i nema obvezu zaposliti polaznika stručnog osposobljavanja nakon isteka stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa.

III.

Prijavi je potrebno priložiti:
– životopis,
– presliku diplome,
– presliku osobne iskaznice,
– presliku radne knjižice,
– uvjerenje o ne vođenju kaznenog postupka (ne starije od 6 mjeseci).

Primanje polaznika za stručno osposobljavanje u Općini Primošten provodi se u okviru programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje „Stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa“. Kandidat kojeg odabere Općina bit će predložen Zavodu. Ugovor o stručnom osposobljavanju bez zasnivanja radnog odnosa bit će sklopljen s onim odabranim kandidatom čije uključenje u Program odobri Zavod, sukladno svojim pravilima.

Prijave se podnose na adresu: Općina Primošten, Svetog Josipa 7, Primošten 22 202, u roku od osam dana od dana objave poziva.

Nepotpune i nepravodobne prijave neće biti razmatrane.

NAČELNIK

OPĆINE PRIMOŠTEN

Stipe Petrina

 

Dostaviti:

–          HZZ, Šibenik,(mailom),

–          oglasna ploča Općine Primošten, ovdje

–          arhiv,

–          objava na internetskoj stranici www.primosten.hr.

PRIJAVA POTREBE ZA RADNIKOM – PR

Obavijest i upute kandidatima

Klasa: 112-03/14-03/5

Ur. broj: 2182/02-03-14-3

Primošten, 25. travnja 2014. godine

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

za prijam službenika u službu na radnom mjestu Prometni redar

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

Obavještavaju se kandidat prijavljeni na oglas za radno mjesto Prometni redar JUO Primošten, o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podatcima o plaći, testiranju, način testiranja i području testiranja, kako slijedi;

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

Osnovni podaci o rednom mjestu:

Kategorija:III

Potkategoriji: Referent

Klasifikacijski rang:11

Naziv: REFERENT PROMETNI REDAR

Broj izvršitelja:2

Opis poslova

–         obavlja nadzor nad provedbom odluka koje se tiču odvijanja prometa i regulacije parkiranja na području Općine Primošten

–         brine o nesmetanom odvijanju prometa i regulaciji parkiranja na području općine u  suradnji s drugim nadležnim tijelima i društvima,

–         sankcionira aktivnosti koje predstavljaju remećenje prometnih pravila,

–         obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, poslove nesmetanog odvijanja prometa na području općine Primošten,

–         donosi rješenja kojima nalaže fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja nesmetanog prometa,

–         predlaže pokretanje prekršajnog postupka,

–         provodi izvršenje rješenja u suradnji sa za to nadležnim tijelima,

–         surađuje sa svim službama Jedinstvenog upravnog odjela                                                      90%

–         obavlja i druge poslove po potrebi koji se povjere po nalogu načelnika i pročelnika           10%

 

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

 

POTREBNO STRUČNO ZNANJE:

–         srednja stručna sprema, upravne, prometne ili tehničke struke

–         najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–         stručna osposobljenost za upravljanje prometom te poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila

STUPANJ SLOŽENOSTI POSLOVA:

–         uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

STUPANJ SAMOSTALNOSTI:

–         koji uključuje nadzor i upute nadređenog službenika

STUPANJ ODGOVORNOSTI:

–         uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika,

STUPANJ STRUČNE KOMUNIKACIJE:

–         stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar nižih ustrojstvenih jedinica JUO

 

Podaci o plaći

 

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 61/11), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Savjetnik za prostorno planiranje određen je u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 363-01/13-01/1 Urbroj: 2182/02-01-13-1 od dana 19. srpnja 2013. godine, („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/02-13-1 Urbroj. 2182/02-02-13-1 od dana 1. srpnja 2013. godine („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13).

Slijedom navedenog plaća Prometni redar u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za 1,00 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa.

O testiranju će kandidati biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten  u prostoriji Vijećnice.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za oglas.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

 

– pisanog testa iz područja; Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i Zakona o sigurnosti prometa na cestama (N/N 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13) i

–  intervjua s Povjerenstvom

Način testiranja kandidata:

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori od kojih je jedan točan a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će pozvani na testiranje pozivom. Poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

Pisano testiranje traje 45 minuta.

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na oglas.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

Područje testiranja:

–         Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi (NN 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i

–        Zakona o sigurnosti prometa na cestama (N/N 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13) i

                                                                                 Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                            Dijana Rinčić dipl.iur.

 

 

Dostaviti:

–          Spis predmeta, ovdje

–          Oglasna ploča, ovdje

–          Objaviti na web stranici: www.primosten.hr 

Poziv za sazivanje 6.svečane sjednice Općinskog vijeća

Klasa: 021-06/14-01/1

Ur.broj: 2182/02-01-14-1

Primošten, 30.travnja.2014. godine

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                                                     -SVIMA-

 

PREDMET:Poziv za sazivanje 6.svečane sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na svečanu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 08. svibnja (četvrtak) 2014. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7..

NAPOMENA: Planirana sjednica imat će dva dijela: svečani i radni dio

Svečani dio sjednice:

1. Svečano obilježavanje  blagdana Gospe od Loreta  i 10-og svibnja ka službenog  Dana Općine Primošten

2.      Dodjela zahvalnica Općine Primošten za naročite  uspjehe onima koji su na svojevrstan način doprinijeli promicanju ugleda Općine Primošten:

–  natjecateljskoj ekipi Primoštena za osvojeno 1. mjesto  na međunarodnom 

   natjecanju „Jadranskih igara“ 08. rujna 2013. u Biogradu,

–  Danijelu Furčić za osvojeno 1. mjesto i zlatnu medalju za najboljeg koktel

   majstora na svijetu u konkurenciji između  najboljih  barmena iz 56 zemalja

   svijeta na međunarodnom natjecanju održanog 09. listopada 2012. u   Kini

– Alenu Papak Predsjedniku novoosnovanog Boćarskog kluba „PRIMOŠTEN“      

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38,  Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4,  Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić.  Ribsrska 22, Primošten

10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten

 

Predloženi dnevni red

radnog dijela sjednice:

 

 1. Izvješće Načelnika o tijeku pregovora s Općinom  Rogoznica u svezi osnivanja zajedničke zdravstvene ustanove dvaju susjednih općina  sukladno Zaključcima predstavničkih tijela
 2. Odluka o  odabiru  u postupku javne nabave JN2/14 za nabavu i ugradnju /montažu i spajanje/ materijala za projekt „Modernizacije javne rasvjete  Općine Primošten primjenom mjera energetske učinkovitosti i zaštite od svjetlosnog onečišćenja“
 3. Izvješće o financijskom poslovanju  Komunalnog poduzeća „BUCAVAC“ d.o.o. za 2013. godinu
 4. Preporuka za postizavanje ravnopravnosti spolova /EU povelja/
 5. Prijedlog Odluke o izradi  projektne dokumentacije za izgradnju reciklažnog  dvorišta za potrebe Općine Primošten  sa halo,, ogradom, uređajem za pročišćavanje otpadnih voda sa platoa, vagom  …)
 6. Pismo namjere radi ulaganja u zdravstveno turističke kapacitete
 7. Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za sufinanciranje   zamjene vanjske stolarije, uređenja fasade, uređenja krova te povećanja  učinkovitosti sustava grijanja i prozračivanja obiteljskih kuća  na području Općine Primošten
 8. Prijedlog Odluke o uređenju šetnice na području Općine Primošten i Sporazum

      Šibensko kninske županije i Općine Primošten

 1. Odluka i ponovnom raspisivanju natječaja za program korištenja  obnovljivih

      izvora  energije u 18 primoštenskih kućanstava

 1. Prijedlog Odluke  o sufinanciranju izrade  energetskih pregleda i energetskog certificiranja 
 2. Prijedlog Odluke o izradi  projektne dokumentacije  za energetsku obnovu zgrada
 3. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o komunalnim  djelatnostima Općine Primošten
 4. Prijedlog Odluke o  agrotehničkim mjerama
 5. Suglasnost na Odluku o mjerama zaštite  od požara na otvorenim prostorima i provedbi mjera zaštite od požara na otvorenom  
 6. Prijedlog Odluke o poduzimanju pripremnih radnji za izradu Godišnjeg plana unapređenja zaštite od požara na području Općine Primošten
 7. Suglasnost na Ugovor o zakupu društvenih prostorija „Supljak“

17. Prijedlog Odluke o priključenju građevina  i drugih nekretnina  na komunalne

vodne građevine na području Općine Primošten

18.Suglasnost na Odluku oprihvaćanju ponude za izradu konzolnog portala i

     putokaznih konzolnih stupova i Ugovora o izradi  istih s „DALEKOVOD

     PROIZVODNJOM  „ d.o.

      19. Prijedlog Odluke o III.  Izmjeni i dopuni Odluke o komunalnom doprinosu

    20.Zamolba  Maria Jurin  za zatvaranje  štekata  od 32 m2 za potrebe  restorana “Dionis”

21. Suglasnost Općinskog vijeća na Izmjene i dopune Pravilnika o  provedbi

postupaka nabave bagatelne vrijednosti Općine Primošten

22. Zapisnik  sa 04. sjednice Upravnog  vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten

DV “ Bosiljak” s odlukama

23.Statut  Dječjih vrtića Općine Primošten DV “ Bosiljak”

24.Prijedlog Sigurnosno zaštitnog  i preventivnog programa  u  Dječjem  vrtiću

25.Prijedlog Pravilnika o upisu djece i ostvarivanju prava  i obveza korisnika usluga u Dječjim vrtićima Općine Primošten DV “ 26.Bosiljak”Suglasnost Općinskog vijeća na Plan upisa  za 2014/15. pedagošku godinu Dječjih vrtića Općine Primošten DV “ Bosiljak”   

27.Prijedlog odluke o naknadi za razvoj  javne vodoopskrbe  i javne odvodnje na području Općine Primošten 

DOPUNA MATERIJALA

Za točke dn. Reda br.16., 17 i 27. koje glase:

16.Izvješće o radu Energetske udruge DALMACIJA i

     Izvješće o radu Ekološke udruge Primošten

 1. Prijedlog odluke o  pružanju usluga javne odvodnje na području Općine

Primošten

27.Prijedlog odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne

odvodnje na području Općine Primošten

DOPUNA MATERIJALA

Za točke dn. Reda br.16., 17 i 27. koje glase:

 

16.Izvješće o radu Energetske udruge DALMACIJA i

     Izvješće o radu Ekološke udruge Primošten

17.Prijedlog odluke o  pružanju usluga javne odvodnje na području Općine

Primošten

27.Prijedlog odluke o obračunu i naplati naknade za razvoj sustava javne

odvodnje na području Općine Primošten

Dopuna dnevnog reda 6. sjednice

Općinskog vijeća planirane za dan 08. svibnja 2014. godine

 28.    Prijedlog  Odluke o pozajmici Športskom društvu „LIGNJA“ iz Primoštena

29.    Prijedlog Odluke o III. Izmjeni i dopuni Odluke o uređenju prometa na području Općine Primošten/ te Ispravak Tajnika /

30.    Zamolba za pomoć pri pokretanju Projekta „TRN“te zahtjev za ustupanje na korištenje društvenih prostorija  Supljak skomplet informatičkom opremom

31.    Prijedlog odluke o  dodatnoj nabavi signalizacije za potrebe Općine Primošten

u 2014. godini

 32. Prijedlog „VODOVOD I ODVODNJE“ d.o.o. iz Šibenika

       33. Prijedlog Odluke i donošenju DPU  novog groblja  Primošten

       34. Prijedlog Odluke o suglasnosti na cijene vodnih usluga na području Općine

             Primošten

Prijedlog Odluke svečanom obilježavanju Dana Općine Primošten

                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                  Vinko Bolanča

 

 

 

Zoran Bitunjac dr.med.spec.obiteljske medecine (1957-2014)

Zoran Bitunjac, dr.med., spec. obiteljske medicine (1957.-2014.)

Dana 24. travnja zauvijek nas je napustio dr. Zoran Bitunjac, čovjek širokog srca i duše, pouzdan liječnik koji je čitav svoj profesionalni život posvetio Primoštencima, liječeći ih svakodnevno unazad trideset godina.

Rođen je u Zlarinu 1957. godine. Na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu diplomirao je 1983. godine, a od 1984. radio je u Ambulanti Primošten.

Tijekom svoje karijere značajno je utjecao na svoju okolinu, kako svoje bolesnike, tako i mlađe kolege i suradnike koje je učio (i naučio) mnoge tajne medicinskog poziva i bio im je prijatelj, oslonac i ponos u svakom trenutku. Veseljak po prirodi, uvijek je oraspoloživao suradnike i bolesnike te je i na taj način olakšavao stresne situacije u kojima su se našli, a i one svakodnevne životne dogodovštine, koje to nisu bile.

Kao specijalist obiteljske medicine bio je i osnivač Koordinacije hrvatske obiteljske medicine – podružnice za Šibensko-kninsku županiju.

Nažalost, ozbiljna bolest sa kojom se na svoj poseban način borio unazad tri godine je na kraju pobijedila i otela nam ga je prerano. Unatoč tome, vjerujem kako sada ne bi želio tugu, žalost i suze, jer je živio svoj život na takav način da mu nije istekao kako voda kroz šuplju čašu.

Kada odlaze ljudi koji su svojim iznimnim radom i zalaganjem zadužili svoje bližnje, ostaje svijetli trag i dobra djela ih nadžive. Za nas koji smo ga poznavali, ostaje živa uspomena na gospodina doktora, marljivog i samozatajnog, koji je svoju životnu energiju usmjerio za dobro bolesnika.

Za sve dobro od srca mu hvala!

Neka mu je vječna slava i počivao u miru!

dr.sc. Ana Jurin Martić, dr.med.

Natječaj za sufinanciranje nabave i ugradnje solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode za 2014. godinu

Općina Primošten objavljuje

 NATJEČAJ

 za sufinanciranje nabave i ugradnje solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode za 2014. godinu

I. Predmet natječaja
Predmet ovog Natječaja je javno prikupljanje prijava za neposredno sudjelovanje Općine Primošten u sufinanciranju projekata ugradnje solarnih kolektorskih sustava u svrhu pripreme potrošne tople vode.

Cilj ovog Natječaja je ugradnja solarnih kolektorskih sustava za pripremu potrošne tople vode u 25 kućanstava na području Općine tijekom prve polovine 2014. godine.

Troškovi opreme i ugradnje solarnih kolektorskih sustava sufinancirat će se u iznosu od 10% odnosno maksimalno 3.000,00 kn sa pdv-om po kućanstvu od strane lokalne samouprave.

Uz općinu u sufinanciranju troškova opreme i ugradnje solarnih kolektorskih sustava će sudjelovati Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost u iznosu od 40%, odnosno maksimalno 12.000,00 kn sa pdv-om po kućanstvu.
Prihvatljivim troškovima ulaganja smatraju se:
• solarni kolektori;

• toplinski spremnik;

• potrebna ugradbena oprema (montažna konstrukcija, pribor, automatika, cirkulacijska pumpa ne uključujući cijevni razvod tople vode do izljevnih mjesta ili potrošača kao i cijevni razvod grijanja i pripadajućih grijaćih tijela unutar objekta).

 

Nepovratna novčana sredstva se dodjeljuju za opremu i ugradnju opreme na osnovu ispostavljenih računa i ovjerenog zapisnika ovlaštenog izvođača radova da je sustav ugrađen prema uputama proizvođača te popunjenog i ovjerenog jamstvenog lista.

Nepovratna novčana sredstva će se isplaćivati za troškove nabave i ugradnje opreme sustava za korištenje sunčeve energije nastale nakon datuma objave.

 

Postupak provođenja natječaja

Nakon provedenog javnog natječaja, Povjerenstvo provodi pregled i ocjenjivanje pristiglih prijava za realizaciju projekata korištenja OIE u kućanstvima na svom području.

Na temelju prijedloga Povjerenstva, konačnu odluku o odabiru korisnika sredstava donijeti će općinski načelnik, a o čemu će podnositelji prijava biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od dana donošenja Odluke o odabiru korisnika sredstava.

Korisnici sredstava i uvjeti kojima podnositelji prijava moraju udovoljavati prilikom prijave na natječaj su:

 • fizičke osobe koje imaju prebivalište na području jedinice lokalne samouprave, na adresi objekta u koji se ugrađuje navedeni sustav;
 • punoljetne, fizičke osobe s prebivalištem na području jedinice lokalne samouprave;
 • objekt na koji se planira ugradnja sustava mora se nalaziti na području jedinice lokalne samouprave;
 • podnositelji prijava moraju posjedovati dokaz o vlasništvu nad objektom ili dijelom objekta;
 • ukoliko su podnositelji prijava vlasnici dijela objekta, a ugrađuju sustav na zajedničke dijelove objekta moraju dostaviti suglasnost ostalih suvlasnika;
 • podnositelji moraju prihvatiti opće uvjete zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju projekata za koje se odobravaju sredstva jedinice lokalne samouprave sukladno natječaju.

Potrebna dokumentacija koju su Podnositelji prijava dužni su dostaviti:

 

 • ponuda ovlaštenog izvođača sa troškovnikom i rekapitulacijom tražene opreme;
 • potpisan i cjelovito popunjen Prijavni obrazac za podnošenje zahtjeva za sufinanciranje;
 • Izjava prijavitelja o prihvaćanju općih uvjeta zajedničkog sudjelovanja u sufinanciranju, projekta;
 • Izjava o suglasnosti
 • preslika osobne iskaznice;
 • izvod iz katastra (položajni nacrt objekta);
 • vlasnički list ne stariji od 60 dana od dana od datuma objave natječaja;
 • građevinsku dozvolu ili potvrdu Ureda za katastar da je građevina izgrađena prije 15. veljače 1968. godine.

 

Dokumentacija se prilaže u izvorniku ili preslici.

Rok za dostavu prijava je 30 dana od dana objave na službenim web stranicama jedinice lokalne samouprave, odnosno do 15.05.2014.

Nepotpune prijave, prijave koje se ne odnose na predmet natječaja, kao i prijave pristigle nakon isteka roka za dostavu prijava neće se razmatrati.

Ukoliko prijave za sufinanciranje podnese više od planiranih 18 vlasnika objekata, ocjenjivanje prijava i određivanje prednosti vršiti će se na temelju kriterija i to:

 

1. Tehno-ekonomska opravdanost ugradnje sustava za korištenje obnovljivih izvora energije na prijavljenom objektu (najveći ukupan broj bodova 40);

K = Ukupna površina grijanog prostora/Broj korisnika građevine, gdje je K faktor iskorištenja površine

 • K<15 (40 bodova)
 • 15≤K<20 (37 bodova)
 • 20≤K<25 (34 boda)
 • 25≤K<30 (31 bod)
 • 30≤K<35 (28 bodova)
 • 35≤K<40 (25 bodova)
 • 40≤K<45 (22 boda)
 • 45≤K<50 (19 bodova)
 • 50≤K<55 (16 bodova)
 • 55≤K<60 (13 bodova)
 • 60≤K<65 (10 bodova)
 • K>65(7bodova)

2. Zatečeno stanje sustava za grijanje, hlađenje i ventilaciju – stupanj korisnog djelovanja, održavanje i dr. (najveći ukupan broj bodova 30);

a)      Sustav grijanja i hlađenja:

 • energent električna energija (0 bodova)
 • energent lož ulje (5 bodova)
 • energent UNP, prirodni plin, sustav daljinskog grijanja ili dizalica topline (10 bodova)
 • energent biomasa ili drugi OIE (15 bodova)

b)      Sustav pripreme potrošne tople vode:

 • energent električna energija (0 bodova)
 • energent lož ulje (5 bodova)
 • energent UNP, prirodni plin, sustav daljinskog grijanja ili dizalica topline (10 bodova)
 • energent biomasa ili drugi OIE (15 bodova)

Zahtjev za povrat uloženih novčanih sredstava

Korisnici sredstava biti će dužni podnijet Općini i pismeni zahtjev za povratom uloženih sredstava te dostaviti slijedeću dokumentaciju:

 • Zahtjev za povratom uloženih sredstava (Zapisnik o izvedenim radovima od strane ovlaštenog izvođača;
 • Račun dobavljača opreme i izvođača radova;
 • Kopiju popunjenog i ovjerenog jamstvenog lista dobavljača opreme i izvođača radova za ugrađenu opremu sustava.

Ovlašteni predstavnici Općine zadržavaju pravo izvršiti očevid instalacije nakon zaprimljenog zahtjeva za povrat sredstava pravne osobe i napraviti Zapisnik o provedenom očevidu kojim će se utvrditi činjenično stanje.

Ukoliko se uoči nedostatak u instalaciji ili bilo koja nepravilnost, Općina zadržava pravo neisplate novčanih sredstava.

Klasa:310-34/13-02/1

Ur.broj:2182/02-02-14-23

Primošten,15.travnja 2014. godine

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

Stipe Petrina

Sve potrebna formulare možete preuzeti OVDJE.

Provođenje akcije “Zelena čistka -jedan dan za čisti okoliš 25.travnja 2014.god.(petak)u Primoštenu

Općina Primošten  dana 25. travnja 2014. godine (petak) sudijelovat će u najvećoj ekološkoj kampanji u Hrvatskoj“ Zelena čistka – jedan dana za čisti okoliš“ koja se provodi u sklopu svjetske akcije World Cleanup 2014., u kojoj je uključeno 108 zemalja.

Pozivamo građane, udruge, sportska društva, DVD, vrtiće, školu ,hotelsku kuću da se uključe u akciju jedan dan za čist Primošten i svojim volonterskim radom podrže ovu akciju.

Cilj kampanje je podizanje svijesti građana Hrvatske o potrebi preuzimanja odgovornosti u stvaranju i načinu odlaganja otpada.

Općina Primošten

Zaključak o ispravku poziva na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

 Klasa: 112-03/14-03/4

Ur.broj: 2182/02-03-14-5/1

Primošten, 24. ožujka 2014. godine

Na temelju članka 19. st.7., i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), te sukladno Natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj; 18/14, oglasni dio, odnosno natječaju objavljenom na oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje:

Zaključak o ispravku

POZIVA

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Oglas Općine Primošten za prijam službenika u službu na određeno vrijeme, pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima natječaja za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, odnosno;

1. Nada Gracin, Petra Preradovića 32. Šibenik,

2. Vlatka Pipunić, Primorske čete 9., Šibenik,

3. Ivana Gaćina, 7 kontinenta 26, Šibenik

Testiranje kandidata:

Sukladno Obavijesti i uputama kandidata uz oglas za prijam službenika u službu Klasa: 112-02/14-02/4  Ur.broj: 2182/02-03-14-3 Primošten, od dana 19. ožujka 2014. godine, obavještavaju se kandidati da će se pismeni dio testiranja održati dana 31. ožujka 2014. godine (ponedjeljak) s početkom u 12,00 sati u službenim prostorijama Općine Primošten, „Vijećnica“, Ul. Sv. Josipa br.7 Primošten.

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu

Obavještavaju se kandidati da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa, kandidatu dodjeljuje se jedan (1.) bod. kandidat koji točno dogovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa, stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su 19. ožujka 2014. godine na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

Obrazloženje

Pozivom Klasa: 112-03/14-03/4, Ur.broj: 2182/02-03-14-5 koji je objavljen na oglasnim stranicama Općine Primošten www.primosten.hr i na oglasnoj ploči Općine dana 21. ožujka 2014. godine, na testiranje za oglas za prijem u službu na određeno vrijeme na radno mjesto referent za računovodstvo, pozvane su na testiranje kandidatkinje Nada Gracin i Vlatka Pipunić. Naknadnim pregledom dokumentacije, uvidom u evidenciju primljene pošte utvrđeno je da se na natječaj prijavila i kandidatkinja Ivana Gaćina. Budući ista ispunjava formalne uvjete (ima potpunu dokumentaciju koja je pravovremeno dostavljena Općini putem pošte, te ispunjava formalne uvjete iz natječaja), u smislu odredbe čl. 20 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (u daljnjem tekstu ZSN), u svezi čl. 22 ZSN-a, kandidatkinja Ivana Gaćina poziva se na testiranje dok će se ranije pozvane kandidatkinje Nada Gracin i Vlatka Pipunić posebno obavijestiti o promjeni datuma testiranja od dana 28. ožujka na dan 31. ožujka 2014. godine s početkom u 12,00 sati u službenim prostorijama Općine Primošten.

Primošten, 24. ožujka 2014. godine

Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                 predsjednica

                                                                                          Dijana Rinčić dipl.iur

Dostaviti:

–         Oglasna ploča, ovdje

–         Web stranica Općine Primošten www.info@primosten.hr

–          pismohrana

 

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Klasa: 112-03/14-03/4

Ur.broj: 2182/02-03-14-5

Primošten, 24. veljače 2014. godine

Na temelju članka 19. st.7., i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11), te sukladno Natječaju objavljenom u Narodnim novinama broj; 18/14, oglasni dio, odnosno natječaju objavljenom na oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu oglasa objavljuje:

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Oglas Općine Primošten za prijam službenika u službu, pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima natječaja za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, odnosno;

 

1. Nada Gracin, Petra Preradovića 32. Šibenik,

2. Vlatka Pipunić, Primorske čete 9., Šibenik

Testiranje kandidata:

Sukladno Obavijesti i uputama kandidata uz natječaj za prijam službenika u službu Klasa: 112-02/14-02/4  Ur.broj: 2182/02-03-14-3 Primošten, od dana 19. ožujka 2014. godine, obavještavaju se kandidati da će se pismeni dio testiranja održati dana 28. ožujka 2014. godine (petak) s početkom u 12,00 sati u službenim prostorijama Općine Primošten, „Vijećnica“, Ul. Sv. Josipa br.7 Primošten.

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu.

Obavještavaju se kandidati da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa, kandidatu se dodjeljuje jedan (1.) bod. kandidat koji točno dogovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa, stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                 predsjednica

                                                                                          Dijana Rinčić dipl.iur.

Dostaviti:

–         Oglasna ploča, ovdje

–         Web stranica Općine Primošten www.info@primosten.hr

–          pismohrana