Obavijest o Božićnom koncertu klape “Rišpet”u clubu Aurora u Primoštenu

Svi zainteresirani građani  Općine Primošten koji žele poslušati BOŽIĆNI KONCERT KLAPE „RIŠPET“ U CLUBU AURORA U PRIMOŠTENU dana 25. prosinca 2014. godine s  početkom u 23,00 sata BESPLATNE  KARTE ZA KONCERT  mogu predignuti u Općini Primošten  ili   Turističkoj zajednici Općine Primošten.

Pokrovitelj koncerta je Općina Primošten i Turistička zajednica Općine Primošten.

Obavijest javnosti Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije

PREDMET: Obavijest javnosti Zavoda za javno zdravstvo Šibensko–kninske županije

 

 

Voda u vodocrpilištu Jaruga (koja opskrbljuje vodom grad Šibenik, cijeli priobalni dio Šibensko-kninske županije, sela u šibenskom zaleđu: Pokrovnik, Pakovo Selo, Perković, Mirlović Zagora, dio Unešića, te rubne dijelove Zadarske županije: Radašinovci, Stankovci, Budak, Bila Vlaka i Splitsko-dalmatinske županije: Bogdanovići i Jurići), od jutra 06.12.2014. je zamućena.

Zamućenje se tijekom dana očekuje i u vodovodnoj mreži, pa se unaprijed daju preporuke za građanstvo: Zamućenu vodu treba prokuhavati i taložiti, ukoliko se koristi za ljudsku uporabu.

Službujući u ŽC 112 Šibenik

Robert Nađ

                                                                      

Javni poziv – Nacrt plana gospodarenja otpadom

Klasa: 351-04/14-01/2

Ur.broj: 2182/02-02-14-4

Primošten, 05. studenog 2014. godine

Sukladno Zaključku Općinskog vijeća o primanju na znanje obveze izrade Izmjene Plana gospodarenja otpadom Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 3/14) i Odluke Načelnika o nabavi izrade novog Plana Gospodarenja otpadom , Klasa: 351-04/14-01/2; Ur.broj: 2182/02-02-14-2 od dana 01. rujna2014. godine Načelnik Općine Primošten objavljuje :

J A V N I   P O Z I V

kojim se obavještavaju građani Općine Primošten i zainteresirana javnost da je u holu prvog kata uredskih prostora Općine Primošten u sklopu objekta višenamjenske zgrade „TRN“u Primoštenu, Sv. Josipa 7 izložen na uvid:

„NACRT

PLANA GOSPODARENJA OTPADOM“.

Pozivaju se svi zainteresirani da aktivno sudjeluju na način da iznesu svoje prijedloge, primjedbe odnosno izraze svoje mišljenje u svezi pripremljenog Nacrta Plana gospodarenja otpadom koji je istovremeno objavljen i na službenoj web. stranici općine: www.primosten.hr.

U tijeku trajanja javnog uvida u prostoru Općine Primošten na istaknutom mjestu bit će istaknuta, uz Nacrt PGO, i knjiga u koju zainteresirani mogu iznijeti svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge ili ih mogu poslati poštom. Javni uvid traje 30 dana. Pisana očitovanja, prijedlozi i primjedbe /s imenom, prezimenom, adresom i vlastoručnim potpisom/ primaju se bez obzira na način dostave, zaključno sa danom 05. prosinca.2014. godine do 14,00 sati na adresu: Općina Primošten, Općinski Načelnik , Sv. Josipa 7, 22 202 Primošten.

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                 Stipe Petrina

Poziv za sazivanje 9.sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                              

                                                                                                -SVIMA-

 

 PREDMET: Poziv za sazivanje 9. sjednice Općinskog  vijeća

Sukladno članku 10. stavku 5. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na redovnu  sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana  21. studenog ( petak ) 2014. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.     

 

Predloženi dnevni red

 1.Prijedlog Proračuna Općine Primošten za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i 2017.  i

Plan razvojnih programa za 2015. godinu s projekcijom za 2016. i2017.

2.Prijedlog Izmjene i dopune Proračuna Općine Primošten za 2014. godinu s projekcijom

za 2015. i 2016. te Izmjene i dopune Plana  razvojnih programa za 2014. godinu s

projekcijom za 2015. i 2016.

3.Polugodišnji obračun  Proračuna Općine Pimošten za 2014. godinu/01.01.-30.06./

 4.Izvješće RH Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Dubrovnik o obavljenoj

reviziji učinkovitosti gospodarenja  otpadom na području Općine Primošten u sklopu

Šibensko kninske županije

 5.Prijedlog Odluke o dodjeli obavljanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog

otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Općine Primošten

 6.Prijedlog Odluke o načinu pružanja javnih usluga prikupljanja miješanog  i

Biorazgradivog  komunalnog otpada te odvojenog prikupljanja  otpadnog papira,

metala, stakla i plastike te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada na području

Općine Primošten

 7.Suglasnost  RH Državne uprave za spašavanje Područnog ureda u Šibeniku s

Prijedlogom Odluke o donošenju Procjene ugroženost stanovništva , materijalnih i

kulturnih dobara  i okoliša od opasnosti, nastanka i posljedica  katastrofa i velikih

nesreća Općine Primošten

8. Prijedlog Odluke o donošenju Plana zaštite i spašavanja  Općine Primošte

9.Prijedlog Odluke o donošenju Plana civilne zaštite  Općine Primošten

10.Prijedlog Odluke o određivanju uvjeta i mjesta prodaje  izvan  prodavaonica   na

području Općine Primošten

 11.Prijedlog Odluke o građenju nastavka kanalizacijskog cjevovoda od nadvožnjaka do

      prve šahte u Primoštenu  s prebacivanjem postupka bagatelne nabave  na“Primošten

odvodnju“ d.o.o

12.Prijedlog Odluke o nabavi radova uređenja i usluga prijevoza i razastiranja tucanika  u

sklopu redovitog uređenja na području Općine Primošten  u 2015. godini

13. Prijedlog odluke o uređenju poteza šetnice  Velika Raduča – Tepli Bok

u dužini od 500m i širini 2m

14. Prijedlog Odluke o asfaltiranju:

 a/ poljskog puta u Kruševu  dužine 500m i širine 2,5 -3m i

  b/  nastavku  asfaltiranja u dužini od 1.000m i širini 2,5 -3m

 15. Prijedlog Odluke o asfaltiranju poljskog puta u Supljaku s širenjem Ulaza ceste

Toplana- Brda- Supljak

16. Prijedlog Odluke o asfaltiranju  puta –Furčići

 17. Prijedlog Izmjene i dopune Plana nabave Općine Primošten za 2014. godinu

  18. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća na donacije i sponzorstva

tijekom  2014. godine

 19.Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti Općinskog vijeća na provedene postupke

bagatelne nabave

 20.Prijedlog Izmjene i dopune Plana davanja koncesija za komunalne djelatnosti Općine

Primošten za 2014. godinu

 21. Prijedlog Izmjene i dopune Srednjoročnog (trogodišnjeg) Plana davanja koncesija  na

području Općine Primošten  za razdoblje od 2013. do 2015. godine

     22. Prijedlog Odluke o izradi projektne dokumentacije  od strane „VODOVODA I

ODVODNJE“ d.o.o. iz Šibenika te sukladno istoj raspisivanju natječaja za radove

izgradnje vodovodne mreže  na  predjelu Bilo od regionalnog cjevovoda  do Vrha

Hodomešćice  prema Grebešćici u  dužini od 1300m

 23.Prijedlog I.Odluke o sanaciji  šetnice na predjelu poluotoka Velika Raduča u

Primoštenu s

 II. Prijedlogom Odluke o uređenju  šetnice:

a/ od Bilog prema  Hodomešnicia u dužini od 200m i širini 2,4m i

b/ postavljanjem rasvjete na potezu od Boxera do Bile Lučice

24.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o upravljanju grobljima

25. Suglasnost Općinskog vijeća na Pravilnik o pravilima ponašanja na grobljima Općine

Primošten, 363-02/14-02/2; Ur.broj: 2182/02-02-14-1 od 28. listopada 2014. godine

 

  26. Prijedlog Odluke o namjeri uzimanja u zakup  nekretnine za potrebe općine

u svrhu postavljanja dva reklamna panoa

 27.Prijedlog Odluke o realizaciji preuzetih obveza općine  tijekom otkupa

nekretnine u predjelu Rupe

 28.Suglasnost Općinskog vijeća  na Ugovor o zajmu MO KNIN 4-KOVAČIĆ

29.Izvješće Načelnika:

a./ o tijeku pregovora s Općinom  Rogoznica u svezi osnivanja

zajedničke zdravstvene ustanove „Dom zdravlja Primošten- Rogoznica“ i

b/ o poništenju natječaja za prodaju nekretnina s odgodom plaćanja /veza točka.42./

 30.Izvješće RH Državnog ureda za reviziju Područnog ureda Zadar o obavljenoj

reviziji osnivanja i ulaganja u opremanje i razvoj poduzetničkih zona na području

Općine Primošten u sklopu Šibensko kninske županije

  31.Zamolba  Ravijojle Đermanović / za otpis zateznih kamata

 32.Zamolba Alenke Mangold / oprost kamata – plaćanje komunalnog doprinosa/

  33.Zamolba  KRISTINE d.o.o. za daljnje  prolongiranje roka plaćanja najamnine

prostora stare zgrade općine

34. Zapisnik  sa 06. sjednice Upravnog  vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten

DV “ Bosiljak” s odlukama

 35.Zapisnik  sa 07. sjednice Upravnog  vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten

DV “ Bosiljak” s odlukama

36.Godišnje izvješće o ostvarivanju Plana i programa  za pedagošku godinu

2013/2014.godinu

–  upisu djece  za 2014/2015. godinu,

37. Zapisnik  sa 08. sjednice Upravnog  vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten

DV “ Bosiljak” s odlukama

38. Zahtjevom „Jadran kamena„d.o.o.  s Ugovorom o cesiji

39.Prijedlog Odluke o raspisivanju natječaja za radove građenja nogostupa  Vojske-

Crvena Kapela – Kamenar

  40.Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni  Odluke o radnom  vremenu u ugostiteljstvu  na

području Općine Primošten

 41.Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama

u vlasništvu  i pod upravljanjem Općine Primošten

 42.Prijedlog Odluke o ponovnoj prodaji nekretnina u vlasništvu Općine Primošten i

          Suglasnost na Odluku Načelnika o opetovanom natječaja za prodaju nekretnina

u vlasništvu  i pod upravljanjem Općine Primošten

43. Prijedlog Odluke o prodaji i otpisu starog službenog vozila „Ranault  Lagune „

          registarskih oznaka ŠI 613BZ

 44.Popis nekretnina Općine Primošten koje općina namjerava:

 a/  dati u zakup poslovnog prostora i

b/  prodati

 

 45. Pismo namjere – osnivanje  Kulturnog centra „Orson Welles“u Primoštenu

 

 46. Prijedlog Odluke o nabavi usluga / radi povlačenja bespovratnih sredstava Fondova/

 47.Zamolbe za kupnju dijela čest. zem. 2069/1 k.o. Primošten

a/ Paško Furčić

b/ Natalija Klarica

 48.Zahtjev HGSS-a za korištenje sredstava Proračuna Općine Primošten 2014. i 2015.

  49.Zamolba Ante Čobanov za odgodom plaćanja komunalnog doprinosa

 50.Zahtjev  UO MAESTRAL za plaćanje štekata

51. Zamolba za financiranje ogranka vodovodne mreža

52.Zamolba za donacijom MNK „PRIMOŠTEN“

53. Zamolba:

      a./ Igora Radoš za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa

 b./ Antonio Bonjolo za oslobađanje od plaćanja komunalnog doprinosa

54.Prijedlog kandidata  za imenovanje sudaca  porotnika u Općinskom sudu u Šibeniku

55. Najava Prijedloga Odluke o raspisivanju referenduma za izgradnju Zavjetnog

           spomenika „Gospe od Loreta“  na Brdu Gaj prema maketi izloženoj u auli prvog kata

polivalentnog objekta „TRN“

 56. Najava Prijedloga Odluke o raspisivanju  referenduma za davanje jamstva od strane

          Općine Primošten  i svih segmenata kojima općina upravlja ( „Primošten odvodnja“

d.o.o., „Bucavac“ d.o.o. i TZ „Primošten)

 

  57. Najava Prijedloga Odluke o raspisivanju  referenduma o nemogućnosti  otuđenja

strateške imovine Općine Primošten Primoštena odvodnje“ d.o.o., „Bucavac“ d.o.o.

TZ „Primošten“ i udjela u „VODOVODU I ODVODNJI“ d.o.-o.

58. Prijedlog Odluke o utvrđivanju strateške imovine Općine Primošten

 

  59. Prijedlog Odluke o raskidu Ugovora o financiranju / za rad. mjesto dostavljač-pješak

 

      60.   Zamolba Ane Mikelin Opara za oprost povrata stipendije

      61.  Paket zamolbi – komunalni doprinos

DOPUNA DNEVNOG REDA 9. sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 62.Prijedlog Programa financiranja političkih stranaka i članova predstavničkog

tijela  Općine Primošten  izabranih s liste grupe birača  za 2015. godinu

63.  Zapisnik  sa 09. sjednice Upravnog  vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten

DV “ Bosiljak” s odlukama

64.  Zapisnik  sa 10. sjednice Upravnog  vijeća Dječjih vrtića Općine Primošten

DV “ Bosiljak” s odlukama

65. ZamolbaPetra Matić za kupnju dijela nekretnine u Portu

66.Prijedlog Odluke o uređenju ulice Podadrage  od Jadranske magistrale do

njenog završetka uključujući I uređenje poprečne ulice u uk. dužini  150m i širini

4-4,5m

67. Mjere zaštite i spašavanja u nepovoljnim vremenskim uvjetima 2014/15

68. Izvješće o stanju zaštite i spašavanja na području Općine Primošten za 2014.

godinu i Smjernice za 2015. godinu

      

69. Prijedlog Programa građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Primošten za 2015. godinu

 70.Prijedlog Programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture

Općine Primošten za 2015. godinu

 71. Prijedlog Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine Primošten za 2015.

 72. Prijedlog Programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten za 2015. godinu

 73. Prijedlog Programa javnih potreba u športu Općine Primošten za  2015. godinu

74. Prijedlog Izmjene i dopune Odluke o spomeničkoj renti Općine Primošten

75 . Prijedlog Izmjene i dopune Programa građenja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture Općine Primošten za 2014. godinu

 76 . Prijedlog Izmjene i dopune Programa održavanja objekata i uređaja komunalne

infrastrukture Općine Primošten za 2014. godinu

   77. Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u socijalnoj zaštiti Općine

Primošten za 2014.godinu

 78. Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u kulturi Općine Primošten za

2014.godinu

79. Prijedlog Izmjene i dopune Programa javnih potreba u športu Općine Primošten za

2014. godinu

 80.Prijedlog Odluke o odabiru najpovoljnije ponude za prodaju čest.zem.:

2189/1, 19657/3 ,2189/2 i 2423/7, sve k.o. Primošten, uk. površine od 6771 m

81.Prijedlog odlukeo onabavi vanjskog videonazora  za objekt ” Trn”  (varianta a i b)

82. Prijedlog Odluke o organizaciji prigodnog  domjenka

     ISPRAVAK TAJNIKA:

      /  na znanje vijećnicima uslijed tiskarske pogreške Izrađivača planova/ :

1. u tekstu Odluke o pročišćenom tekstu PPUO Primošten

2.  u tekstu Odluke o donošenju UPU naselja Dolac

     PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA   

Vinko Bolanča

Klasa :021-06/14-01/5

Ur.broj: 2182/02-1-14-1

Primošten, 13.studenog 2014.godine                                                                      

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38,  Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4,  Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić.  Ribsrska 22, Primošten

10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javni natječaj o prodaji nekretnina

Na temelju članka 35. st. 1. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 9. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu i pod upravljanjem Općine Primošten (“Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 7/13) i Odluke Općinskog vijeća Općine Primošten, Klasa: 944-18/14-01/1, Ur. broj: 2182/02-01-14-1 od dana 11. srpnja 2014., Načelnik Općine Primošten raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ o prodaji nekretnina

1. Predmet ovog natječaja je prodaja nekretnina u vlasništvu Općine Primošten označenih kao čest. zem.:
– 2189/1 površine 5197 m2,
– 19657/3 površine 536 m2,
– 2189/2 površine 348 m2, te
– 2423/7 površine 690 m2, sve k.o. Primošten,
sve zajedno u ukupnoj površini od 6771 m2, prema Skici izmjere „Infokarta“ d.o.o. iz Splita, Sukoišanska 25, ovlaštenog geodeta Silvija Bašić, dipl. ing., od siječnja 2013. godine, označeno točkama 1-19, a koje inače čine jedinstvenu cjelinu, uz mogućnost formiranja zasebnih građevinskih parcela.

2. Početna cijena nekretnina iz toč. 1. iznosi 115,00 EUR (slovima: stopetnaesteura) po m2, protuvrijednost u kunama na dan isplate, sve sukladno procjeni ovlaštenog stalnog sudskog vještaka za građevinarstvo, dipl. ing. Matka Drinković iz Šibenika.

3. Namjena predmetnih nekretnina jeste za potrebe M1 zone.

4. Sudionici natječaja mogu biti sve fizičke i prave osobe koje su hrvatski državljani, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj.

5. Jamčevinu su sudionici natječaja dužni položiti u visini od 10% početne kupoprodajne cijene predmetnih nekretnina. Jamčevina se uplaćuje u korist Proračuna Općine Primošten na IBAN: HR6223600001835700004, po modelu 68 s pozivom na broj 7706-OIB, s naznakom „NE OTVARAJ – za natječaj za prodaju nekretnine“. Izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u ukupan iznos naknade dok se ostalima vraća u nominalnom iznosu bez kamata.

6. Rok za ponudu je 8 (osam) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“ zaključno do 14:00h (četrnaest sati).

7. Ponude se predaju osobno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – natječaj za prodaju nekretnine“, Sv. Josipa 7, 22202 Primošten.

8. Sadržaj ponude:
– ime i prezime te adresa ponuditelja odnosno naziv i sjedište prave osobe,
– preslika osobne iskaznice odnosno rješenja o upisu u sudski ili obrtni registar,
– dokaz o plaćenoj jamčevini,
– visina ponuđene cijene za m2 te ukupna cijena.
Nepotpuna i nepravovaljana ponuda neće se uzeti u razmatranje.

9. Otvaranje ponuda obavit će imenovano Povjerenstvo u Uredu Načelnika Općine Primošten četvrtog dana od zadnjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda (za slučaj blagdana ili neradnog dana bit će to prvi sljedeći radni dan), dok će o rezultatima izbora svi natjecatelji biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

10. Mogućnost uvida u predmetne nekretnine k.o. Primošten, u nazočnosti ovlaštene osobe prodavatelja traje tijekom natječaja, svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 09:00 do 14:00 sati, uz prethodan dogovor na telefon broj: 022/571-901.

11. Kriterij za odabir je ponuđena najviša cijena po m2, odnosno najviša ukupna kupoprodajna cijena za predmetne nekretnine k.o. Primošten.

12. Upute ponuditeljima mogu se preuzeti na pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten tijekom trajanja natječaja, radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

13. Sklopiti ugovor o kupoprodaji dužan je izabrani ponuditelj u roku od 15 dana od dostave Odluke o odabiru, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.

14. Kupoprodajnu cijenu odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti sukladno prihvaćenom obrascu ponude – Odluci o odabiru najpovoljnije ponude, a po provedenom natječaju.

15. Pravo poništenja natječaja Općina Primošten pridržava bez posebnog obrazloženja.

16. Dodatne informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten na telefon broj: 022/571-903(904) ili na e-mail: info@primosten.hr.

       NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
Stipe Petrina

„Natječaj je objavljen u Narodnim novinama dana 07. studenog 2014. godine pod brojem 131/14 (791) i traje 8 dana.“

Poziv za tematsku radionicu “Uvod u društveno poduzetništvo”

Poštovani,

pozivamo Vas na tematsku radionicu „Uvod u društveno poduzetništvo“ koja će se održati 13. studenog 2014., u prostorijama Općine Primošten (Svetog  Josipa 7).

Tematska radionica organizira se u sklopu programa regionalnog razvoja civilnog društva i lokalnih zajednica u RH – Programa STEP u suradnji s LAG-om MORE 249. Radionica će se održati u vremenu od 10 do 14 sati.

Sadržaj radionice usmjeren je na pružanje osnovnih znanja o konceptu inovativnog i kreativnog poduzetničkog modela rješavanja društvenih i ekoloških pitanja te uključuje sljedeće teme:
•    Društveno/socijalno poduzetništvo?
•    Ključna načela…
•    Pravni oblici djelovanja…
•    EMES kriteriji…
•    Primjeri.

Sudjelovanje na radionicama za predstavnike organizacija civilnoga društva, neformalne inicijative, jedinice lokalne/ regionalne samouprave, javne institucije, obrazovne institucije, LAG-ove je bez naknade, ali je broj sudionika ograničen, uz obaveznu prijavu na

mail adresu: lagmore249@gmail.com

ili na brojeve mobitela: 095 5054 408

099 733 0483

Lijep pozdrav

Prodaja neretvanskih mandarina u Primoštenu dana 10.11.2014. (pored bedema)

LAG More 249 i Grad Vodice uz suradnju LAG-a Neretva pridružuje se velikoj akciji prodaje neretvanskih mandarina koja se provodi u brojnim gradovima i mjestima diljem Hrvatske. Cilj akcije je pomoći poljoprivrednim proizvođačima u plasiranju domaćeg proizvoda, a ujedno kupcima omogućiti kupnju domaćeg i svježeg voća direktno od proizvođača.

Akciji su se odazvale i susjedne općine članice LAG-a More 249 koje su odobrile korištenje prostora pa će se tako u ponedjeljak 10.11. 2014. neretvanske mandarine moći nabaviti po cijeni od tri kune po kilogramu u slijedećim mjestima:

–         Rogoznici na tržnici od 8 do 10 sati,

–         Primoštenu pored bedema od 11 do 14 sati,

–         Vodicama kod pošte od 8 do 11 sati,

–         Tribunju na parkingu iza tržnice od 11.30 do 12.30 sati,

–         Tisnom ispred ljetnog kina od 13 do 14.30 sati,

–         Murteru na tržnici iza zgrade općine od 15 do 16.30 sati,

–         Pirovcu kod centralnog parka od 17 do 18 sati.

Pozivaju se svi mještani da kupnjom svježeg i domaćeg voća daju svoj doprinos i podršku domaćim proizvođačima mandarina koji su se zbog pada izvoza zbog ruskog embarga našli u teškoj situaciji.

JAVNI NATJEČAJ O PRODAJI NEKRETNINE čes.zgr. 1309 k.o. Primošten (BIVŠA ZGRADA OPĆINE)

Na temelju članka 35. st. 1. i čl. 391. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ br. 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12), članka 12. Odluke o raspolaganju i upravljanju nekretninama u vlasništvu Općine Primošten („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br. 7/13) i Odluke Općinskog vijeća Općine Primošten, Klasa: 944-18/13-01/1, Ur. broj: 2182/02-01-13-1 od dana 19. srpnja 2013., Načelnik Općine Primošten raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ o prodaji nekretnine, čest. zgr. 1309 k.o. Primošten.

 

1.  PREDMET ovog natječaja je prodaja nekretnine, čestice zgrade u vlasništvu Općine Primošten, označene kao čest. zgr.:

– 1309, P+2+krov, ukupne korisne površine 683,67 m2 (zemljište: 246 m2) k.o. Primošten, i to:

– prizemlje ukupne površine 216,65m2, a koje se sastoji od: ostave (13,52m2), vanjskog stubišta (1,50m2), vanjskog stubišta (4,78m2), šanka/bara (152,12m2), wc-a (1,44m2), wc-a (1,69m2), pretprostora (6,87m2), hodnika (5,02 m2), ostave (5,42m2), hodnika (2,43m2), vanjskog stubišta (2,16m2), wc-a (1,14m2), wc-a (1,14m2), pretprostora (4,64 m2), ostave (5,04 m2), ostave (7,74m2);

– 1. kat ukupne površine 193,54m2, a koji se sastoji od: stubišta (10,25m2), restorana (140,42m2), stubišta (12,30m2), wc-a (1,31m2), wc-a (1,40m2), hodnika (5,83m2), ostave (2,05m2), stubišta i podesta (8,71m2), hodnika (5,28m2), vanjskog stubišta (5,99M2);

– 2. kat ukupne površine 204,31m2, a koji se sastoji od: kuhinje i dnevnog boravka (52,32m2), wc-a (3,88m2), spavaće sobe (6,93m2), spavaće sobe (21,44m2), hodnika (4,47m2), hodnika (24,27m2), spavaće sobe (17,81m2), stubišta (4,17m2), spavaće sobe (16,80m2), spavaće sobe (24,24m2), spavaće sobe (27,98m2);

– krovište ukupne površine 69,18m2, a koje se sastoji od: stubišta (3,81m2), krovišta, ostave (65,37m2).

Zgrada je locirana na adresi: Trg don Ive Šarića 1, 22202 Primošten, strogi centar Primoštena, prvi red uz more.

2. POČETNA CIJENA nekretnine iz toč. 1. po m2 znosi 1.671,85 EUR (slovima: tisuću šesto sedamdeset jedan eur i osamdeset pet centi) ili 12.706,06 KN (slovima: dvanaest tisuća sedamsto šest kuna i šest lipa) odnosno ukupna početna kupoprodajna cijena nekretnine iznosi 1.143.000 EUR (slovima: milijun sto četrdeset tri tisuće eura) ili 8.717.813 KN (slovima: osam milijuna sedamsto sedamnaest tisuća i osamsto trinaest kuna), sve sukladno Elaboratu procjene vrijednosti nekretnine sačinjenog od strane stalnog sudskog vještaka za graditeljstvo, dipl. ing. građ. Ante Bašić iz A.B. Inženjering d.o.o. Šibenik, Žirjanska 5, 22000 Šibenik, od dana 30. kolovoza 2014. godine. Elaborat predstavlja sastavni dio ovog natječaja.

3. NAMJENA predmetne nekretnine jeste ugostiteljska, turistička, poslovna, stambena, odnosno kombinacija navedenih.

4. SUDIONICI natječaja mogu biti sve fizičke i prave osobe koje su hrvatski državljani, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva nekretnina u Republici Hrvatskoj.

5. JAMČEVINU su sudionici natječaja dužni položiti u visini od 10% početne kupoprodajne cijene predmetne nekretnine. Jamčevina se uplaćuje u korist Proračuna Općine Primošten na račun HR6223600001835700004 po modelu 68 s pozivom na broj 7706-OIB, s naznakom „NE OTVARAJ – za natječaj za prodaju nekretnine“. Izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u ukupan iznos naknade dok se ostalima vraća u nominalnom iznosu bez kamata.

6. ROK ZA PONUDU je 30 (trideset) dana od dana objave natječaja u „Narodnim novinama“(OBJAVLJEN 29.10.2014 broj,127/14) zaključno do  (28.11.2014.) 14:00h (četrnaest sati).

7. PONUDE se predaju osobno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom „NE OTVARAJ – natječaj za prodaju nekretnine“, Sv. Josipa 7, 22202 Primošten.

8. SADRŽAJ PONUDE:

            – ime i prezime te adresa ponuditelja odnosno naziv i sjedište prave osobe,

– preslika osobne iskaznice odnosno rješenja o upisu u sudski ili obrtni registar,

– dokaz o plaćenoj jamčevini,

– visina ponuđene cijene za m2 te ukupna cijena.

Nepotpuna i nepravovaljana ponuda neće se uzeti u razmatranje.

9. OTVARANJE PONUDA obavit će imenovano Povjerenstvo u Uredu Načelnika Općine Primošten četvrtog dana od zadnjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda (za slučaj blagdana ili neradnog dana bit će to prvi sljedeći radni dan), dok će o rezultatima izbora svi natjecatelji biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

10. MOGUĆNOST UVIDA u predmetnu nekretninu k.o. Primošten, u nazočnosti ovlaštene osobe prodavatelja traje tijekom natječaja, svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 09:00 do 14:00 sati, uz prethodan dogovor na telefon broj: 022/571-901.

11. KRITERIJ ZA ODABIR je ponuđena najviša cijena po m2, odnosno najviša ukupna kupoprodajna cijena za predmetnu nekretninu.

12. UPUTE PONUDITELJIMA mogu se preuzeti na pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten tijekom trajanja natječaja, radnim danom od 09:00 do 14:00 sati.

13. SKLOPITI UGOVOR O KUPOPRODAJI dužan je izabrani ponuditelj u roku od 15 dana od dostave Odluke o odabiru, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.

14. KUPOPRODAJNU CIJENU odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti sukladno prihvaćenom obrascu ponude – Odluci o odabiru najpovoljnije ponude, odnosno kupoprodajnome ugovoru, uz mogućnost plaćanja kupoprodajne cijene s počekom na rok po prijedlogu Kupca, odnosno uz obroke na način po prijedlogu Kupca.

15. PRAVO PONIŠTENJA NATJEČAJA Općina Primošten pridržava bez posebnog obrazloženja.

16. DODATNE INFORMACIJE mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten na telefon broj: 022/571-903(904) ili na e-mail: info@primosten.hr.

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

Stipe Petrina

JAVNI POZIV- Općina Primošten prodaje “Renault-lagunu” ŠI- 613-BZ

Načelnik Općine Primošten dana 5.studenog donosi  2014. godine donosi  Odluku o prodaji  Klasa:406-08/14-01/01,Ur.broj:2182/02-02-14-2 od 5.studenog 2014.godine.

RENAULT LAGUNE  reg.ozn.  ŠI-613-BZ  ( proizvodnja 1994. godine)  registrirane do 3.prosinca 2014. godine. Laguna je u voznom stanju. Može se pogledati  u Općini Primošten

Sve potrebne informacije  mogu se dobiti u Općini Primošten  od 7,00 do 15,00 sati  ili na telefon 022/571-900 .

Kriterij za odabir su najviša ponuđena cijena. Ponude se mogu dostaviti poštom  ili predati na protokol Općinu Primošten u zatvorenoj kuverti sa naznakom Općina Primošten„ za kupnju Renault lagune „ na adresu sv. Josipa 7, Primošten 22 202.

Rok za podnošenje prijava je 10 dana ,zaključno sa 16.studenim 2014. godine.

                                                                       NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTE

                                                                                  Stipe Petrina

OBAVIJEST SVIM GRĐANIMA I STANOVNICIMA ULICE PORAT

Poštovani građani,

dana   3.studenog 2014. godine (ponedjeljak) bit će zatvorena ulica Porat  zbog radova na novom kanalizacijskom sustavu.

Obavještavamo sve stanovnike koji žive u ulici Porat ili imaju svoje brodove, aute ,stvari da iste razmjeste do navedenog datuma.

Očekivano trajanje radova je cca mjesec dana, što znači da će ista biti zatvorena. Molimo one stanovnike koji žive tamo, ako mogu da koriste alternativne prolaze.  Sve druge  molimo za razumijevanje.

Sa poštovanjem,

 

                                      NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                  Stipe Petrina

 

Poziv na besplatnu edukaciju za poduzetnike

Grad Drniš i Razvojna Agencija Šibensko-kninske županije kao partneri na projektu „Razvoj turizma na rubnim područjima NP Krka“ pozivaju poduzetnike u turizmu, kao i sve zainteresirane za bavljenje djelatnostima u turizmu, da se prijave za besplatnu edukaciju pod nazivom „Nacionalni i EU fondovi kao izvor financiranja za male poduzetnike“. Više informacija o edukaciji pročitajte OVDJE.

OBAVIJEST GRAĐANIMA

Poštovani građani,

obavještavamo Vas da počinjemo organizirano čišćenje  NERAZVRSTANIH CESTA NA PODRUČJU OPĆINE PRIMOŠTEN .

Molimo sve zainteresirane građane da se odazovu akciji  čišćenja, koja počinje prvom nerazvrstanom cestom MARINA LUČICA  VEŠERAJ-BRDA -SUPLJAK  dana 3.listopada 2014.

Mjesto okupljanja je ISPRED VATROGASNOG DOMA u 9,30 sati.

Molim Vas da se odazovete u što većem broju, a posebno one koji na tom potezi imaju svoja polja. Ponesite sa sobom  potreban alat (kosile, škare za granje, lašune, metle).

Primošten, 2.listopada 2014.godine

NAČELNIK OPĆINE  PRIMOŠTEN

Stipe Petrina

Obavijest korisnicima pomoći za podmirenje troškova ogrijeva u 2014.godini

REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO – KNINSKA ŽUPANIJA

OPĆINA PRIMOŠTEN

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

KLASA: 551-06/14-01/1

URBROJ: 2182/02-03-14-1

Primošten, 23. rujna 2014. god.

OBAVIJEST KORISNICIMA POMOĆI ZA PODMIRENJE TROŠKOVA OGRIJEVA U 2014. GOD.

Prema Odluci Skupštine Šibensko-kninske županije kojom se regulira podmirenje troškova ogrijeva u 2014. godini, samcu ili kućanstvu koji udovoljavaju zakonskim uvjetima može se odobriti jednom godišnje novčani iznos od 950,00 kuna.

Novim Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine, broj 157/2013), na drugačiji su način regulirana prava u sustavu socijalne skrbi, između ostalog i pravo na podmirenje troškova ogrijeva.

Troškovi ogrijeva priznaju se korisnicima ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE koji se griju na drva (članak 43. st. 1 Zakona). Pravo na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje nadležni Centar za socijalnu skrb, a korisnik se za ostvarenje prava na troškove ogrijeva obraća jedinici lokalne samouprave – u ovom slučaju Općini Primošten. Ovim putem;

P O Z I V A M O

SVE KORISNIKE ZAJAMČENE MINIMALNE NAKNADE KOJI SE GRIJU NA DRVA da do 20. listopada 2014. godine na adresu Općine Primošten – Svetog Josipa 7. , 22 202 Primošten, dostave ZAHTJEV ZA ISPLATU POMOĆI ZA OGRIJEV s potpisanom IZJAVOM DA SE GRIJU NA DRVA, te da istom prilože: RJEŠENJE O OSTVARENJU PRAVA NA ZAJAMČENU MINIMALNU NAKNADU.

Obrazac zahtjeva i izjave možete preuzeti ispod ove obavijesti ili u pisarnici Općine Primošten svaki radni dan od 07.00 – 15.00 sati.

Obrazac za ogrijev

OPĆINA PRIMOŠTEN

NAČELNIK

Stipe Petrina

JAVNI POZIV ZA VI. IZMJENE I DOPUNE PPUO PRIMOŠTEN

Klasa: 350-05/14-01/1

Ur.broj: 2182/02-01-14-02

Primošten, 24. rujna 2014. god.

                                  J A V N I     P O Z I V

 

Dana 22. rujna 2014. godine Općinsko vijeće Općine Primošten, donijelo je Odluku o donošenju V. Izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Općine Primošten (ID PPUO)  i Odluku o izradi VI. ID PPUO Primošten, kojima će se u skladu sa zakonom povećati građevinsko područje na prostoru Općine Primošten.

Molimo sve zainteresirane, koji žele da njihove čestice zemlje budu obuhvaćene proširenjem, da dostave svoje zamolbe na protokol Općine.

Napomena:

Općina Primošten će voditi strogo računa o proporcionalnoj preraspodjeli građevinskih područja, što znači da će se povećavati građevinsko područje u naselju Primošten (općinski centar) i svih 18 naselja koji su u sastavu Općine Primošten.

Molimo sve zainteresirane da svoje zamolbe dostave u razdoblju od  01. listopada do 01. studenog 2014. godine.

Zahvaljujemo !

JEDINSTVENI  UPRAVNI  ODJEL

 Tablica izgrađenog i neizgrađenog područja

Radovi na izgradnji kanalizacijske i vodovodne mreže u ulici Kamenar

Radovi na izgradnji kanalizacijske i vodovodne mreže u ulici Kamenar

Poštovani,

Od sljedećeg tjedna započinju radovi na postavljanju kanalizacijskih i vodovodnih cijevi u ulici Kamenar na potezu od kluba „Aurora“ do vatrogasnog doma. Zbog obujma posla promet će morati biti zatvoren u oba smjera i to za cijelo vrijeme trajanja radova koji se planiraju obaviti do kraja 2014. godine.

Alternativni prometni pravci su:

–         skretanje sa magistrale poviše hotela „Marina Lučica“ te preko asfaltirane ceste (Brda) od „vešeraja“ prema Supljaku

–         i cestom u produžetku ulice Rupe prema Podgrebenu.

Molimo Vas za razumijevanje i korištenje alternativnih pravaca u periodu obavljanja radova.

U Primoštenu, 19. rujna 2014.

JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

Poziv za sazivanje 8. hitne sjednice Općinskog vijeća

Klasa: 021-06/14-01/4

Ur.broj: 2182/02-01-14-1

Primošten, 18. rujna 2014. godine

-ČLANOVIMA OPĆINSKOG VIJEĆA-

                                                             

                                                                                                -SVIMA-

 

 

PREDMET: Poziv za sazivanje 8. hitne sjednice Općinskog vijeća

Sukladno članku 26. stavku 1.točki 2. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 19. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozivate se na hitnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten koja će se održati dana 22. rujna (ponedjeljak) 2014. godine s početkom u 13,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.    

 

 

Predloženi dnevni red:

  

1. Prijedlog Odluke o donošenju V. Izmjena i dopuna PPUO Primošten

2. Prijedlog Odluke o izradi VI. Izmjena i dopuna PPUO Primošten

3. Prijedlog Odluke o donošenju pročišćenog teksta PPUO Primošten

4. Prijedlog Odluke o donošenju ciljanih izmjena UPU „Uz vojske“

5. Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Odluke o obračunu i naplati naknade za

     razvoj sustava javne odvodnje

6. Prijedlog Odluke o naknadi za razvoj komunalnih vodnih građevina za javnu

     vodoopskrbu na području Općine Primošten

7. Suglasnost na Odluku o odabiru u postupku javne nabave za radove građenja

     vodovodne i kanalizacijske mreže na dijelu županijske ceste od magistrale do

    „AURORE“

8. Suglasnost na III. Izmjene i dopune Pravilnika o provedbi postupaka bagatelne

     nabave bagatelne vrijednosti Općine Primošten

9. Prijedlog Odluke o II Izmjeni i dopuni Odluke o davanju u zakup poslovnih

       prostora u vlasništvu Općine Primošten i Prijedlog Odluke o davanju u zakup

        poslovnog prostora u vlasništvu Općine Primoštenu

10. Prijedlog Odluke o davanju suglasnosti na nabavu zamjenskih keramičkih

       pločica I. klase za prostorije Zdravstvene stanice u Primoštenu

11. Prijedlog Odluke o nabavi opskrbe električnom energijom za potrebe Općine

Primošten

12.Prijedlog Odluke o pokroviteljstvu obilježavanja 60 godina osnivanja i postojanja

           DVD „PRIMOŠTEN“

13. Prijedlog Odluke o radnom vremenu u ugostiteljstvu na području Općine

       Primošten

                                                            PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                              Vinko Bolanča

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku Načelnika – Jere Gracin, Bilo Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38, Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4, Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić. Ribsrska 22, Primošten
 10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten
 11. Josip Gracin , Splitska 43, Primošten
 12. Jere Luketa, Sv. Jurja 6, Primošten
 13. Ante Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten

OBAVIJEST – Dolazak Predsjednika Republike u Primošten

 –     O B A V I J E S T –

 

 

PREDMET: Dolazak Predsjednika Republike u Primošten

– obavijest, dostavlja se

Štovani primoštenci,

Dana 19.rujna 2014.(petak) 2014. godine u 12,00 sati planiran je službeni dolazak Ive Josipovića Predsjednika Republike Hrvatske u Primošten.

Povodu obilježavanja jubilarne obljetnice, 60 godina osnivanja i postojanja DVD „PRIMOŠTEN“ Predsjednik Josipović, posjet započinje ispred vatrogasnog doma u Primoštenu (Kamenar 2) gdje će mu dobrodošlicu poželjeti Načelnik Općine Primošten Stipe Petrina i Predsjednik DVD „PRIMOŠTEN“ Josip Jadrijević.

Od vatrogasnog doma povorka će se uputiti u kapitalni projekt nove Zdravstvene stanice u Primoštenu, a nakon toga u višenamjenski objekt polivalentne zgrade „TRN“ u kojoj su smještene uredske prostorije Općine Primošten i prostori„Bucavca“ d.o.o.; Primošten odvodnje „d.o.o.; Dječjih vrtića Općine Primošten DV „Bosiljak“ te prostor čitaonice i knjižnice“Ante Starčević 1912“ kojih je Općina osnivač i 100% vlasnik.

Predsjednik Ivo Josipović bit će nazočan i na planiranoj Svečanoj Skupštini DVD „PRIMOŠTEN“ koja će se održati u kongresnoj dvorani hotela „Zora – Slava“ u Primoštenu s početkom u 13,15 sati.

Po završetku svečane sjednice i prigodne pauze za ručak   u pratnji domaćina Predsjednik Ivo Josipović u 15,30 sati uputit će se prema Rudini – jezgri starog dijela Primoštena.

Svi zajedno znamo da je Primošten poseban u svoj svojoj ljepoti i vrijednostima koje su mu prirodom date i kojima ih svaki dan oplemenjujemo. Stoga Vas ovom prilikom pozivam da zajedno ovaj službeni posjet Predsjednika Republike Hrvatske dodatno uveličamo poželjevši mu tijekom obilaska i šetnje kroz Primošten toplu dobrodošlicu .

S štovanjem!

 

Klasa: 021-06/14-01/1

Ur.broj: 2182/02-01-14-1

Primošten, 17. rujna.2014. godine

 

                                                             NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                                                                              Stipe Petrina

Ministarstvo kulture RH objavljuje Poziv za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2015.g.

Pravo podnošenja prijave  na temelju ovog Poziva imaju samostalni umjetnici,umjetničke organizacije,ustanove u kulturi,pravne i fizičke osobe koje obavljaju djelatnost,građani i udruge ,te jedinice lokalne i područne (regionalne)samouprave.

Rok za podnošenje prijava je 19.rujna 2014.godine.

Više informacija na sljedećem linku.

http://www.min-kulture.hr/default.aspx?id=11017

Lijep pozdrav.

Poziv na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Klasa: 112-03/14-03/8

Ur.broj: 2182/02-03-14-4

Primošten, 22. kolovoza 2014. godine

Na temelju članka 19. st.7., i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) natječaju objavljenom u Narodnim novinama, na web stranici Zavoda za zapošljavanje-Područnog ureda Šibenik, web stranici Općine Primošten i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje:

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Natječaj Općine Primošten za prijam službenika u službu, pozivaju se kandidat koji formalno udovoljavaju uvjetima natječaja za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, odnosno;

1. Ivana Šarić, Svetog Josipa 8. Primošten 22 202

           

Testiranje kandidata:

Sukladno Obavijesti i uputama kandidata uz natječaj za prijam službenika u službu Klasa: 112-03/14-03/8, Ur. broj: 2182/02-03-14-3 od dana 18. kolovoza 2014. Godine, obavještava se kandidatkinja da će se pismeni dio testiranja održati dana 28. kolovoza 2014. godine (četvrtak) s početkom u 13,00 sati u službenim prostorijama Općine Primošten, Ul. Sv. Josipa br.7 Primošten.

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu.

Obavještava se kandidat da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa, kandidatu se dodjeljuje jedan (1.) bod. kandidat koji točno dogovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa, stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                 predsjednica

                                                                                          Dijana Rinčić dipl.iur. 

Dostaviti:

–         Oglasna ploča, ovdje

–         Web stranica Općine Primošten www.info@primosten.hr

–          pismohrana

 

Obavijest i upute kandidatima za prijem u službu “Stručni suradnik za računovodstvo”

Klasa: 112-03/14-03/8

Ur. broj: 2182/02-03-14-3

Primošten, 18. kolovoza 2014. godine

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

za natječaj u Općini Primošten za prijam službenika u službu

Stručni suradnik za računovodstvo

 u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

Obavještavaju se kandidati prijavljeni na natječaj za radno mjesto Stručni suradnik za računovodstvo u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podatcima o plaći, testiranju, način testiranja i području testiranja za radno mjesto Savjetnik za računovodstvo i financije kako slijedi;

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

Redni broj:10

Osnovni podaci o radnom mjestu:

Kategorija: III

Potkategorija: Stručni suradnik

Klasifikacijski rang: 9

Naziv: STRUČNI SURADNIK ZA RAČUNOVODSTVO

Broj izvršitelja: 1

Opis poslova:

–         obavlja složenije računovodstveno-financijske, knjigovodstvene i analitičke poslove proračunskog računovodstva, provodi opće propise i akte načelnika općine i općinskog vijeća u svezi sa naplatom općinskih prihoda,

–         usklađuje analitičke evidencije sa stanjem računa glavnih knjiga proračuna te odgovara za ažurnost, zakonitost i istinitost podataka, evidencija i dokumentacije u svome djelokrugu, priprema druge financijske izvještaje s područja naplate općinskih prihoda na zahtjev načelnika, pročelnika i Općinskog vijeća, ustrojava, vodi i kontrolira materijalno knjigovodstvo i sve ostale potrebne evidencije iz materijalnog knjigovodstva, priprema potrebnu dokumentaciju iz svog djelokruga za provođenje sudskih i drugih ovršnih postupaka u svezi s naplatom općinskih prihoda,              30%                        

–         prati opće propise u vezi sa evidencijom osnovnih sredstava, obavlja poslove evidencije osnovnih sredstava te poslove u vezi sa osiguranjem, utroškom, amortizacijom te otpisom osnovnih sredstava i sitnog inventara, sudjeluje u pripremanju i izradi inventurnih lista i provođenju inventure, prikuplja podatke o poreznim obveznicima. sudjeluje u pripremi Programa i izvještaja o radu Jedinstvenog upravnog odjela te izradi drugih planskih i izvještajnih materijala i dokumenata,   20%

–         obavlja poslove provjere i obračuna plaća službenika Općine Primošten te isplate drugih naknada u svezi s pravima iz radnog odnosa,  popunjava obrasce u vezi s mirovinskim osiguranjem, poreznim prijavama ili s drugim pravima zaposlenika općinske uprave                                                                                                         10%

–         ustrojava, vodi i ažurira evidencije i dokumentaciju u vezi s naplatom općinskih prihoda, priprema stručne podloge i materijale, nacrte prijedloga općih i pojedinačnih akata u vezi s naplatom općinskih prihoda, izradom Proračuna, godišnjeg i polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna i drugih financijskih izvještaja,     provjerava točnost  i ažurnost obračuna i naloga u ostvarivanju propisanih općinskih prihoda, brine o ažurnosti i rokovima naplate, poduzima propisane i ugovorene mjere, te po potrebi o tome izvještava Pročelnika i načelnika općine,                                

–         obavlja i druge poslove iz svog djelokruga po nalogu ili po nalogu načelnika

 

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

POTREBNO STRUČNO ZNANJE:

–         sveučilišni prvostupnik ili stručni prvostupnik ekonomske struke, najmanje 10. godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima računovodstva i financija, položen državni stručni ispit, poznavanje rada na računalu,

STUPANJ SLOŽENOSTI POSLOVA:

–         uključuje izričito određene poslove koji zahtijevaju primjenu jednostavnijih i precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

STUPANJ SAMOSTALNOSTI:

–         uključuje redovan nadzor Pročelnika te njegove upute za rješavanje relativno složenih stručnih poslova,

STUPANJ ODGOVORNOSTI:

–         uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima zaposlenik radi, te pravilnu primjenu utvrđenih postupaka,metoda rada i stručnih tehnika,

STUPANJ STRUČNE KOMUNIKACIJE:

–         uključuje komunikaciju unutar Odjela i s drugim tijelima radi prikupljanja i razmjene podataka,

 

Podaci o plaći

 

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 61/11), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Savjetnik za prostorno planiranje određen je u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 363-01/13-01/1 Urbroj: 2182/02-01-13-1 od dana 19. srpnja 2013. godine, („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/02-13-1 Urbroj. 2182/02-02-13-1 od dana 1. srpnja 2013. godine („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13).

Slijedom navedenog plaća Savjetnika za računovodstvo i financije u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za Savjetnika za računovodstvo i financije 1,20 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provodi Povjerenstvo za provedbu postupka natječaja.

O testiranju kandidati koji zadovoljavaju formalne uvjete, bit će obaviješteni Javnim pozivom objavljenim na internetskim stranicama Općine (www.primosten.hr) najmanje 5. (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za natječaj.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

 

-pisanog testa iz područja;

Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o proračunu, Zakon o fiskalnoj odgovornosti,

-intervjua s Povjerenstvom

Način testiranja kandidata:

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori (tri alternativna odgovora od kojih je samo jedan točan), dok će kandidati zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će pozvani na testiranje pozivom. Poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

Pisano testiranje traje 45 minuta.

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu natječaja kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu natječaja sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na Natječaj.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

Područje testiranja:

 1. Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj samoupravi) („Narodne novine“ broj: 33/01, 60/01,129/05, 109/07, 125/08, 150/11, 36/09, 150/11, 144/12 i 19/13),
 2. Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“ broj: 117/93, 33/00, 73/00, 59/01, 107/01, 117/01, 150/02, 147/03, 132/06, 26/07- Odluka USRH, 73/08 i 25/12),
 3. Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12),
 4. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (Narodne novine“ br. 139/10 i 19/14).

 

                                                                                 Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                            Dijana Rinčić dipl.iur.

 

 

 

 

Dostaviti:

 

–         Spis predmeta, ovdje,

–         Oglasna ploča, ovdje,

–         Objaviti na web stranici: www.primosten.hr

 

JAVNI NATJEČAJ o prodaji nekretnina s mogućom odgodom plaćanja

Na temelju članka 35. st.1 i čl. 391 Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (‘Narodne novine’ broj 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09 i 143/12), članka 12. Odluke o stjecanju i raspolaganju i upravljanju nekretninama (‘Službeni vjesnik Općine Primošten“ broj 7/13) i Odluke Općinskog vijeća Klasa: 944-18/14-01/1; Ur.broj: 2182/02-01-14-1. od dana 11. srpnja 2014. Načelnik Općine Primošten raspisuje:

JAVNI NATJEČAJ o prodaji nekretnina s mogućom odgodom plaćanja

 

I.Predmet ovog natječaja je prodaja nekretnina koje su stvarno vlasništvo Općine Primošten, označenih kao:

–  čest. zem.2189/1 u površini  cca od 5197m2,

–  čest. zem 19657/3 u površini  cca od 536m2,

–  čest. zem 2189/2 u površini  cca od 348m2,

–  čest. zem 2423/7 u površini  cca od 690m2,  sve k.o. Primošten, točno određenih na terenu                  i smještenih  kod Aurore, za koje je u tijeku parcelacija kojom će naprijed pobrojane  nekretnine objediniti u jednu nekretninu s dodijeljenim novim podbrojem ukupne površine cca od 6771 m2, sve sukladno parcelacijskom elaboratu ovlaštenog inženjera geodezije

kojim će se potvrditi  stvarna površina novoformirane nekretnine.

II. Početna cijena novoformirane predmetne nekretnine iz toč. 1. iznosi 920,00 kuna (slovima: devetstodvadesetkuna) po m2, sve sukladno procjeni ovlaštenog sudskog vještaka

za građevinu Matka Drinković dipl. ing.građ. od dana 07.lipnja 2014. godine.

III. Namjena  nekretnine je stambeno poslovna  budući je ista sukladno PPUO Primošten smještena u mješovitoj istoimenoj zoni.

IV. Sadržaj ponude:

1. Ime i prezime te adresa ponuditelja odnosno naziv i sjedište pravne osobe,

2. preslika osobne iskaznice odnosno rješenja o upisu u Sudski ili obrtni registar

3. dokaz o plaćenoj jamčevini,

4.visina ponuđene cijene za m² te ukupna cijena,

5. način plaćanja  / a)odjednom; b) u obrocima po prijedlogu ponuditelja ili c)s mogućom odgodom plaćanja  na rok po prijedlogu ponuditelja/,

6. opis ulaganja Investitora

7.Izjava  ovjerena kod Javnog bilježnika  kao obavezni sastavni dio ponude kojom Ponuditelj

  iskazuje i potvrđuje ozbiljnu namjeru ulaganja  u sadržaj na nekretnini koju je voljan kupiti,

  sukladno uvjetima ovog natječaja, na način da kao Investitor preuzima na sebe obvezu

  financijski ispratit komplet izgradnju npr. kompleksa luksuznih vila ili sličnih sadržaja

  namijenjenih daljnjoj prodaji,

8. planirani rok dovršetka projekta Investitora.

Nepotpuna i nepravovaljana ponuda neće se uzeti u razmatranje.

V. U slučaju da Ponuditelj – Investitor odabere varijantu plaćanja b) ili c) a ima namjeru graditi sadržaje predviđene prostorno planskom   dokumentacijom Općine Primošten,    posebnom će Odlukom Općinskog vijeća Općine Primošten odabranom ponuditelju -budućem  Kupcu:

-danom sklapanja Ugovora predati u posjed nekretnine u svom vlasništvu koje su predmet prodaje po ovom natječaju;

-odobriti odgodu plaćanja svih davanja prema Općini Primošten uključujući i odgodu plaćanja komunalnog doprinosa kao i vratiti uplaćenu jamčevinu na eventualan zahtjev ponuditelja – budućeg Kupca, sve naprijed pobrojano do dana prodaje ili davanja u zakup ponuđenih i prihvaćenih  sadržaja od predstavničkog tijela općine radi njihove brže realizacije  izgradnje sadržaja,  sve pobrojano do dana prodaje ili davanja u zakup spomenutih sadržaja.

VI. Sudionici natječaja mogu biti sve fizičke i pravne osobe koje su hrvatski državljani, a strane osobe ako ispunjavaju zakonom predviđene uvjete za stjecanje prava vlasništva.

VII. Jamčevinu su sudionici natječaja dužni položiti u visini od 10 % ukupne početne kupoprodajne cijene pojedinačne predmetne nekretnine koja odgovara iznosu od 622.932,00  kuna (slovima: šestodvadesetdvijetisućedevetstotridesetdvijekune). Jamčevina se uplaćuje u korist Proračuna Općine Primošten na žiro račun HR6223600001835700004 po modelu 68 s pozivom na broj 7706–OIB, s naznakom ‘NE OTVARAJ; Za natječaj za prodaju nekretnine’. Izabranom ponuditelju jamčevina se uračunava u ukupan iznos naknade sukladno uvjetima ovog natječaja dok se ostalima vraća u nominalnom iznosu bez kamata.

VIII. Rok za ponudu je 60  dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama zaključno do četrnaest (14.00) sati.

Natječaj je objavljen u Narodnim novinama dana 13.kolovoza 2014.godine u broju 99/14.

IX. Ponude se predaju osobno ili poštom preporučeno u zatvorenoj omotnici s naznakom

‘NE OTVARAJ; Natječaj za prodaju nekretnine  kod Aurore’, Sv. Josipa 7, 22202 Primošten.

X. Otvaranje ponuda obavit će imenovano Povjerenstvo u Uredu Načelnika Općine Primošten četvrtog dana od zadnjeg dana isteka roka za podnošenje ponuda (za slučaj blagdana ili neradnog dana bit će to prvi slijedeći radni dan), dok će o rezultatima izbora svi natjecatelji biti pismeno obaviješteni najkasnije u roku od 15 dana od dana otvaranja ponuda.

XI.Mogućnost uvida u novoformiranu nekretninu u nazočnosti ovlaštene osobe prodavatelja traje tijekom natječaja, svakim radnim danom, od ponedjeljka do petka, od 9.00 do 14.00 sati, uz prethodan dogovor na telefon 022/571–901.

XII. Kriterij za odabir je:

Sukladno ponuđenom načinu plaćanja  varijante a) kod plaćanja odjedanput primjenjuju se kriteriji iz točke 14.c).ovog natječaja izuzev odgode  plaćanja i obročnog plaćanja;

Sukladno ponuđenom načinu plaćanja  varijante b) kod plaćanja na obroke primjenjuju se kriteriji iz točke 14.c).ovog natječaja;

Sukladno ponuđenom načinu plaćanja  varijante c) kod plaćanja s odgodom kriterij odabira čine kumulativno ispunjeni svi naprijed pobrojani uvjeti kako u nastavku slijedi :

– ponuđena najviša cijena po m² odnosno ukupna cijena,

– ponuđeni način plaćanja,

– ponuđeni rok odgode plaćanja,

– ponuđeni predmet  investiranja Ponuditelja,

– ponuđeni rok realizacije projekta Investitora.

XIII. Upute ponuditeljima mogu se preuzeti na pisarnici Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten tijekom trajanja natječaja radnim danom od 9.00 do 14.00 sati.

XIV. Sklopiti ugovor o kupoprodaji dužan je izabrani ponuditelj u roku od 15 dana od dostave Odluke o odabiru Općinskog vijeća Općine Primošten, u protivnom gubi pravo na povrat jamčevine.

U slučaju da se temeljem ovog natječaja sklopi Ugovor o prodaji nekretnina s plaćanjem

Odjednom / varijanta plaćanja -a /sklopit će se Ugovor o kupoprodaji,  ovjeren kod Javnog bilježnika.

U slučaju da se temeljem ovog natječaja sklopi Ugovor o prodaji nekretnina s plaćanjem

u obrocima / varijanta plaćanja -b /sklopit će se Ugovor o kupoprodaji,  solemniziran kod Javnog bilježnika  kojim se jamči sigurnost svim ugovornim stranama.

U slučaju da se temeljem ovog natječaja sklopi Ugovor o prodaji nekretnina s odgodom plaćanja  / varijanta plaćanja -c /sklopit će se Ugovor o kupoprodaji s odgodom plaćanja,  solemniziran kod Javnog bilježnika  kojim se jamči sigurnost svim ugovornim stranama.

 

XV. Kupoprodajnu cijenu odabrani najpovoljniji ponuditelj dužan je platiti:

a) odjednom pri samom sklapanju Ugovora o kupoprodaji  ili

b) u obrocima po prijedlogu Ponuditelja ili

c) s odgodom plaćanja na rok po prijedlogu ponuditelja,

sve sukladno Oduci o odabiru Općinskog vijeća Općine Primošten u kojoj će biti sadržana  izričita suglasnost i ovlaštenje Načelniku za sklapanje konkretnog  Ugovora o kupoprodaji.

XVI. Pravo poništenja natječaja Općina Primošten pridržava pravo poništenja ovog natječaja bez posebnog obrazloženja.

XVII. Dodatne informacije: Sve ostale informacije mogu se dobiti u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten na telefon 022/571-904 ili e-mail: info@primosten.hr.

 

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN

                   Stipe Petrina

Obavijest korisnicima pomoći za podmirenje troškova ogrijeva u 2014.god.

Prema Odluci Skupštine  Šibensko-kninske županije  kojim se regulira pravo grijanja  na drva u 2014. godini ,samcu ili kućanstvu  koji udovoljava zakonske uvjete   može se odobriti jednom godišnje novčani iznos od 950,00 kuna  za podmirenje troškova grijanja.

Napominjemo da novim Zakonom o socijalnoj skrbi (Narodne novine broj 157/2013),na drugčiji način regulira pravo u sustavu socijalne skrbi nego što je to bilo ranije

a time i pravo na troškove ogrijeva. Po novome Zakonu pravo na troškove ogrijeva priznaje se korisniku zajamčene minimalne naknade koji se griju na drva (članak 43.st.1).Pravao na zajamčenu minimalnu naknadu utvrđuje  nadležni centar  za socijalnu skrb, a korisnik se za ostvarenje prava na troškove ogrijeva obraća jedinici lokalne samouprave  u ovom slućaju Općini Primošten.

Stoga, pozivamo sve korisnike  naknade za ogrijev da do 1.rujna 2014. godine dostave svoje izjave da se griju na drva, kako bi Općina Primošten mogla zahtjev uputiti Upravnom odijelu za zdravstvo i socijalnu skrb Šibensko-kninske županije.

Načelnik Općine Primošten

Stipe Petrina

Natječaj za prijem u službu -Stručni suradnik za računovodstvo

Klasa: 112-02/14-02/8

Ur.broj: 2182/02-03-14-1

Na temelju članka 5. u svezi članka 17. i 19. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08, 64/11) u daljnjem tekstu ZSN, članka 13. stavka 2. Zakona o ravnopravnosti spolova („Narodne novine“ broj 116/03), godine v.d. pročelnik Općine Primošten raspisuje:

NATJEČAJ

za prijam u službu, na radno mjesto Stručni suradnik za računovodstvo 1. izvršitelj-m/ž, na neodređeno vrijeme, uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Kandidati moraju ispunjavati opće uvjete za prijam u službu iz 12. ZSN punoljetnost, hrvatsko državljanstvo i zdravstvena sposobnost za obavljanje poslova radnog mjesta za koje se osoba prima , a za njihov prijam u službu ne smiju postojati zapreke iz članaka 15. i 16. istog Zakona. Kandidati moraju ispunjavati slijedeće posebne uvjete: sveučilišni ili stručni prvostupnik ekonomske struke (VŠS) s najmanje 5. godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima, položen državni stručni  ispit  i poznavanje rada na računalu.

Osoba koja ima potrebno radno iskustvo na odgovarajućim poslovima, a nema položen stručni ispit, može biti primljena u službu pod uvjetom da u roku od godinu dana od prijema u službu položi stručni ispit. Na natječaj se mogu prijaviti osobe oba spola.

Kandidati/kandidatkinje s liste prijavljenih koji ispunjavaju formalne uvjete propisane ovim natječajem uputit će se na testiranje i provjeru posebnih znanja, sposobnosti i vještina bitnih za obavljanje poslova radnog mjesta iz ovog natječaja.

Obavijest o vremenu održavanja testiranja, bit će objavljena na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr  i na oglasnoj ploči Općine Primošten najmanje pet dana prije testiranja uz popis pravnih izvora za pripremanje kandidata/kandidatkinja za provjeru. Opis poslova radnog mjesta  i podaci o plaći objavljeni su na web-stranicama Općine Primošten www.primosten.hr.

Uz prijavu kandidati/kandidatkinje trebaju priložiti:

životopis, dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslika domovnice, osobne iskaznice ili putovnice), dokaz o stečenoj stručnoj spremi (preslika diplome),  uvjerenje (ne starije od 6 mjeseci) da se ne vodi kazneni postupak i da nije kandidat/kandidatkinja nije osuđivan/a za kaznena djela navedena u članku 15. stavku 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članka 15 i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,svjedodžbu o položenom državnom stručnom ispitu/ako je položen (presliku), dokaz o radnom iskustvu; radno pravnom statusu tzv.„Elektronički zapis“, dokaz o vrsti poslova koje je kandidat obavljao tijekom svog radnog staža (preslike ugovora o radu, rješenja o rasporedu i sl. iz kojih je vidljivo da je kandidat radio na poslovima računovodstva i financija, dokaz o obavljanju rukovodećih poslova), preporuku/e poslodavca.

Urednom prijavom na natječaj smatrat će se ona prijava koja sadrži sve podatke i priloge navedene u natječaju. Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo, kandidat ostvaruje prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka) te dokaz da je nezaposlen.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati dok se kandidati ne smatraju se kandidatima/kandidatkinjama prijavljenim na natječaj. Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja bit će obaviješteni o tome pisanim putem. Kandidat/kandidatkinja koji nije pristupio testiranju smatra se da je povukao prijavu na oglas.

Natječaj se provodi sukladno odredbama ZSN-a a o postupku provođenja natječaja, datumu testiranja kandidata, literaturi potrebnoj za testiranje i rezultatima natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku na oglasnoj ploči i na internetskim stranicama Općine Primošten: www.primosten.hr.

Postupak natječaja obuhvaća provjeru znanja i sposobnosti kandidata pisanim testiranjem i intervjuom. Na prethodnu provjeru znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja.

Prijave na natječaj podnose se u roku od 8 dana od objave Natječaja u Narodnim novinama na adresu: Općina Primošten, Ulica sv. Josipa 7, 22 202 Primošten, s naznakom „Za natječaj za prijam u službu za radno mjesto Stručni suradnik  za računovodstvo“. Prijave se mogu dostaviti i neposredno na adresu Općine.

 

                                                                                                                           OPĆINA PRIMOŠTEN

                                                                                        

 

 

 

                                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

Natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava

Ured za udruge Vlade Republike Hrvatske objavio je natječaj za dodjelu bespovratnih sredstava u okviru Operativnog programa “Razvoj ljudskih potencijala” 2007. – 2013. Poziv je posebno usmjeren lokalnim OCD-ima koje nemaju iskustva u vođenju projekata financiranih sredstvima EU (kao nositelji projekta). Rok za podnošenje prijava je 6. listopada 2014
Više o natječaju na linku:

Poziv za prethodnu provjeru znanja i sposobnosti -prometni redari

Klasa: 112-03/14-03/6

Ur.broj: 2182/02-03-14-4

Primošten, 2. srpnja 2014. godine

Na temelju članka 19. st.7., i čl. 20. – 22. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj: 86/08 i 61/11) oglasu objavljenom na oglasnim stranicama Zavoda za zapošljavanje, na web stranici Općine i na oglasnoj ploči Općine, Povjerenstvo za provedbu natječaja objavljuje:

POZIV

na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti

Na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti- testiranje uz Natječaj Općine Primošten za prijam službenika u službu, pozivaju se kandidati koji formalno udovoljavaju uvjetima natječaja za prijem u službu u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten, odnosno;

1. Ivan Jurić, Rtić 3/8, Dolac, Primošten

            2. Ante Čobanov, Branitelja domovinskog rata kbr. 2 E, Šibenik           

Testiranje kandidata:

Sukladno Obavijesti i uputama kandidata uz natječaj za prijam službenika u službu Klasa: 112-03/14-03/7 Ur.broj: 2182/02-03-14-1 Primošten, od dana 23. srpnja 2014. godine, obavještavaju se kandidati da će se pismeni dio testiranja održati dana 30. srpnja 2014. godine (srijeda) s početkom u 13,00 sati u službenim prostorijama Općine Primošten, Ul. Sv. Josipa br.7 Primošten.

Nakon dolaska kandidata vrši se identifikacija kandidata uvidom u osobnu iskaznicu.

Obavještavaju se kandidati da ne postoji mogućnost naknadnog testiranja pozvanih a ne došlih kandidata bez obzira na razloge koje kandidata možebitno priječe da pristupi u naznačeno vrijeme.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu na natječaj.

Pismeni ispit traje 45 minuta. Za svako točno odgovoreno pitanje iz pismenog dijela testa, kandidatu se dodjeljuje jedan (1.) bod. kandidat koji točno dogovori na 50% od ukupno postavljenih pitanja iz testa, stječe pravo pristupiti intervjuu-razgovoru s Povjerenstvom za provedbu natječaja.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje rezultate provedenog testiranja isti dan odnosno neposredno nakon provedenog pismenog testiranja kandidata.

Razgovor s kandidatima Povjerenstvo će provesti isti dan o čemu će kandidati biti obaviješteni neposredno nakon objave rezultata pisanog dijela testiranja.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta, pravni izvori za pripremanje kandidata za provjeru znanja te pravila i postupak prethodne provjere znanja i sposobnosti objavljeni su ranije na web stranici Općine Primošten www.primosten.hr

Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                 predsjednica

                                                                                          Dijana Rinčić dipl.iur.

 

Dostaviti:

–         Oglasna ploča, ovdje

–         Web stranica Općine Primošten www.info@primosten.hr

–          pismohrana

 

Obavijest i upute kandidatima za radno mjesto prometnog redara

Klasa: 112-03/14-03/7

Ur. broj: 2182/02-03-14-1

Primošten, 23. srpnja 2014. godine

OBAVIJEST I UPUTE KANDIDATIMA

za prijam službenika u službu na radnom mjestu Prometni redar

u Jedinstvenom upravnom odjelu Općine Primošten.

Obavještavaju se kandidat prijavljeni na oglas za radno mjesto Prometni redar JUO Primošten, o opisu poslova i zadaća radnog mjesta, podatcima o plaći, testiranju, način testiranja i području testiranja, kako slijedi;

 

Opis poslova i zadaća radnog mjesta:

Osnovni podaci o rednom mjestu:

Kategorija:III

Potkategoriji: Referent

Klasifikacijski rang:11

Naziv: REFERENT PROMETNI REDAR

Broj izvršitelja: 3

Opis poslova

–         obavlja nadzor nad provedbom odluka koje se tiču odvijanja prometa i regulacije parkiranja na području Općine Primošten

–         brine o nesmetanom odvijanju prometa i regulaciji parkiranja na području općine u  suradnji s drugim nadležnim tijelima i društvima,

–         sankcionira aktivnosti koje predstavljaju remećenje prometnih pravila,

–         obavlja poslove nadzora nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila, poslove nesmetanog odvijanja prometa na području općine Primošten,

–         donosi rješenja kojima nalaže fizičkim i pravnim osobama radnje u svrhu održavanja nesmetanog prometa,

–         predlaže pokretanje prekršajnog postupka,

–         provodi izvršenje rješenja u suradnji sa za to nadležnim tijelima,

–         surađuje sa svim službama Jedinstvenog upravnog odjela

90%

–         obavlja i druge poslove po potrebi koji se povjere po nalogu načelnika i pročelnika

10%

 

Opis standardnih mjerila za klasifikaciju radnih mjesta:

 

POTREBNO STRUČNO ZNANJE:

–         srednja stručna sprema, upravne, prometne ili tehničke struke

–         najmanje jedna godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima

–         stručna osposobljenost za upravljanje prometom te poslove nadzora i premještanja nepropisno zaustavljenih i parkiranih vozila

STUPANJ SLOŽENOSTI POSLOVA:

–         uključuje jednostavne i uglavnom rutinske poslove koji zahtijevaju primjenu precizno utvrđenih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika

STUPANJ SAMOSTALNOSTI:

–         koji uključuje nadzor i upute nadređenog službenika

STUPANJ ODGOVORNOSTI:

–         uključuje odgovornost za materijalne resurse s kojima službenik radi, te pravilnu primjenu izričito propisanih postupaka, metoda rada i stručnih tehnika,

STUPANJ STRUČNE KOMUNIKACIJE:

–         stupanj stručne komunikacije koji uključuje kontakte unutar nižih ustrojstvenih jedinica JUO

 

Podaci o plaći

 

Prema članku 8. Zakona o plaćama u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine“ broj 28/10, 61/11), plaću službenika čini umnožak koeficijenta složenosti poslova na koje je službenik raspoređen i osnovice za obračun plaća, uvećan za 0,5 % za svaku godinu radnog staža. Koeficijent za obračun plaća za radno mjesto Savjetnik za prostorno planiranje određen je u članku 4. Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 363-01/13-01/1 Urbroj: 2182/02-01-13-1 od dana 19. srpnja 2013. godine, („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13) a osnovica za obračun plaće određena je Odlukom o osnovici za obračun plaće službenika Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Klasa: 120-02/02-13-1 Urbroj. 2182/02-02-13-1 od dana 1. srpnja 2013. godine („Službeni vjesnik Općine Primošten“ br.5/13).

Slijedom navedenog plaća Prometni redar u službi Jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten čini koeficijent za 1,00 uz postotak uvećanja za svaku godinu staža 0,5% uz osnovicu za obračun plaće u iznosu od 6.823,36 kuna

Testiranje kandidata:

Testiranje kandidata koji ispunjavaju formalne uvjete provodi Povjerenstvo za provedbu postupka oglasa.

O testiranju će kandidati biti obaviješteni najmanje 5 (pet) dana prije testiranja. Testiranje će se održati u prostorijama Općine Primošten, Ulica sv. Josipa br. 7, Primošten  u prostoriji Vijećnice.

Za kandidata koji ne pristupi testiranju smatrat će se da je povukao prijavu za oglas.

Provjera znanja i sposobnosti sastoji se od:

 

– pisanog testa iz područja; Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („NN“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i Zakona o sigurnosti prometa na cestama („N/N“ 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13) i

–  intervjua s Povjerenstvom

Način testiranja kandidata:

Testiranje će se provesti pisanim putem-testom, na način da će se kandidatima ponuditi alternativni odgovori od kojih je jedan točan a kandidati će zaokruživati odgovor kojega smatraju točnim.

Intervju se provodi nakon pismenog testiranja sa kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% ukupnog broja bodova na pisanom testiranju.

Za svaki dio provjere znanja kandidatima se dodjeljuje određeni broj bodova na pismenom testiranju jedan bod za svaki točan odgovor a na intervjuu od 1 do 10 za svako područje.

Prethodnoj provjeri znanja mogu pristupiti samo kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz Oglasa.

Kandidati koji ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa bit će pozvani na testiranje pozivom. Poziv će biti objavljen na internetskim stranicama Općine www.opcinaprimosten.hr

 

Po dolasku na prethodnu provjeru od kandidata će se zatražiti predočenje osobne iskaznice ili putovnice radi utvrđivanja identiteta. Kandidati koji ne mogu dokazati identitet ne mogu pristupiti prethodnoj provjeri znanja.

Nakon utvrđivanja identiteta kandidata, prethodna provjera znanja započinje pisanim testiranjem. Na pisanom testiranju nije dozvoljeno koristiti se literaturom i zabilješkama, napuštati prostoriju, razgovarati sa ostalim kandidatima niti na bilo koji drugi način remetiti koncentraciju kandidata a mobitel je potrebno isključiti.

Pisano testiranje traje 45 minuta.

Nakon završetka testiranja kandidati će biti obaviješteni o vremenu objave rezultata testiranja te o terminu drugog dijela testiranja odnosno Intervjua sa Povjerenstvom.

Intervju se provodi s kandidatima koji su ostvarili najmanje 50% bodova iz pismene provjere znanja i sposobnosti kandidata na provedenom testiranju.

Povjerenstvo za provedbu Oglasa kroz intervju sa kandidatima utvrđuje; osobnu prezentaciju, interese, profesionalne ciljeve i motivaciju za rad u Općini Primošten te isto ocjenjuje bodovima od 1 do 10.

Nakon provedenog postupka, Povjerenstvo za provedbu oglasa sastavlja Izvješće o provedenom postupku i utvrđuje rang listu kandidata prema ukupnom broju ostvarenih bodova na pisanom testiranju i intervjuu.

Povjerenstvo dostavlja pročelniku jedinstvenog upravnog odjela Općine Primošten Izvješće o provedenom postupku koje potpisuju svi članovi Povjerenstva.

Pročelnik donosi rješenje o Prijemu u službu službenika za izabranog kandidata koje se dostavlja svim kandidatima prijavljenim na oglas.

Protiv Rješenja o prijemu u službu izabranog kandidata, kandidat koji nije primljen u službu može podnijeti žalbu načelniku općine.

Područje testiranja:

–         Zakona o lokalnoj i područnoj regionalnoj samoupravi („NN“ 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13) i

–        Zakona o sigurnosti prometa na cestama („N/N“ 67/08, 48/10, 74/11, 80/13, 158/13) i

                                                                                 Povjerenstvo za provedbu natječaja

                                                                                                   Predsjednik

                                                                                            Dijana Rinčić dipl.iur

 

 

Dostaviti:

–         Spis predmeta, ovdje

–         Oglasna ploča, ovdje

–         Objaviti na web stranici: www.primosten.hr

 

Odgoda 8.hitne sjednice Općinskog vijeća

 

 

 

  

Klasa: 021-06/14-01/4

Ur.broj: 2182/02-01-14-1/1

Primošten, 23. srpnja.2014. godine

-PREDSTAVNICIMA MEDIJA

                                                                                     -SVIMA

 

PREDMET:Sazivanje 8.hitne sjednice Općinskog vijeća Općine Primošten

 – odgađa se, do daljnjeg

Sukladno članku 26.. stavku 1. točki 2. Statuta Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 3/13 i 5/13) i članku 47. Poslovnika Općinskog vijeća Općine Primošten (« Službeni vjesnik Općine Primošten « broj 5/13) pozvani ste na hitnu sjednicu Općinskog vijeća Općine Primošten planiranu za dana 25. srpnja (petak) 2014. godine s početkom u 11,00 sati u prostorijama Općine Primošten u Primoštenu, Sv. Josipa 7.

Prijedlog dnevnog reda prolongira se za narednu redovnu 8. sjednicu a hitna sjednica odgađa se do daljnjega o čemu ćete blagovremeni biti obaviješteni.

                                                             PREDSJEDNIK OPĆINSKOG VIJEĆA

                                                                                v.r. Vinko Bolanča

 

Dostaviti:

1/ Načelniku Općine Primošten – Stipe Petrina, Put Rupe 11, Primošten

2/ Zamjeniku  Načelnika – Jere  Gracin,  Bilo  Lokvica 2, Primošten i

svim članovima Općinskog vijeća :

 1. Vinko Bolanča, Put murve 15, Primošten
 2. Ante Jurić ,Kruševo 38,  Primošten,
 3. Anita Perkov, Dubrovačka 4,  Primošten
 4. Milivoj Gracin, Vadalj 77, 22 204 Široke
 5. Mate Gaćina, Crnica 3, Primošten
 6. Jurica Soža, Sv. Josipa 3, Primošten
 7. Jerko Prgin, Rtić I/52, Primošten
 8. Tomislav Pancirov, Rupe 5/B, Primošten
 9. Jere Nižić.  Ribsrska 22, Primošten

10. Mario Jurin, Dubrovačka 29, Primošten

11.Josip  Gracin , Splitska 43, Primošten

12.Jere Luketa,  Sv. Jurja 6, Primošten

13.Ante  Nižić, Bana Josipa Jelačića 5, Primošten