Odluka o davanju suglasnosti Općinskog vijeća - upotreba općinske zastave

Na temelju članka 10. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine« broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje , 129/05, 109/07, 125/08 i 36 /09 )i članka 8. stavka 4. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije„ broj 7/09) Općinsko vijeće Općine Primošten na svojoj 28. sjednici održanoj dana 16. ožujka 2012.godine donosi:

O D L U K U
o davanju suglasnosti na Odluku Načelnika
o načinu uporabe zastave kao posebnog obilježja Općine Primošten

Članak1.

Općinsko vijeće donosi Odluku o davanu suglasnosti na Odluku Načelnika o načinu uporabe zastave kao posebnog obilježja Općine Primošten, Klasa: 017-03/12-02/1;Ur. Broj: 2182/02-02-12-1 od dana16. ožujka 2012. godine

Članak 2.

Odluka Načelnika iz točke 1. ove Odluke sastavni je dio ove Odluke i kao takva nalazi se u privitku iste.

Članak 3.

Ova Odluka objavit će se u“ Službenom vjesniku Općine Primošten“..

Klasa: 017-03/12-02/1
Ur. Broj: 2182/02-01-12-2
Primošten, 16. ožujka 2012. godine

OPĆINSKO VIJEĆE
OPĆINE PRIMOŠTEN

PREDSJEDNIK
Vinko Bolanča

Odluka o upotrebi općinske zastave Općine Primošten

Na temelju članka 10. Zakona o lokalnoj i regionalnoj (područnoj) samoupravi („Narodne novine« broj 33/01, 60/01- vjerodostojno tumačenje , 129/05, 109/07, 125/08 i 36 /09 )i članka 8. stavka 4. Statuta Općine Primošten („Službeni vjesnik Šibensko kninske županije„ broj 7/09) Načelnik Općine Primošten dana 16. ožujka 2012.godine donosi:

O D L U K U
o načinu uporabe zastave kao posebnog obilježja Općine Primošten

Članak1.

Ovom Odlukom utvrđuje se način uporabe zastave kao posebnog obilježja Općine Primošten.

Članak 2.

Zastava Općine Primošten koristi se samo u izvornom obliku na način kojim se ističu: ugled, pripadnost, tradicija i dostojanstvo Općine Primošten.

Članak 3.

Zastava Primoštena je plava sa žutim obrubljenim grbom u sredini koji prikazuje kip Crne Madone (Gospe od Loreta) okružen sa sedam zlatnih osmerokutnih zvijezda. Gospa od Loreta poštuje se u primoštenskom kraju od XVIII stoljeća dok se njen kip čuva u središnjoj crkvi Sv. Jurja u starom dijelu poluotoka Primošten. Zvijezde predstavljaju sedam otočića na kojima je mjesto izgrađeno.

Članak 4.

Općina Primošten ima svečanu zastavu, crkvenu i svjetovnu, obje namijenjene za posebne prigode.
Crkvena zastava čuva se u prostoru Župne crkve Sv. Jurja.
Svjetovna svečana zastava čuva se u službenim prostorijama Općine Primošten.

Članak 5.

Obje svečane zastave simetrično, svojom sredinom, vise na koplju koje na vrhu završava kod crkvene zastave križem, sve u identičnom izvedbi križa i koplja kao onog koje čuva bratovština Sv. Jurja. Izrađene su na materijalu – svili, izrađenom zlatovezom sa centralnim likom zaštitnice Općine Primošten „Gospe od Loreta“, sa pripadajućim metalnim stalkom na kojem samostalno stoje kada se tijekom godine iste ne koriste .

Članak 6.

Zastava se tijekom hgodine može isticati:
1/ na zgradi u kojoj je sjedište Općine Primošten,
2/ u dane praznika RH,
3/ na Dan Općine Primošten,
4/ na zgradama pravne osobe čiji je osnivač Općina Primošten,
5/ prilikom održavanja političkih, vjerskih, znanstvenih, kulturno umjetničkih, zabavnih, športskih i drugih javnih skupova koji se održavanju u Općini Primošten sukladno pravilima i običajima održavanja takve vrsti skupova.
5/ i drugim prilikama ako njena upotreba nije u suprotnosti s važećim propisima te odredbama ove Odluke kada Načelnik može rješenjem odobriti uporabu zastave fizičkim i pravnim osobama u slučajevima kada ocjeni da je to i interesu općine.
6/u Dane žalosti zastava se ističe na zgradi Općine Primošten na pola koplja.

Članak 7.

Imajući u vidu narav prigoda u kojima se svečane zastave opisane u članku.4. ove Odluke koriste, utvrđuje se slijedeće:

Crkvenu zastavu povjerenu na čuvanje Župi crkve Sv. Jurja u svečanim prigodama i procesiji.nosi na čelu procesije aktualni Načelnik Općine Primošten, njegov zamjenik , predsjednik aktualnog Općinskog vijeća ili njegov zamjenik na prijedlog naprijed pobrojanih dužnosnika.
Moguće je da zastavu Općine Primošten nose i bivši dužnosnici ali isključivo po prijedlogu aktualnog Načelnika Općine Primošten u tom trenu.

Članak 8.

Zabranjeno je javno isticati poderanu ili na drugi način oštećenu zastavu Općine Primošten .

Članak 9.

Ova Odluka stupa na snagu danom objave u“ Službenom vjesniku Općine Primošten“..
Klasa: 017-03/12-02/1
Ur. Broj: 2182/02-02-12-1
Primošten, 16. ožujka 2012. godine

NAČELNIK OPĆINE PRIMOŠTEN
Stipe Petrina

There are no comments yet.

Leave a Comment

You must be logged in to post a comment.